Thông tư số 05/2008/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
132
lượt xem
5
download

Thông tư số 05/2008/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2008/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------ S : 05/2008/TT-BNV Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N V BI N TÊN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C Th c hi n Quy ch văn hoá công s t i các cơ quan hành chính nhà nư c ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , B N i v hư ng d n th ng nh t cách th hi n bi n tên cơ quan c a các cơ quan hành chính nhà nư c như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh Thông tư này hư ng d n v cách th hi n bi n tên cơ quan c a các cơ quan hành chính nhà nư c bao g m: a) B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; b) Các t ng c c, c c và t ch c tương ương thu c cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , có tư cách pháp nhân, có tr s riêng; c) Các cơ quan hành chính nhà nư c c a Trung ương qu n lý theo ngành d c, có tư cách pháp nhân, có tr s riêng, t t i a phương (sau ây g i chung là các cơ quan hành chính nhà nư c c a Trung ương t t i a phương); d) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh); ) U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là U ban nhân dân c p huy n); e) U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã); g) Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh (sau ây g i là cơ quan chuyên môn c p t nh), có tư cách pháp nhân, có tr s riêng; h) Các chi c c và t ch c tương ương thu c cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn c p t nh, có tư cách pháp nhân, có tr s riêng (sau ây g i chung là cơ quan hành chính thu c cơ c u t ch c c a các cơ quan chuyên môn c p t nh);
  2. i) Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p huy n (sau ây g i là cơ quan chuyên môn c p huy n), có tư cách pháp nhân, có tr s riêng. Các quy nh này không áp d ng i v i các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và các cơ quan i di n khác c a Vi t Nam nư c ngoài. 2. Cách th hi n bi n tên cơ quan a) V tên g i c a cơ quan ghi trên bi n tên c a cơ quan: - Tên g i c a cơ quan hành chính nhà nư c ghi trên bi n ph i chính xác v i tên cơ quan quy nh t i văn b n c a cơ quan có thNm quy n thành l p và ư c th hi n b ng ti ng Vi t (ch in hoa). - i v i các cơ quan n u c n th hi n tên g i b ng ti ng Anh (ch in hoa), thì tên g i b ng ti ng Anh ư c th c hi n theo hư ng d n th ng nh t c a B Ngo i giao và b trí phía dư i tên g i b ng ti ng Vi t và c ch ti ng Anh có chi u cao không l n hơn 2/3 c ch ti ng Vi t th hi n trên bi n tên cơ quan. b) V a ch c a cơ quan: a ch c a cơ quan hành chính nhà nư c ư c th hi n trên bi n tên cơ quan b ng ti ng Vi t (ch in hoa), có c ch không l n hơn 1/3 c ch c a tên cơ quan b ng ti ng Vi t và ư c xác nh trên cơ s m t s y u t sau: S nhà: ư c xác nh theo s nhà do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cơ quan t tr s chính (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh theo Quy ch ánh s và g n bi n s nhà ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2006/Q -BXD ngày 08 tháng 03 năm 2006 c a B trư ng B Xây d ng. - Tên ư ng ph : ư c xác nh theo tên ư ng ph nơi cơ quan t tr s chính. - Tên xã, phư ng, th tr n: ư c xác nh theo tên xã, phư ng, th tr n, nơi cơ quan t tr s chính. - Tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh: ư c xác nh theo tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, nơi cơ quan t tr s chính. - Tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ư c xác nh theo tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi cơ quan t tr s chính. Tên ư ng ph ; tên xã, phư ng, th tr n, tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c xác nh theo quy nh c a pháp lu t. i v i các cơ quan có bi u tư ng ngành (logo), thì bi u tư ng ngành (logo) ư c b trí trên bi n tên cơ quan. V trí bi u tư ng ngành (logo) ư c t t i v trí chính gi a và phía trên tên g i cơ quan. Ki u dáng, màu s c c a bi u tư ng ngành (logo) ph i phù h p v i bi u tư ng (logo) m u ã ăng ký theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tr s cơ quan sâu, xa ư ng tr c chính ph i có bi n ch d n.
  3. II. N I DUNG BI N TÊN CƠ QUAN N i dung bi n tên cơ quan ư c th hi n theo th t t trên xu ng dư i i v i các cơ quan như sau: 1. i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph a) Tên cơ quan: th hi n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. b) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph , tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cách nhau b ng d u phNy (,). 2. i v i các t ng c c, c c và t ch c tương ương thu c cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , có tr s riêng a) Tên cơ quan ch qu n (B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ): th hi n b ng ti ng Vi t. C ch c a tên cơ quan ch qu n không l n hơn 1/2 c ch c a tên cơ quan. b) Tên c a các t ng c c, c c và t ch c tương ương thu c cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph : th hi n b ng ti ng Vi t và tên b ng ti ng Anh (n u có). c) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph , tên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cách nhau b ng d u phNy (,). 3. i v i các cơ quan hành chính nhà nư c c a Trung ương tt i a phương a) Tên cơ quan ch qu n (tên cơ quan hành chính nhà nư c c a Trung ương): th hi n b ng ti ng Vi t. C ch c a tên cơ quan ch qu n không l n hơn 1/2 c ch c a tên cơ quan. b) Tên các cơ quan hành chính nhà nư c c a Trung ương tt i a phương: th hi n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh (n u có). c) a ch cơ quan bao g m các y u t sau; s nhà, tên ư ng ph , tên t nh ho c huy n ho c xã và cách nhau b ng d u phNy (,). 4. i v i U ban nhân dân c p t nh a) Tên cơ quan: th hi n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. b) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph , tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh và cách nhau b ng d u phNy (,). 5. i v i U ban nhân dân c p huy n a) Tên cơ quan: th hi n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh.
  4. b) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph , tên xã, phư ng, th tr n và cách nhau b ng d u phNy (,). 6. i v i U ban nhân dân c p xã a) Tên cơ quan: th hi n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. b) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph và cách nhau b ng d u phNy (,). 7. i v i các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân n c p t nh, có tr s riêng (S và tương ương) a) Tên cơ quan ch qu n (U ban nhân dân c p t nh): th hi n b ng ti ng Vi t c ch c a tên cơ quan ch qu n không l n hơn 1/2 c ch c a tên cơ quan. b) Tên cơ quan: th hi n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh (n u có). c) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph , tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh và cách nhau b ng d u phNy (,). 8. i v i các cơ quan hành chính thu c cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn c p t nh, có tr s riêng (Chi c c và tương ương) a) Tên cơ quan ch qu n (cơ quan chuyên môn c p t nh qu n lý tr c ti p): th hi n b ng ti ng Vi t, c ch c a tên cơ quan ch qu n không l n hơn 1/2 c ch c a tên cơ quan. b) Tên cơ quan: th hi n b ng ti ng Vi t. c) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph , tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh và cách nhau b ng d u phNy (,). 9. Các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p huy n, có tư cách pháp nhân, có tr s riêng a) Tên cơ quan ch qu n (U ban nhân dân c p huy n): th hi n b ng ti ng Vi t, c ch c a tên cơ quan ch qu n không l n hơn 1/2 c ch c a tên cơ quan. b) Tên cơ quan: th hi n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh (n u có). c) a ch cơ quan bao g m các y u t sau: s nhà, tên ư ng ph , tên xã, phư ng, th tr n thu c huy n và cách nhau b ng d u phNy (.). III. CH T LI U, KÍCH THƯ C, MÀU S C VÀ VN TRÍ G N BI N TÊN CƠ QUAN 1. Ch t li u c a bi n ư c thi t k b ng ch t li u b n, ch c, phù h p v i i u ki n môi trư ng c a m i a phương và t ng th c nh quan chung c a tr s cơ quan b o m tính trang nghiêm c a các cơ quan hành chính nhà nư c.
  5. 2. Kích thư c bi n tên cơ quan ư c thi t k hài hoà v i kích thư c c ng chính cơ quan ng n bi n, nhưng không nh hơn kích thư c sau: - Chi u r ng: 450 mm - Chi u cao: 350 mm 3. Màu s c bi n tên cơ quan N n bi n và ch th hi n trên bi n tên cơ quan ư c s d ng 2 màu khác nhau, ph i m b o s tương quan, hài hoà v màu s c, b n p và rõ. C th g m có các t h p màu s c (có ph l c kèm theo) như sau: - Bi n ng (màu vàng), ch màu ; - Bi n Inox (màu tr ng), ch màu ; - Bi n b ng ch t li u á: + N n màu ghi, ch màu ; + N n màu , ch màu vàng ho c Inox (màu tr ng). 4. V trí g n bi n tên cơ quan Bi n tên cơ quan ư c g n t i c ng chính, ph i m b o tính trang nghiêm và phù h p v i ki n trúc c a công trình. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các c p có trách nhi m ôn c, ch o, ki m tra các cơ quan hành chính nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a mình th c hi n vi c th hi n bi n tên cơ quan theo quy nh t i Thông tư này. 3. Ngư i ng u các cơ quan nêu t i kho n 1 M c I c a Thông tư này, căn c vào các n i dung hư ng d n c a Thông tư, ch u trách nhi m t ch c th c hi n g n bi n tên cơ quan và gi gìn b o v bi n tên cơ quan theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trong quá trình th c hi n thông tư này n u có v n gì phát sinh, khó khăn, vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B N i v hư ng d n ho c s a i, b sung c n thi t./. B TRƯ NG
  6. Tr n Văn Tu n PH L C M U M U S C BI N TÊN CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2008/TT-BNV ngày 07 tháng 8 năm 2008 c a B N i v hư ng d n v bi n tên cơ quan hành chính nhà nư c) 1. Bi n ng (màu vàng), ch màu Tên cơ quan (ti ng Vi t) Tên cơ quan (ti ng Anh) a ch cơ quan 2. Bi n inox (màu tr ng), ch màu Tên cơ quan (ti ng Vi t) Tên cơ quan (ti ng Anh) a ch cơ quan 3. Bi n b ng ch t li u á: n n màu ghi, ch màu Tên cơ quan (ti ng Vi t) Tên cơ quan (ti ng Anh) a ch cơ quan 4. Bi n b ng ch t li u á: n n màu , ch màu vàng Tên cơ quan (ti ng Vi t) Tên cơ quan (ti ng Anh) a ch cơ quan 5. Bi n b ng ch t li u á: n n màu , ch inox (màu tr ng)
  7. Tên cơ quan (ti ng Vi t) Tên cơ quan (ti ng Anh) a ch cơ quan
Đồng bộ tài khoản