Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
5
download

Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 05/2009/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N T CH C VÀ HO T NG C A CƠ S H TR N N NHÂN THEO QUY T NNH S 17/2007/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s 17/2007/Q -TTg ngày 29/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ti p nh n và h tr tái hòa nh p c ng ng cho ph n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v ; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B N i v ; B Tài chính; B Tư pháp; B K ho ch và u tư và các b , ngành liên quan, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n m t s n i dung v vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a Cơ s h tr n n nhân theo Quy t nh s 17/2007/Q -TTg ngày 29/01/2007 c a Th tư ng Chính ph như sau: I. T CH C C A CƠ S H TR N N NHÂN 1. Tên g i c a Cơ s h tr n n nhân Tên c a Cơ s h tr n n nhân quy nh trong Thông tư này ư c g i là Trung tâm h tr n n nhân 2. Nguyên t c thành l p Trung tâm h tr n n nhân Trung tâm h tr n n nhân do Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có c a khNu, biên gi i quy t nh thành l p d a trên nhu c u th c t a phương và các nguyên t c sau: a. Căn c vào th c tr ng, buôn bán ph n , tr em di n ra a phương. b. S lư ng n n nhân ư c cơ quan Công an và các n Biên phòng ti p nh n, là ngư i a phương và các t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương. c. Xác nh rõ m c tiêu, ch c năng, nhi m v c a Trung tâm, không ch ng chéo v i ch c năng, nhi m v c a các cơ s , trung tâm ã ư c thành l p trư c ó. d. m b o các i u ki n v cán b , t ch c, cơ s v t ch t, kinh phí duy trì ho t ng b n v ng và có hi u qu c a Trung tâm.
  2. 3. i u ki n v cơ s v t ch t c a Trung tâm h tr n n nhân a. Trung tâm h tr n n nhân ph i t t i a i m thu n l i v giao thông, trư ng h c, b nh vi n và có i u ki n cho sinh ho t. b. Trung tâm h tr n n nhân ph i m b o các i u ki n t i thi u v cơ s v t ch t ph c v cho ho t ng, v di n tích t t nhiên, di n tích phòng c a i tư ng; có các phân khu riêng bi t t ch c các ho t ng tư v n tâm lý, khu v c cách ly dành cho n n nhân b ch n ng v tinh th n, khu v c khám, ch a b nh. Phòng ph i ư c trang b dùng c n thi t như giư ng, t , bàn gh ; có khu , khu làm vi c c a cán b nhân viên, khu b p ăn, khu nhà v sinh, khu vui chơi gi i trí, h th ng thông tin liên l c, i n, nư c và x lý nư c th i, môi trư ng theo úng quy nh. c. Trư ng h p Trung tâm h tr n n nhân n m trong khu v c c a Cơ s xã h i ho c Cơ s ch a b nh thu c ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i có phân khu riêng, l i i, c ng riêng bi t. 4. Trung tâm h tr n n nhân là ơn v s nghi p công l p tr c thu c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, có tư cách pháp nhân, có con d u, có tài kho n và tr s riêng. 5. Trình t th t c thành l p Trung tâm h tr n n nhân th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 83/2006/N -CP ngày 17/8/2006 c a Chính ph quy nh trình t , th t c thành l p, t ch c l i, gi i th t ch c hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c. Cơ quan thNm nh vi c thành l p Trung tâm h tr n n nhân là S Lao ng - Thương binh và Xã h i. 6. Ch c năng c a Trung tâm h tr n n nhân Trung tâm h tr n n nhân có ch c năng h tr ph n , tr em là n n nhân và con c a n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v , ư c các cơ quan ch c năng Vi t Nam ti p nh n, phân lo i, ánh giá và bàn giao cho Trung tâm d a trên s t nguy n c a i tư ng ti p t c h tr thông qua vi c cung c p các d ch v ph c h i s c kho , tư v n tâm lý, pháp lý, hư ng nghi p và chuNn b tái hòa nh p c ng ng. 7. Nhi m v c a Trung tâm h tr n n nhân a. T ch c h tr chăm sóc s c kho , tâm lý, giáo d c phù h p v i t ng l a tu i, nguy n v ng c a n n nhân và kh năng áp ng c a cơ s . b. Giáo d c k năng s ng, hư ng nghi p, gi i thi u vi c làm cho n n nhân. c. ánh giá kh năng tái hòa nh p c ng ng c a n n nhân, cung c p các thông tin v chính sách, d ch v h tr n n nhân t i c ng ng. d. T o i u ki n thu n l i, h tr các cơ quan liên quan ti p t c xác minh nhân thân, a ch và ưa n n nhân tr v gia ình, c ng ng. e. Phát hi n, cung c p các thông tin c n thi t cho các cơ quan ch c năng ph c v công tác phòng ng a và i u tra t i ph m.
  3. g. Qu n lý và s d ng có hi u qu , úng pháp lu t các ngu n kinh phí. 8. T ch c c a Trung tâm h tr n n nhân Trung tâm h tr n n nhân g m có Giám c và Phó Giám c. Giám c ch u trách nhi m toàn di n v ho t ng c a ơn v , Phó Giám c th c hi n m t s nhi m v do Giám c phân công. Vi c b nhi m các ch c danh lãnh o th c hi n theo quy nh c a Chính ph v phân c p qu n lý cán b . Cán b Lãnh o, nhân viên Trung tâm h tr n n nhân ph i có trình chuyên môn ào t o ngành công tác xã h i ho c chuyên ngành liên quan n lĩnh v c y t , xã h i theo nhi m v ư c phân công. Giám c Trung tâm h tr n n nhân ph i có trình i h c các chuyên ngành xã h i; y t ; lu t. Trư ng h p c bi t (không có trình chuyên môn trên) ph i có ít nh t 03 năm kinh nghi m làm công tác qu n lý, ph trách chuyên môn v y t , tâm lý xã h i ho c tư pháp, Lao ng - Thương binh và Xã h i và ã ư c cơ quan các l p b i dư ng, t p hu n v chuyên môn công tác xã h i. II. HO T NG C A TRUNG TÂM H TR N N NHÂN 1. i tư ng ti p nh n vào Trung tâm h tr n n nhân Trung tâm h tr n n nhân ti p nh n i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh s 17/2007/Q -TTg ngày 29/01/2007 c a Th tư ng Chính ph mà ã ư c cơ quan ch c năng ti p nh n v nư c và phân lo i c n chăm sóc v s c kho , tư v n tâm lý trư c khi tái hòa nh p c ng ng theo quy nh t i ti t 3, i m a2, kho n 1, M c II; ti t 3, i m b2, kho n 2, M c II; i m d, kho n 3, M c II c a Thông tư liên t ch s 03/2008/BCA-BQP-BNG-BL TBXH ngày 8 tháng 5 năm 2008 c a B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Trình t , th t c ti p nh n n n nhân t i Trung tâm h tr n n nhân a. Trung tâm h tr n n nhân nh n bàn giao tr c ti p n n nhân và h sơ do cơ quan Công an và B i biên phòng có thNm quy n chuy n n, ký vào Biên b n giao, nh n ph n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v theo m u biên b n bàn giao (BBBG-PNTE). b. H sơ ti p nh n c a n n nhân g m: t khai dùng cho ph n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v (M u TK - PNTE), gi y ch ng nh n v nư c (M u CN - PNTE - A ho c M u CN-PNTE-PA), biên b n giao nh n ph n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v (M u BBGN-TE) các thông tin, tài li u khác liên quan n n n nhân (n u có). Các bi u m u dùng i m a, i m b, kho n 2, M c II ư c ban hành kèm theo Thông tư 03/2008/BCA-BQP-BNG-BL TBXH ngày 8 tháng 5 năm 2008 c a B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. c. Trong th i h n 24 gi làm vi c, k t th i i m ký nh n biên b n bàn giao, nh n ph n , tr em là n n nhân, Giám c Trung tâm h tr n n nhân trình Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ký quy t nh ti p nh n ph n , tr em là n n nhân vào Trung tâm h tr . Trư ng h p Trung tâm h tr n n nhân vùng núi xa xôi, h o lánh thì th i h n ra Quy t nh có th kéo dài hơn nhưng không ư c vư t quá 48 gi làm vi c. Quy t nh ph i ư c l p thành 04 b n, 01 b n lưu t i S Lao ng -
  4. Thương binh và Xã h i, 01 b n lưu t i Trung tâm h tr n n nhân, 01 b n g i cho y ban nhân dân c p xã nơi n n nhân thư ng trú ph i h p h tr n n nhân, 01 b n giao cho n n nhân. Trư ng h p n n nhân là tr em thì giao Quy t nh v gia ình n n nhân ho c ngư i u (theo M u Q - TNPNTE ban hành kèm theo Thông tư này). d. Trung tâm h tr n n nhân vào s theo dõi danh sách n n nhân ư c ti p nh n; ph bi n n i quy, quy ch , ki m tra v t tư trang mang theo trư c khi ưa vào Trung tâm h tr n n nhân. 3. Th i gian n n nhân lưu trú t i Trung tâm h tr n n nhân không quá 30 ngày; i v i n n nhân c n h tr s c kho , giáo d c, tr em có hoàn c nh gia ình khó khăn thì th i gian lưu trú có th kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, k t ngày ư c ti p nh n. H t th i h n theo quy nh t i kho n này, i v i n n nhân là tr em m côi, tr em không nơi nương t a thì Giám c Trung tâm h tr n n nhân làm th t c chuy n sang Trung tâm b o tr xã h i. 4. Trư ng h p a phương không thành l p Trung tâm h tr n n nhân mà giao nhi m v này cho Cơ s ch a b nh ho c Cơ s b o tr xã h i thì ưa ngay n n nhân là tr em vào Cơ s xã h i. Vi c ưa tr em là n n nhân vào Cơ s xã h i hay Cơ s ch a b nh căn c vào i u ki n th c t c a a phương d a trên nguyên t c m b o th c hi n t i a quy n l i cho tr em. 5. Chăm sóc, h tr n n nhân Trung tâm h tr n n nhân ph i t ch c th c hi n cho ho t ng chăm sóc, h tr sau: a. B trí nơi ăn, riêng bi t cho ph n và tr em. Trư ng h p tr em không có ngư i thân i kèm thì Giám c Trung tâm h tr n n nhân ph i b trí ngư i chăm sóc tr c ti p i v i tr . b. Chăm sóc y t cho n n nhân ngay t i Trung tâm h tr n n nhân ho c chuy n n Trung tâm y t phù h p. T ch c các ho t ng gi i trí, th thao, c bi t i v i n n nhân là tr em. c. Tư v n, tham v n cá nhân và nhóm; gi i thi u và liên h v i các Trung tâm tr giúp pháp lý giúp n n nhân tìm hi u v các quy nh c a pháp lu t, chính sách liên quan n quy n và l i ích c a h . d. Giáo d c, hư ng nghi p; liên h , gi i thi u, h tr n n nhân tham gia các chương trình d y ngh mi n phí do các t ch c, cá nhân cung c p, trong ho c ngoài Trung tâm. e. H tr cơ quan thi hành pháp lu t ph ng v n n n nhân liên quan n vi c b buôn bán và b o v các quy n h p pháp c a n n nhân trong quá trình t t ng. Trư ng h p n n nhân là tr em c n có cán b Trung tâm h tr n n nhân làm ngư i giám h khi ti p c n v i cơ quan thi hành pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t.
  5. g. ánh giá kh năng tái hòa nh p c ng ng c a n n nhân v m c n nh tâm lý, nh hư ng vi c làm, quan h gia ình, môi trư ng c ng ng, k năng phòng ng a tái b buôn bán. h. K t h p ch t ch v i cơ quan Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i các a phương liên h v i gia ình ho c ngư i thân c a n n nhân trư c khi h tr v gia ình. i v i trư ng h p là tr em trong vòng 20 ngày trư c khi h t th i h n, Giám c Trung tâm h tr n n nhân có trách nhi m thông báo cho thân nhân (là cha m ho c ngư i giám h ư c y ban nhân dân xã công nh n) ưa tr v nơi thân nhân cư trú ho c b trí cán b ưa v bàn giao cho gia ình có s giám sát c a y ban nhân dân xã, làm biên b n bàn giao tr em v tái hòa nh p c ng ng (theo M u GN- TEVC ban hành kèm theo Thông tư này). 6. Kinh phí ho t ng c a Trung tâm h tr n n nhân Kinh phí m b o, n i dung chi, m c chi cho ho t ng c a Trung tâm h tr n n nhân, Cơ s ch a b nh và Cơ s xã h i ư c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh giao nhi m v h tr n n nhân, th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 116/2007/TTLT-BTC-BL TBXH ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Các ch ph c p c thù và ph c p ưu ãi ngh cho cán b , viên ch c, ngư i làm vi c t i Trung tâm h tr n n nhân, Cơ s ch a b nh và Cơ s xã h i ư c b sung ch c năng, nhi m v h tr n n nhân áp d ng theo các quy nh t i Thông tư liên t ch s 13/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p i v i cán b , viên ch c làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy. 7. V qu n lý hành chính c a Trung tâm h tr n n nhân a. Giám c Trung tâm h tr n n nhân có trách nhi m: - Xây d ng quy ch qu n lý hành chính c a Trung tâm h tr n n nhân trình Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i phê duy t. Quy ch c n quy nh rõ trách nhi m và m i quan h công tác gi a các phòng, ban trong Trung tâm; quy n l i và trách nhi m c a i tư ng trong các ho t ng y t , văn hóa, giáo d c, hư ng nghi p h c ngh cơ s ; - Qu n lý toàn b các ho t ng c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. b. Trung tâm h tr n n nhân có trách nhi m th c hi n ch báo cáo nh kỳ 6 tháng u năm trư c ngày 15 tháng 6 và báo cáo năm trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i v các m t ho t ng t ng h p báo cáo y ban nhân dân c p t nh ng g i các ngành liên quan. III. HƯ NG D N B SUNG NHI M V H TR N N NHÂN C A CƠ S CH A B NH HO C CƠ S XÃ H I
  6. Trư ng h p Cơ s ch a b nh ho c Cơ s xã h i thu c ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n nhi m v h tr n n nhân thì Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì và ph i h p v i S N i v , S Tài chính trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh giao nhi m v h tr n n nhân, m b o các n i dung sau: 1. B sung ch c năng, nhi m v , ho t ng h tr n n nhân quy nh t i M c II c a Thông tư này vào ch c năng nhi m v , t ch c ho t ng c a Cơ s ch a b nh ho c Cơ s xã h i và giao các ch c năng, nhi m v , ho t ng vào các phòng chuyên môn phù h p c a cơ s . 2. S d ng b máy lãnh o qu n lý, cán b chuyên môn, cơ s v t ch t, trang thi t b m b o th c hi n nhi m v h tr n n nhân. 3. B trí m t khu v c riêng, có l i i riêng bi t, m b o ch ăn, , sinh ho t cho n n nhân, d dàng ti p c n v i các d ch v y t , văn hóa, xã h i trong Trung tâm và ngoài c ng ng, tránh t o ra môi trư ng gây m c c m, kỳ th v i n n nhân theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S N i v , S Tài chính và các s , ban, ngành liên quan giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này a phương. 2. C c Phòng ch ng t n n xã h i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan giúp B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch o, ki m tra, hư ng d n tri n khai, th c hi n Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, x lý. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Bùi H ng Lĩnh - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - H ND, UBND, S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph , B L TBXH; - Lưu VT, CPCTNXH (10b).
  7. M U Q - TNPNTE S LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I T NH NAM …………………… c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : /Q -L TBXH Hà N i, ngày tháng năm 200 ….. QUY T NNH V vi c ti p nh n ph n tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v vào Cơ s h tr n n nhân GIÁM CS LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Quy t nh s 17/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ti p nh n h tr n n nhân là ph n tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v ; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/BCA-BQP-BNG-BL TBXH ngày 8 tháng 5 năm 2008 c a B Công an, B Qu c phòng, B Ngo i giao và B Lao ng - Thương binh và Xã h i v hư ng d n trình t , th t c xác minh ti p nh n ph n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v ; Căn c Thông tư s ……………….. ngày …… tháng …… năm 2009 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v hư ng d n t ch c và ho t ng c a Cơ s h tr n n nhân; Theo ngh c a Giám c Cơ s h tr n n nhân, QUY T NNH i u 1. Ti p nh n ................................................................................................................. Thư ng trú t i: Thôn .......................................................... xã .............................................. Huy n .................................................................... t nh ....................................................... Là n n nhân b buôn bán t nư c ........................................................... tr v . Vào Cơ s h tr n n nhân ...................................................................................................
  8. K t ngày ................. tháng ................ năm ................ n ngày ....... tháng ...... năm ........ i u 2. .................................... ư c hư ng m c tr c p theo Thông tư Liên t ch s 116/TTLT/BTC-BL TBXH ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a B Tài chính và B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các h tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng S , Trư ng phòng Tài chính, Giám c Cơ s h tr n n nhân và ....................................... có tên nêu trên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. GIÁM C Nơi nh n: ……………… - Như i u 4; - Lưu VP. M U GN - TEVC S LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I T NH NAM ………….. c l p - T do - H nh phúc CƠ S H TR N N NHÂN ------------- BN BUÔN BÁN TR V ------ …………., ngày tháng năm 200 ….. BIÊN B N Giao nh n tr em t Cơ s h tr n n nhân v tái hòa nh p c ng ng (ban hành kèm theo Thông tư s ............../2009/TT-BL TBXH ngày tháng năm 2009) H i ........ gi ......... tháng ............ năm .............., t i ............................................................ chúng tôi g m: 1. i di n bên giao:
  9. Ông (bà) .......................................... i di n cho Cơ s h tr n n nhân t nh. 2. i di n bên nh n: Ông (bà) .................................................... là i di n c a (ghi c th là thân nhân c a tr em, là cha m hay ngư i u) .......................................................................................................................................... .. a ch ................................................................................................................................. Hai bên ã ti n hành giao nh n ........................................................ là tr em t Cơ s h tr n n nhân v tái hòa nh p c ng ng, kèm theo tài li u có liên quan. Biên b n này ư c l p thành 03 b n, m i bên gi 01 b n. Bên giao Ch ng nh n c a y ban nhân Bên nh n (ký, ghi rõ h , tên) dân xã, phư ng, th tr n (ký, ghi rõ h , tên) (nơi thư ng trú)
Đồng bộ tài khoản