Thông tư số 05-NH/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
5
download

Thông tư số 05-NH/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05-NH/TT về việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 32-CP ngày 31/1/1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách khuyến khích việc chuyển ngoại tệ vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05-NH/TT

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05-NH/TT Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 1980 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 5-NH/TT NGÀY 5-5-1980 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 32-CP NGÀY 31-1-1980 C A H I NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VI C CHUY N NGO I T VÀO VI T NAM Ngày 31/1/1980, H i ng Chính ph ã ra quy t nh s 32-CP v chính sách khuy n khích vi c chuy n ngo i t vào Vi t Nam. Căn c i u 4 c a quy t nh nói trên, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n thi hành th ng nh t các v n c th sau ây. I. NGO I T , VÀNG, KIM LO I QUÝ CHUY N VÀO VI T NAM 1. Ngo i t chuy n vào Vi t Nam bán cho Nhà nư c ư c hư ng ch ưu ãi bao g m ti n m t, gi y t có giá ã khai trình h p l khi nh p c nh và ngo i t chuy n kho n qua Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam. a. Ngo i t ti n m t là gi y b c ngân hàng ang lưu hành c a nư c ngoài bao g m các lo i sau ây: - Ph răng Pháp, - Ph răng Thu Sĩ, - Mác Tây c, - B ng Anh, - ô la H ng Kông, - ô la M . b. Gi y t có giá là nh ng gi y t có giá tr thanh toán b ng ngo i t tư b n nói trên (a) mà Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam có th thanh toán (tiêu th ) ư c v i ngân hàng nư c ngoài. c. Ngo i t chuy n kho n là ngo i t ghi trên các ch ng t thông qua các hình th c thanh toán gi a ngân hàng nư c ngoài và Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam, b ng
  2. các lo i ngo i t nói trên (a) và các lo i ngo i t có th chuy n i ư c khác do Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam thông báo t ng th i kỳ. 2. Vàng, kim lo i quý chuy n vào Vi t Nam h p pháp, bán cho Nhà nư c ư c hư ng ch ưu ãi bao g m các lo i sau ây: vàng, b c, b ch kim, kim cương. II. CH ƯU ÃI Ư C ÁP D NG TRONG VI C CHUY N NGO I T , VÀNG, KIM LO I QUÝ VÀO VI T NAM 3. Ngư i ư c hư ng ch ưu ãi nói trong quy t nh s 32-CP là các t ch c và cá nhân nh n ư c ngo i t , ho c vàng, kim lo i quý (g i chung là ngo i h i) chuy n t nư c ngoài vào Vi t Nam ã bán l i cho Nhà nư c ho c g i vào tài kho n ti n g i ngo i t t i Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam. Ngư i ư c hư ng ch ưu ãi bao g m: - Công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (k c cán b , công nhân, h c sinh hi n ang công tác, h c t p nư c ngoài); - Ngư i Vi t Nam và ngư i thân trong gia ình h (v ho c ch ng, con) làm ăn sinh s ng nư c ngoài; - Các t ch c kinh t khoa h c- k thu t, các t ch c xã h i, tôn giáo, các oàn th nhân dân ư c Nhà nư c th a nh n và không thu c di n c p phát kinh phí c a ngân sách Nhà nư c; - Ngo i ki u cư trú trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 4. M c ph c p ưu ãi: a. S ngo i t bán l y ng Vi t Nam tính theo t giá mua giao d ch hi n hành có t : - 500 ng Vi t Nam tr xu ng, ư c c ng thêm 100% ph c p vào t giá mua; - Trên 500 ng n 1500 ng Vi t Nam, ư c c ng thêm 120% ph c p vào t giá mua, - Trên 1500 ng Vi t Nam, ư c c ng thêm 150% ph c p vào t giá mua. b. Bán vàng, b c, b ch kim, kim cương l y ng Vi t Nam ư c c ng thêm 30% ph c p vào giá mua kinh doanh hi n hành do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . 5. Ngư i bán ngo i h i l y ng Vi t Nam, ngoài ph c p ưu ãi ( i m 4) còn ư c c p gi y ch ng nh n ã thu i ngo i h i làm căn c mua hàng t i các c a hàng c bi t (theo hư ng d n trong thông tư liên B Ngân hàng Nhà nư c - Tài chính - Ngo i thương). 6. Ngư i Vi t Nam cư trú nư c ngoài có ti n Vi t Nam do bán ngo i h i g i vào qu ti t ki m xã h i ch nghĩa, s ư c hư ng lãi su t b ng 150% m c lãi su t tr cho
  3. ngư i g i ti t ki m trong nư c và ư c d quay s m thư ng. V n và lãi ti t ki m không ư c chuy n ra nư c ngoài, không ư c c p gi y ch ng nh n ã thu i ngo i h i. 7. Ngư i Vi t Nam cư trú nư c ngoài ư c m tài kho n ti n g i ngo i t t i Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam, và ư c hư ng lãi theo lãi su t th trư ng ti n t th gi i do Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam công b trong t ng th i gian; ư c mi n các l phí; v n và lãi ti n g i ngo i t ư c chuy n ra nư c ngoài. N u bán l i cho ngân hàng l y ti n Vi t Nam ư c hư ng m i quy n l i như quy nh t i i m 4, 5 và 6 nói trên. III. BI N PHÁP TI N HÀNH 8. Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam có trách nhi m: - Hư ng d n ki m tra và t ch c th c hi n vi c thu mua ngo i t và vi c m , s d ng tài kho n ti n g i ngo i t c a Vi t ki u t i các thành ph Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh và c khu Vũng Tàu - Côn o; - Thông báo các lo i ngo i t mua b ng chuy n kho n và m c lãi su t ti n g i ngo i t t ng th i kỳ; - Hư ng d n th t c c p và s d ng gi y ch ng nh n ã thu i ngo i h i. 9. Công ty, c a hàng kinh doanh vàng, b c các thành ph Hà N i, H i Phòng, à N ng và thành ph H Chí Minh có trách nhi m thu mua vàng và kim lo i quý c a Vi t Nam theo ch ưu ãi nói trong thông tư này. Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam và Công ty vàng b c trung ương có trách nhi m hư ng d n th t c c p gi y ch ng nh n ã thu i ngo i h i cho nh ng Vi t ki u bán vàng và kim lo i quý t i các c a hàng nói trên. 10. Qu ti t ki m xã h i ch nghĩa trung ương có trách nhi m hư ng d n vi c t ch c thu nh n và qu n lý ti n g i ti t ki m c a Vi t ki u. 11. Nh ng Vi t ki u hi n có s dư trên các tài kho n ti n g i ti t ki m, tài kho n ti n g i ngo i t ư c hư ng ch ưu ãi (nói i m 6 và 7) k t ngày thông tư này có hi u l c. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1/6/1980, các văn b n trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . Vi c thu nh n và tr ti n ki u h i m y năm qua còn có nh ng sai sót và ch m tr , gây khó khăn tr ng i cho ngư i nh n ti n. Trong th i gian t i Ngân hàng Nhà nư c và Ngân hàng ngo i thương các c p ph i nâng cao tinh th n trách nhi m, th c hi n vi c tr ti n thu n ti n và nhanh chóng nh m góp ph n tăng thu ngo i t cho Nhà nư c. Tr n Dương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản