Thông tư số 06/2001/TT-BKH

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư số 06/2001/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2001/TT-BKH về việc hưóng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2001 của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2001/TT-BKH

 1. THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 06/2001/TT-BKH NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 17/2001/N -CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2001 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B K ho ch và u tư. Th c hi n i u 4 t i Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là Quy ch ). B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) i u ch nh các ho t ng thu hút, qu n lý, s d ng ngu n l c này ư c cung c p b i các Nhà tài tr và theo các hình th c nêu dư i ây: 1.1. Nhà tài tr cung c p ODA bao g m: 1.1.1. Chính ph nư c ngoài; 1.1.2. Các t ch c liên Chính ph ho c liên qu c gia, bao g m: a. Các t ch c phát tri n c a Liên H p Qu c (LHP) như: Chương trình Phát tri n c a Liên hi p qu c (UNDP); Qu Nhi ng Liên hi p qu c (UNICEF); Chương trình Lương th c Th gi i (WFP); T ch c Lương th c và Nông nghi p c a Liên hi p qu c (FAO); Qu Dân s Liên hi p qu c (UNFPA); Qu Trang thi t b c a Liên hi p qu c (UNDCF); T ch c Phát tri n Công nghi p c a Liên hi p qu c (UNIDO); Cao u Liên hi p qu c v ngư i t n n (UNHCR); T ch c Y t Th gi i (WHO); Cơ quan Năng lư ng Nguyên t Qu c t (IAEA); T ch c Văn hoá, Kho h c và Giáo d c c a Liên hi p qu c (UNESCO); Qu Qu c t v Phát tri n Nông nghi p (IFAD); Qu Ti n t Qu c t (IMF); Hi p h i Phát tri n Qu c t (IDA) và Ngân hàng Tái thi t Phát tri n Qu c t (IBRD) thu c Nhóm Ngân hàng Th gi i (WB). b. Liên minh Châu Âu (EU), T ch c h p tác Kinh t và Phát tri n (OECD), Hi p h i các nư c ông Nam Á (ASEAN). c. Các T ch c Tài chính Qu c t : Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB); Qu các nư c xu t khNu d u m (OPEC); Ngân hàng u tư B c Âu (NIB); Qu Phát tri n B c Âu (NDF); Qu Kuwait. 1.2. Hình th c cung c p ODA g m: 1.2.1. ODA không hoàn l i: là hình th c cung c p ODA không ph i hoàn l i cho Nhà tài tr . 1.2.2. ODA cho vay ưu ãi (hay còn g i là tín d ng ưu ãi): Chính ph Vi t Nam vay v i lãi su t và i u ki n ưu ãi sao cho "y u t không hoàn l i" (còn g i là "thành t h tr ") t không dư i 25% c a t ng tr giá kho n vay. 1.2.3. ODA h n h p: là các kho n vi n tr không hoàn l i ho c các kho n vay ưu ãi ư c cung c p ng th i v i các kho n tín d ng thương m i nhưng tính chung l i, "y u t không hoàn l i" t không dư i 25% c a t ng giá tr c a các kho n ó. Cách tính "y u t không hoàn l i" nêu t i Ph l c 1 c a Thông tư này. 1.3. Các ho t ng thu hút, qu n lý và s d ng các kho n v n vay t các T ch c Tài chính Qu c t có thành t h tr dư i 25% bao g m các kho n vay c a Qu Ti n t Qu c t (IMF), các kho n vay t Ngân hàng Tái thi t Phát
 2. tri n Qu c t (IBRD) thu c WB và Qu Ngu n v n thông thư ng (OCR) thu c ADB cũng thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch và Thông tư này. 2. Lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA: H tr m t s lĩnh v c s n xu t nh m gi i quy t các v n kinh t - xã h i b ng v n vay ODA nêu t i i m d, Kho n 2, i u 3 c a Quy ch ư c hi u là chương trình, d án s n xu t, kinh doanh song v i m c tiêu ch y u là h tr gi i quy t m t v n xã h i c th như t o ra công ăn vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i nghèo, kh c ph c các t n n xã h i v.v... II. V N NG, ÀM PHÁN, KÝ K T I U Ư C QU C T KHUNG V ODA 1. Danh m c chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA t i H i ngh thư ng niên Nhóm tư v n các Nhà tài tr (H i ngh CG). 1.1. Trong tu n th nh t c a tháng 8 hàng năm, B K ho ch và u tư có văn b n hư ng d n các Cơ quan ch qu n chuNn b danh m c các chương trình, d án l a ch n ưa vào Danh m c các chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA t i H i ngh CG thư ng niên. 1.2. Trư c cu i tháng 9 hàng năm, các Cơ quan ch qu n g i cho B K ho ch và u tư Danh m c các chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA t i H i ngh CG thư ng niên. cương sơ b m i chương trình, d án như m u Ph l c 2 c a Thông tư này. 2. Ph i h p v n ng ODA Vi c ph i h p v n ng ODA quy nh t i i u 8 Quy ch ư c hư ng d n như sau: 2.1. H i ngh i u ph i ODA theo ngành H i ngh i u ph i ODA theo ngành (g i t t là H i ngh ODA ngành) ư c t ch c nh m tăng cư ng v n ng và b o m s d ng có hi u qu ngu n v n ODA theo cách ti p c n ngành, lĩnh v c phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a qu c gia, chi n lư c và quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch 5 năm c a ngành, lĩnh v c. H i ngh ODA ngành ph i ư c ti n hành phù h p v i các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v t ch c h i ngh , h i th o qu c t quy nh t i Quy t nh s 122/2001/Q -TTg ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.1.1. H i ngh ODA ngành do cơ quan c p B , ngành ch trì chuNn b và t ch c, B K ho ch và u tư ph i h p chuNn b và ng ch trì. 2.1.2. ChuNn b H i ngh ODA ngành: - ít nh t 30 ngày làm vi c trư c ngày d ki n khai m c h i ngh , cơ quan c p B , ngành t ch c h i ngh có văn b n g i B K ho ch và u tư ngh t ch c h i ngh và kèm theo k ho ch ph i h p t ch c h i ngh . - Không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a cơ quan c p B , ngành, B K ho ch và u tư có văn b n tr l i, trong ó nêu rõ ý ki n c a mình v h i ngh này và k ho ch ph i h p t ch c h i ngh . - ít nh t 10 ngày làm vi c trư c ngày d ki n khai m c h i ngh , cơ quan c p B , ngành ch trì t ch c h i ngh th ng nh t v i B K ho ch và u tư v n i dung các tài li u do phía Vi t Nam chuNn b và trình bày t i h i ngh . 2.2. H i ngh v n ng ODA theo lãnh th : H i ngh v n ng ODA theo lãnh th ư c t ch c nh m tăng cư ng cơ h i thu hút ngu n v n ODA phát tri n kinh t - xã h i c a m t hay m t s ơn v c p t nh. N i dung v n ng ODA c p t nh ph i phù h p v i chi n lư c và quy ho ch k ho ch 5 năm phát tri n kinh t - xã h i c a m t t nh hay m t vùng lãnh th . Vi c t ch c H i ngh v n ng ODA theo lãnh th phù h p các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v t ch c h i ngh , h i th o qu c t quy nh t i Quy t nh s 122/2001/Q -TTg ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . B K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n t ch c H i ngh v n ng ODA theo lãnh th . 2.2.1. Ch trì H i ngh v n ng ODA theo lãnh th :
 3. - H i ngh v n ng ODA cho m t vùng lãnh th bao g m t hai ơn v c p t nh tr lên do B K ho ch và u tư ch trì. - H i ngh v n ng ODA c a m t t nh, thành ph do U ban nhân dân (UBND) t nh, thành ph ch trì. 2.2.2. ChuNn b H i ngh v n ng ODA theo lãnh th : a. i v i H i ngh v n ng ODA c p t nh do UBND t nh ch trì: - ít nh t 30 ngày làm vi c trư c ngày d ki n khai m c h i ngh , UBND t nh g i văn b n t i B K ho ch và u tư ngh t ch c h i ngh và kèm theo k ho ch chuNn b t ch c h i ngh . - Không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a UBND t nh, B K ho ch và u tư có văn b n hư ng d n t ch c h i ngh . - ít nh t 10 ngày làm vi c, trư c ngày d ki n khai m c h i ngh , U ban nhân dân t nh ch trì t ch c h i ngh th ng nh t v i B K ho ch và u tư v n i dung các tài li u do phía Vi t Nam chuNn b và trình bày t i h i ngh . b. i v i H i ngh v n ng ODA theo lãnh th do B K ho ch và u tư ch trì: - ít nh t 30 ngày làm vi c, trư c ngày d ki n khai m c h i ngh , B K ho ch và u tư g i văn b n t i UBND các t nh liên quan ngh ph i h p t ch c h i ngh và k ho ch t ch c h i ngh . - Không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a B K ho ch và u tư, UBND các t nh liên quan có văn b n tr l i, trong ó nêu rõ ý ki n v h i ngh và k ho ch ph i h p c a mình. 2.3. N i dung k ho ch chuNn b h i ngh bao g m: m c ích h i ngh ; k t qu h i ngh c n t ư c; n i dung h i ngh ; thành ph n tham d ; th i gian và a i m ti n hành; chương trình h i ngh ; cương các tài li u, văn ki n ư c phát hành trong h i ngh ; kinh phí t ch c h i ngh ; các ho t ng c n thi t chuNn b h i ngh ; và l ch bi u th c hi n các ho t ng, phân công các công vi c chuNn b (d ki n Cơ quan ch trì, Cơ quan ph i h p). 2.4. Báo cáo k t qu h i ngh : Không quá 20 làm vi c, k t khi k t thúc H i ngh ODA ngành hay H i ngh v n ng ODA c a các t nh, cơ quan c p B , UBND c p t nh ch trì t ch c h i ngh g i báo cáo k t qu h i ngh v B K ho ch và u tư, trong ó nêu rõ di n bi n và k t qu c a h i ngh so v i m c tiêu n ra, các tho thu n ã t ư c và nh ng v n chưa th ng nh t gi a các bên (n u có) và ki n ngh x lý trong trư ng h p này. i v i H i ngh v n ng ODA theo lãnh th do B K ho ch và u tư ch trì, cũng trong th i h n nêu trên, B K ho ch và u tư có văn b n thông báo k t qu h i ngh cho các t nh có liên quan. 2.5. Các cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài v n ng ODA. 2.5.1. Cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài v n ng ODA theo chi n lư c, quy ho ch, k ho ch thu hút và s d ng ngu n v n ODA, Danh m c các chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA t i H i ngh CG cũng như c a các Nhà tài tr tương ng. 2.5.2. B K ho ch và u tư cung c p tài li u v chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, thu hút và s d ng ngu n v n ODA, Danh m c chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA, các văn b n pháp quy v ODA, báo cáo nh kỳ hàng năm v ODA và các thông tin liên quan theo yêu c u cho B Ngo i giao, các cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài ti n hành v n ng ODA. 2.5.3. B Ngo i giao, cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài thông báo k p th i cho B K ho ch và u tư nh ng thông tin liên quan t i ODA ph i h p công tác v n ng. 3. Danh m c chương trình, d án ODA i v i Nhà tài tr tương ng 3.1. Danh m c chương trình, d án ODA i v i Nhà tài tr tương ng bao g m m t hay m t s chương trình, d án ư c l a ch n, s p x p theo th t ưu tiên và ư c Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t và cho phép yêu c u Nhà tài tr cung c p ODA d th c hi n. 3.2. i v i t ng Nhà tài tr c th , căn c vào cơ ch cung c p ODA ư c tho thu n v i Nhà tài tr , B K ho ch và u tư có hư ng d n riêng v th th c và ti n l p Danh m c các chương trình d án ODA yêu c u tài tr . B K ho ch và u tư t ng h p và s p x p Danh m c chương trình, d án ODA yêu c u tài tr trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t d a vào: - Danh m c các chương trình, d án ưu tiên v n ng ODA t i các H i ngh CG.
 4. - Các chương trình, d án ODA do các Cơ quan ch qu n xu t. - Các chương trình, d án ODA do Nhà tài tr xu t. 3.3. Chương trình, d án ODA xu t ưa vào Danh m c ph i ư c chuNn b theo m u cương chi ti t t i Ph l c 3 c a Thông tư này. 3.4. Theo l ch bi u i v i t ng Nhà tài tr c th do B K ho ch và u tư hư ng d n, các Cơ quan ch qu n g i cương chương trình, d án cùng v i văn b n ngh chính th c t i B K ho ch và u tư kèm theo 08 b tài li u vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 3.5. Không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày các Cơ quan ch qu n h t h n g i văn b n ngh theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư nêu t i i m 3.4 M c II c a Thông tư này, B K ho ch và u tư s g i D th o danh m c trình Th tư ng Chính ph kèm theo cương các d án t i Văn phòng Chính ph , B Ngo i giao, B Tài chính và các cơ quan ch c năng liên quan góp ý ki n v danh m c chương trình, d án này. 3.6. Trên cơ s nghiên c u và t ng h p ý ki n c a Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B Ngo i giao và các cơ quan ch c năng liên quan, B K ho ch và u tư t ng h p Danh m c các chương trình, d án yêu c u Nhà tài tr tương ng cung c p ODA và trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 4. Các kho n ODA do Nhà tài tr cung c p theo chương trình ho c d án riêng l nêu t i Kho n 6 i u 9 c a Quy ch ư c hi u là m t trong nh ng hình th c sau: - Các kho n ODA ư c Nhà tài tr ng ý cung c p, nhưng không n m trong Danh m c các chương trình, d án ODA i v i Nhà tài tr tương ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Các kho n ODA ư c s ng ý cung c p c a các Nhà tài tr không có t p quán cam k t v i Vi t Nam b ng i u ư c qu c t khung. ây là nh ng trư ng h p riêng và ư c x lý như sau: a. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Cơ quan ch qu n, B K ho ch và u tư tham kho ý ki n c a các cơ quan có liên quan và trình Th tư ng Chính ph cho ti p nh n chương trình, d án và giao cho Cơ quan ch qu n phê duy t. b. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư th c hi n thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t d án theo quy nh t i Ngh nh s 17/2001/N -CP ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng ODA. III. CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA 1. K ho ch chuNn b chương trình, d án ODA: Không quá 30 ngày làm vi c, k t ngày có quy t nh thành l p Ban chuNn b chương trình, d án, Trư ng Ban chuNn b chương trình, d án ph i trình Cơ quan ch qu n ho c Ch d án phê duy t K ho ch chuNn b chương trình, d án ODA. 2. ThNm nh chương trình, d án ODA h tr k thu t (HTKT) Vi c thNm nh các chương trình, d án ODA HTKT thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph nêu t i Kho n 5 i u 19 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: 2.1. B K ho ch và u tư là cơ quan ch trì t ch c thNm nh. 2.2. Các cơ quan h u quan tham gia thNm nh các chương trình, d án HTKT do B K ho ch và u tư m i tham gia thNm nh căn c vào ch c năng qu n lý Nhà nư c v ODA nêu t i các i u 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 c a Ngh nh 17/2001/N -CP ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng ODA và tuỳ theo tính ch t c a t ng chương trình, d án c th . Các cơ quan này ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung ý ki n óng góp c a mình i v i các chương trình, d án HTKT. 2.3. ChuNn b thNm nh các chương trình, d án HTKT: 2.3.1. H sơ chương trình, d án HTKT g i B K ho ch và u tư yêu c u thNm nh ư c coi là h p l g m:
 5. a. Văn b n trình Th tư ng Chính ph c a Th trư ng Cơ quan ch qu n. b. Văn ki n chương trình, d án g c vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh ã ư c tho thu n v i Nhà tài tr (08 b ). c. D th o tho thu n (ho c Hi p nh) v d án s ư c ký k t gi a i di n Bên Vi t Nam và i di n Nhà tài tr g m 08 b vi t b ng ti ng Vi t và ti ng Anh ho c m t ngôn ng khác do hai bên tho thu n (n u có). 2.3.2. i u ki n thNm nh: D án HTKT i u ki n thNm nh khi áp ng các i u ki n sau: - D án HTKT n m trong Danh m c chương trình, d án ODA ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Có b h sơ h p l quy nh t i i m 2.3.1 M c III c a Thông tư này. 2.3.3. Trong trư ng h p h sơ thNm nh chương trình, d án HTKT không phù h p theo i m 2.3.1 và không i u ki n theo i m 2.3.2, trong vòng 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ nói trên, B K ho ch và u tư thông báo và yêu c u Cơ quan ch qu n ti n hành các b sung hay s a i c n thi t h sơ thNm nh h p l . 2.3.4. Trong vòng 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n y (08 b ) h sơ h p l c a Cơ quan ch qu n và d án có i u ki n thNm nh, B K ho ch và u tư g i văn b n t i các cơ quan ư c m i tham gia thNm nh nêu t i i m2.2 M c III c a Thông tư này ngh có ý ki n chính th c v chương trình, d án HTKT. 2.3.5. Trong vòng 15 ngày làm vi c, k t ngày B K ho ch và u tư g i văn b n, các cơ quan tham gia thNm nh ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n g i B K ho ch và u tư. Sau th i h n trên, n u các cơ quan không có ý ki n b ng văn b n thì ư c coi là ng ý v i n i dung c a chương trình, d án HTKT. 2.3.6. Căn c vào n i dung, quy mô và tính ch t c a chương trình, d án HTKT c n thNm nh, B K ho ch và u tư s quy t nh hình th c thNm nh các chương trình, d án này theo m t trong hai hình th c sau: a. T ng h p ý ki n (b ng văn b n) t các cơ quan tham gia thNm nh và trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t i v i các chương trình, d án HTKT có n i dung ư c s ng thu n c a các cơ quan tham gia thNm nh. b. T ch c h i ngh thNm nh chương trình, d án HTKT trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t khi n i dung ph c t p và còn có ý ki n khác nhau gi a các cơ quan tham gia thNm nh. 2.4. ThNm nh các chương trình, d án HTKT 2.4.1. Trư ng h p vi c thNm nh ư c t ch c theo hình th c nêu t i i m 2.3.6.a M c III c a Thông tư này, trong vòng 10 ngày làm vi c, k t ngày h t h n góp ý ki n c a các cơ quan, B K ho ch và u tư ti n hành t ng h p ý ki n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2.4.2. Trư ng h p vi c thNm nh ư c t ch c theo hình th c nêu t i i m 2.3.6.b M c III c a Thông tư này, trong vòng 10 ngày làm vi c, k t ngày h t h n góp ý c a các cơ quan tham gia thNm nh, B K ho ch và u tư ti n hành t ch c H i ngh thNm nh. Trong nh ng trư ng h p c bi t, vi c t ch c H i ngh thNm nh i v i các chương trình, d án HTKT có th t ch c sau th i h n nêu trên, nhưng không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày h t h n góp ý ki n c a các cơ quan. 2.4.3. Quá trình thNm nh các chương trình, d án HTKT ph i làm rõ các n i dung sau: a. Tính phù h p c a m c tiêu chương trình, d án HTKT v i ưu tiên c a Chính ph ; s rõ ràng và tính phù h p c a k t qu d ki n (ho c s n phNm u ra) c a chương trình, d án v i m c tiêu ra. b. Tính kh thi c a phương th c t ch c th c hi n chương trình, d án trên các khía c nh năng l c qu n lý và th c hi n d án và cơ ch ph i h p trong quá trình th c hi n. c. Kh năng óng góp c a phía Vi t Nam, c bi t là ngu n v n i ng và tính h p lý trong cơ c u ngân sách c a chương trình, d án dành cho chuyên gia trong và ngoài nư c, ào t o trong và ngoài nư c, trang thi t b và v t tư, chi phí qu n lý và các chi phí khác. d. Nh ng cam k t, i u ki n tiên quy t và các i u ki n khác c a Nhà tài tr i v i kho n vi n tr (n u có); cũng như nh ng cam k t c a Bên Vi t Nam th c hi n chương trình, d án HTKT. . Hi u qu và tính b n v ng c a chương trình, d án HTKT sau khi k t thúc. e. Nh ng ý ki n ã ư c th ng nh t ho c còn khác nhau gi a các bên.
 6. 2.4.4. K t qu h i ngh thNm nh ư c th hi n b ng Báo cáo thNm nh, trong ó nêu rõ: nh ng n i dung ã ư c các cơ quan thNm nh th ng nh t; nh ng n i dung c n b sung, i u ch nh (n u có); Th i h n hoàn thành các b sung, i u ch nh; các ý ki n còn chưa th ng nh t, ngh b o lưu (n u có); 2.5. Sau H i ngh thNm nh: 2.5.1. Trư ng h p H i ngh thNm nh k t lu n chương trình, d án HTKT i u ki n phê duy t, không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày t ch c H i ngh thNm nh, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph phê duy t chương trình, d án HTKT. 2.5.2. Trư ng h p H i ngh thNm nh yêu c u b sung, i u ch nh ho c gi i trình, không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày t ch c H i ngh thNm nh, B K ho ch và u tư g i thông báo k t lu n và yêu c u c a h i ngh t i Cơ quan ch qu n. Căn c vào n i dung và tính ch t c th c a các yêu c u b sung, i u ch nh ho c gi i trình, B K ho ch và u tư s quy nh th i h n cho vi c hoàn thành các yêu c u nói trên. Cơ quan ch qu n khi nh n ư c thông báo k t lu n và yêu c u c a h i ngh , có trách nhi m ti n hành các b sung, i u ch nh ho c gi i trình c n thi t nêu t i thông báo. Trư ng h p c n ph i àm phán v i Nhà tài tr th c hi n các b sung, i u ch nh hay gi i trình này, Cơ quan ch qu n có trách nhi m ti n hành àm phán và khi trình l i Văn ki n chương trình, d án HTKT ã ư c hoàn ch nh, ph i có báo cáo b ng văn b n v k t qu àm phán nêu rõ các n i dung b sung, i u ch nh hay gi i trình ư c và không ư c Nhà tài tr ch p thu n. 2.5.3. Trư ng h p sau khi thNm nh, các cơ quan tham gia thNm nh có ý ki n khác v i văn b n ã góp ý ki n trư c ây thì ph i có văn b n b sung g i B K ho ch và u tư b sung và hi u ch nh báo cáo thNm nh trình Th tư ng Chính ph . 2.5.4. Trong vòng 10 ngày làm vi c, k t ngày Th tư ng Chính ph duy t chương trình, d án HTKT, B K ho ch và u tư thông báo cho Nhà tài tr và Cơ quan ch qu n v k t qu phê duy t ti n hành ký k t và th c hi n chương trình, d án. IV. ÀM PHÁN, KÝ K T I U Ư C QU C T C TH V ODA Không quá 05 ngày làm vi c sau ngày k t thúc àm phán, cơ quan ch trì àm phán ph i có văn b n thông báo k t qu àm phán như nêu t i i u 23 Quy ch theo các n i dung sau ây: 1. Cơ quan ch trì àm phán và các cơ quan tham gia àm phán 2. a i m và th i gian ti n hành àm phán 3. Cơ s pháp lý cho àm phán 4. Tóm t t di n bi n và k t qu c a quá trình àm phán trong ó nêu rõ các tho thu n ã t ư c và nh ng v n chưa th ng nh t gi a các bên (n u có) và ki n ngh x lý trong trư ng h p này. V. QU N LÝ, TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA 1. Ban qu n lý chương trình, d án ODA 1.1. Quy t nh thành l p Ban Qu n lý chương trình, d án ODA 1.1.1. Không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày báo cáo nghiên c u kh thi hay Văn ki n chương trình, d án ODA ư c c p có thNm quy n phê duy t, Cơ quan ch qu n ph i ra quy t nh thành l p trên cơ s ngh c a Ch d án ho c u quy n cho Ch d án ra quy t nh thành l p Ban Qu n lý chương trình, d án ODA (g i t t là Ban Qu n lý d án). Cơ quan ch qu n và Ch d án có th giao trách nhi m qu n lý d án m i ư c phê duy t cho m t Ban qu n lý d án hi n ang qu n lý chương trình, d án ODA khác. Trong trư ng h p này, không quá 15 ngày làm vi c k t ngày Báo cáo nghiên c u kh thi hay Văn ki n chương trình, d án ODA ư c c p có thNm quy n phê duy t, Cơ quan ch qu n ph i ra quy t nh ho c u quy n cho Ch d án ra quy t nh i u ch nh, b sung Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án hi n có v toàn b n i dung (ho c m t ph n n i dung) nêu t i i m 1.1.2 M c V c a Thông tư này; i u ch nh, b sung v Quy ch ho t ng c a Ban qu n lý d án hi n có v toàn b n i dung (ho c m t ph n…
 7. a. Tên chương trình, d án b. Nh ng căn c pháp lý thành l p Ban qu n lý d án c. Tên Cơ quan ch qu n d án, tên Ch d án d. i tư ng và ph m vi qu n lý c a Ban qu n lý d án . M c tiêu c n t ư c i v i Ban qu n lý d án e. Ch c năng và nhi m v c a Ban qu n lý d án g. Quy n h n c a Ban qu n lý d án h. Tư cách pháp nhân c a Ban qu n lý d án i. Cơ c u t ch c và nhân s c a Ban qu n lý d án 1.2. Ch c năng và nhi m v c a Ban qu n lý d án Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Ch d án, Ban qu n lý d án là cơ quan i di n cho Ch d án, ư c toàn quy n thay m t Ch d án th c hi n các quy n h n và nhi m v ư c giao. Ban qu n lý d án ch u trách nhi m v i Ch d án và trư c pháp lu t v các hành vi c a mình. Ban qu n lý d án có các ch c năng và nhi m v sau: a. i di n cho Ch d án tham gia các quan h pháp lu t và trong các quan h v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, Nhà tài tr , các doanh nghi p, các cá nhân và t ch c khác trong và ngoài nư c trong ph m vi ư c Ch d án u quy n. b. Ph i h p v i Nhà tài tr xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n chương trình, d án m b o th c hi n úng m c tiêu, i tư ng, ti n và các cam k t ghi trong i u ư c qu c t v ODA ã ký k t và nh ng n i dung c a chương trình, d án ODA ã ư c phê duy t. Sau khi thành l p, Ban qu n lý d án ph i t p h p y và h th ng hoá các quy nh liên quan n ODA c a Nhà nư c Vi t Nam, các quy nh v qu n lý, th c hi n chương trình d án c a Nhà tài tr h u quan, nghiên c u, n m v ng các tài li u này và i u ư c qu c t v chương trình, d án do mình ph trách, trên cơ s ó xây d ng k ho ch chi ti t cho quá trình th c hi n d án, trong ó chú tr ng n th i gian và các bi n pháp c n thi t b o m hài hoà gi a th t c c a phía Vi t Nam và th t c c a Nhà tài tr liên quan. c. Ph i h p v i Nhà tài tr xác nh công vi c cho t ng ch c danh trong Ban qu n lý d án, t ch c và tuy n ch n ngư i làm vi c trong Ban qu n lý d án theo u quy n c a Ch d án. d. Căn c vào k ho ch và ti n th c hi n c a chương trình, d án, ph i h p Nhà tài tr i u hành k p th i, s d ng hi u qu các ngu n l c c a công trình, d án; x lý các b t ng v m t k thu t gi a các ơn v tham gia th c hi n chương trình, d án. . Xây d ng k ho ch rút v n i ng và v n ODA hàng năm theo cơ ch tài chính trong nư c và quy nh c a Nhà tài tr i v i chương trình, d án c a mình và làm th t c rút v n này theo ti n th c hi n k ho ch. e. Ph i h p v i Nhà tài tr tuy n ch n tư v n th c hi n chương trình, d án. g. ChuNn b các yêu c u và ch tiêu k thu t c a các hàng hoá, xây l p, d ch v c n mua s m cho chương trình, d án và t ch c u th u, tuy n ch n nhà th u phù h p v i quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam và i u ư c qu c t v ODA ã tho thu n v i Nhà tài tr . h. ChuNn b và ký k t các h p ng trong khuôn kh chương trình, d án và t ch c th c hi n h p ng ã ư c ký k t; giám sát bên liên quan th c hi n nghĩa v nêu trong h p ng. i. Ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo tình hình th c hi n như quy nh t i i u 35 c a Quy ch và các th ch tài chính, ch th ng kê k toán, ki m toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và th c hi n các yêu c u (n u có) c a Nhà tài tr v báo cáo tài chính, ki m toán. k. T ch c th c hi n các quy t nh và ch u s thanh tra, ki m tra c a Ch d án và cơ quan c p trên có thNm quy n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 1. D li u các r i ro có th x y ra cho chương trình, d án, xu t và th c hi n các bi n pháp nh m ch ng phòng tránh và h n ch các r i ro. m. Phát hi n các trư ng h p c n i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án c a mình; chuNn b các tài li u c n thi t và làm th t c ngh c p có thNm quy n phê duy t.
 8. n. Làm u m i c a Ch d án và các cơ quan tham gia th c hi n chương trình, d án trong vi c liên h v i Nhà tài tr v các v n trong quá trình th c hi n chương trình, d án. o. Th c hi n các công vi c khác mà i u ư c qu c t c th v ODA ã quy nh là thu c ph m vi nhi m v , quy n h n c a Ch d án. p. Bàn giao chương trình, d án ã hoàn thành cho ơn v ti p nh n theo quy nh v n hành, khai thác, th c hi n trách nhi m hoàn tr ngân sách Nhà nư c các kho n vay theo nghĩa v nêu trong h p ng vay l i ã ký. q. Nh ng nhi m v khác trong khuôn kh chương trình, d án do Ch d án giao. Riêng Ban qu n lý d án i v i các chương trình, d án có xây d ng còn c n ư c trao thêm các nhi m v và quy n h n sau: r. i di n cho Ch d án làm vi c v i chính quy n a phương và các t ch c, cá nhân có liên quan gi i quy t các v n v gi i phóng m t b ng, n bù, tái nh cư phù h p v i ti n và các i u ki n ư c quy nh t i i u ư c qu c t v i Nhà tài tr . s. ChuNn b m t b ng xây d ng, m t b ng thi công, tài li u thi t k , các tiêu chuNn k thu t bàn giao cho nhà th u theo úng các i u ki n h p ng. t. C ngư i có năng l c chuyên môn và thNm quy n hành chính t i hi n trư ng gi i quy t các v n n y sinh trong thi công. Tuỳ thu c vào quy mô, tính ch t c a chương trình, d án ( u tư hay HTKT, c p phát hay cho vay l i ho c h n h p...), ph c t p c a chương trình, d án (s lư ng các c u ph n, các s n phNm u vào, u ra, các ho t ng, ch th tham gia, a bàn th c hi n, ph m vi tác ng v.v...) và b i c nh c a Cơ quan Ch d án, năng l c cán b , Ch d án có th trao cho Ban qu n lý d án toàn b ho c m t ph n các nhi m v , quy n h n nói trên. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Ban qu n lý d án nêu t i Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án. 1.3. Trư ng h p Ban qu n lý d án không ư c giao toàn b các nhi m v , quy n h n nêu t i i m 1.2 M c V c a Thông tư này, th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n còn l i, Cơ quan ch qu n d án ban hành ng th i Quy t nh v t ch c th c hi n chương trình, d án i v i các b ph n ch c năng thu c Cơ quan ch qu n ph trách ho c u quy n cho Ch d án ban hành Quy t nh v t ch c th c hi n chương trình, d án i v i các b ph n ch c năng thu c Ch d án ph trách như nêu t i i m 2 M c V c a Thông tư này. 1.4. V t ch c c a Ban qu n lý d án T ch c Ban qu n lý d án bao g m n i dung ch y u sau: 1.4.1. Nh ng ch c danh ch ch t c a Ban qu n lý d án như nêu t i i m 1.5.1 M c V c a Thông tư này, các b ph n tr c thu c Ban qu n lý d án và ch c năng nhi m v c a các ch c danh ch ch t cũng như c a các b ph n tr c thu c. 1.4.2. M i quan h gi a các ch c danh ch ch t v i các b ph n trong Ban qu n lý d án; M i quan h gi a các b ph n trong Ban qu n lý d án. 1.4.3. Biên ch c a Ban qu n lý d án, trong ó: a. S cán b , nhân viên biên ch chính th c b. S cán b , nhân viên kiêm nhi m c. S nhân viên h p ng dài h n và ng n h n trong khuôn kh ho t ng c a Ban qu n lý d án. 1.5. Nhân s c a Ban qu n lý d án Ban qu n lý d án ph i có nhân s áp ng nhi m v , quy n h n ư c giao. Tuỳ theo quy mô chương trình, d án, n i dung và ph m vi ho t ng, trách nhi m và quy n h n ư c giao, cơ c u t ch c ho t ng c a Ban qu n lý d án, nhân s c a Ban qu n lý d án ư c xác nh theo nguyên t c sau: 1.5.1. Nh ng v trí do Cơ quan ch qu n quy t nh và b nhi m ho c u quy n cho Ch d án quy t nh và b nhi m a. Trư ng Ban qu n lý d án (ho c Giám c d án ho c T ng giám c d án i v i Ban qu n lý d án có quy mô v n l n thu c di n tr ng i m c a qu c gia): là ngư i thay m t cho Ch d án qu n lý, i u hành các ho t ng c a chương trình, d án. Trư ng Ban qu n lý d án ch u trách nhi m trư c Ch d án i v i các ho t ng và k t qu th c hi n chương trình, d án theo ch c năng nhi m v nêu t i Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án.
 9. b. Phó Ban qu n lý d án: Ban qu n lý d án có th có m t ho c m t s Phó Ban. Phó Ban là ngư i giúp Trư ng ban trong các công vi c do Trư ng Ban giao; Phó Ban do Trư ng ban l a ch n và ngh Ch d án b nhi m. c. K toán trư ng d án: K toán trư ng ch u trách nhi m trư c Ch d án và trư c Trư ng Ban v toàn b công tác qu n lý tài chính, k toán c a chương trình, d án. K toán trư ng do Ch d án b nhi m sau khi tham kh o ý ki n c a Trư ng Ban. d. Nh ng ch c danh ch ch t khác (n u c n) 1.5.2. Nh ng cán b , nhân viên do Trư ng Ban qu n lý d án tuy n ch n và quy t nh. Căn c vào ch c năng nhi m v , cơ c u t ch c Ban qu n lý d án và biên ch cho Ban qu n lý d án nêu trong Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án, Trư ng Ban qu n lý d án tuy n ch n và quy t nh các cán b , nhân viên không thu c i tư ng do Cơ quan ch qu n hay Ch d án quy t nh. 1.5.3. Tuy n ch n cán b , nhân viên cho Ban qu n lý d án. Cán b , nhân viên c a Ban qu n lý d án (k c nh ng ngư i ư c i u ng t b máy c a Ch d án và nh ng ngư i ư c tuy n d ng t bên ngoài) u ph i ư c tuy n ch n theo nh ng tiêu chuNn (v lĩnh v c chuyên môn, trình , kinh nghi m, phNm ch t cá nhân) ư c xác nh c th trong "B n mô t công vi c" ho c " i u kho n giao vi c" do Trư ng Ban l p và công khai trư c khi tuy n ch n. 1.6. m b o ho t ng c a Ban qu n lý d án: 1.6.1. Ban qu n lý d án ph i có trang thi t b văn phòng, trang thi t b thông tin liên l c, di n tích văn phòng áp ng yêu c u công tác qu n lý, th c hi n chương trình, d án. 1.6.2. Ban qu n lý d án có kinh phí th c hi n công tác qu n lý d án; kinh phí tr lương cho cán b , nhân viên ư c quy nh t i Quy ch t ch c ho t ng c a Ban qu n lý d án. 1.6.3. i v i các chương trình, d án cho vay l i, trong trư ng h p xét th y c n thi t, Ch d án căn c vào các quy nh hi n hành ư c ch ng s d ng ngu n v n ch s h u b sung vào kinh phí ho t ng c a Ban qu n lý d án nh m thúc Ny và nâng cao hi u qu ho t ng c a Ban. 1.7. Quy ch t ch c ho t ng c a Ban qu n lý d án 1.7.1. Không quá 15 ngày làm vi c, k t ngày có Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án, cơ quan ch qu n ra quy t nh ho c u quy n cho Ch d án ban hành Quy ch t ch c ho t ng c a Ban qu n lý d án. 1.7.2. Quy ch t ch c ho t ng c a Ban qu n lý d án ư c ban hành trên cơ s ngh c a Ban qu n lý d án và ph i bao g m nh ng n i dung sau: a. Nh ng căn c pháp lý ban hành Quy ch b. i u ki n v t ch t, k thu t m b o các ho t ng c a Ban qu n lý d án. c. Quy nh v các ch ho t ng: ch i u hành, ch ph i h p trong n i b Ban qu n lý d án và i v i các cơ quan bên ngoài Ban qu n lý; Ch ph i h p v i Nhà tài tr v các công vi c liên quan n ho t ng c a d án; ch báo cáo c a Ban qu n lý d án. d. Nh ng quy nh khác. 2. Quy t nh v t ch c th c hi n chương trình, d án 2.1. Quy t nh v t ch c th c hi n chương trình, d án ư c Cơ quan ch qu n d án ban hành ho c u quy n cho Ch d án ban hành ng th i v i Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án. 2.2. Quy t nh v t ch c th c hi n chương trình, d án ph i bao g m nh ng n i dung sau: a. Nh ng căn c pháp lý ban hành Quy t nh b. Tên Cơ quan ch qu n d án, tên Ch d án c. i tư ng và ph m vi i u ch nh c a Quy t nh d. Cơ c u t ch c ho t ng c a các b ph n thu c ph m vi i u ch nh c a Quy t nh và quan h c a các b ph n này v i các cơ quan liên quan; quan h v i Nhà tài tr . e. Nhi m v và quy n h n c a các b ph n ho c nhân s thu c ph m vi i u ch nh c a Quy t nh.
 10. g. i u ki n v t ch t, k thu t m b o cho ho t ng c a b ph n ch c năng thu c ph m vi i u ch nh c a Quy t nh. h. Nh ng quy nh khác 3. i u ch nh, s a i b sung n i dung chương trình, d án ODA trong quá trình th c hi n 3.1. Vi c i u ch nh, b sung các chương trình, d án ODA thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph nêu t i i m a, Kho n 1 i u 31 c a Quy ch ư c hi u như sau: 3.1.1. i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án d n n thay i m c tiêu ã ư c duy t. 3.1.2. i u ch nh, b sung n i dung chương trình d án làm tăng t ng v n ( i v i m t l n i u ch nh ho c lu k nhi u l n i u ch nh) vư t quá 10% so v i t ng v n ã ư c duy t ho c chưa quá 10% nh ng vư t quá 1 tri u ô la M i v i chương trình, d án u tư và quá 100 nghìn ô la M i v i chương trình, d án HTKT (n u là ti n c a Nhà tài tr thì ph i quy i ra ô la M theo t giá quy nh c a Nhà tài tr ). 3.1.3. i u ch nh, s a i, b sung v th i h n hoàn thành, th i h n rút v n l n cu i c a chương trình, d án d n n vi c ph i i u ch nh Hi p nh ã ký gi a Chính ph Vi t Nam và Nhà tài tr . 3.2. H sơ ngh i u ch nh, b sung chương trình, d án ODA. 3.2.1. i v i ngh i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án như nêu t i i m 3.1.1 và i m 3.1.2 c a M c V thu c Thông tư này, h sơ g i cho B K ho ch và u tư g m: a. Văn b n c a Th trư ng Cơ quan ch qu n ngh i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án. b. i v i các chương trình, d án ODA ã ư c i u ch nh, s a i, b sung thu c thNm quy n c a Cơ quan ch qu n theo quy nh nêu t i i m b, Kho n 1, i u 31 c a Quy ch là b n sao Báo cáo nghiên c u kh thi (hay Văn ki n chương trình, d án HTKT) ã i u ch nh, s a i, b sung l n cu i và quy t nh phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi (hay Văn ki n chương trình, d án HTKT) ó c a Th trư ng Cơ quan ch qu n; b n gi i trình các l n i u ch nh, b sung, s a i. c. Văn b n thông báo cam k t i u ch nh, s a i, b sung c a Nhà tài tr (b n sao b ng ngôn ng ư c hai bên tho thu n s d ng và b n d ch ti ng Vi t) n u có. d. D th o tho thu n i u ch nh, s a i, b sung ODA s ký k t gi a i di n Bên Vi t Nam và i di n Nhà tài tr (b n sao b ng ngôn ng ư c hai bên tho thu n s d ng và b n d ch ti ng Vi t). e. Trong trư ng h p h sơ thNm nh i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án ODA không h p l , B K ho ch và u tư thông báo và yêu c u Cơ quan ch qu n ti n hành các b sung hay s a i c n thi t h sơ thNm nh h p l . Không quá 05 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , B K ho ch và u tư ti n hành các th t c thNm nh. 3.2.2. i v i ngh i u ch nh v th i h n hoàn thành, th i h n rút v n l n cu i c a chương trình, d án như nêu t i i m 3.1.3 thu c M c V c a Thông tư này, h sơ g i cho B K ho ch và u tư g m: a. Văn b n c a Th trư ng Cơ quan ch qu n ngh i u ch nh th i h n hoàn thành, th i h n rút v n l n cu i c a chương trình, d án. Trong ó nêu rõ: lý do xin i u ch nh; nh ng v n liên quan do vi c i u ch nh (n u có). b. Tho thu n c a Nhà tài tr v vi c i u ch nh th i h n hoàn thành, th i h n óng tài kho n c a chương trình, d án. 3.3. Hình th c và quy trình, th i h n thNm nh i u ch nh, s a i, b sung n i dung như nêu t i i m 3.1.1 và i m 3.1.2 thu c M c V c a Thông tư này i v i chương trình, d án u tư b ng ngu n v n ODA theo quy nh thNm nh trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. 3.4. Hình th c và quy trình, th i h n thNm nh i u ch nh, s a i, b sung n i dung như nêu t i i m 3.1.1 và i m 3.1.2 thu c M c V c a Thông tư này i v i chương trình, d án HTKT theo quy nh t i i m 2 M c III c a Thông tư này. 3.5. Vi c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh các i u ch nh, b sung v th i h n hoàn thành, th i h n rút v n l n cu i c a chương trình, d án như nêu t i i m 3.1.3 thu c M c V c a Thông tư này như sau: Không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày B K ho ch và u tư nh n h sơ h p l , tuỳ theo n i dung c a h sơ, B K ho ch và u tư s ch trì th c hi n theo m t trong hai hình th c sau: 3.5.1. Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh
 11. 3.5.2. G i văn b n t i các cơ quan liên quan (kèm theo h sơ xin i u ch nh, b sung c a Cơ quan ch qu n) ngh có ý ki n chính th c v vi c b sung, i u ch nh: - Không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày B K ho ch và u tư có văn b n ngh , các cơ quan liên quan có ý ki n b ng văn b n g i B K ho ch và u tư. - Không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày các cơ quan liên quan h t h n có văn b n góp ý, B K ho ch và u tư có văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Phê duy t i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án ODA c a Cơ quan ch qu n, Ch d án. Phê duy t i u ch nh, s a i, b sung n i dung chương trình, d án nêu t i i m 3.1.1 và i m 3.1.2 t i M c V c a Thông tư này thu c quy n c a Cơ quan ch qu n quy nh t i i m a, Kho n 2 và i m b, Kho n 1 i u 31 c a Quy ch và quy n phê duy t c a Ch d án t i i m b, Kho n 2 i u 31 c a Quy ch , ph i m b o tính qu n lý th ng nh t v ODA. ít nh t 10 ngày làm vi c trư c ngày phê duy t, cơ quan ra quy t nh phê duy t ph i g i t i B K ho ch và u tư văn b n tho thu n ho c ngh i u ch nh c a Nhà tài tr . VI. THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ D ÁN 1. Ban qu n lý d án báo cáo tình hình th c hi n chương trình, d án ODA: Trong quá trình th c hi n chương trình, d án ODA, Ban qu n lý d án ph i g i các báo cáo nh kỳ theo quy nh t i Cơ quan ch qu n, B K ho ch và u tư, B Tài chính và UBND c p t nh liên quan, B qu n lý ngành như sau: 1.1. Báo cáo tháng: i v i các chương trình, d án u tư do Th tư ng Chính ph phê duy t, thu c di n tr ng i m qu c gia, không quá 10 ngày làm vi c sau ngày k t thúc tháng, Ban qu n lý d án ph i g i báo cáo theo m u như Ph l c 6 c a Thông tư này. Riêng báo cáo th c hi n c a tháng u tiên, ngay sau khi Hi p nh có hi u l c, ngoài báo cáo như m u Ph l c 6 nêu trên, ph i g i kèm theo "Thông tin cơ b n v d án" như m u Ph l c 4 c a Thông tư này. 1.2. Báo cáo quý: Không quá 15 ngày làm vi c sau ngày k t thúc quý, t t c các Ban Qu n lý d án ODA ph i g i báo cáo như m u Ph l c 5 c a Thông tư này. i v i các chương trình, d án không thu c di n tr ng i m qu c gia, riêng báo cáo th c hi n c a quý u tiên, ngay sau khi Hi p nh có hi u l c, ngoài báo cáo như m u Ph l c 5 nêu trên, ph i g i kèm theo "thông tin cơ b n v d án" như m u Ph l c 4 c a Thông tư này. 1.3. Báo cáo năm: Không quá ngày 31 tháng 01 năm sau, Ban qu n lý d án ph i g i báo cáo như m u Ph l c 7 c a Thông tư này. 1.4. Báo cáo k t thúc: Không quá 6 tháng sau ngày k t thúc th c hi n chương trình, d án ODA, Ban qu n lý d án ph i g i báo cáo như m u Ph l c 9 c a Thông tư này. 2. Cơ quan ch qu n báo cáo: Hàng quý, không quá 20 ngày làm vi c sau ngày k t thúc quý và 40 ngày làm vi c sau ngày k t thúc năm. Cơ quan ch qu n ph i l p báo cáo t ng h p c a quý và c năm v k t qu v n ng ODA, báo cáo ánh giá tình hình th c hi n chương trình, d án ODA thu c thNm quy n qu n lý g i cho B K ho ch và u tư; B Tài chính như m u Ph l c 8 c a Thông tư này. 3. X lý vi ph m ch báo cáo: i v i các cơ quan không ch p hành ch báo cáo theo quy nh, tuỳ theo m c vi ph m, theo ch c năng c a mình, Cơ quan ch qu n ho c B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan có th : 3.1. Yêu c u cơ quan có trách nhi m báo cáo ph i tr c tr c ti p gi i trình chi ti t v nh ng n i dung ã ư c quy nh trong ch báo cáo. 3.2. Trong quy n h n c a mình, x lý nh ng vi ph m i v i các cơ quan vi ph m ch báo cáo ho c thông báo t i cơ quan có thNm quy n x lý i v i nh ng v n vư t quá quy n h n c a mình.
 12. 4. Xây d ng h th ng theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA Vi c xây d ng h th ng theo dõi và ánh giá chương trình, d án ODA t i các Cơ quan ch qu n nêu t i Kho n 5 i u 45 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: 4.1. T i các S K ho ch và u tư thu c các UBND t nh, thành ph , các V K ho ch và u tư (hay các ơn v u m i v qu n lý ODA) thu c các B , ngành c n t ch c b ph n chuyên trách (ho c kiêm nhi m) làm u m i v theo dõi và ánh giá các chương trình, d án ODA thu c Cơ quan ch qu n ph trách. 4.2. Ch c năng, nhi m v c a B ph n làm u m i v theo dõi và ánh giá d án như sau: - Theo dõi tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA thu c cơ quan ch qu n ph trách; c p nh t các v n vư ng m c trong quá trình th c hi n c a các chương trình, d án ODA và ph i h p cùng các cơ quan liên quan gi i quy t các vư ng m c này. - Theo dõi, ôn c vi c x lý các v n vư ng m c trong quá trình th c hi n các chương trình, d án ODA; t ng h p báo cáo Th trư ng ơn v tình hình th c hi n d án và ki n ngh các bi n pháp gi i quy t nh ng v n t n ng. - ôn c các Ban qu n lý d án thu c Cơ quan ch qu n ph trách và các Ban qu n lý d án liên quan theo ch c năng qu n lý Nhà nư c ( i v i t nh, thành ph là các d án do B , ngành làm ch qu n nhưng th c hi n trên a bàn c a t nh, thành ph ; i v i các B , ngành là các d án thu c ngành mình qu n lý nhưng do các t nh, thành ph làm ch qu n) th c hi n ch báo cáo theo quy nh. - L p các báo cáo theo quy nh i v i Cơ quan ch qu n. - Ch trì t ch c th c hi n ánh giá các chương trình, d án ODA theo ngh c a Th trư ng Cơ quan ch qu n. - Xây d ng, v n hành, ng d ng công ngh thông tin và hư ng d n nghi p v trong công tác qu n lý, theo dõi và ánh giá các Chương trình, d án ODA thu c Cơ quan ch qu n ph trách. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này thay th cho Thông tư s 15/1997/TT-BKH ngày 24 tháng 10 năm 1997 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 87/CP ngày 5 tháng 8 năm 1997. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng vư ng m c, các B , a phương và các ơn v liên quan c n ph n ánh k p th i v B K ho ch và u tư ti p t c b sung và hoàn ch nh Thông tư hư ng d n này.
 13. PH L C 1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH Y U T KHÔNG HOÀN L I (THÀNH T H TR ) C A KHO N VAY Y u t không hoàn l i là t l ph n trăm giá tr danh nghĩa c a kho n vay ph n ánh m c ưu ãi c a kho n vay ODA. Trong àm phán d án v n vay ODA, ta c n ph i tính toán các phương án ưu ãi c a kho n vay t i ưu (m c ưu ãi cao nh t) d a trên t h p các y u t u vào như sau: (i) Lãi su t (ii) Th i gian ân h n (iii) Th i gian tr n v n vay Công th c tính: Y u t không hoàn l i (thành t h tr ) c a t ng kho n vay ư c xác nh d a trên các y u t : lãi su t, th i h n cho vay, th i gian ân h n, s l n tr n trong năm và t l chi t kh u. Công th c tính 1 - 1 r/a (1 + d)aG (1 + d)aM GE = 100% . 1 - . 1- d d (aM - aG) Trong ó: GE : Y u t không hoàn l i (thành t h tr ) (%) r : T l lãi su t hàng năm a : S l n tr n trong năm (theo i u ki n c a bên cho vay) d : T l chi t kh u c a m i kỳ: d = (1 + d') 1/a -1 d' : T l chi t kh u c a c năm (theo thông báo c a OECD ho c các tho thu n c a bên cho vay) G : Th i gian ân h n M : Th i h n cho vay Tr n theo nguyên t c chia u cho m i kỳ. ti n cho vi c xác nh y u t không hoàn l i, căn c vào công th c tính nêu trên, y u t không hoàn l i c a các kho n vay v i i u ki n: a là s l n tr n theo n a năm và t l chi t kh u c a năm d' = 10% ư c tính s n như b ng ph l c kèm theo.
 14. B ng kèm theo ph l c 1 B NG Y U T KHÔNG HOÀN L I (TR N THEO N A NĂM) Th i 10 13 15 17 20 21 25 28 30 gian hoàn tr (năm) Ân h n 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 7 5 7 5 7 10 7 10 10 10 10 10 (năm) T l lãi su t (%) 0 45.03 47.86 50.51 51.38 53.98 56.42 55.04 57.51 59.82 58.3 62.84 66.78 70.43 70.12 73.51 72.06 75.3 79.37 77.66 81.44 82.65 85.18 87.16 89.98 0.25 43.87 46.63 49.22 50.06 52.6 54.97 53.63 56.04 58.28 56.81 61.23 65.07 68.63 68.32 71.63 70.22 73.37 77.34 75.67 79.36 80.54 83 84.92 87.68 0.5 42.72 45.41 47.92 48.75 51.22 53.53 52.22 54.56 56.75 55.32 59.62 63.36 66.83 66.53 69.75 68.37 71.45 75.3 73.68 77.27 78.42 80.82 82.69 85.37 0.75 41.57 44.18 46.63 47.43 49.84 52.08 50.81 53.09 55.22 53.82 58.01 61.65 65.02 64.73 67.87 66.53 69.52 73.27 71.69 75.19 76.3 78.46 80.46 83.07 1 40.41 42.96 45.34 46.11 48.45 50.64 49.94 51.62 53.69 52.33 56.4 59.94 63.22 62.93 65.98 64.68 67.59 71.24 69.7 73.1 74.18 76.45 78..23 80.76 1.25 39.26 41.73 44.04 44.8 47.07 49.19 47.99 50.14 52.16 50.84 54.79 58.23 61.41 61.14 64.10 62.84 65.66 69.21 67.71 71.01 72.04 74.27 75.99 78.46 1.5 38.11 40.5 42.75 43.48 45.69 47.75 46.58 48.67 50.62 49.34 53.18 56.52 59.61 59.34 62.22 60.99 63.73 67.17 65.72 68.93 69.95 72.09 73.76 76.16 1.75 36.95 39.28 41.45 42.17 44.31 46.3 45.17 47.2 49.09 47.85 51.57 54.87 57.81 57.55 60.33 59.14 61.8 65.14 63.73 66.84 67.83 69.91 71.53 73.85 2 35.8 38.05 40.16 40.85 42.92 44.86 43.76 45.72 47.56 46.36 49.96 53.1 56 55.75 58.45 57.3 59.87 63.11 61.74 64.76 65.72 67.73 69.3 71.55 2.25 34.65 36.83 38.87 39.53 41.54 43.1 42.35 44.25 46.03 44.86 48.35 51.39 54.2 53.96 56.57 55.45 57.95 61.08 59.76 62.67 63.6 65.55 67.07 69.24 2.5 33.49 35.6 37.57 38.22 40.16 41.97 40.94 42.78 44.5 43.37 46.74 49.68 52.39 52.16 54.69 53.61 96.02 59.04 57.77 60.58 61.48 63.63 64.83 66.94 2.75 32.34 34.38 36.28 36.9 38.78 40.52 39.53 41.31 42.96 41.88 45.14 47.97 50.59 50.36 52.80 51.76 54.09 57.01 55.78 58.5 59.37 61.18 62.6 64.63 3 31.19 33.15 34.99 35.59 37.39 39.08 18.12 39.83 41.43 40.38 43.53 46.25 48.79 48.57 50.92 49.92 52.16 54.98 53.79 56.41 57.25 59 60.37 62.33 3.25 30.03 31.92 33.69 34.27 36.01 37.63 36.71 38.36 39.9 38.89 41.92 44.54 46.98 46.77 49.04 48.07 50.23 52.94 51.8 54.33 55.13 56.82 58.14 60.02 3.5 28.88 30.7 32.4 32.95 34.63 36.19 35.3 36.89 38.37 37.4 40.31 42.83 45.18 44.98 47.15 46.22 48.3 50.91 49.81 52.24 53.02 54.64 55.91 57.72
 15. 3.75 27.73 29.47 31.4 31.44 33.24 34.74 33.89 35.41 36.84 35.9 38.7 41.42 43.37 43.18 45.27 44.38 46.37 48.88 47.52 50.16 50.9 52.46 53.67 55.41 4 26.57 28.25 29.81 30.32 31.86 33.3 32.48 33.94 35.3 34.41 37.09 39.41 41.57 41.38 43.39 42.53 44.45 46.85 45.83 48.07 48.78 50.27 51.44 53.11 4.25 25.42 27.03 28.52 29.01 30.48 31.85 31.07 32.47 33.77 32.92 35.48 37.7 39.77 39.59 41.51 40.69 42.52 44.81 43.84 45.98 46.67 48.09 49.21 50.8 4.5 24.27 25.79 27.22 27.69 29.1 30.41 29.66 31 32.24 31.42 33.87 35.99 37.96 37.79 39.62 38.84 40.59 42.78 41.86 43.9 44.55 45.91 46.98 48.5 4.75 23.11 24.57 25.93 26.38 27.71 28.96 28.25 29.52 30.71 29.93 32.26 34.28 36.16 36 37.74 37 38.66 40.75 39.87 41.81 42.43 43.73 44.74 46.2 5 21.96 23.34 24.64 25.06 26.33 27.52 26.84 28.05 29.18 28.44 30.65 32.57 34.36 34.2 35.86 35.15 36.73 38.71 37.88 39.73 40.32 41.55 42.51 43.89 5.25 20.81 22.12 23.34 25.74 24.95 26.07 25.43 26.58 27.64 26.94 29.04 30.86 32.55 32.41 33.97 33.3 34.8 36.68 35.89 37.64 38.2 39.37 40.28 41.59 5.5 19.65 20.89 22.05 22.13 23.57 24.63 24.02 25.1 26.11 25.45 27.43 29.15 30.75 30.61 32.09 31.46 32.87 34.65 33.9 35.55 36.08 37.18 38.05 39.28 5.75 18.5 19.67 20.75 21.11 22.18 23.18 22.62 23.63 24.58 23.96 25.82 27.44 28.94 28.81 30.21 29.61 30.94 32.62 31.91 33.47 33.96 35 35.82 36.98 6 17.85 18.44 19.46 19.8 20.98 21.74 21.21 22.16 23.05 22.46 24.21 25.73 27.14 27.02 28.33 27.77 29.02 30.58 29.92 31.38 31.85 32.82 33.58 34.67 6.25 16.79 17.21 18.17 18.48 19.42 20.29 19.8 20.69 21.52 20.97 22.6 24.02 25.34 25.22 26.44 25.92 27.09 26.55 27.93 29.3 29.73 30.64 31.35 32.37 6.5 15.04 15.99 16.87 17.16 18.03 18.85 18.39 19.21 19.98 19.48 20.99 22.31 23.53 23.43 24.56 24.08 25.16 26.52 25.94 27.21 27.61 28.46 29.12 30.06 6.75 13.89 14.75 15.57 15.85 16.65 17.4 16.98 17.74 18.45 17.8 19.38 20.6 27.73 21.63 22.68 22.23 23.23 24.48 23.96 25.12 25.5 26.28 26.89 27.76 7 12.74 13.54 14.29 14.53 15.27 15.96 15.57 16.27 16.92 16.49 17.77 18.89 19.92 19.83 20.79 20.38 21.3 22.45 21.97 23.03 23.38 24.1 24.65 25.45 7.25 11.58 12.31 12.99 13.22 13.89 14.51 14.16 14.79 15.39 15 16.17 17.18 18.12 18.04 18.91 18.54 19.37 20.42 19.98 20.95 21.26 21.91 22.42 23.15 7.5 10.43 11.09 11.7 11.9 12.5 13.07 12.75 13.32 13.86 13.5 14.56 15.47 16.32 16.24 17.03 16.69 17.44 18.39 17.99 18.87 19.15 19.73 20.19 20.84
 16. PH L C 2 (Tên Cơ quan ch qu n) (Tên Cơ quan xu t d án) ...., ngày…. tháng… năm… CƯƠNG SƠ B (tên chương trình d án)........... 1. Cơ quan xu t d án: a) Tên: b) a ch liên l c: c) S i n tho i/fax: 2. M c tiêu d án: a) M c tiêu dài h n b) M c tiêu ng n h n 3. Lo i hình d án: ( i u d u vào ô tr ng thích h p) a) H tr k thu t b) D án u tư 4. Mô t tóm t t n i dung và các ho t ng ch y u c a chương trình, d án 5. a i m d ki n th c hi n 6. T ng v n chương trình, d án:........... USD (theo t giá chuy n i do Ngân hàng Ngo i thương công b t i th i i m xây d ng cương chương trình, d án) Trong ó: a) T ng v n ODA: .............. USD (làm rõ lo i v n ODA vay ho c v n ODA vi n tr không hoàn l i) b. T ng v n trong nư c (TN):…… USD D ki n th i gian b t u và k t thúc d án 7. xu t nhà tài tr Tên 01 hay m t s nhà tài tr (n u có); n u không có thì b tr ng Th trư ng Cơ quan xu t d án (ký tên óng d u)
 17. PH L C 3 (Tên Cơ quan ch qu n) (Tên Cơ quan xu t chương trình, d án) ..., ngày..... tháng.... năm.... CƯƠNG CHI TI T (tên chương trình/d án)....................... I. Thông tin khái quát v d án: 1. Tên d án: 2. Cơ quan ch qu n: a) a ch liên l c: b) S i n tho i/Fax: 3. Ch d án: a) a ch liên l c: b) S i n tho i/Fax: 4. Cơ quan xu t chương trình, d án: a) a ch liên l c: b) S i n tho i/Fax: 5. Th i gian d ki n b t u và k t thúc chương trình, d án: 6. a i m th c hi n chương trình, d án: 7. T ng v n cho d án:.................... USD (theo t giá chuy n i do Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam công b t i th i i m xây d ng cương d án) 7.1. V n ODA:............................USD 7.2. V n TN:............................…VND, tương ương v i.......... USD 8. Hình th c cung c p ODA: (v n vay ODA hay ODA không hoàn l i) II. N i dung chương trình, d án 1. S c n thi t ph i có chương trình, d án 1.1. B i c nh 1.2. Chi n lư c c a Chính ph hay c a ngành, c a a phương v ngành, lĩnh v c hay v n mà chương trình, d án quan tâm 1.3. Khái quát v nh ng v n c n gi i quy t 2. Các m c tiêu c a chương trình, d án: 2.1. M c tiêu dài h n: 2.2. M c tiêu ng n h n: 3. Năng l c, quy mô d án hay nh ng u ra ch y u c a chương trình, d án (1) 4. N i dung c th c a d án 4.1. Mô t sơ b hi n tr ng các i tư ng c n gi i quy t trong khuôn kh chương trình, d án 4.2. Nh ng v n c n gi i quy t trong khuôn kh chương trình, d án (2) 4.3. Các h ng m c hay các ho t ng ch y u (3) 5. Cơ s xu t nhà tài tr :
 18. 5.1. Tính h p lý c a m c tiêu chương trình, d án i v i các lĩnh v c quan tâm c a nhà tài tr 5.2. Th m nh (L i th so sánh) c a nhà tài tr v công ngh , tài chính, kinh nghi m qu n lý... 6. xu t cơ ch tài chính trong nư c: 6.1. i v i v n ODA S d ng ODA theo m t ho c m t s trong các hình th c sau: a) Ngân sách c p phát XDCB...............................% t ng v n ODA b) Ngân sách c p phát hành chính s nghi p:...…% t ng v n ODA c) Vay l i ..............................................................% t ng v n ODA 6.2. V n trong nư c Ngu n v n ư c huy ng theo m t ho c m t s trong các hình th c sau: a) V n ngân sách Nhà nư c c p phát:..….. % t ng v n trong nư c (trong ó: V n ngân sách Trung ương..…. %; V n ngân sách a phương....%) b) V n vay tín d ng ưu ãi:....……….% t ng v n trong nư c c) V n t cân i c a ch d án: ........% t ng v n trong nư c d) V n óng góp c a các i tư ng ư c th hư ng (n u có):....% t ng v n trong nư c 7. T ch c th c hi n chương trình, d án (4) III. Phân tích hi u qu d án 1. Sơ b ánh giá hi u qu v kinh t - tài chính 2. Sơ b ánh giá hi u qu v xã h i 3. Sơ b ánh giá tác ng môi trư ng 4. Sơ b ánh giá tính b n v ng c a chương trình, d án Th trư ng Cơ quan xu t d án (ký tên óng d u) Ghi chú: (1): Năng l c, quy mô d án hay nh ng u ra ch y u c a chương trình, d án: (i): Là năng l c thi t k , quy mô, công su t t ư c khi hoàn thành chương trình, d án
 19. PH L C 4 THÔNG TIN CƠ B N V D ÁN (*) Tên d án (ti ng Vi t): .................................... Tên d án (Ti ng Anh) .................................... 1. a i m th c hi n: .........................………. 2. Nhà tài tr :................................……………. 3. Cơ quan ch qu n:..................…. i n tho i: .............. Fax:.......... 4. Ch d án:............................…… i n tho i: .............. Fax:.......... 5. Cơ quan th hư ng ch y u:…..(a) i n tho i: .............. Fax:.......... 6. Cơ quan ch trì th c hi n (V , Vi n, S , Ban Qu n lý d án):....… i n tho i: .............. Fax:........... (b) 7. Mô t tóm t t d án 8. S quy t nh u tư (hay quy t nh phê duy t Văn ki n d án):........ 9. Th i gian (theo Hi p nh): - Ngày ký Hi p nh: ........... - Ngày Hi p nh có hi u l c: ........ - Ngày b t u th c hi n: ..... - Ngày k t thúc: .............................. 10. Ngu n v n: - T ng s : .......................... nghìn USD (t giá quy i ra 1 USD =….. nguyên t ; 1USD =…… VN , ghi rõ th i i m quy i theo Ngân hàng Ngo i thương công b ) 10.1. V n ODA - T ng s : ....................... ( ơn v nguyên t ) Tương ương:..............… nghìn USD (ghi rõ t giá 1 USD = ...... nguyên t phù h p v i t ng s v n d án t i i m 10 c a Ph l c này) - Hình th c cung c p ODA ( ánh d u vào ô thích h p) Không hoàn l i Vay ưu ãi - Lãi su t: ...............% năm - Th i h n tr : ............ năm - Ân h n: ..................... năm - Cơ ch tài chính trong nư c (c) + XDCB ngu n c p phát:.............. nghìn USD + Hành chính s nghi p:...........… nghìn USD
 20. + Cho vay l i:.............................. nghìn USD 10.2. V n i ng: (d) - T ng s :.............................….. Tri u VN Tương ương:.....................…… nghìn USD (ghi rõ t giá quy i 1 USD = ... VN t i th i i m như i m 10.1 c a ph l c này) ( ) - Cơ ch tài chính trong nư c + XDCB ngu n c p phát:................... tri u VN + Hành chính s nghi p:.................... tri u VN + Tín d ng ưu ãi:.............................. tri u VN (e) - Ngu n khác + Lãi su t ............................... % năm + Th i h n vay: ..................... năm + Ân h n: ............................... năm (g) 11. D ki n rút v n : (bi u kèm theo Ph l c 4) Trư ng Ban qu n lý D án (ký tên óng dáu) Ghi chú: (*) Ph l c này ch g i m t l n, kèm v i báo cáo th c hi n chương trình, d án ODA: - Là báo cáo th c hi n c a tháng u tiên (ngay sau khi Hi p nh có hi u l c) i v i các chương trình, d án tr ng i m qu c gia. - Là báo cáo th c hi n c a quý u tiên (ngày sau khi Hi p nh có hi u l c) i v i các chương trình, d án khác. (a) Cơ quan th c hi n ch y u: ch nêu s lư ng cơ quan th hư ng và tên m t s cơ quan th hư ng ch y u. (b) Mô t tóm t t d án: (i) là năng l c thi t k , quy mô công su t, h ng m c ch y u i v i các chương trình, d án u tư. (ii): Là các ho t ng ch y u i v i các chương trình, d án h tr k thu t (c) ư c xác nh trong quy t nh phê duy t văn ki n, chương trình, d án ODA như quy nh t i i u 11 c a Ngh nh 17/2001/N -CP (d) Làm rõ thêm các óng góp c a Vi t Nam b ng hi n v t (n u có) ( ) ư c xác nh trong quy t nh phê duy t Văn ki n chương trình d án ODA như quy nh t i i u 26 c a Ngh nh 17/2001/N -CP. (e) Ngu n khác: V n t có, v n dân óng góp….
Đồng bộ tài khoản