Thông tư số 06/2000/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/2000/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2000/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2000/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/TT-BKH Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 06/2000/TT-BKH NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 38/2000/Q -TTG, NGÀY 24/3/2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 24/3/2000 Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 38/2000/Q -TTg, s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh 531/TTg ngày 08/8/1996 v qu n lý các chương trình qu c gia. Căn c vào các i u quy nh có liên quan, B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n như sau: I. V XÂY D NG K HO CH C A CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA Vi c xây d ng k ho ch c a các chương trình m c tiêu qu c gia (CTMTQG) th c hi n như sau: 1. c p t nh, thành ph a) Quy trình xây d ng k ho ch. Hàng năm vào giai o n xây d ng k ho ch (tháng 8, tháng 9), UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là UBND t nh) giao nhi m v cho: - Các S , ban, ngành qu n lý chương trình, căn c vào hư ng d n c a các cơ quan c p trên, ti n hành ánh giá tình hình th c hi n chương trình và xu t m c tiêu, nhi m v , kinh phí cho vi c th c hi n chương trình trong năm k ho ch; ng th i làm vi c th ng nh t v i S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá ưa vào k ho ch chung c a t nh. - S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính - V t giá t ng h p chung tình hình th c hi n c a t t c các chương trình do a phương qu n lý; xu t các m c tiêu, nhi m v , cơ ch chính sách và ngu n l c th c hi n chương trình trong năm k ho ch. Ngu n l c bao g m: kinh phí b sung có m c tiêu t Ngân sách Trung ương (Kinh phí u tư phát tri n và kinh phí s nghi p), v n vay tín d ng (n u có), kinh phí h tr t Ngân sách a phương, huy ng t c ng ng; t ng h p ưa vào k ho ch chung c a a phương trình UBND t nh xem xét thông qua. b) T ch c làm vi c v i các cơ quan qu n lý chương trình (CQQLCT) Trung ương.
  2. UBND t nh t ch c làm vi c v i các CQQLCT Trung ương v tình hình th c hi n chương trình và xu t m c tiêu, nhi m v , yêu c u kinh phí t Ngân sách Trung ương (bao g m kinh phí u tư phát tri n, kinh phí s nghi p) và vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c (n u có); các cơ ch chính sách trong năm k ho ch. Trong quá trình làm vi c, CQQLCT ph i có ý ki n ch o c th cho UBND t nh v m c tiêu, nhi m v c a chương trình, cân i bư c u v ngu n kinh phí, hư ng b trí s d ng và các bi n pháp v qu n lý i u hành th c hi n chương trình. Văn b n k ho ch c a UBND t nh ( ã làm vi c v i CQQLCT Trung ương) g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính và cơ quan qu n lý chương trình t ng h p. 2. c p Trung ương. a) Trong giai o n xây d ng k ho ch (tháng 8, tháng 9 hàng năm), CQQLCT căn c vào hư ng d n c a Chính ph , c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, t ch c nghiên c u, ánh giá tình hình th c hi n m c tiêu, nhi m v , ngu n l c c a chương trình và các ưu như c i m c a công tác qu n lý, i u hành th c hi n chương trình trong năm báo cáo; ng th i căn c vào văn b n k ho ch c a UBND các t nh, t ng h p cân i, xu t m c tiêu, nhi m v và nhu c u ngu n l c c a chương trình cho năm k ho ch. Ngu n l c bao g m kinh phí t Ngân sách Trung ương (kinh phí u tư phát tri n, kinh phí s nghi p), v n vay tín d ng (n u có) và huy ng óng góp t c ng ng theo quy nh hi n hành. Văn b n k ho ch g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p. b) Sau khi nh n ư c văn b n c a CQQLCT, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính t ng h p các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình th c hi n trong năm k ho ch và d ki n cân i kinh phí t ngu n Ngân sách Nhà nư c cho t ng chương trình và t ng h p vào k ho ch chung c a Nhà nư c báo cáo Chính ph xem xét và trình Qu c h i thông qua. c) Sau khi ã ư c Qu c h i thông qua, B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính thông báo các ch tiêu v m c tiêu, nhi m v và ngu n l c c a t ng chương trình MTQG cho CQQLCT; CQQLCT ch trì d ki n phân b cho các B , ngành và a phương, văn b n phân b k ho ch g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p vào k ho ch chung c a t ng B , ngành và a phương; B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph giao cho các B , ngành và các a phương th c hi n. II. V GIAO CH TIÊU K HO CH 1. i v i UBND t nh, các ch tiêu ư c giao và các bư c tri n khai th c hi n giao k ho ch như sau: - Th tư ng Chính ph giao cho UBND các t nh, thành ph v ch tiêu t ng kinh phí c a t t c các CTMTQG, CTMT ư c áp d ng cơ ch c a CTMTQG. Trong ó chia ra kinh phí u tư phát tri n và kinh phí s nghi p. - B trư ng B K ho ch và u tư giao cho UBND các t nh, thành ph ch tiêu hư ng d n v m c tiêu, nhi m v c a t ng chương trình th c hi n trên a bàn.
  3. - Các CQQLCT hư ng d n nhi m v chuyên môn và ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các nh m c chi tiêu các t nh ch ng th c hi n. a) Ch tiêu t ng kinh phí c a các chương trình: - Ch tiêu T ng kinh phí c a các chương trình ư c giao cho UBND t nh, là toàn b kinh phí c a t t c các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình m c tiêu ư c th c hi n theo cơ ch tài chính c a CTMTQG (ch áp d ng trong năm 2000) do a phương qu n lý (Bao g m chi u tư phát tri n và chi s nghi p). Riêng i v i CTMTQG v vi c làm thì trong v n u tư phát tri n có v n cho vay theo d án nh GQVT và v n u tư xây d ng các trung tâm d ch v vi c làm. - Trong ch tiêu t ng kinh phí ư c giao không bao g m kinh phí chi qu n lý chương trình. Kinh phí qu n lý chương trình do Ngân sách a phương m b o. - T ng kinh phí c a các CTMTQG và CTMT ư c giao cho UBND t nh là ngu n cân i t Ngân sách Trung ương h tr Ngân sách a phương chi cho t t c danh m c chương trình, các m c tiêu, nhi m v ã ư c giao th c hi n trên a bàn. UBND t nh ư c hoàn toàn ch ng trong vi c l ng ghép, phân b kinh phí cho t ng chương trình c th , không ch s hư ng d n thêm v m c kinh phí và cơ c u phân b kinh phí c a các B , ngành Trung ương. Song, ph i ch u s hư ng d n v nhi m v chuyên môn c a CQQLCT, v nh m c chi tiêu theo Thông tư liên t ch gi a B Tài chính v i CQQLCT. b) Ch tiêu m c tiêu, nhi m v c a t ng chương trình ư c giao th c hi n trên a bàn. - T t c các danh m c, các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình ư c giao cho UBND t nh u ư c cân i kinh phí trong t ng ngu n kinh phí ã ư c giao cho UBND t nh và do UBND t nh ch ng b trí kinh phí c th cho t ng chương trình, t ng m c tiêu, nhi m v ; m b o t t c các chương trình có tên trong danh m c và các m c tiêu, nhi m v ã giao u ư c b trí kinh phí và ư c t ch c th c hi n t t, tránh tình tr ng kinh phí c a chương trình thì s d ng h t nhưng m c tiêu, nhi m v thì không ư c th c hi n. - Trong năm 2000 m t s chương trình khi giao k ho ch cho UBND t nh chưa c th hoá ư c m c tiêu, ho c chưa căn c giao thành các m c tiêu c th , vì v y ch tiêu giao hư ng d n c a B K ho ch và u tư ch ghi danh m c các chương trình. Tuy nhiên, căn c tình hình th c t c a a phương mình, căn c vào hư ng d n v nhi m v chuyên môn c a CQQLCT, các t nh có th c th hoá thành các m c tiêu, nhi m v giao cùng v i kinh phí, c bi t là các m c tiêu v gi m s ngư i m c và ch t vì các b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m; gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i; và tăng t l s h nông thôn ư c dùng nư c s ch; s tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn ư c chăm sóc; s ngư i nghi n hút ư c cai nghi n và ch a tr , v.v... - i v i các d án s d ng v n u tư XDCB, UBND t nh ph i m b o th c hi n y các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. i v i
  4. ph n kinh phí b ng ngu n v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c (n u có) ph i tuân th theo các quy nh c a Chính ph t i Ngh nh s 43/CP. c) Các bư c tri n khai k ho ch c a UBND t nh. - Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch c a Th tư ng Chính ph giao và B trư ng B K ho ch và u tư giao hư ng d n v m c tiêu, nhi m v , UBND t nh, ch o S K ho ch và u tư ph i h p v i các S , Ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND t nh v l ng ghép và phân b t ng kinh phí theo danh m c các chương trình, các m c tiêu, nhi m v ã ư c giao th c hi n trên a bàn. - Các S , ban, ngành qu n lý chương trình có trách nhi m ph i h p v i S K ho ch và u tư xu t phương án l ng ghép và m c kinh phí phân b cho t ng chương trình theo các n i dung c th và các ch tiêu k ho ch giao cho UBND qu n, huy n và các ch d án. - Căn c vào ý ki n xu t c a các S , ban, ngành nêu trên, S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính - V t giá th c hi n các phương án l ng ghép các chương trình cho m c tiêu X GN và phân b kinh phí cho t ng chương trình theo các n i dung ho t ng c th và d ki n ch tiêu k ho ch giao (bao g m c chi tiêu kinh phí và m c tiêu) cho các qu n, huy n, các ch d án, trình Ch t ch UBND t nh xem xét quy t nh. - Căn c d ki n phân b kinh phí bao g m: + Danh m c các chương trình, nhi m v , m c tiêu ã ư c giao. + Kh năng ngu n kinh phí ã giao và ngu n b sung t Ngân sách a phương, ngu n huy ng óng góp h p pháp c a c ng ng. + D a vào k t qu th c hi n c a t ng chương trình trong năm báo cáo. + Nh ng lĩnh v c, vùng và i tư ng c n ư c ưu tiên c a a phương. ( i v i các d án xây d ng cơ s h t ng các xã nghèo, BKK theo Q s 135 th c hi n theo Thông tư hư ng d n c a B K ho ch và u tư và các B , ngành có liên quan). - Báo cáo tri n khai k ho ch. Sau khi giao k ho ch cho UBND qu n, huy n, ch d án, UBND các t nh g i v cơ quan qu n lý chương trình, B K ho ch và u tư, B Tài chính b n k ho ch ã giao (theo m u bi u s 1, kèm văn b n này) làm căn c i u hành ki m tra, thanh quy t toán ngân sách. Th i gian ch m nh t là vào tháng 2 hàng năm - t p trung s ch o i u hành c a UBND t nh, i v i ho t ng c a các chương trình do a phương qu n lý, UBND t nh thành l p duy nh t m t Ban Ch o các chương trình m c tiêu qu c gia c a a phương và ban hành quy ch ho t ng c a Ban Ch o. Trong Quy ch ho t ng c n quy nh rõ qui ch làm vi c ph i m b o tính dân ch , c bi t là trong khâu phân b ch tiêu k ho ch, ch c trách,
  5. nhi m v c a t ng thành viên, ch s d ng kinh phí,.... tuân th các quy nh c a Q 531/TTg và Q 38/2000/Q -TTg. 2. i v i các B , ngành Trung ương. a) i v i các cơ quan qu n lý chương trình, hàng năm ư c giao các ch tiêu như sau: - T ng kinh phí và các m c tiêu, nhi m v c a chương trình cơ quan qu n lý chương trình có th ki m tra, ki m soát và i u hành th c hi n. - Kinh phí c a các d án c a chương trình do cơ quan qu n lý chương trình tr c ti p th c hi n. - Danh m c và kinh phí các chương trình ho c m c tiêu c a các chương trình khác phân cho cơ quan qu n lý chương trình tham gia th c hi n. Các CQQLCT c n ư c th c hi n phương th c h p ng trách nhi m i v i các B , ngành, H i oàn th qu n chúng tham gia th c hi n các d án c a chương trình. b) i v i các B , ngành, các H i oàn th qu n chúng (H TQC) Trung ương tham gia th c hi n các chương trình, hàng năm ư c giao các ch tiêu: - Kinh phí (bao g m kinh phí u tư phát tri n và kinh phí s nghi p) c a c các chương trình mà B , ngành, H TQC tham gia th c hi n. - Danh m c các chương trình và m c tiêu, nhi m v c a các chương trình, các B , ngành, H TQC Trung ương tham gia th c hi n. Trên cơ s t ng kinh phí và danh m c các chương trình, các m c tiêu, nhi m v ã ư c giao, các h p ng ký k t v i các CQQLCT, các B , ngành, H TQC ti n hành tri n khai th c hi n các d án c th . III. V CƠ CH TÀI CHÍNH C A CTMTQG - Kinh phí th c hi n các CTMTQG, hàng năm ư c cân i trong d toán chi Ngân sách Trung ương, B Tài chính c p tr c ti p cho các B , cơ quan Trung ương, các H TQC TW th c hi n các d án do Trung ương qu n lý và c p b sung có m c tiêu cho Ngân sách t nh, thành ph th c hi n các nhi m v c a các chương trình trên a bàn do a phương qu n lý và ư c cân i vào Ngân sách c a a phương ngay t k ho ch u năm UBND t nh i u hành th c hi n, m b o ngu n kinh phí c a các chương trình ư c chi úng m c tiêu có hi u qu . - Ngoài ngu n l c h tr t Trung ương, UBND t nh c n có các bi n pháp huy ng ngu n l c t i ch bao g m kinh phí, s c lao ng và các y u t v t ch t khác phù h p v i lu t pháp quy nh ph i h p v i ngu n h tr c a Trung ương cho vi c th c hi n chương trình. - Kinh phí qu n lý chương trình.
  6. Theo Quy t nh s 38/2000/Q -TTg không cho phép trích kinh phí c a chương trình chi cho công tác qu n lý chương trình, toàn b kinh phí cân i cho chương trình ph i ư c phân b n các i tư ng th hư ng. + Trung ương, kinh phí ho t ng c a Ban Ch nhi m chương trình, ư c cân i trong chi thư ng xuyên c a cơ quan qu n lý chương trình và ư c b trí thành m t kho n m c riêng th c hi n. + a phương, kinh phí ho t ng c a Ban Ch o các chương trình qu c gia c a a phương do Ngân sách a phương m nhi m. - Cơ ch c p phát và thanh quy t toán kinh phí c a các chương trình th c hi n theo Thông tư s 41/2000/TT-BTC, ngày 19/5/2000 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý tài chính i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình m c tiêu. IV. CH BÁO CÁO VÀ KI M TRA TÌNH HÌNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. Ch báo cáo. - UBND t nh, các B , ngành, H TQC TW tham gia th c hi n chương trình, báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm v CQQLCT, B K ho ch và u tư, B Tài chính: tình hình th c hi n các m c tiêu, nhi m v , kinh phí c a các chương trình và nh ng vư ng m c, khó khăn c n gi i quy t ngay i v i t ng chương trình c th (M u bi u s 2 kèm theo văn b n này). Các CQQLCT hàng tháng, hàng quí, hàng năm có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n chương trình c a các ơn v th c hi n nói trên (M u bi u s 3 kèm theo văn b n này) báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p chung báo cáo Chính ph . - Hàng tháng vào ngày 22 cùng v i báo cáo v tình hình kinh t xã h i c a a phương ph i có ph n th c hi n các CTMTQG. - Th i gian g i báo cáo quí: Vào tu n th 4 c a tháng cu i quý. - Th i gian g i báo cáo năm: Ch m nh t vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. 2. T ch c ki m tra, giám sát, ánh giá tình hình th c hi n chương trình. Các CQQLCT và UBND t nh ph i t ch c thư ng xuyên vi c ki m tra, giám sát tình hình th c hi n chương trình theo các n i dung sau: - Tình hình th c hi n m c tiêu, nhi m v c a chương trình ã ư c Chính ph giao. - Vi c s d ng kinh phí c a TW h tr và các ngu n kinh phí khác c a chương trình. - Vi c th c hi n các chính sách ch ã ư c quy nh cho chương trình. - Vi c huy ng s c dân tham gia th c hi n chương trình.
  7. - V n th c hi n dân ch các c p, c bi t là cơ s trong quá trình th c hi n chương trình. - ánh giá k t qu chung v th c hi n chương trình, rút ra các mô hình t t v cách làm nhân r ng; nh ng sai sót c n u n n n. Các CQQLCT g i báo cáo k t qu ki m tra v B K ho ch và u tư, B Tài chính và Văn phòng Chính ph báo cáo. Trong m t s trư ng h p CQQLCT c n ph i h p v i B K ho ch và u tư. B Tài chính ki m tra tình hình th c hi n chương trình báo cáo Th tư ng Chính ph . V. V XÂY D NG K HO CH NĂM 2001 Vi c tri n khai xây d ng k ho ch năm 2001 i v i các CTMTQG ư c th c hi n như sau: 1. i v i các chương trình mà th i gian ho t ng theo quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph chưa k t thúc, vi c xây d ng k ho ch năm 2000 c a chương trình ư c th c hi n theo hư ng d n t i văn b n này. 2. i v i các chương trình theo quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph mà th i gian ho t ng k t thúc vào năm 2000 thì ph i t ch c t ng k t u giá tình hình th c hi n chương trình k t khi thành l p n h t năm 2000, báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính. N i dung t ng k t bao g m: ánh giá vi c th c hi n m c tiêu, nhi m v , cơ ch chính sách kinh phí ho t ng c a chương trình và các k t qu c th ã em l i cho các i tư ng th hư ng và nh n xét các ưu, như c i m v cơ ch qu n lý chương trình qu c gia ã ư c ban hành. 3. Vi c thành l p các CTMTQG m i ph i th c hi n theo các quy nh c a Quy t nh s 531/TTg, ngày 08/8/1996 và Thông tư Liên b s 06-TT/LB-KH-TC, ngày 29/4/1997 c a B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n th c hi n Q 531/TTg. 4. Vi c h p nh t các chương trình: nh canh nh cư, h tr ng bào dân t c BKK, Trung tâm c m xã v i chương trình 135 th c hi n theo quy t nh riêng c a Chính ph . 5. i v i các chương trình qu c gia trư c ây ư c quy nh t i Công văn s 04/CP- VX, ngày 04/01/1999 và Quy t nh s 19/1998/Q -TTg, ngày 24/01/1998 c a Th tư ng Chính ph , ph i th c hi n theo úng quy nh t i i u 3 c a Quy t nh s 38/2000/Q -TTg, ngày 24/3/2000 c a Th tư ng Chính ph . VI. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B K ho ch và u tư t ng h p và ph i h p v i các B , ngành có liên quan xem xét, x lý.
  8. Phan Quang Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản