Thông tư số 05/2009/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
75
lượt xem
10
download

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2009/TT-NHNN về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2009/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 05/2009/TT-NHNN Hà N i, ngày 07 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T THI HÀNH VI C H TR LÃI SU T I V I CÁC T CH C, CÁ NHÂN VAY V N TRUNG, DÀI H N NGÂN HÀNG TH C HI N U TƯ M I PHÁT TRI N S N XU T – KINH DOANH Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 443/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n trung, dài h n ngân hàng th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh chi ti t thi hành vi c h tr lãi su t i v i các t ch c, cá nhân vay v n trung, dài h n ngân hàng th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh (dư i ây g i t t là h tr lãi su t) như sau: i u 1. M c ích h tr lãi su t Nhà nư c h tr lãi su t i v i các kho n vay trung, dài h n ngân hàng b ng ng Vi t Nam c a các t ch c, cá nhân th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh, k t c u h t ng nh m gi m chi phí u tư, tăng tài s n c nh và năng l c s n xu t – kinh doanh, kh năng c nh tranh s n phNm, t o vi c làm. i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng quy nh v h tr lãi su t 1. Các t ch c tín d ng th c hi n h tr lãi su t i v i các kho n vay trung, dài h n b ng ng Vi t Nam c a các t ch c, cá nhân th c hi n u tư m i (các d án u tư ư c thi công, mua s m trư c ho c sau ngày 01 tháng 4 năm 2009 mà th i h n thi công, mua s m phù h p v i th i h n ân h n ã cam k t trong h p ng tín d ng), bao g m: a) Ngân hàng thương m i theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Quy t nh s 131/Q - TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh. b) Công ty tài chính theo quy nh t i kho n 1 i u 1 Quy t nh s 333/Q -TTg ngày 10 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 131/Q -TTg. c) Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n h tr lãi su t cho các i tư ng vay v n ưu ãi.
 2. 2. Khách hàng vay ư c h tr lãi su t, bao g m: a) T ch c, cá nhân vay v n ngân hàng thương m i, công ty tài chính th c hi n d án u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh, k t c u h t ng trong nư c theo quy nh t i i u 1 Quy t nh s 127/2005/Q -NHNN ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001. b) Ch u tư vay v n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n d án u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh, k t c u h t ng trong nư c theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 1 và i u 6 Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c. 3. Lo i cho vay ư c h tr lãi su t là các kho n cho vay trung, dài h n b ng ng Vi t Nam th c hi n d án u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh, k t c u h t ng theo các h p ng tín d ng ký k t trư c và sau ngày 01 tháng 4 năm 2009 mà ư c gi i ngân (m t ho c nhi u l n) trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 4 n 31 tháng 12 năm 2009, thu c các ngành, lĩnh v c kinh t : a) Các kho n cho vay c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính ư c th ng kê theo quy nh t i Ch báo cáo th ng kê áp d ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các t ch c tín d ng ban hành theo Quy t nh s 477/2004/Q - NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Quy t nh s 143 TCTK/PPC ngày 22 tháng 12 năm 1993 c a T ng c c trư ng T ng C c Th ng kê v vi c ban hành h th ng ngành kinh t c p II, c p III và c p IV và danh m c h th ng ngành kinh t qu c dân, bao g m: - Ngành nông nghi p và lâm nghi p; - Ngành th y s n; - Ngành công nghi p khai thác m ; - Ngành công nghi p ch bi n; - Ngành công nghi p s n xu t và phân ph i i n, khí t và nư c; - Ngành xây d ng (tr công trình xây d ng văn phòng (cao c) cho thuê, công trình xây d ng, s a ch a mua nhà bán); - Ngành thương nghi p, s a ch a xe có ng cơ, mô tô, xe máy, dùng cá nhân và gia ình; - Ngành v n t i, kho bãi và thông tin liên l c; - Ho t ng khoa h c và công ngh . b) Các kho n cho vay u tư c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam thu c Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư ban hành theo Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19
 3. tháng 9 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 v tín d ng u tư và tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c. i u 3. Nguyên t c, th i h n, m c lãi su t và phương th c h tr lãi su t. 1. Nguyên t c h tr lãi su t là các ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam cho vay các nhu c u v n trung, dài h n th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh, k t c u h t ng theo cơ ch cho vay thông thư ng và th c hi n h tr lãi su t theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Th i h n vay ư c h tr lãi su t t i a là 24 tháng, k t ngày gi i ngân i v i các kho n vay theo h p ng tín d ng ký k t trư c và sau ngày 01 tháng 4 năm 2009 mà ư c gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 4 n 31 tháng 12 năm 2009. Vi c h tr lãi su t ư c th c hi n t ngày 01 tháng 4 năm 2009 n 31 tháng 12 năm 2011. Các kho n vay thu c i tư ng ư c h tr lãi su t này b quá h n tr n , ư c gia h n n vay, th i h n vay th c t vư t quá 24 tháng, thì không ư c tính h tr lãi su t i v i kho ng th i gian quá h n tr n , gia h n n và vư t quá 24 tháng. 3. M c lãi su t h tr cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên s ti n vay và th i h n cho vay th c t , n m trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 4 năm 2009 n 31 tháng 12 năm 2011. 4. Phương th c th c hi n h tr lãi su t là khi thu lãi ti n vay, các ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam gi m tr s ti n lãi ph i tr cho khách hàng vay b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chuy n s lãi ti n vay ã h tr lãi su t trên cơ s báo cáo s ti n h tr lãi su t c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. i u 4. Quy trình và trách nhi m c a khách hàng vay, ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, th c hi n h tr lãi su t. 1. i v i khách hàng vay có kho n vay thu c i tư ng h tr lãi su t: a) Trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 04 n 31 tháng 12 năm 2009, khi phát sinh kho n vay l n u t i ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam nơi cho vay, khách hàng vay g i gi y ngh h tr lãi su t cho các ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo m u 01 t i Ph l c Thông tư này, k c các kho n vay phát sinh t ngày 01 tháng 4 năm 2009 n trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. b) S d ng v n vay úng m c ích thu c i tư ng h tr lãi su t ã ghi trong h p ng tín d ng. N u s d ng v n vay không úng m c ích theo i tư ng h tr lãi su t, thì không ư c h tr lãi su t và ph i hoàn tr cho ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam s lãi ti n vay ư c h tr trư c ó và b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 4. c) Th c hi n các quy nh c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v th t c vay v n, h tr lãi su t và ch báo cáo. d) H ch toán kho n chi tr ti n vay theo úng s ti n lãi ph i tr cho ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, sau khi ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. ) Yêu c u ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam nơi cho vay th c hi n h tr lãi su t theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. i v i ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: a) Th c hi n h tr lãi su t cho khách hàng vay theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; không ư c t ch i h tr lãi su t, n u kho n vay thu c i tư ng ư c h tr lãi su t; nh kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ki m tra, giám sát tình hình h tr lãi su t. b) Căn c vào m c ích s d ng v n vay thu c i tư ng h tr lãi su t ghi trong h p ng tín d ng các n i dung v h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t; t ch i các yêu c u h tr lãi su t không úng quy nh c a pháp lu t. c) Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám c) ngân hàng thương m i, công ty tài chính, Ch t ch H i ng qu n lý và T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ch u trách nhi m và b x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các trư ng h p h tr lãi su t không úng quy nh c a pháp lu t. i v i ngân hàng thương m i và công ty tài chính, n u vi ph m, thì b xem xét trong vi c x p lo i hàng năm, b sung tăng v n i u l , c p gi y phép m m ng lư i ho t ng c a ngân hàng thương m i. d) Áp d ng cơ ch và lãi su t cho vay: - i v i ngân hàng thương m i, công ty tài chính: Áp d ng cơ ch và lãi su t cho vay thông thư ng i v i các nhu c u vay v n thu c i tư ng h tr lãi su t phù h p v i quy nh t i Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành kèm theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. - i v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: Áp d ng cơ ch và lãi su t cho vay ưu ãi theo quy nh t i Ngh nh s 151/2006/N -CP, Ngh nh s 106/2008/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. ) Th c hi n vi c ki m tra trư c, trong và sau khi cho vay m b o vi c h tr lãi su t theo úng quy nh c a pháp lu t. N u phát hi n khách hàng vay s d ng v n vay không úng m c ích thu c i tư ng h tr lãi su t, thì thu h i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t trư c ó; trư ng h p không thu h i ư c, thì báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý ho c kh i ki n vi c vi ph m h p ng tín d ng c a khách hàng vay.
 5. e) Hư ng d n khách hàng vay b o m vi c vay ư c thu n ti n, an toàn và úng i tư ng. g) Khi thu lãi ti n vay c a khách hàng, các ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n vi c gi m tr s lãi ti n vay ph i tr c a khách hàng b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p n ngày 31 tháng 12 năm 2011 chưa n kỳ h n thu lãi ti n vay, thì các ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ph i tính s lãi ti n vay ph i tr c a khách hàng và th c hi n vi c gi m tr s lãi ti n vay b ng v i s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t. Vi c tính và thu lãi ti n vay th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; th c hi n h ch toán, theo dõi s lãi ti n vay thu c i tư ng h tr lãi su t như sau: - H ch toán toàn b s lãi ti n vay vào thu nh p theo quy nh c a ch tài chính hi n hành; s lãi ti n vay h tr lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chuy n ư c h ch toán vào tài kho n riêng (tài kho n “Các kho n ph i thu” – Ti u kho n: Ph i thu Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v h tr lãi su t năm 2009 – 2011). - Có b ng kê (ho c cơ s d li u) theo dõi chi ti t các kho n cho vay ư c h tr lãi su t (khách hàng vay, s ti n vay, th i h n và lãi su t cho vay, s ti n h tr lãi su t…) g i cho khách hàng vay, ph c v cho vi c theo dõi, th ng kê và ki m toán n i b , báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và ki m tra, giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. h) L p gi y xác nh n h tr lãi su t có xác nh n c a khách hàng và ngân hàng, công ty tài chính nơi cho vay (ký tên, óng d u) làm ch ng t ki m tra, giám sát. Gi y xác nh n h tr lãi su t ư c l p thành 02 b n, 01 b n lưu gi h sơ tín d ng, 01 b n g i cho khách hàng vay. Gi y xác nh n h tr lãi su t ư c l p t ng l n khi thu lãi ti n vay và gi m tr s lãi ti n vay ư c h tr lãi su t ho c l p theo nh kỳ hàng tháng phù h p v i th i h n g i báo cáo h tr lãi su t cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i v i h nông dân vay v n, thì l p gi y xác nh n h tr lãi su t vào tháng cu i c a m i quý trong th i h n h tr lãi su t. i) G i gi y ăng ký k ho ch và báo cáo s ti n h tr lãi su t cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo các m u t i Ph l c Thông tư này: - Gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t hàng quý theo m u 02 và 03 Ph l c Thông tư này và g i ch m nh t là ngày 10 c a tháng u quý; gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t quý II năm 2009 g i ch m nh t là ngày 15 tháng 4 năm 2009. - Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t hàng tháng theo các m u 04, 05 và 06 Ph l c Thông tư này và g i ch m nh t là ngày 10 c a tháng li n k v i tháng báo cáo, m b o chính xác và úng th i h n. k) Theo dõi, th ng kê k p th i, chính xác các kho n cho vay ư c h tr lãi su t ph c v cho vi c ki m toán n i b , báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và ki m tra, giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; m các tài kho n ho c áp d ng h th ng qu n lý thích h p h ch toán, th ng kê riêng các kho n cho vay ư c h tr lãi su t.
 6. l) Lưu gi h sơ các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. Hàng tháng, chuy n t i a 90% s lãi ti n vay ã h tr lãi su t theo báo cáo c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Vi c chuy n s lãi ti n vay ã h tr lãi su t còn l i hàng năm, ư c th c hi n sau khi nh n ư c báo cáo quy t toán v h tr lãi su t c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. 2. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các b , ngành có liên quan khác ti n hành vi c ki m tra, giám sát tình hình th c hi n quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t trong trư ng h p c n thi t. 3. Trách nhi m c a các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam giúp Th ng c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n các n i dung liên quan n t ch c th c hi n cơ ch h tr lãi su t: a) V Chính sách ti n t : Ph i h p v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam x lý các v n v cơ ch h tr lãi su t; nh n gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t và các báo cáo v tình hình h tr lãi su t c a ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; thông báo vi c chuy n s ti n h tr lãi su t cho ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; hư ng d n quy t toán s ti n h tr lãi su t; xây d ng báo cáo trình Th tư ng Chính ph . b) V Tài chính – K toán: X lý các v n v h ch toán k toán liên quan n cơ ch h tr lãi su t (ch ng t g c h ch toán, chuy n s ti n h tr lãi su t…) c) S Giao d ch: Th c hi n vi c h ch toán, chuy n s ti n h tr lãi su t cho ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. d) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c): Th c hi n vi c thanh tra, giám sát và x lý i v i ngân hàng thương m i, công ty tài chính và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và khách hàng vay có vi ph m quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t. ) Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Th c hi n vi c ki m tra, giám sát và thanh tra theo thNm quy n tình hình th c hi n quy nh c a pháp lu t v h tr lãi su t và báo cáo, xu t v i Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương x lý các v n phát sinh. i u 6. T ch c th c hi n 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c (Giám
 7. c) ngân hàng thương m i và công ty tài chính, Ch t ch H i ng qu n lý và T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, khách hàng vay ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 6; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp ( ki m tra); - Công báo; Nguy n ng Ti n - Lưu: VP, V CSTT. PH L C V CÁC M U BI U ÁP D NG I V I KHÁCH HÀNG VAY VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG M I, CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2009/TT-NHNN ngày 07 tháng 04 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) 1. M u 01: Gi y ngh h tr lãi su t ti n vay i v i kho n vay trung, dài h n. 2. M u 02: Gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t i v i kho n vay trung, dài h n. 3. M u 03: Gi y ăng ký k ho ch h tr lãi su t i v i kho n vay trung, dài h n thu c Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư. 4. M u 04: Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t i v i kho n vay trung, dài h n theo Quy t nh s 443/Q -TTg và Thông tư s 05/2009/TT-NHNN phân theo ngành, lĩnh v c kinh t và i tư ng khách hàng vay. 5. M u 05: Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t i v i kho n vay trung, dài h n theo Quy t nh s 443/Q -TTg và Thông tư s 05/2009/TT-NHNN phân theo Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư và i tư ng khách hàng vay. 6. M u 06: Báo cáo tình hình th c hi n h tr lãi su t i v i kho n vay trung, dài h n theo Quy t nh 443/Q -TTg và Thông tư s 05/2009/TT-NHNN phân theo 63 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. M U 01
 8. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ GI Y NGHN H TR LÃI SU T TI N VAY I V I KHO N VAY TRUNG VÀ DÀI H N Kính g i: ........................................................................................................................... (tên ngân hàng thương m i, công ty tài chính, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam cho vay) Tên khách hàng vay: .......................................................................................................... a ch : ............................................................................................................................. ......................................................................................................................................... i n tho i ..................................................... Fax: ......................... Email:.......................... Tên i di n t ch c ( i v i khách hàng là t ch c): ........................................................... Ch c v : ........................................................................................................................... Căn c các quy nh t i Quy t nh s 443/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n trung, dài h n ngân hàng th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i Thông tư s /2009/TT- NHNN ngày tháng 4 năm 2009, chúng tôi ngh ngân hàng thương m i/công ty tài chính/Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam h tr lãi su t i v i các kho n vay v n trung, dài h n th c hi n u tư m i phát tri n s n xu t – kinh doanh, k t c u h t ng theo các h p ng tín d ng ư c gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 4 n ngày 31 tháng 12 năm 2009. Chúng tôi cam k t ch p hành các quy nh c a pháp lu t v cho vay, h tr lãi su t và các cam k t trong h p ng tín d ng; s d ng v n vay úng m c ích, úng i tư ng ư c h tr lãi su t; hoàn tr ngay s ti n ã ư c h tr lãi su t, n u s d ng ti n vay không úng m c ích c a i tư ng h tr lãi su t ghi trong h p ng tín d ng; ch u trách nhi m trư c pháp lu t, n u vi ph m h p ng tín d ng.
 9. ……….., ngày …….tháng ……..năm …. KHÁCH HÀNG VAY (ký tên và óng d u) Hư ng d n: - Khách hàng vay ch g i Gi y ngh h tr lãi su t ti n vay 01 l n khi phát sinh kho n vay u tiên t i ngân hàng thương m i, công ty tài chính, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam nơi cho vay trong kho ng th i gian t ngày 01 tháng 4 n ngày 31 tháng 12 năm 2009. - Khách hàng vay là t ch c, thì i di n t ch c ký tên và óng d u, khách hàng vay là cá nhân và h gia ình, thì ký và ghi rõ h tên. M U 02 TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG M I/CÔNG TY TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ GI Y ĂNG KÝ K HO CH H TR LÃI SU T TI N VAY I V I KHO N VAY TRUNG VÀ DÀI H N QUÝ …….NĂM ………. Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Chính sách ti n t ) Ngân hàng: ........................................................................................................................ i di n pháp nhân........................................ Ch c v : .................. ................................... a ch : ............................................................................................................................. i n tho i:..................................................... Fax: .............................................................
 10. Tài kho n ti n g i VND s : ............................ t i................................................................. ăng ký k ho ch h tr lãi su t i v i khách hàng vay quý …….năm ……theo quy nh t i Quy t nh s 443/Q -TTg và Thông tư s /2009/TT-NHNN như sau: ơn v : t ng Ngành, lĩnh v c kinh t Dư n cho vay S ti n h tr lãi ư c h tr lãi su t su t 1. T ng s Trong ó: - Ngành nông nghi p và lâm nghi p - Ngành th y s n - Ngành công nghi p khai thác m - Ngành công nghi p ch bi n - Ngành s n xu t và phân ph i i n, khí t và nư c - Ngành xây d ng (tr công trình xây d ng văn phòng, cao c cho thuê, công trình xây d ng, s a ch a mua nhà bán) - Ngành thương nghi p, s a ch a xe có ng cơ, mô tô, xe máy, dùng cá nhân và gia ình - V n t i, kho bãi và thông tin liên l c - Ho t ng khoa h c và công ngh 2. T l % dư n cho vay trung, dài h n ư c h tr lãi su t so v i t ng dư n c a ngân hàng thương m i/công ty tài chính ……….., ngày …….tháng ……..năm …. T NG GIÁM C (ký và óng d u) M U 03 NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM c l p – T do – H nh phúc
 11. ------------ GI Y ĂNG KÝ K HO CH H TR LÃI SU T TI N VAY I V I KHO N VAY TRUNG, DÀI H N THU C DANH M C CÁC D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ QUÝ ……. NĂM ………. Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Chính sách ti n t ) Ngân hàng: ........................................................................................................................ i di n pháp nhân:....................................... Ch c v : ...................................................... a ch : ............................................................................................................................. i n tho i:..................................................... Fax: ............................................................. Tài kho n ti n g i VND s : ............................ t i................................................................. ăng ký k ho ch h tr lãi su t i v i khách hàng vay quý …….năm ……theo quy nh t i Quy t nh s 443/Q -TTg và Thông tư s /2009/TT-NHNN như sau: ơn v : t ng Ngành, lĩnh v c kinh t Dư n cho vay S ti n h tr lãi ư c h tr lãi su t su t 1. T ng s Trong ó: 1. K t c u h t ng kinh t - xã h i - D án u tư xây d ng công trình c p nư c s ch ph c v sinh ho t - D án u tư xây d ng công trình x lý nư c th i, rác th i t i các khu ô th , khu công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t, khu công ngh cao, b nh vi n và các c m công nghi p làng ngh
 12. - D án xây d ng qu nhà t p trung cho công nhân lao ng làm vi c trong khu công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t, ký túc xá cho sinh viên - D án u tư h t ng, m r ng, nâng c p, xây d ng m i và thi t b trong lĩnh v c xã h i hóa: giáo d c ào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th d c th thao, môi trư ng thu c Danh m c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph 2. Nông nghi p, nông thôn - D án xây d ng m i và m r ng cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung - D án phát tri n gi ng th y, h i s n - D án phát tri n gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p 3. Công nghi p - D án u tư ch bi n sâu t qu ng khoáng s n: + S n xu t Alumin có công su t t i thi u 300 nghìn t n/năm; s n xu t nhôm kim lo i có công su t t i thi u 100 nghìn t n/năm + S n xu t fero h p kim s t có công su t t i thi u 1 nghìn t n/năm + S n xu t kim lo i màu có công su t t i thi u 5 nghìn t n/năm + S n xu t b t màu ioxit titan có công su t t i thi u 20 nghìn t n/năm + S n xu t b t màu ioxit titan có công su t t i thi u 20 nghìn t n/năm - D án s n xu t ng cơ Diezel t 300CV tr lên - D án u tư óng m i toa xe ư ng s t và l p ráp u máy xe l a - D án u tư s n xu t thu c kháng sinh t công o n nguyên li u ban u n thành phNm, thu c cai nghi n, v c xin thương phNm và thu c ch a b nh HIV/AIDS; s n xu t thu c thú y t tiêu chuNn GMP - D án u tư xây d ng nhà máy i n t gió, D án u tư xây d ng nhà máy phát i n s d ng các ngu n năng lư ng m i và năng lư ng
 13. tái t o - D án u tư xây d ng th y i n nh v i công su t nh hơn ho c b ng 50MW thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn - D án u tư s n xu t DAP và phân m 4. Các d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn; d án t i vùng ng bào dân t c Khơ me sinh s ng t p trung, các xã thu c chương trình 135 và các xã biên gi i thu c chương trình 120, các xã vùng bãi ngang (không bao g m các d án th y i n, nhi t i n, s n xu t xi măng, s t thép; d án u tư ư ng b , c u ư ng b , ư ng s t và c u ư ng s t) II. T l % dư n cho vay trung và dài h n ư c h tr lãi su t so v i t ng dư n c a Ngân hàng ……….., ngày …….tháng ……..năm …. T NG GIÁM C (ký và óng d u) M U 04 TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG M I/CÔNG TY TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N H TR LÃI SU T TI N VAY I V I KHO N VAY TRUNG, DÀI H N THEO QUY T NNH S 443/Q -TTG VÀ THÔNG TƯ S 05/2009/TT-NHNN PHÂN THEO NGÀNH, LĨNH V C KINH T VÀ I TƯ NG KHÁCH HÀNG VAY THÁNG …….NĂM ……. ơn v : ng Ch tiêu Trong tháng báo cáo Lũy k t ngày 1/4/2009 n cu i tháng báo cáo S lư ng Dư n cho S lãi ti n S lãi ti n S lư ng S lãi ti n khách vay ư c vay ph i tr vay ã h khách hàng vay ã h hàng vay h tr lãi tính theo lãi tr lãi vay ư c tr lãi su t ư c h su t t i th i su t trong su t cho h tr lãi cho khách tr lãi i m cu i h p ng khách su t hàng vay su t tháng báo tín d ng hàng vay
 14. cáo (1) (2) (3) (4) (5) (6) I. T ng s các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo ngành, lĩnh v c kinh t - Nông nghi p và lâm nghi p - Th y s n - Công nghi p khai thác m - Công nghi p ch bi n - S n xu t và phân ph i i n, khí t và nư c - Xây d ng (tr công trình xây d ng văn phòng, cao c cho thuê, công trình xây d ng, s a ch a mua nhà bán) - Thương nghi p, s a ch a xe có ng cơ, mô tô, xe máy, dùng cá nhân và gia ình - V n t i, kho bãi và thông tin liên l c - Ho t ng khoa h c và công ngh II. T ng s các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo i tư ng khách hàng vay - Doanh nghi p + Công ty nhà nư c + Doanh nghi p ngoài nhà nư c - H p tác xã - T ch c khác - H gia ình và cá nhân K toán trư ng Trư ng Ki m tra/Ki m …….., ngày ….tháng …..năm …. (Trư ng phòng k toán) toán n i b T ng giám c (Giám c)
 15. Hư ng d n t ng h p và g i báo cáo: - Báo cáo này ngân hàng thương m i, công ty tài chính g i cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo a ch : V Chính sách ti n t - Ngân hàng Nhà nư c – 49 Lý Thái T - Hà N i (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 04-38246953/38240132) và chi nhánh ngân hàng thương m i g i cho Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Phân các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo ngành, lĩnh v c kinh t quy nh t i Quy t nh s 477/2004/Q -NHNN ngày 28/4/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và Quy t nh s 143TCTK/PPCD ngày 22/12/1993 c a T ng c c trư ng T ng C c th ng kê. - Công ty nhà nư c và doanh nghi p ngoài nhà nư c ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p năm 2005 và Lu t u tư. - C t (1): S lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t là s lư ng doanh nghi p, h p tác xã, t ch c khác, h gia ình, cá nhân ư c h tr lãi su t phát sinh trong tháng báo cáo (không tính trùng theo s lư t món vay); n u 01 khách hàng có nhi u kho n vay thu c các ngành khác nhau, thì li t kê vào ngành có s dư n l n nh t. - C t (3): S lãi ti n vay ph i tr tính theo lãi su t trong h p ng tín d ng ư c tính theo quy nh t i Quy t nh s 652/2001/Q -NHNN ngày 17/5/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. - C t (4): S lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay ư c t ng h p theo s li u ghi trên Gi y xác nh n h tr lãi su t; t ng s lãi ti n vay ã h tr lãi su t ph i b ng s ti n h tr lãi su t ã th c hi n h ch toán gi m tr cho khách hàng vay. - C t (5): Lũy k s lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t ư c tính b ng s lư ng khách hàng vay lũy k c a tháng báo cáo trư c ó c ng v i s lư ng khách hàng vay phát sinh m i trong tháng báo cáo. - Th i h n g i báo cáo: Hàng tháng, ch m nh t vào ngày 10 tháng li n k tháng báo cáo. - ngh ghi rõ h tên và s i n tho i ngư i ch u trách nhi m tr l i các chi ti t báo cáo khi Ngân hàng Nhà nư c yêu c u. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh k p th i b ng văn b n ho c qua s i n tho i: 04-38246955/38259158; fax: 04-38246953/38240132. M U 05 NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N H TR LÃI SU T TI N VAY I V I KHO N VAY TRUNG, DÀI H N THEO QUY T NNH S 443/Q -TTG
 16. VÀ THÔNG TƯ S 05/2009/TT-NHNN PHÂN THEO CÁC D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ VÀ I TƯ NG KHÁCH HÀNG VAY THÁNG …….NĂM ……. ơn v : ng Ch tiêu Trong tháng báo cáo Lũy k t ngày 1/4/2009 n cu i tháng báo cáo S lư ng Dư n cho S lãi ti n S lãi ti n S lư ng S lãi ti n khách vay ư c vay ph i tr vay ã h khách hàng vay ã h hàng vay h tr lãi tính theo lãi tr lãi vay ư c tr lãi su t ư c h su t t i th i su t trong su t cho h tr lãi cho khách tr lãi i m cu i h p ng khách su t hàng vay su t tháng báo tín d ng hàng vay cáo (1) (2) (3) (4) (5) (6) I. T ng s các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo các d án vay v n tín d ng u tư 1. K t c u h t ng kinh t - xã h i - D án u tư xây d ng công trình c p nư c s ch ph c v sinh ho t - D án u tư xây d ng công trình x lý nư c th i, rác th i t i các khu ô th , khu công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t, khu công ngh cao, b nh vi n và các c m công nghi p làng ngh - D án xây d ng qu nhà t p trung cho công nhân lao ng làm vi c trong khu công nghi p, khu kinh t , khu ch xu t, ký túc xá cho sinh viên - D án u tư h t ng, m r ng, nâng c p, xây d ng m i và thi t b trong lĩnh v c xã h i hóa: giáo d c ào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th d c th thao, môi trư ng thu c Danh m c hư ng chính sách khuy n khích
 17. phát tri n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph 2. Nông nghi p, nông thôn - D án xây d ng m i và m r ng cơ s gi t m , ch bi n gia súc, gia c m t p trung - D án phát tri n gi ng th y, h i s n - D án phát tri n gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, gi ng cây lâm nghi p 3. Công nghi p - D án u tư ch bi n sâu t qu ng khoáng s n: + S n xu t Alumin có công su t t i thi u 300 nghìn t n/năm; s n xu t nhôm kim lo i có công su t t i thi u 100 nghìn t n/năm + S n xu t fero h p kim s t có công su t t i thi u 1 nghìn t n/năm + S n xu t kim lo i màu có công su t t i thi u 5 nghìn t n/năm + S n xu t b t màu ioxit titan có công su t t i thi u 20 nghìn t n/năm - D án s n xu t ng cơ Diezel t 300CV tr lên - D án u tư óng m i toa xe ư ng s t và l p ráp u máy xe l a - D án u tư s n xu t thu c kháng sinh t công o n nguyên li u ban u n thành phNm, thu c cai nghi n, v c xin thương phNm và thu c ch a b nh HIV/AIDS; s n xu t thu c thú y t tiêu chuNn GMP - D án u tư xây d ng nhà máy i n t gió. D án u
 18. tư xây d ng nhà máy phát i n s d ng các ngu n năng lư ng m i và năng lư ng tái t o - D án u tư xây d ng th y i n nh , v i công su t nh hơn ho c b ng 50MW thu c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn - D án u tư s n xu t DAP và phân m 4. Các d án u tư t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn; d án t i vùng ng bào dân t c Khơ me sinh s ng t p trung, các xã thu c chương trình 135 và các xã biên gi i thu c chương trình 120, các xã vùng bãi ngang (không bao g m các d án th y i n, nhi t i n, s n xu t xi măng, s t thép; d án u tư ư ng b , c u ư ng b , ư ng s t và c u ư ng s t) II. T ng s các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo i tư ng khách hàng vay - Doanh nghi p + Công ty nhà nư c + Doanh nghi p ngoài nhà nư c - T ch c kinh t - ơn v s nghi p có thu K toán trư ng Trư ng Ki m tra/Ki m ……….., ngày ….tháng ……năm …. (Trư ng phòng k toán) toán n i b T ng giám c (Giám c) Hư ng d n t ng h p và g i báo cáo:
 19. - Báo cáo này Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam g i cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo a ch : V Chính sách ti n t - Ngân hàng Nhà nư c – 49 Lý Thái T - Hà N i (email: phongcstd@sbv.gov.vn; fax: 04-38246953/38240132) và Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam g i cho Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Phân các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư ban hành kèm theo Ngh nh s 106/2008/N -CP ngày 19/9/2008 c a Chính ph . - Công ty nhà nư c và doanh nghi p ngoài nhà nư c ư c thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p năm 2005 và Lu t u tư. - C t (1): S lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t là s lư ng khách hàng vay phát sinh trong tháng báo cáo (không tính trùng theo s lư t món vay); n u 01 khách hàng vay có nhi u kho n vay thu c các d án khác nhau, thì li t kê vào d án có s dư n l n nh t. - C t (3): S lãi ti n vay ph i tr tính theo lãi su t trong h p ng tín d ng ư c tính theo quy nh c a pháp lu t i v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. - C t (4): S lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay ư c t ng h p theo s li u ghi trên Gi y xác nh n h tr lãi su t; t ng s lãi ti n vay ã h tr lãi su t ph i b ng s ti n h tr lãi su t ã th c hi n h ch toán gi m tr cho khách hàng vay. - C t (5): Lũy k s lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t ư c tính b ng s lư ng khách hàng vay lũy k c a tháng báo cáo trư c ó c ng v i s lư ng khách hàng vay phát sinh m i trong tháng báo cáo. - Th i h n g i báo cáo: Hàng tháng, ch m nh t vào ngày 10 tháng li n k tháng báo cáo. - ngh ghi rõ h tên và s i n tho i ngư i ch u trách nhi m tr l i các chi ti t báo cáo khi Ngân hàng Nhà nư c yêu c u. - Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh k p th i b ng văn b n ho c qua s i n tho i: 04-38246955/38259158; fax: 04-38246953/38240132. M U 06 TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG M I/CÔNG TY TÀI CHÍNH/NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N H TR LÃI SU T TI N VAY V N I V I KHO N VAY TRUNG, DÀI H N THEO QUY T NNH S 443/Q - TTG VÀ THÔNG TƯ S 05/2009/TT-NHNN PHÂN THEO 63 T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG THÁNG …….NĂM …….
 20. ơn v : ng Tên t nh, thành ph Trong tháng báo cáo Lũy k t ngày 1/4/2009 n cu i tháng báo cáo S lư ng Dư n cho S lãi ti n S lãi ti n S lư ng S lãi ti n khách vay ư c vay ph i tr vay ã h khách hàng vay ã h hàng vay h tr lãi tính theo lãi tr lãi vay ư c tr lãi su t ư c h su t t i th i su t trong su t h tr lãi tr lãi i m cu i h p ng su t su t tháng báo tín d ng cáo (1) (2) (3) (4) (5) (6) T ng s Trong ó: 1. T nh An Giang 2. T nh Bà R a – Vũng Tàu 3. T nh B c C n ………… ………… 63. T nh Yên Bái K toán trư ng Trư ng Ki m tra/Ki m ……….., ngày ….tháng ……năm …. (Trư ng phòng k toán) toán n i b T ng giám c (Giám c) Hư ng d n t ng h p và g i báo cáo: - Phân các kho n cho vay ư c h tr lãi su t theo 63 t nh, thành ph tr c thu c trung ương (x p theo th t b ng ch cái). - C t (1): S lư ng khách hàng vay ư c h tr lãi su t là s lư ng khách hàng ư c h tr lãi su t phát sinh trong tháng báo cáo (không tính trùng theo s lư t món vay). - C t (3): i v i ngân hàng thương m i, công ty tài chính, s lãi ti n vay ph i tr tính theo lãi su t trong h p ng tín d ng ư c tính theo quy nh t i Quy t nh s 652/2001/Q -NHNN ngày 17/5/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; i v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, s lãi ti n vay ph i tr tính theo quy nh c a pháp lu t. - C t (4): S lãi ti n vay ã h tr lãi su t cho khách hàng vay ư c t ng h p theo s li u ghi trên Gi y xác nh n h tr lãi su t; t ng s lãi ti n vay ã h tr lãi su t ph i b ng s ti n h tr lãi su t ã th c hi n h ch toán gi m tr cho khách hàng vay.
Đồng bộ tài khoản