Thông tư số 05/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
84
lượt xem
3
download

Thông tư số 05/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 05/2004/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2004 HƯ NG D N QU N LÝ GIÁ HÀNG HOÁ, DNCH V DO NHÀ NƯ C T HÀNG THANH TOÁN B NG NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nh giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ã ư c U ban Thư ng v Qu c h i khoá 10 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý giá m t s hàng hoá, d ch v do Nhà nư c t hàng thanh toán b ng ngu n ngân sách nhà nư c như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng: Thông tư này quy nh i v i hàng hoá, d ch v do Nhà nư c t hàng giao nhi m v cho các ơn v s n xu t (bao g m c hàng hoá, d ch v ư c nhà nư c tr giá) thanh toán b ng ngu n ngân sách nhà nư c mà không qua hình th c u th u, u giá. Nhi m v chi thanh toán thu c c p ngân sách nào thì c p ó có trách nhi m ch o, qu n lý, xét duy t giá thanh toán, m c tr giá. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân (sau ây g i là ơn v ) ư c Nhà nư c t hàng giao nhi m v s n xu t, cung ng hàng hoá, d ch v theo s lư ng hàng t ã ư c cơ quan t hàng nghi m thu. II. TH M QUY N QUY T NNH GIÁ, TR GIÁ 1. B Tài chính: a) Ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c thNm nh phương án giá do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương ngh .
  2. b) Quy t nh m c giá, m c tr giá i v i hàng hoá, d ch v do Nhà nư c t hàng giao nhi m v cho các ơn v s n xu t mà không qua hình th c âú th u, u giá ư c thanh toán t ngân sách trung ương. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương: a) T ch c ch o th c hi n các quy nh v qu n lý giá và các quy t nh giá c a Nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương. b) Ch o các ơn v tr c thu c l p phương án giá hàng hoá, d ch v quy nh t i i m 1 m c II, có ý ki n b ng văn b n ngh B Tài chính (C c qu n lý giá) thNm nh và quy t nh. c) Ph i h p v i B Tài chính (C c qu n lý giá) thNm nh phương án giá hàng hoá, d ch v do ơn v tr c thu c xây d ng. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) T ch c ch o th c hi n các quy nh v qu n lý giá và các quy t nh giá c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. b) Quy t nh ho c u quy n cho S Tài chính quy t nh m c giá, m c tr giá i v i hàng hoá, d ch v do Nhà nư c t hàng giao nhi m v cho các ơn v s n xu t mà không qua hình th c âú th u, u giá ư c thanh toán t ngân sách a phương. 4. Các ơn v s n xu t hàng hoá, cung ng d ch v : a) L p phương án giá hàng hoá, d ch v trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh. b) Ch p hành cơ ch qu n lý giá và các m c giá, m c tr giá do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh, ng th i có trách nhi m cung c p thông tin v giá trong nư c và th gi i có liên quan theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n qu n lý Nhà nư c v giá. III. QUY NNH V GIÁ THANH TOÁN, M C TR GIÁ 1. Nguyên t c xác nh giá thanh toán, m c tr giá i v i hàng hoá, d ch v do Nhà nư c t hàng giao nhi m v cho các ơn v s n xu t thanh toán b ng ngu n ngân sách nhà nư c mà không qua hình th c u th u, u giá: a) i v i hàng hoá, d ch v ã có lưu thông trên th trư ng: M c giá thanh toán là giá bán buôn ang giao cho các ơn v lưu thông t i th i i m giao hàng. b) i v i hàng hoá, d ch v chưa có lưu thông trên th trư ng (hàng s n xu t ơn chi c, hàng s n xu t ho c nh p khNu l n u mà trên th trư ng chưa có): M c giá thanh toán do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh theo nguyên t c mb o bù p chi phí h p lý và các kho n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.
  3. c) i v i m t s m t hàng chính sách xã h i quan tr ng, trư ng h p chi phí s n xu t tăng do nguyên nhân khách quan mà Nhà nư c ph i gi n nh giá bán l cho nhân dân, các cơ quan có thNm quy n s xét duy t tr giá cho s lư ng hàng hoá, d ch v ó trong th i kỳ ph i gi n nh giá sau khi có ý ki n c a Th tư ng Chính ph . M c tr giá là ph n chênh l ch gi a giá thanh toán ư c duy t (sau khi ã lo i tr các y u t ch quan) v i giá th c bán theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. d) i v i hàng hoá, d ch v ư c tr giá m t ph n thì m c tr giá do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh. 2. Th i h n phê duy t giá thanh toán và m c tr giá: a. i v i hàng hoá, d ch v ư c nhà nư c t hàng, tr giá theo k ho ch hàng năm, thì vi c phê duy t m c giá, tr giá ư c ti n hành cùng v i vi c l p d toán ngân sách c a ngành ch qu n và s lư ng s n xu t trong năm ư c Nhà nư c t hàng. b. i v i hàng hoá, d ch v ư c Nhà nư c t hàng, tr giá có trong d toán ngân sách nhà nư c thì vi c phê duy t m c giá, tr giá ư c ti n hành sau khi d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Trình phương án giá: a. i v i hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá, tr giá c a B Tài chính: Phương án giá do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương ư c giao th c hi n vi c t hàng, tr giá ngh . b. i v i hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương: Phương án giá do S qu n lý ngành, lĩnh v c ngh sau khi có ý ki n thNm nh c a S Tài chính. i v i hàng hoá, d ch v mà Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph u quy n cho S Tài chính quy t nh giá thì phương án giá do S qu n lý ngành, lĩnh v c ngh . IV. THANH TRA, KI M TRA TÌNH HÌNH TH C HI N GIÁ THANH TOÁN, M C TR GIÁ 1. B Tài chính, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương và S Tài chính, S qu n lý chuyên ngành, lĩnh v c c a các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong ph m vi thNm quy n t ch c thanh tra, ki m tra ho c ph i h p thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh v qu n lý giá t i Thông tư này; x lý các hành vi vi ph m theo quy t nh c a pháp lu t. 2. Các ơn v có trách nhi m cung c p y các tài li u có liên quan cho cơ quan có thNm quy n t ch c thanh tra, ki m tra. ng th i ph i th c hi n báo cáo nh kỳ hàng năm tình hình s d ng kinh phí t hàng, tr giá v cơ quan ch qu n có thNm quy n t ng h p báo cáo B Tài chính.
  4. Trong trư ng h p c n thi t, theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n, ơn v ph i l p và g i báo cáo t xu t v tình hình th c hi n s d ng kinh phí Nhà nư c quy nh t i Thông tư này. V. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư Liên b s 06/TTLB ngày 10/7/1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Tài chính "Hư ng d n cơ ch qu n lý giá nh ng hàng hoá, d ch v ư c th c hi n chính sách tr giá và t hàng t ngu n ngân sách nhà nư c trong lĩnh v c văn hoá, thông tin, yt , giáo d c, ào t o, th d c, th thao". Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các ơn v báo cáo v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản