Thông tư số 06/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư số 06/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2000/TT-BTC về việc thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ B TÀI CHÍNH S 06/2000/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH M T S I M V CH TRƯƠNG, BI N PHÁP I U HÀNH D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2000 Căn c Ngh quy t s 24/1999/QH10 ngày 29/11/1999 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 6 v d toán NSNN năm 2000; Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg ngày 29/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao k ho ch và d toán NSNN năm 2000; Căn c Quy t nh s 03/2000/Q -TTg ngày 04/01/2000 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch thư ng và c p l i do th c hi n vư t d toán thu năm 2000 cho ngân sách a phương; Căn c Ch th s 17/1999/CT-TTg ngày 30/6/1999 c a Th tư ng Ch nh ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán NSNN năm 2000; B Tài chính hư ng d n m t s i m v ch trương và bi n pháp i u hành ngân sách nhà nư c năm 2000 như sau: I/ V PHÂN C P NHI M V THU, CHI NGÂN SÁCH: 1- Ngoài các nhi m v chi ã phân c p cho a phương như năm 1999, t năm 2000 chuy n giao t ngân sách Trung ương v ngân sách a phương m t s nhi m v chi sau ây: 1.1- Chi m b o ho t ng qu n lý Nhà nư c c a: - B máy nh canh, nh cư c a a phương; - B ph n qu n lý tài chính doanh nghi p, qu n lý v n u tư phát tri n thu c S Tài chính - V t giá a phương; - B máy qu n lý khu công nghi p và khu ch xu t (không k Ban qu n lý khu công nghi p Dung Qu t, Ban qu n lý các khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh). 1.2- Chi o lư i a chính c p I, c p II; o v b n a chính các khu v c không có b n nh; chi o v chi ti t b n a chính sau khi có b n nh a chính. 1.3- Chi u tư cơ s h t ng và các công trình nh m n nh s n xu t, i s ng dân cư vùng lòng h t ngu n thu thu tài nguyên nư c thu i n i v i các t nh: Yên bái, Kon tum, Gia lai, ăklăk, Lâm ng, Bình Phư c.
  2. 2- Cân i ngu n trong d toán chi ngân sách a phương: 2.1- Chi u tư và h tr v n cho các doanh nghi p Nhà nư c trên a bàn. 2.2- Chi ph c p cho cán b y t thôn b n t i a bàn mi n núi, vùng cao, h i o. 3- Ti p t c th c hi n cơ ch s d ng m t s ngu n thu u tư xây d ng cơ s h t ng, phát tri n kinh t - xã h i cho a phương: 3.1- Toàn b s thu v ti n s d ng t và ti n cho thuê t, k c ti n cho thuê t c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (tr ti n cho thuê t t các ho t ng thăm dò, khai thác d u khí do trung ương qu n lý) u tư xây d ng cơ s h t ng, o c a chính, ki m kê t, giao t, ch nh lý s bi n ng v t ai, ... 3.2- Toàn b s thu v ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c u tư phát tri n qu nhà và xây d ng các công trình k t c u h t ng khu dân cư như h th ng c p thoát nư c, h th ng èn chi u sáng, công trình v sinh công c ng,... 3.3- S d ng ngu n thu x s ki n thi t u tư m i, nâng c p, s a ch a các công trình giáo d c, y t , phúc l i xã h i theo nguyên t c như năm 1999. 3.4- Thu s d ng t nông nghi p u tư phát tri n nông nghi p, nông thôn và qu n lý t ai, trong ó chú ý u tư xây d ng, s a ch a và bê tông hóa các công trình thu l i, kênh mương n i ng, h th ng ê, kè, các tr m tr i nông nghi p, công tác khuy n nông, khuy n ngư,... ưa các ti n b khoa h c k thu t tiên ti n vào ph c v s n xu t, ch bi n nông lâm s n, i m i cơ c u cây tr ng, v t nuôi, o c ru ng t, ki m kê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, h tr cho doanh nghi p thu nông, ... 3.5- Thu tài nguyên r ng, k c ti n bán cây ng (n u có) a phương ư c s d ng toàn b cho u tư, khoanh nuôi, b o v , tr ng m i r ng và c i t o r ng, khuy n lâm, tr ng cây phân tán, o c di n tích r ng, ki m kê r ng, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t r ng, ... 3.6- Ngu n thu qu ng cáo truy n hình: ư c s d ng toàn b s thu theo phân c p u tư nâng c p, c i t o, s a ch a, mua s m thi t b cho ài truy n hình theo qui nh t i thông tư s 81 TC/HCSN ngày 23/12/1996 c a B Tài chính. Vi c phân c p, qu n lý và báo cáo tình hình s d ng các ngu n thu trên ư c th c hi n theo quy nh t i i m 2 - Ph n I - Thông tư s 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 c a B Tài chính. 4- n nh ngu n thu và thư ng vư t d toán thu cho ngân sách a phương: 4.1- Căn c d toán NSNN năm 2000 ư c Th tư ng Chính ph giao, th c hi n n nh các ngu n thu và t l phân chia các ngu n thu gi a ngân sách Trung ương v i ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4.2- khuy n khích các a phương tăng cư ng ch o và qu n lý thu, ti p t c th c hi n cơ ch thư ng vư t d toán giao năm 2000 a phương có thêm ngu n tăng
  3. chi u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i, th c hi n nhi m v quan tr ng, t xu t phát sinh a phương. C th như sau: - i v i kho n thu ư c thư ng theo quy nh c a Lu t NSNN: + i v i thu tiêu th c bi t hàng s n xu t trong nư c (không k ph n ngân sách a phương ã ư c hư ng theo phân c p): Thư ng 100% s thu vư t d toán do Th tư ng Chính ph giao. + i v i thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p khNu: S vư t thu d toán Th tư ng Chính ph giao t 20 t ng tr xu ng thư ng 100%, s vư t thu t trên 20 t ng thư ng thêm 50% s vư t thêm nhưng t ng s thư ng t i a không vư t quá 50 t ng. i u ki n, nguyên t c xét thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 105/1999/TT-BTC ngày 30/08/1999, kho n 6 ph n IV Thông tư s 103/1998/TT- BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính. - i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách Trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương: Ngoài các kho n thu ư c xét thư ng theo quy nh t i Thông tư s 105/1999/TT- BTC ngày 30/8/1999 c a B Tài chính, ư c tính xét thư ng thêm c ph n thu giá tr gia tăng hàng s n xu t kinh doanh trong nư c (không k thu giá tr gia tăng t ho t ng qu ng cáo truy n hình, ho t ng x s ki n thi t). M c thư ng: 50% s vư t d toán thu ư c Th tư ng Chính ph giao c a t ng s các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương th c n p v ngân sách Trung ương. i u ki n và nguyên t c xét thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 105/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 c a B Tài chính. - Các kho n ti n thư ng nêu trên ư c s d ng u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i, th c hi n các nhi m v quan tr ng, t xu t phát sinh a phương, trong ó chú ý ưu tiên xây d ng cơ s h t ng cho các vùng có nhi u khó khăn, các lĩnh v c thu l i, nông nghi p, giáo d c ào t o, khoa h c công ngh và môi trư ng, ... Vi c báo cáo và xu t trích thư ng th c hi n như quy nh t i i m 6.3 kho n 6 Ph n IV - Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính. Ti n thư ng vư t thu ư c h ch toán và quy t toán vào NSNN năm 2001. II/ V THU NGÂN SÁCH: Căn c m c thu Th tư ng Chính ph giao, các B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng c c H i quan c n khNn trương làm t t công tác giao d toán thu cho các ơn v tr c thu c và c p dư i. M c giao t i thi u ph i b ng m c Th tư ng Chính ph giao và c n giao ch tiêu thu ph n u tăng t i thi u 3% m c Th tư ng Chính ph giao.
  4. th c hi n t và vư t d toán thu, trong ph m vi và quy n h n c a mình, các c p, các ngành c n có bi n pháp thi t th c: 1- T p trung ch o công tác thu ngay t u năm. Ch ng tháo g và gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c nh m n nh s n xu t kinh doanh. Th c hi n t t các gi i pháp kích c u c a Chính ph Ny m nh tiêu th s n phNm, kích thích s n xu t kinh doanh phát tri n. Th c hi n ng b các bi n pháp qu n lý thu thu nh m ch ng th t thu, tr n thu , ch ng buôn l u và gian l n thương m i ..., b o h h p lý s n xu t kinh doanh trong nư c. 2- Ti n hành sơ k t, ánh giá m t năm th c hi n các Lu t thu m i, nh t là thu giá tr gia tăng. Trên cơ s ó ki n ngh các c p có thNm quy n x lý k p th i các khó khăn, vư ng m c nh m t o i u ki n cho s n xu t kinh doanh phát tri n. Th c hi n hoàn thu cho các doanh nghi p, mi n gi m m t s kho n thu và tài tr l i thu thu nh p doanh nghi p cho các cơ s ngoài công l p khi th c hi n xã h i hóa các ho t ng giáo d c ào t o, y t , văn hóa, ... theo úng quy nh, không gây ách t c cho ho t ng s n xu t, kinh doanh, t o i u ki n cho các s nghi p giáo d c ào t o, y t , văn hóa, ... phát tri n. 3- Trên cơ s k t qu ki m kê doanh nghi p nhà nư c, n m ch c tình hình tài chính c a doanh nghi p, thúc Ny vi c s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, th c hi n c ph n hoá m t cách v ng ch c t ó huy ng thêm v n phát tri n s n xu t kinh doanh, gi i quy t vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng, t p trung v n cho các doanh nghi p làm ăn có hi u qu , các doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c xu t khNu, ch bi n nông s n th c phNm,... Th c hi n các hình th c chuy n i doanh nghi p theo hư ng giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c theo Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/09/1999 c a Chính ph nh m phát huy n i l c, mang l i hi u qu kinh t và tăng thu cho ngân sách. 4- i v i các h s n xu t kinh doanh ti u th công nghi p, buôn bán nh , ph i xác nh l i m c thu h p lý, công b n nh và công khai m c thu 6 tháng n 1 năm; ng th i ki m soát và x ph t i v i nh ng h c tình tr n l u thu . 5- U ban nhân dân các t nh, thành ph c n khNn trương tri n khai: - Th c hi n t t chính sách mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p cho các i tư ng chính sách, h nghèo, xã nghèo c bi t khó khăn và cho nông dân vùng thiên tai lũ l t theo ch trương c a Qu c h i và Chính ph . - i v i các t nh mi n Trung b thiên tai lũ l t, căn c vào m c thi t h i, U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh c th m c mi n, gi m thu i v i ho t ng ánh b t nuôi tr ng thu h i s n, làm mu i cho nông dân, ngư dân, diêm dân vùng b thiên tai, lũ l t. Vi c mi n gi m thu ph i m b o công b ng, h p lý gi a các i tư ng, gi a các vùng. Các t nh, thành ph c n ch ng cân i ngu n, m b o cho các huy n, xã không vì th c hi n mi n gi m thu theo chính sách mà nh hư ng n ngân sách, m b o cho các huy n, xã có m c chi thư ng xuyên (không k các ch , chính sách m i) không th p hơn d toán ngân sách năm 1999 ư c c p có thNm quy n giao.
  5. 6- Tăng cư ng qu n lý i v i các kho n thu s nghi p, các kho n thu phí, l phí, ...theo hư ng d n t i Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/05/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP c a Chính ph . i v i các kho n phí, l phí không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh s 04/1999/N -CP nêu trên, tuỳ theo tình hình th c t c a a phương, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph hư ng d n t ch c th c hi n theo thNm quy n. III/ V CHI NGÂN SÁCH VÀ TI T KI M CHI: 1- V chi ngân sách: 1.1- Căn c vào ch tiêu pháp l nh Chính ph giao, các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n giao d toán chi ngân sách năm 2000 cho các ơn v tr c thu c theo úng quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n. Trư ng h p H i ng nhân dân chưa quy t nh ngân sách, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo B Tài chính trư c ngày 29/02/2000 phương án d ki n phân b chi ti t trình H i ng nhân dân. 1.2- i v i các B , cơ quan Trung ương có các ơn v tr c thu c óng trên a bàn các t nh b thi t h i do lũ l t c n ưu tiên ngu n kinh phí kh c ph c h u qu lũ l t. m b o th c hi n t t nh ng nhi m v quan tr ng ư c giao, nh ng nhi m v ã có ch trương, quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; h n ch t i a kinh phí H i ngh , không b trí mua s m các phương ti n làm vi c t ti n chưa c n thi t, ch b trí kinh phí oàn ra theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 1.3- Khi quy t nh ngân sách a phương, các a phương c n phân b d toán chi b ng m c Th tư ng Chính ph giao; không phân b chi trên cơ s ch tiêu thu ph n u, quá trình i u hành n u tăng thu có thêm ngu n gi i quy t các nhi m v chi t xu t như thiên tai, c u ói, .... Vi c phân b ngân sách c n t p trung b trí ưu tiên cho các lĩnh v c, các nhi m v , các m c tiêu tr ng i m theo hư ng: - Ngoài m c ã ư c Trung ương b trí ngu n cân i, các a phương c n huy ng ngu n l c t i ch , vi n tr , ... kh c ph c h u qu thiên tai, lũ l t như xây d ng, s a ch a các công trình thu l i, nông nghi p, trư ng h c b nh vi n, ... m b o gi ng cây tr ng, v t nuôi nh m khôi ph c s n xu t, h tr n nh i s ng và s n xu t kinh doanh cho nhân dân vùng b thiên tai, lũ l t. - T p trung v n phát tri n nông nghi p và kinh t nông thôn, các nhi m v xây d ng trung tâm c m xã, chương trình 135, ... các a bàn mi n núi, vùng cao, biên gi i, h i o, vùng c bi t khó khăn, ... - Trong chi thư ng xuyên, t p trung cho các lĩnh v c giáo d c ào t o, khoa h c công ngh và môi trư ng theo Ngh quy t Trung ương II m b o không th p hơn ch tiêu B Tài chính ã thông báo. - Ch ng s p x p và b trí thanh toán các kho n n vay c a ngân sách (c g c và lãi ti n vay) n h n ph i tr trong năm nh m lành m nh ngân sách.
  6. - B trí d phòng ngân sách t ng c p ngân sách theo quy nh c a Lu t NSNN (t 3 n 5% t ng chi ngân sách) và b trí d tr tài chính c p t nh m c c n thi t ch ng ng phó v i các di n bi n t xu t có th x y ra. 1.4- Các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân, ơn v s d ng ngân sách các c p ph i th c hi n nghiêm túc ch trương công khai hoá tài chính, ngân sách theo quy nh t i Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính. 1.5- Trên cơ s d toán chi ư c giao, các ơn v d toán c p I ph i phân b và giao d toán cho các ơn v s d ng ngân sách ( ơn v c p III) chi ti t theo M c l c NSNN. Trư ng h p có khó khăn ít nh t ph i chi ti t 11 M c chi ch y u sau ây: + Ti n lương (M c 100). + Ph c p lương (M c 102). + H c b ng h c sinh, sinh viên (M c 103). + Ti n thư ng (M c 104). + Các kho n óng góp (M c 106). + V t tư văn phòng (M c 110). + H i ngh (M c 112) + S a ch a thư ng xuyên tài s n c nh ph c v công tác chuyên môn và duy tu b o dư ng các công trình cơ s h t ng (M c 117). + S a ch a l n tài s n c nh ph c v công tác chuyên môn và các công trình cơ s h t ng (M c 118). + Chi phí nghi p v chuyên môn t ng ngành (M c 119). + Mua s m tài s n c nh dùng cho công tác chuyên môn (M c 145). N u ơn v d toán c p I chưa giao ư c tr c ti p cho ơn v d toán c p III thì ư c phép u quy n cho ơn v d toán c p II giao cho ơn v d toán c p III, nhưng ơn v d toán c p I v n ph i ch u trách nhi m t ng h p k t qu phân b và g i n cơ quan tài chính ng c p xem xét. Trong vòng 15 ngày, n u cơ quan tài chính không có ý ki n thì coi như ư c ch p nh n. Vi c c p phát h n m c kinh phí ư c th c hi n theo d toán ư c duy t và M c l c NSNN. Trong th i gian trư c m t, n u cơ quan tài chính và kho b c chưa th c hi n c p phát chi ti t theo t t c các m c chi thì ph i c p phát ít nh t theo 11 m c chi ch y u theo quy nh t i ti t 1.4 - i m 1 - Ph n III c a Thông tư này. Khi thông báo h n m c, ngoài các M c ch y u, các m c chi còn l i ư c thông báo chung vào M c 134 "chi khác". Khi th c chi, ơn v s d ng ngân sách ư c rút t M c 134 chi cho
  7. các m c chi khác và ư c h ch toán, quy t toán theo úng các m c c a M c l c NSNN. 1.6- Vi c c p phát h n m c kinh phí u quy n c a ngân sách Trung ương, khi thông báo, B Tài chính có th không chi ti t h t 11 m c chi ch y u, nh ng m c còn l i thông báo vào M c 134 "chi khác", nhưng khi phân ph i h n m c kinh phí u quy n, S Tài chính - V t giá ph i chi ti t ít nh t 11 m c chi ch y u theo quy nh t i ti t 1.4 - i m 1 - Ph n III c a Thông tư này. 1.7- Các ơn v d toán c n ch ng chi tiêu theo d toán ư c duy t. Cơ quan tài chính và kho b c Nhà nư c các c p có trách nhi m m b o ngu n cho các nhi m v chi có i u ki n c p phát. Riêng d toán quý IV, cơ quan tài chính và kho b c Nhà nư c s th c hi n c p s m kinh phí các ơn v d toán chi tiêu k p th i, tránh tình tr ng chi ch y v n và h n ch vi c xét chuy n kinh phí sang năm sau. 1.8- Trư ng h p các ơn v d toán c n i u ch nh d toán chi ti t ( i u ch nh gi a các m c chi), th c hi n theo quy nh t i i m 8 - Ph n IV- Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 trư c ngày 15/11. 1.9- Trong quá trình th c hi n i u hành ngân sách: - m b o chi úng m c tiêu, úng i tư ng và theo úng d toán ư c duy t. Kho b c Nhà nư c ph i h p v i cơ quan tài chính ng c p th c hi n ki m soát chi tiêu ch t ch theo úng quy nh. Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương ng, oàn th , Ch t ch UBND các c p và Th trư ng các cơ quan, các ơn v cơ s ch u trách nhi m v qu n lý, s d ng có hi u qu kinh phí NSNN. Nh ng kho n chi ã ghi trong d toán và có ngu n thu m b o, các B , ngành, a phương không ư c tuỳ ti n c t gi m. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m c p phát theo ti n th c hi n công vi c, tránh c p d n vào cu i quý, cu i năm (k c c p b sung cho ngân sách c p dư i). Trư ng h p thu không t d toán, ngân sách t ng c p ph i ch ng s p x p l i chi, gi m chi tương ng, chú ý gi m nh ng kho n chưa thi t y u trư c. N u tăng thu, ph n tăng thu ư c s d ng tăng chi, trong ó ưu tiên cho lĩnh v c thu l i, nông nghi p, giáo d c - ào t o, khoa h c công ngh , văn hoá và nh ng nhi m v chi thi t y u khác. - S k t dư ngân sách năm 1999 c a các c p chính quy n a phương, ư c x lý theo úng quy nh t i i m 8 - Ph n V - Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính; trong ó ph n ưa vào thu ngân sách năm 2000 không ư c phân b ngay cho các nhi m v chi mà tăng d phòng nh m ch ng gi i quy t nh ng nhi m v quan tr ng t xu t phát sinh a phương. 1.10- Các cơ quan, ơn v s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c ph i l p d toán chi hàng quí (chia ra tháng), h t quí có báo cáo quy t toán ho c tình hình s d ng kinh phí cho cơ quan tài chính cùng c p theo úng qui nh c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a lu t NSNN; Các trư ng h p không có báo cáo quí trư c thì cơ quan tài chính có quy n ng ng c p phát ngân sách quí ti p theo (tr các kho n chi lương và có tính ch t lương) cho n khi các ơn v này có báo cáo.
  8. 1.11- Nh ng công vi c phát sinh ngoài k ho ch, các B , ngành, a phương và ơn v ph i ch ng s p x p chi trong ph m vi ngu n thu và t ng m c kinh phí ư c giao th c hi n, tr trư ng h p thiên tai x y ra m c nghiêm tr ng v i quy mô l n. 1.12- i v i chi u tư XDCB, vi c qu n lý, c p phát v n th c hi n theo úng Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . Trong b trí và c p phát v n, ưu tiên các công trình thu c các lĩnh v c thu l i, nông nghi p, giáo d c ào t o, ... Toàn b ph n b sung chi u tư XDCB t p trung trong nư c do mi n, gi m thu thu s d ng t nông nghi p theo chính sách ph i b trí cho u tư nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2- V chương trình m c tiêu: Ngoài ngu n ngân sách trung ương chuy n v , a phương c n ch ng s p x p ngân sách b sung thêm ngu n l c nh m th c hi n t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn. Vi c t ch c qu n lý, c p phát kinh phí, s p x p và l ng ghép các m c tiêu chương trình, ... s có hư ng d n riêng. 3- V ti t ki m chi: Nghiêm túc th c hi n Pháp l nh th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí, s d ng ti t ki m, có hi u qu kinh phí t ngân sách nhà nư c; Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10/05/1999 c a Th tư ng Chính ph quy nh v tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c và Quy t nh s 208/1999/Q -TTg ngày 26/10/1999 c a Th tư ng Chính ph s a i b sung Quy t nh 122/1999/Q -TTg; Ch th s 32/1999/CT-TTg ngày 29/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v c i ti n n i dung, phương th c, nâng cao hi u qu , tri t th c hành ti t ki m trong t ch c các cu c h p và h i ngh và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. 3.1- Các B , cơ quan trung ương và a phương c n ch ng s p x p, b trí, i u chuy n h p lý tr s làm vi c và phương ti n hi n có ph c v t t công tác ư c giao. H n ch t i a xây d ng m i tr s làm vi c. Vi c mua ô tô con ph c v công tác ph i căn c vào tiêu chuNn nh m c s d ng xe ô tô và kh năng ngân sách, không tình tr ng vì mua ô tô mà c t gi m các nhi m v chi thi t y u. 3.2- Các B , ngành, a phương và các cơ quan, ơn v có trách nhi m th c hi n và giám sát vi c th c hi n úng ch chính sách, ch chi tiêu theo quy nh c a nhà nư c. Nghiêm c m các cơ quan hành chính s nghi p t ban hành, th c hi n ch chi tiêu ngoài quy nh c a nhà nư c. 3.3- Căn c vào m c h tr t ngân sách nhà nư c ư c thông báo, các T ng công ty có trách nhi m s p x p l i các ho t ng s nghi p ( ào t o, y t , nghiên c u khoa h c, s nghi p kinh t ) và th c hi n h ch toán các chi phí cho các ho t ng trên vào chi phí s n xu t kinh doanh theo ch quy nh. 3.4- Các B , ngành và các a phương, ơn v có s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c ch ng tri n khai các bi n pháp ti t ki m, t o i u ki n thu n l i cho các cơ
  9. quan, ơn v áp d ng khoán m t s kho n chi theo hư ng n nh m c chi trong m t s năm nh m khuy n khích gi m biên ch và s d ng kinh phí có hi u qu . T ch c t t vi c huy ng các ngu n l c ngoài ngân sách, các bi n pháp xã h i hóa các ho t ng giáo d c - ào t o, y t , văn hóa, ... gi m gánh n ng cho NSNN, ng th i t o i u ki n cho các s nghi p này phát tri n. 3.5- Th c hi n gi i quy t y k p th i các ki n ngh c a các cơ quan ki m tra, thanh tra, ki m toán nhà nư c,... v lĩnh v c tài chính ngân sách. i v i nh ng ki n ngh còn có ý ki n khác nhau, các B , ngành, a phương và các cơ quan ơn v ch ng ph i h p v i cơ quan ch c năng x lý d t i m. IV/. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Các B , ngành, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Thông tư này t ch c hư ng d n các cơ quan, ơn v và các c p chính quy n a phương th c hi n. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản