Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
4
download

Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN về việc quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------- c l p – T do - H nh phúc --------- S : 05/2009/TT-BKHCN Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C QUY NNH H TH NG CH TIÊU TH NG KÊ NGÀNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 40/2004/N -CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Th ng kê; Căn c Ngh nh s 30/2006/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v th ng kê khoa h c và công ngh ; Căn c Quy t nh s 305/2005/Q -TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành H th ng ch tiêu th ng kê qu c gia, B Khoa h c và Công ngh quy nh v h th ng ch tiêu th ng kê ngành khoa h c và công ngh như sau: i u 1. H th ng ch tiêu th ng kê ngành khoa h c và công ngh H th ng ch tiêu th ng kê ngành khoa h c và công ngh là t p h p nh ng ch tiêu th ng kê ph n ánh tình hình khoa h c và công ngh ch y u c a t nư c ph c v vi c ánh giá, d báo tình hình, ho ch nh chi n lư c, chính sách, xây d ng k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh t ng th i kỳ và áp ng nhu c u thông tin th ng kê v khoa h c và công ngh c a các t ch c, cá nhân. H th ng ch tiêu th ng kê ngành khoa h c và công ngh bao g m danh m c ch tiêu, nh ng phân t ch y u và kỳ h n công b c a các ch tiêu ho c nhóm ch tiêu th ng kê ch y u c a ngành khoa h c và công ngh . H th ng ch tiêu th ng kê ngành khoa h c và công ngh ư c ban hành kèm theo thông tư này. i u 2. Phân t ch y u Nh ng phân t ch y u c a ch tiêu th ng kê ư c xác nh b o m phù h p v i các b ng phân lo i th ng kê do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, các b ng phân lo i th ng kê khoa h c và công ngh do B Khoa h c và Công ngh ban hành. i u 3. Kỳ công b
  2. Kỳ công b là kho ng th i gian hay kỳ h n mà ch tiêu ó ph n ánh, ng th i là kỳ h n mà các cơ quan, t ch c ch u trách nhi m thu th p, t ng h p và cung c p s li u th ng kê cho T ch c th ng kê ngành khoa h c và công ngh . i u 4. T ch c th c hi n T ch c th ng kê ngành khoa h c và công ngh có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan, căn c H th ng ch tiêu th ng kê ngành khoa h c và công ngh xây d ng ch báo cáo th ng kê t ng h p và ch báo cáo th ng kê cơ s v khoa h c và công ngh , chương trình i u tra th ng kê trình lãnh o B Khoa h c và Công ngh ban hành. Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào h th ng ch tiêu th ng kê khoa h c và công ngh t ch c thu th p, t ng h p báo cáo thông tin th ng kê cho B Khoa h c và Công ngh . i u 5. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, báo cáo v B Khoa h c và Công ngh t ng h p và x lý./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các S KH&CN; - T ng c c Th ng kê; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); Nguy n Văn L ng - Công báo; Website c a Chính ph ; - Lưu VT, TTKHCN. H TH NG CH TIÊU TH NG KÊ NGÀNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) MÃ NHÓM, TÊN CH TIÊU PHÂN T CH Y U KỲ S CÔNG B 1. NHÂN L C CHO KHOA H C VÀ CÔNG NGH
  3. MÃ NHÓM, TÊN CH TIÊU PHÂN T CH Y U KỲ S CÔNG B 0101 S ngư i ho t ng trong khu v c B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm khoa h c và công ngh (*) hình ho t ng; Trình chuyên môn; Gi i tính; Dân t c; Ch c danh; tu i; Trong biên ch , ngoài biên ch 0102 S viên ch c khoa h c và công Ng ch viên ch c; B /ngành; Năm ngh T nh/thành ph ; Trình chuyên môn; Gi i tính; Dân t c; Ch c danh; tu i 0103 S ngư i làm nghiên c u và phát Khu v c th c hi n; Trình 2 năm tri n chuyên môn; Lĩnh v c nghiên c u; Gi i tính; Qu c t ch; Dân t c; Nơi làm vi c (trong nư c, ngoài nư c) 0104 S ngư i làm nghiên c u và phát Khu v c th c hi n; Trình 2 năm tri n quy i theo th i gian làm chuyên môn; Lĩnh v c nghiên c u; nghiên c u (FTE) Gi i tính; Qu c t ch; Nơi làm vi c (trong nư c, ngoài nư c) 2. TÀI CHÍNH CHO KHOA H C VÀ CÔNG NGH 0201 Chi qu c gia cho khoa h c và công Ngu n c p kinh phí; N i dung chi; Năm ngh Khu v c th c hi n 0202 Chi ngân sách nhà nư c cho khoa B /ngành; T nh/thành ph ; N i Năm h c và công ngh (*) dung chi; Khu v c th c hi n 0203 Chi qu c gia cho nghiên c u và Ngu n c p kinh phí; Khu v c th c 2 năm phát tri n hi n; Lĩnh v c nghiên c u; Lo i hình nghiên c u; M c tiêu kinh t - xã h i c a nghiên c u; Ngành kinh t 0204 Chi cho i m i công ngh trong Ngành kinh t ; Lo i hình kinh t ; Năm doanh nghi p (*) Ngu n c p kinh phí 3. CƠ S H T NG CHO KHOA H C VÀ CÔNG NGH 0301 S t ch c khoa h c và công ngh Lo i hình t ch c; Lo i hình kinh Năm (*) t ; Lĩnh v c nghiên c u; C p qu n lý; B /ngành; T nh/thành ph 0302 Giá tr tài s n c nh c a các t C p qu n lý; B /ngành; 10 năm ch c nghiên c u và phát tri n; t T nh/thành ph ; Lĩnh v c nghiên ch c d ch v khoa h c và công c u; Lo i hình kinh t ngh
  4. MÃ NHÓM, TÊN CH TIÊU PHÂN T CH Y U KỲ S CÔNG B 0303 Di n tích t và tr s làm vi c c a C p qu n lý; B /ngành; 10 năm các t ch c nghiên c u và phát T nh/thành ph ; Lĩnh v c nghiên tri n, t ch c d ch v khoa h c và c u; Lo i hình kinh t công ngh 4. H P TÁC QU C T TRONG KHOA H C VÀ CÔNG NGH 0401 S tài/d án h p tác qu c t v B /ngành; T nh/thành ph ; Ngu n Năm khoa h c và công ngh c p kinh phí (nư c ngoài, trong nư c); Lĩnh v c nghiên c u; Hình th c h p tác; i tác qu c t 0402 S oàn và s ngư i Vi t Nam ra B /ngành; T nh/thành ph ; Ngu n Năm nư c ngoài nghiên c u, kh o sát v c p kinh phí; Nư c n nghiên khoa h c và công ngh c u 0403 S oàn và s ngư i nư c ngoài B /ngành; T nh/thành ph ; Ngu n Năm vào nghiên c u, kh o sát v khoa c p kinh phí; Nư c c n nghiên h c và công ngh Vi t Nam c u 0404 S nhà khoa h c Vi t Nam tham B /ngành; T nh/thành ph ; Hình Năm gia các h i ngh qu c t th c tham gia; Ngu n c p kinh phí 0405 S nhà khoa h c Vi t Nam tham B /ngành; T nh/thành ph ; Hình Năm gia các d án qu c t th c tham gia; Ngu n c p kinh phí; i tác qu c t 0406 S nhà khoa h c Vi t Nam ư c B /ngành; T nh/thành ph ; Hình Năm tuy n ch n/c vào làm vi c các t th c tham gia; Ngu n c p kinh ch c qu c t liên quan n khoa phí; i tác qu c t h c và công ngh 5. HO T NG NGHIÊN C U VÀ PHÁT TRI N 0501 S tài/d án nghiên c u và phát B /ngành; T nh/thành ph ; C p Năm tri n (*) qu n lý; Ngu n c p kinh phí; Tình tr ng ti n hành; Lĩnh v c nghiên c u; M c tiêu kinh t -xã h i c a nghiên c u; Lo i hình nghiên c u; Khu v c th c hi n 0502 S tài/d án nghiên c u và phát B /ngành; T nh/thành ph ; C p Năm tri n ã ưa vào ng d ng (*) qu n lý; Lĩnh v c nghiên c u; Khu v c th c hi n; M c tiêu kinh t -xã h i c a nghiên c u; M c ng d ng
  5. MÃ NHÓM, TÊN CH TIÊU PHÂN T CH Y U KỲ S CÔNG B 0503 S báo cáo k t qu tài/d án B /ngành; T nh/thành ph ; C p Năm nghiên c u và phát tri n ăng ký t i qu n lý; Lĩnh v c nghiên c u các cơ quan có thNm quy n 6. CÔNG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH 0601 S bài báo khoa h c và công ngh Lĩnh v c nghiên c u; Nơi công b Năm c a Vi t Nam công b trong nư c (trong nư c, ngoài nư c) và ngoài nư c 0602 S bài báo khoa h c và công ngh Lĩnh v c nghiên c u; S l n trích Năm c a Vi t Nam công b nư c d n ngoài ư c trích d n 0603 S gi i thư ng khoa h c và công Lo i gi i thư ng; Lĩnh v c nghiên Năm ngh trong nư c và qu c t ư c c u trao t ng; S ngư i ư c trao t ng gi i thư ng khoa h c và công ngh trong nư c và gi i thư ng qu c t (*) 7. S H U CÔNG NGHI P 0701 S ơn ăng ký s h u công nghi p Lo i hình ơn; Lo i hình kinh Năm doanh; Qu c t ch ngư i n p ơn 0702 S văn b ng b o h quy n s h u Lo i hình văn b ng; Lo i hình Năm công nghi p kinh doanh; Qu c t ch ch văn b ng 0703 S sáng ch ư c c p b ng b o h Lĩnh v c k thu t; Qu c t ch ch Năm (*) văn b ng 0704 Giá tr mua/bán quy n s d ng Giá tr bên Vi t Nam mua; Giá tr Năm sáng ch (*) bên Vi t Nam bán; Lĩnh v c k thu t c a sáng ch 8. NĂNG L C VÀ HO T NG I M I CÔNG NGH 0801 S doanh nghi p khoa h c và công T nh/thành ph ; Lo i hình kinh t ; Năm ngh Ngành kinh t ; Hình th c thành l p (Chuy n i, Thành l p m i); 0802 Giá tr mua / bán công ngh (*) Khu v c ho t ng; Ngành kinh 2 Năm t ; Lo i hình kinh t ; Xu t khNu, nh p khNu 0803 S doanh nghi p có ho t ng i Lo i hình kinh t ; Ngành kinh t ; 2 Năm m i công ngh T làm, ph i h p
  6. MÃ NHÓM, TÊN CH TIÊU PHÂN T CH Y U KỲ S CÔNG B 0804 T l chi cho nghiên c u và phát Lo i hình kinh t ; Ngành kinh t 2 Năm tri n trên l i nhu n trư c thu 0805 S doanh nghi p Vi t Nam ư c Lo i hình văn b ng; Ngành kinh t Năm c p văn b ng b o h s h u công nghi p 0806 S h p ng chuy n giao quy n s Lo i hình văn b ng; Qu c t ch bên Năm h u công nghi p ã ăng ký giao; Qu c t ch bên nh n 9. ÁNH GIÁ, TH M NNH VÀ GIÁM NNH CÔNG NGH 0901 S d án u tư ư c thN m nh T nh/thành ph ; Lo i hình kinh t ; Năm công ngh Nư c u tư; Ngành kinh t 0902 S h p ng chuy n giao công T nh/thành ph ; Lo i hình kinh t ; Năm ngh ư c ăng ký và c p phép Nư c u tư; Ngành kinh t 0903 S t ch c ánh giá, nh giá và T nh/thành ph Năm giám nh công ngh ư c công nh n 10. TIÊU CHU N, O LƯ NG VÀ CH T LƯ NG 1001 S tiêu chuN n qu c gia (TCVN) Lo i Tiêu chuN n; Lĩnh v c tiêu Năm ư c công b chuN n 1002 S quy chuN n k thu t qu c gia B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm (QCVN) ư c ban hành quy chuN n k thu t; Lĩnh v c quy chuN n 1003 S chuN n o lư ng qu c gia ư c Lĩnh v c o lư ng Năm phê duy t 1004 S m u phương ti n o ư c phê Lo i phương ti n o Năm duy t 1005 S t ch c ki m nh phương ti n B /ngành; T nh/thành ph ; Ph m Năm o vi ki m nh 1006 S phương ti n o ư c ki m nh B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm phương ti n o 1007 S t ch c, doanh nghi p ư c c p T nh/thành ph ; Lo i h th ng Năm ch ng ch áp d ng h th ng qu n lý qu n lý 1008 S s n phN m, hàng hoá ư c ch ng T nh/thành ph ; Lo i s n phN m, Năm nh n phù h p tiêu chuN n; ư c hàng hoá công b h p chuN n
  7. MÃ NHÓM, TÊN CH TIÊU PHÂN T CH Y U KỲ S CÔNG B 1009 S s n phN m, hàng hoá ư c ch ng T nh/thành ph ; Lo i quy chuN n Năm nh n h p quy; ư c công b h p quy 1010 S phòng th nghi m, hi u chuN n B /ngành; T nh/thành ph ; Lĩnh Năm ư c công nh n v c th nghi m, hi u chuN n 1011 S s n phN m, hàng hoá ư c công T nh/thành ph ; Lo i s n phN m, Năm b tiêu chuN n áp d ng hàng hoá 1012 S doanh nghi p, t ch c t gi i T nh/thành ph ; Lo i hình t ch c, Năm thư ng ch t lư ng qu c gia doanh nghi p 1013 S t ch c ánh giá s phù h p B /ngành; T nh/thành ph ; Ph m Năm ăng ký ho t ng vi ăng ký 1014 S t ch c ánh giá s phù h p B /ngành; T nh/thành ph Năm ư c ch nh ph c v qu n lý nhà nư c 11. AN TOÀN B C X VÀ H T NHÂN 1101 S t ch c, cá nhân ti n hành công B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm vi c b c x hình kinh t ; Ngành kinh t 1102 S nhân viên b c x B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm hình kinh t ; Ngành kinh t 1103 S thi t b b c x B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm hình kinh t ; Ngành kinh t 1104 S ngu n phóng x B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm hình kinh t ; Ngành kinh t ; Hi n tr ng 1105 S gi y phép ti n hành công vi c B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm b cx ư cc p hình kinh t ; Ngành kinh t 1106 S cơ s b c x ư c thanh tra B /ngành; T nh/thành ph ; Lo i Năm hình kinh t ; Ngành kinh t ; Hi n tr ng 12. THANH TRA KHOA H C VÀ CÔNG NGH 1201 S v khi u n i, t cáo trong lĩnh B /ngành; T nh/thành ph ; Lĩnh Năm v c qu n lý nhà nư c v khoa h c v c ho t ng; Hình th c gi i và công ngh quy t 1202 S cu c thanh tra trong lĩnh v c B ngành; T nh/thành ph ; Lĩnh Năm qu n lý nhà nư c v khoa h c và v c ho t ng công ngh
  8. MÃ NHÓM, TÊN CH TIÊU PHÂN T CH Y U KỲ S CÔNG B 1203 S v vi ph m pháp lu t trong lĩnh B ngành; T nh/thành ph ; Lĩnh Năm v c qu n lý nhà nư c v khoa h c v c ho t ng; Hình th c gi i và công ngh quy t Ghi chú: Các ch tiêu có ký hi u (*) là ch tiêu th ng kê qu c gia v khoa h c và công ngh theo Quy t nh s 305/2005/Q -TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph .
Đồng bộ tài khoản