Thông tư số 06/2002/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư số 06/2002/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2002/TT-NHNN về Tổ chức và hoạt động của công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của công ty tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2002/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2002/TT-NHNN Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 06/2002/TT-NHNN NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH 79 /2002/N -CP NGÀY 04/10/2002 C A CHÍNH PH "V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY TÀI CHÍNH" Ngày 04/10/2002, Chính ph ban hành Ngh nh s 79/2002/N -CP "V t ch c và ho t ng c a Công ty tài chính", Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh thu c ph m vi thNm quy n c a Ngân hàng Nhà nư c như sau: M c 1: CÁC QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: 1.1. Thông tư này hư ng d n chi ti t m t s n i dung t i Ngh nh 79/2002/N -CP ngày 4/10/2002 c a Chính ph "V t ch c và ho t ng c a Công ty tài chính" (sau ây g i t t là Ngh nh 79/2002/N -CP). 1.2. Ngân hàng Nhà nư c có văn b n hư ng d n riêng nh ng n i dung có liên quan n t ch c và ho t ng c a Công ty tài chính sau ây: a) Quy ch v H i ng qu n tr , Ki m soát viên và ngư i i u hành; b) Quy nh v tiêu chuNn o c ngh nghi p, trình chuyên môn, năng l c i u hành c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và ngư i i u hành; c) Quy ch v c ông, c ph n, c phi u và v n i u l ; d) Quy ch v vi c m và ch m d t ho t ng chi nhánh, văn phòng i di n; e) Quy ch v ho t ng bao thanh toán; 2. Các lo i hình Công ty tài chính:
 2. Công ty tài chính là lo i hình t ch c tín d ng phi ngân hàng, là m t pháp nhân Vi t nam, h ch toán c l p. Công ty tài chính ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam g m các lo i hình sau: 2.1. Công ty tài chính Nhà nư c: là Công ty tài chính do Nhà nư c u tư v n, thành l p và t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh. Công ty tài chính Nhà nư c ư c thành l p và ho t ng t i Vi t Nam dư i 2 hình th c: a) Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c, do T ng công ty Nhà nư c c p 100% v n i u l . b) Công ty tài chính Nhà nư c khác Vi c c p Gi y phép thành l p và ho t ng c a lo i hình Công ty tài chính này ư c th c hi n theo hư ng d n riêng c a Ngân hàng Nhà nư c. 2.2. Công ty tài chính c ph n: là Công ty tài chính do các t ch c và cá nhân cùng góp v n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t ư c thành l p dư i hình th c công ty c ph n. 2.3. Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng: là Công ty tài chính do m t t ch c tín d ng thành l p b ng v n t có c a mình, làm ch s h u theo quy nh c a pháp lu t h ch toán c l p và có tư cách pháp nhân. 2.4. Công ty tài chính liên doanh: là Công ty tài chính ư c thành l p b ng v n góp gi a bên Vi t Nam g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng, doanh nghi p Vi t Nam và bên nư c ngoài g m m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài trên cơ s h p ng liên doanh. 2.5. Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài: là Công ty tài chính ư c thành l p b ng v n c a m t ho c nhi u t ch c tín d ng nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Th i h n ho t ng: Th i h n ho t ng c a Công ty tài chính t i Vi t Nam không quá 50 năm. Trư ng h p c n gia h n th i h n ho t ng ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. M i l n gia h n không quá 50 năm. i v i Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c và Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng, th i h n ho t ng c a Công ty tài chính không ư c vư t quá th i h n ho t ng c a T ng công ty Nhà nư c ho c t ch c tín d ng. 4. V n i u l : V n i u l c a Công ty tài chính ư c óng góp dư i nh ng hình th c sau: 4.1. B ng ti n:
 3. a) i v i Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c, Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng và Công ty tài chính c ph n, v n i u l ư c góp b ng ng Vi t Nam. b) i v i Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài, v n i u l ư c góp b ng ôla M . c) i v i Công ty tài chính liên doanh: bên nư c ngoài góp v n i u l b ng ôla M , Bên Vi t Nam góp v n i u l b ng ôla M ho c b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p góp b ng ng Vi t Nam, s ti n góp v n i u l ph i ư c quy i ra ôla M theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng gi a ng Vi t Nam v i ôla M do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m góp v n. 4.2. B ng hi n v t: V n i u l ư c góp b ng hi n v t ph i là tài s n có gi y t h p pháp ch ng minh quy n s h u và là tài s n c n thi t ph c v tr c ti p cho ho t ng c a Công ty tài chính. Vi c nh giá và chuy n quy n s h u tài s n góp v n ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a lu t pháp Vi t Nam. 5. T l góp v n i u l , chuy n như ng ph n v n góp và phân chia l i nhu n c a Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài: 5.1. T l góp v n i u l : a) T l góp v n: t l góp v n i u l c a bên nư c ngoài và bên Vi t Nam trong Công ty tài chính liên doanh do các bên tho thu n và ư c s ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c. Ph n v n góp c a bên nư c ngoài không ư c vư t quá 49% v n i u l c a Công ty tài chính. b) T l góp v n c a Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài ph i ư c quy nh c th trong i u l c a Công ty tài chính. 5.2. Chuy n như ng ph n v n góp: a) Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài trong Công ty tài chính liên doanh ư c quy n chuy n như ng ph n v n góp c a mình cho các bên trong liên doanh, nhưng ph i m b o t l góp v n i u l theo quy nh t i i m 5.1. Trư ng h p chuy n như ng ph n v n góp c a mình vư t m c quy nh ph i ư c s ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c. b) Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài có quy n chuy n như ng v n c a mình nhưng ph i ưu tiên cho các t ch c Vi t Nam. c) i u ki n chuy n như ng v n c a Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài ph i ư c quy nh c th trong i u l c a Công ty tài chính và ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t.
 4. d) M i trư ng h p chuy n như ng v n c a Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c và ch có hi u l c sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. e) Trong trư ng h p chuy n như ng v n c a Công ty tài chính có phát sinh l i nhu n thì bên chuy n như ng ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5.3. Phân chia l i nhu n và m c chia s r i ro: Các bên tham gia Công ty tài chính liên doanh chia l i nhu n và ch u r i ro c a Công ty tài chính liên doanh theo t l góp v n c a m i bên, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ư c quy nh trong h p ng liên doanh. 6. Gi i thích t ng : Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 6.1. T ch c tín d ng nư c ngoài: là ngân hàng, t ch c tài chính nư c ngoài ho c t ch c tài chính qu c t ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài ho c qu c t , tham gia góp v n vào Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam. 6.2. V n pháp nh: là m c v n t i thi u ph i có theo quy nh c a pháp lu t thành l p Công ty tài chính. 6.3. V n i u l : là s v n do các t ch c, cá nhân góp và ư c ghi vào i u l c a Công ty tài chính. 6.4. Thành viên sáng l p: là các t ch c, cá nhân tham gia thông qua i u l u tiên c a Công ty tài chính. 6.5. C ông l n: là cá nhân ho c t ch c s h u trên 10% v n i u l ho c n m gi trên 10% v n c ph n có quy n b phi u t i Công ty tài chính. M c 2: QUY NNH V C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG IV I CÔNG TY TÀI CHÍNH 7. i u ki n ư c c p Gi y phép thành l p và ho t ng i v i Công ty tài chính (sau ây g i t t là Gi y phép): 7.1. Có nhu c u ho t ng trên a bàn xin ho t ng; 7.2. Có v n pháp nh ư c quy nh t i Ngh nh s 82/1998/N -CP ngày 3 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v ban hành danh m c m c v n pháp nh c a các T ch c tín d ng, c th như sau: a) V n pháp nh c a Công ty tài chính Nhà nư c, Công ty tài chính c ph n, Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng là 50 t VND.
 5. b) V n pháp nh c a Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài là 5 tri u USD. 7.3. Thành viên sáng l p là các t ch c, cá nhân có uy tín và năng l c tài chính; 7.4. Ngư i qu n tr , i u hành có năng l c hành vi dân s y và trình chuyên môn phù h p v i ho t ng c a Công ty tài chính và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 7.5. Có i u l v t ch c và ho t ng phù h p v i Lu t các T ch c tín d ng, Ngh nh s 79/2002/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t; 7.6. Có phương án kinh doanh kh thi; 7.7. Ngoài các i u ki n nêu trên, bên nư c ngoài trong Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài ph i: a) ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép th c hi n các ho t ng ngân hàng ho c ho t ng c a Công ty tài chính; b) ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép ho t ng t i Vi t Nam. 8. H sơ xin c p Gi y phép H sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính g m: 8.1. ơn xin c p Gi y phép: a) i v i Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c, Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng: do Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c, T ch c tín d ng ký ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Nhà nư c, T ch c tín d ng u quy n ký (Ph l c 1a và Ph l c 1b). b) i v i Công ty tài chính c ph n: do các thành viên sáng l p ho c ngư i i di n theo u quy n c a nhóm thành viên sáng l p ký (Ph l c 1c). c) i v i Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài: do ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i ư c u quy n h p pháp c a các bên góp v n ký (Ph l c 1d) . 8.2. D th o i u l : i u l c a Công ty tài chính ph i có nh ng n i dung ch y u sau: a) Tên và nơi t tr s chính c a Công ty tài chính; b) Th i h n ho t ng; c) N i dung và ph m vi ho t ng; d) V n i u l và phương th c góp v n;
 6. e) Th th c b u, b nhi m và mi n nhi m thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) và Ban ki m soát; g) Nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c). h) i di n pháp nhân c a Công ty tài chính; i) Quy n và nghĩa v c a các c ông; k) Các nguyên t c tài chính, k toán, ki m tra và ki m toán n i b ; l) Các trư ng h p gi i th và th t c gi i th ; m) Th t c s a i i ul . 8.3. Phương án ho t ng: nêu rõ n i dung, phương th c ho t ng, a bàn ho t ng, l i ích i v i n n kinh t ; trong ó, xác nh k ho ch ho t ng c th 3 năm u. 8.4. Danh sách, lý l ch (Ph l c 2), các văn b ng, ch ng ch v chuyên môn c a thành viên sáng l p, thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c) Công ty tài chính; 8.5. Phương án góp v n i u l , danh sách và cam k t v m c góp v n i u l c a các bên góp v n; 8.6. Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan v các c ông l n. i v i các c ông l n là doanh nghi p, các tài li u ph i n p g m: a) Quy t nh thành l p; b) i u l hi n hành ; c) Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v s v n i u l và s v n th c có năm hi n hành; d) Văn b n c ngư i i di n pháp nhân c a Doanh nghi p; e) B ng cân i tài chính, b ng k t qu lãi, l ã ư c ki m toán và báo cáo tình hình ho t ng 3 năm g n nh t. 8.7. Văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v nơi t tr s c a Công ty tài chính. 9. H sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c:
 7. Ngoài các tài li u theo quy nh t i i m 8 M c II Thông tư này, h sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c còn g m các tài li u sau ây: 9.1. Văn b n c a Th tư ng Chính ph ch p thu n nguyên t c cho phép thành l p Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c. 9.2. Văn b n ch p thu n cho phép thành l p Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c do B trư ng B qu n lý ngành kinh t - k thu t ký. 9.3. Văn b n ch p thu n c a T ng công ty Nhà nư c v ngu n và m c v n i u l ư c c p cho Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c. 10. H sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính tr c thu c T ch c tín d ng: Ngoài các tài li u theo quy nh t i i m 8 M c II Thông tư này, h sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng còn g m các tài li u sau ây: 10.1. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr t ch c tín d ng ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ký v ngu n và m c v n i u l ư c c p cho Công ty tài chính. 10.2. Các tài li u liên quan n t ch c tín d ng là ch s h u, bao g m: a) Quy t nh thành l p ho c Gi y phép thành l p và ho t ng, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; b) i u l hi n hành; c) Quy t nh chuNn y v n i u l c a Ngân hàng Nhà nư c; d) B ng cân i tài chính, b ng k t qu lãi, l ã ư c ki m toán và báo cáo tình hình ho t ng 3 năm g n nh t. 11. H sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài: Ngoài các tài li u theo quy nh t i i m 8 M c II Thông tư này, h sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài còn g m các tài li u sau ây: 11.1. i u l c a các bên góp v n; 11.2. Gi y phép c a các bên góp v n; 11.3. Văn b n c a cơ quan nư c ngoài có thNm quy n cho phép bên nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam dư i hình th c Công ty tài chính liên doanh ho c Công ty tài chính
 8. 100% v n nư c ngoài. Trư ng h p quy nh c a lu t pháp nư c nguyên x không yêu c u có văn b n này thì ph i có b ng ch ng xác nh n c a cơ quan có thNm quy n; 11.4. B ng cân i tài chính, b ng k t qu lãi, l ã ư c ki m toán và báo cáo tình hình ho t ng 3 năm g n nh t c a các bên góp v n; 11.5. H p ng liên doanh i v i Công ty tài chính liên doanh g m các n i dung chính sau ây: a) Tên, a ch c a Công ty tài chính liên doanh; b) Tên, a ch c a i di n các bên tham gia liên doanh; c) Th i h n ho t ng c a liên doanh; d) V n i u l : t l góp v n, m c v n góp c a m i bên, phương án góp v n, trong ó ghi rõ s v n b ng ngo i t , b ng ng Vi t Nam, b ng hi n v t (n u có); e) Quy n và nghĩa v c a các bên; g) S lư ng và t l thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và Ban Giám c c a các bên trong liên doanh; h) D ki n s phòng ban và s lư ng cán b , nhân viên th i gian u c a m i bên (s ngư i mang qu c t ch Vi t Nam, s ngư i mang qu c t ch nư c ngoài); i) Các nguyên t c v h ch toán, k toán, báo cáo, l p và s d ng các qu ; vi c phân chia lãi, l cho các bên tham gia liên doanh; k) Th t c gi i quy t nh ng tranh ch p gi a các bên phát sinh t vi c th c hi n h p ng liên doanh, th t c thanh lý, gi i th , sáp nh p và h p nh t c a Công ty tài chính liên doanh; l) Các i u ki n s a i, b sung h p ng liên doanh. 12. N p h sơ xin c p Gi y phép: 12.1. H sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c, Công ty tài chính c ph n, Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng: H sơ ư c l p thành 2 b b ng ti ng Vi t. Các tài li u trong h sơ ph i là b n chính, trư ng h p là các b n sao trong h sơ ph i có xác nh n c a cơ quan ã c p b n chính ho c ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c; 12.2. H sơ xin c p Gi y phép i v i Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài: a) H sơ ư c l p thành 2 b , m t b b ng ti ng Vi t và m t b b ng ti ng Anh. H sơ ư c l p t i nư c ngoài ph i là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n.
 9. b) Các văn b n ph i ư c h p pháp hoá lãnh s g m: Gi y phép c a cơ quan có thNm quy n nư c ngoài cho phép t ch c tín d ng nư c ngoài ư c phép th c hi n ho t ng ngân hàng ho c ho t ng c a Công ty tài chính và văn b n c a cơ quan có thNm quy n nư c ngoài cho phép bên nư c ngoài ho t ng t i Vi t nam dư i hình th c Công ty tài chính liên doanh ho c Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài. c) Các b n sao ti ng Vi t và các b n d ch t ti ng nư c ngoài ra ti ng Vi t ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ch ng nh n; 12.3. Các t ch c, cá nhân xin c p Gi y phép ph i g i n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 2 b h sơ theo quy nh t i i m 12.1 và 12.2. i v i vi c xin thành l p Công ty tài chính c ph n thì h sơ xin c p Gi y phép ph i g i n Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi công ty d nh t tr s chính xem xét. 13. Xác nh n h sơ và th i h n xem xét c p Gi y phép: 13.1. Sau khi nh n y h sơ, Ngân hàng Nhà nư c xác nh n b ng văn b n v tính y c a b h sơ cho ngư i i di n c a các bên góp v n. 13.2. Th i h n xem xét và c p Gi y phép: Trong th i h n 90 (chín mươi) ngày k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p Gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c c p ho c t ch i c p Gi y phép. Trư ng h p t ch i c p Gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c có văn b n gi i thích lý do. 14. Gi y phép thành l p và ho t ng: Gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p theo m u quy nh, g m: 14.1. Gi y phép i v i Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c, Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng và Công ty tài chính c ph n (Ph l c 3a); 14.2. Gi y phép i v i Công ty tài chính liên doanh và Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài (Ph l c 3b). 15. L phí c p Gi y phép: 15.1. M c l phí m i l n ư c c p Gi y phép (ho c gia h n Gi y phép) i v i các Công ty tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí trong lĩnh v c ngân hàng. 15.2. Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ư c c p Gi y phép (ho c gia h n Gi y phép), Công ty tài chính ư c c p Gi y phép (ho c gia h n Gi y phép) ph i n p l phí vào tài kho n t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi công ty t tr s chính. Ch ng t n p l phí ph i ư c sao g i Ngân hàng Nhà nư c (V các Ngân hàng) lưu h sơ. 15.3. Kho n l phí quy nh t i i m 15.1 nêu trên không ư c kh u tr vào v n i u l và không ư c hoàn l i trong b t kỳ trư ng h p nào.
 10. 16. Vi c chuy n v n i u l c a Công ty tài chính vào tài kho n phong to : 16.1. Trư c khi khai trương ho t ng t i thi u 30 (ba mươi) ngày, Công ty tài chính ph i: a) Chuy n toàn b ph n v n i u l góp b ng ti n vào tài kho n phong to không ư c hư ng lãi m t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi công ty t tr s chính và ư c nơi gi tài kho n phong to xác nh n b ng văn b n. Văn b n xác nh n s ti n ã n p vào tài kho n phong to ph i ư c g i Ngân hàng Nhà nư c (V Các ngân hàng); b) i v i ph n v n i u l ư c góp dư i hình th c hi n v t ph i có văn b n chuy n giao quy n s h u tài s n góp v n cho Công ty tài chính theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 16.2. Sau ngày khai trương ho t ng, Công ty tài chính ư c gi i to s ti n t tài kho n phong to vào các tài kho n ho t ng c a mình m t i Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng thương m i, chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài ho c Ngân hàng liên doanh ho t ng t i Vi t Nam. 17. ăng ký kinh doanh: 17.1. Sau khi ư c c p Gi y phép, Công ty tài chính ph i ăng ký kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành v ăng ký kinh doanh; 17.2. Công ty tài chính ph i g i n Ngân hàng Nhà nư c b n chính ho c b n sao có Công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 18. Khai trương ho t ng: 18.1. Trong th i h n 12 (mư i hai) tháng k t ngày ư c c p Gi y phép, Công ty tài chính ph i hoàn t t các i u ki n c n thi t dư i ây ti n hành khai trương ho t ng: a) Có i u l ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y; b) Có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Có Gi y xác nh n c a Ngân hàng Nhà nư c v vi c ã óng v n i ul ; d) Có văn b n pháp lý v quy n s h u ho c quy n ư c phép s d ng tr s chính c a Công ty tài chính t i Vi t Nam; e) Trư c khi khai trương ho t ng t i thi u 30 (ba mươi) ngày, ăng các báo hàng ngày b ng ti ng Vi t trên 5 (năm) s báo liên ti p (ít nh t m t t báo c a Trung ương và m t t báo c a a phương nơi t tr s chính) thông báo các n i dung ch y u sau: - Tên y và vi t t t c a Công ty tài chính;
 11. - a ch tr s chính; S i n tho i, Fax... -V n i ul ; - N i dung, ph m vi, a bàn và th i h n ho t ng; - S và ngày c a Gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p; S và ngày Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, tên cơ quan c p; - H tên, qu c t ch c a Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng Giám c (Giám c) i u hành; - Các n i dung khác n u th y c n thi t; - Ngày khai trương ho t ng theo d ki n. 18.2. Ch m nh t là 15 (mư i lăm) ngày trư c ngày khai trương ho t ng, Công ty tài chính ph i thông báo b ng văn b n ngày khai trương ho t ng cho Ngân hàng Nhà nư c, Cơ quan ăng ký kinh doanh, U ban nhân dân t nh, thành ph nơi Công ty tài chính t tr s . 18.3. Trong trư ng h p c bi t không khai trương ho t ng theo úng quy nh t i i m 18.1 thì t i thi u 30 (ba mươi) ngày trư c khi h t th i h n khai trương ho t ng, Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n c a Công ty tài chính ph i có văn b n g i Ngân hàng Nhà nư c xin gia h n ngày khai trương ho t ng. Th i h n gia h n khai trương ho t ng c a Công ty tài chính t i a không quá 6 (sáu) tháng. 18.4. H t th i h n quy nh ho c h t th i h n ư c gia h n, n u Công ty tài chính không khai trương ho t ng, Ngân hàng Nhà nư c s ti n hành thu h i Gi y phép ã c p và làm th t c hoàn l i v n t i tài kho n phong to (n u có) sau khi tr i th t c phí theo quy nh. 19. Thu h i Gi y phép: 19.1. Công ty tài chính ư c c p Gi y phép có th b thu h i Gi y phép theo quy nh t i kho n 1 i u 29 Lu t các T ch c tín d ng. 19.2. Th t c, h sơ thu h i Gi y phép c a Công ty tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 19.3. Sau khi b thu h i Gi y phép, Công ty tài chính ph i ch m d t ngay m i ho t ng ã ghi trong Gi y phép. 19.4. Quy t nh thu h i Gi y phép ư c Ngân hàng Nhà nư c công b trên báo a phương nơi t tr s chính và báo hàng ngày c a Trung ương trong 3 s liên ti p b ng ti ng Vi t. 20. Nh ng thay i c a Công ty tài chính ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n:
 12. 20.1. Công ty tài chính ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n trư c khi thay i m t trong nh ng i m sau ây: a) Tên, n i dung, ph m vi, th i h n ho t ng và i u l c a Công ty tài chính: H sơ xin Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n cho Công ty tài chính ư c phép thay i tên, n i dung, ph m vi, th i h n ho t ng và i u l g m: - T trình xin thay i tên, n i dung, ph m vi, th i h n ho t ng và i u l c a Công ty tài chính, trong ó ph i nêu rõ lý do và s c n thi t xin thay i; - Quy t nh c a H i ng qu n tr Công ty tài chính v vi c i tên, n i dung, ph m vi, th i h n ho t ng và i u l c a Công ty tài chính; Ngoài nh ng h sơ nêu trên, Công ty tài chính c ph n ph i n p Ngân hàng Nhà nư c biên b n i h i c ông v vi c thay i tên, n i dung, ph m vi, th i h n ho t ng và i u l c a Công ty tài chính. b) M c v n i u l : H sơ xin Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n Công ty tài chính ư c phép thay im c v n i u l g m: - T trình xin thay i m c v n i u l c a Công ty tài chính; - Quy t nh c a H i ng qu n tr v vi c thay i m c v n i u l c a Công ty tài chính. - Xác nh n c a S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Công ty tài chính t tr s chính v s v n i u l tăng thêm g i vào tài kho n phong to . - Ngoài nh ng h sơ nêu trên, Công ty tài chính c ph n ph i n p thêm cho Ngân hàng Nhà nư c các văn b n sau: + Biên b n ih ic ông v vi c thay im cv n i ul ; + Phương án thay im cv n i ul ã ư c ih ic ông thông qua; + Danh sách và t l v n c ph n c a các c ông l n trư c và sau khi Công ty tài chính thay i v n i u l ; + ơn xin mua c ph n c a các c ông l n; + Các văn b n khác có liên quan. c) a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n; H sơ xin Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n Công ty tài chính ư c phép thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n g m:
 13. - Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c u quy n ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty tài chính (trong ó ph i nêu rõ s c n thi t ph i chuy n sang a i m m i); - Văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân t nh, thành ph nơi Công ty tài chính xin thay i nơi t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n; - Các văn b n pháp lý v quy n s h u ho c quy n ư c phép s d ng tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty tài chính t i Vi t Nam; - Văn b n ch p thu n c a Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Công ty tài chính d nh t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n. - Ngoài nh ng h sơ nêu trên, Công ty tài chính c ph n ph i n p Ngân hàng Nhà nư c biên b n i h i c ông v vi c thay i nơi t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty tài chính. d) Chuy n như ng c ph n có ghi tên vư t quá t l quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; e) T l c ph n c a các c ông l n; g) Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) và thành viên Ban ki m soát. 20.2. Trình t và th t c xin ch p thu n nh ng thay i t i i m 20.1: a) i v i Công ty tài chính c ph n: H sơ ư c l p thành 2 b g i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Công ty tài chính t tr s chính. Trong th i gian t i a 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ph i có ý ki n b ng văn b n v nh ng ngh xin thay i t i i m 20.1 c a Công ty tài chính và g i cho Ngân hàng Nhà nư c (V các Ngân hàng) kèm 1 b h sơ c a Công ty tài chính. b) i v i các Công ty tài chính khác: H sơ ư c l p thành 1 b g i Ngân hàng Nhà nư c (V Các ngân hàng). 20.3. Th t c, h sơ xin ch p thu n nh ng thay i t i các i m 20.1.d, 20.1.e, 20.1.g ư c th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 20.4. Sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n, Công ty tài chính ph i ăng ký v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v nh ng thay i quy nh t i i m 20.1 và ph i ăng báo Trung ương, a phương theo quy nh c a pháp lu t. 21. Nh ng thay i liên quan t i các bên góp v n c a Công ty tài chính c n ph i ư c thông báo v i Ngân hàng Nhà nư c:
 14. Trong th i h n 30 (ba mươi) ngày k t ngày có các thay i dư i ây Công ty tài chính c ph n, Công ty tài chính liên doanh, Công ty tài chính 100% v n nư c ngoài ph i có văn b n thông báo Ngân hàng Nhà nư c: 21.1. Thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) i u hành c a các bên góp v n. 21.2. Thay i tên và a ch c a các bên góp v n. 21.3. Các bên góp v n chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , phá s n. M c 3: QU N TRN, I U HÀNH, KI M SOÁT VÀ CƠ C U T CH C 22. Qu n tr , i u hành và ki m soát: 22.1. Công ty tài chính ư c Ngân hàng Nhà nư c c p Gi y phép có H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c). Trong Công ty tài chính, H i ng qu n tr có ch c năng qu n tr công ty theo quy nh c a Lu t các t ch c tín d ng và các quy nh khác c a pháp lu t; Ban ki m soát có nhi m v ki m tra ho t ng tài chính c a công ty, giám sát vi c ch p hành ch h ch toán và ho t ng c a h th ng ki m tra, ki m toán n i b c a công ty; T ng giám c (Giám c) ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n phù h p v i quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng và các quy nh khác cu pháp lu t. i v i Công ty tài chính tr c thu c t ch c tín d ng, vi c qu n tr , ki m soát công ty do H i ng qu n tr và Ban ki m soát c a T ch c tín d ng quy t nh. 22.2. Vi c b u ho c bãi mi n, b nhi m ho c mi n nhi m Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c) c a Công ty tài chính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 22.3. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c) c a Công ty tài chính ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. Trong th i gian T ng Giám c (Giám c) chưa ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y, Ch t ch H i ng qu n tr , các thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban ki m soát và các thành viên trong Ban ki m soát hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t (trư c c ông i v i Công ty tài chính c ph n) v m i ho t ng c a Công ty tài chính. 22.4. Nhi m v , quy n h n c th c a thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c (Giám c) Công ty tài chính do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. 23. H i ng qu n tr :
 15. 23.1. H i ng qu n tr có s thành viên t i thi u là 3 ngư i và không vư t quá 11 ngư i. S lư ng thành viên H i ng qu n tr do các bên góp v n ho c do i h i c ông quy t nh và ư c quy nh trong i u l . i v i H i ng qu n tr c a Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c và Công ty tài chính tr c thu c T ch c tín d ng (n u có), s thành viên H i ng qu n tr t 3 n 5 ngư i tuỳ theo quy mô phát tri n c a Công ty tài chính. 23.2. Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng- tài chính, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t Các t ch c tín d ng và ph i theo úng các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 23.3. Ch t ch và các thành viên trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c c a Công ty tài chính. 23.4. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c ng th i là T ng giám c (Giám c) ho c Phó T ng giám c (Phó Giám c) Công ty tài chính. 23.5. Nhi m kỳ thành viên H i ng qu n tr t 2 n 5 năm. Ch t ch H i ng qu n tr , các thành viên H i ng qu n tr có th ư c b u l i. 24. Ban Ki m soát: 24.1. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 3 ngư i, trong ó có 1 ngư i là Trư ng ban và ít nh t ph i có 1 ngư i là thành viên chuyên trách ho c không ư c kiêm nhi m công vi c i u hành ho t ng c a Công ty tài chính. S lư ng thành viên Ban ki m soát ư c quy nh t i i u l c a Công ty tài chính. 24.2. Thành viên Ban ki m soát ph i là nh ng ngư i có b ng i h c v tài chính ngân hàng tr lên và có o c ngh nghi p, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t Các t ch c tín d ng và ph i theo úng các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 25. T ng giám c (Giám c): T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) ph i là ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t Các t ch c tín d ng, có trình t i h c tr lên v chuyên ngành kinh t , ngân hàng- tài chính, ít nh t có 5 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c ngân hàng- tài chính, có năng l c i u hành Công ty tài chính theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. 26. Cơ c u t ch c c a Công ty tài chính:
 16. 26.1. Vi c m , ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n và thành l p công ty tr c thu c c a Công ty tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 14, 15 Ngh nh s 79/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 26.2. B máy giúp vi c t i tr s chính, chi nhánh c a Công ty tài chính bao g m: văn phòng, các phòng (ban) chuyên môn, nghi p v và các phòng giao d ch. 27. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i và gi i th : Vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th Công ty tài chính ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. M c 4: HO T NG C A CÔNG TY TÀI CHÍNH 28. Quy nh chung v ho t ng c a Công ty tài chính: N i dung và ph m vi ho t ng c a Công ty tài chính t i Vi t Nam ư c quy nh t i Chương III Ngh nh s 79/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 29. Huy ng v n: Công ty tài chính ư c phép huy ng v n theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 79/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 30. Ho t ng tín d ng: Công ty tài chính ư c c p tín d ng theo quy nh t i các i u 18, 19, 20, 21 Ngh nh s 79/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 31. M tài kho n và d ch v ngân qu : Công ty tài chính ư c m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c và th c hi n d ch v ngân qu theo quy nh t i các i u 22, 23 Ngh nh 79/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. 32. Các nghi p v khác: Công ty tài chính ư c phép th c hi n m t s nghi p v khác quy nh t i i u 24 Ngh nh 79/2002/N -CP và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 33. Các nghi p v ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép: Công ty tài chính ư c phép th c hi n các nghi p v quy nh t i i u 25 Ngh nh 79/2002/N -CP sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ho c các cơ quan qu n lý Nhà nư c liên quan cho phép. 34. Các h n ch m b o an toàn:
 17. Công ty tài chính ph i th c hi n quy nh v các h n ch m b o an toàn trong ho t ng t i các i u 26, 27, 28, 29, 30 Ngh nh s 79/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. M c 5: TÀI CHÍNH, H CH TOÁN VÀ CH BÁO CÁO 35. Tài chính: Năm tài chính, thu và chi tài chính c a Công ty tài chính ư c th c hi n theo i u 31 Ngh nh 79/2002/N -CP và quy nh c a B Tài chính. 36. H ch toán: H ch toán c a Công ty tài chính ph i ư c th c hi n theo úng quy nh t i i u 32 Ngh nh 79/2002/N -CP. 37. Trích l p và s d ng các qu : Vi c trích l p, duy trì và s d ng các qu c a Công ty tài chính ư c th c hi n theo các quy nh t i i u 33 Ngh nh 79/2002/N -CP. 38. Chuy n l i nhu n ra nư c ngoài c a nhà u tư nư c ngoài: Bên nư c ngoài trong Công ty tài chính ư c chuy n ra nư c ngoài s l i nhu n ư c chia và s tài s n sau khi ã thanh lý ho c k t thúc ho t ng theo quy nh t i i u 34 Ngh nh 79/2002/N -CP. 39. Ch báo cáo tài chính và ki m toán: Công ty tài chính ph i th c hi n ch báo cáo tài chính, ki m toán theo quy nh t i i u 35 Ngh nh 79/2002/N -CP và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. M c 6: THANH TRA, KI M SOÁT C BI T, PHÁ S N GI I TH VÀ THANH LÝ 40. Thanh tra: Vi c thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c i v i ho t ng c a Công ty tài chính t i Vi t Nam ư c th c hi n theo các quy nh t i i u 36 Ngh nh 79/2002/N -CP và c a thanh tra Ngân hàng Nhà nư c. 41. Ki m soát c bi t, phá s n, gi i th và thanh lý: Vi c ki m soát c bi t, phá s n, gi i th , thanh lý i v i Công ty tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 37 Ngh nh 79/2002/N -CP và các quy nh c a pháp lu t hi n hành;
 18. 42. Khen thư ng và x lý vi ph m: Vi c khen thư ng, x lý vi ph m i v i các ho t ng c a Công ty tài chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 38 Ngh nh 79/2002/N -CP và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. M c 7: I U KHO N THI HÀNH 43. Vi c i u ch nh i v i các Công ty tài chính ã ư c c p Gi y phép: 43.1. Trong th i h n 12 tháng k t ngày Ngh nh s 79/2002/N -CP có hi u l c, các Công ty tài chính ã thành l p và ho t ng theo Gi y phép ho t ng do Ngân hàng Nhà nư c c p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c ph i ti n hành i u ch nh i u l cho phù h p v i nh ng quy nh c a Ngh nh 79/2002/N -CP và các văn b n hư ng d n có liên quan. 43.2. Th i h n ho t ng c a các Công ty tài chính ư c áp d ng như quy nh trong Gi y phép ã c p. 43.3. Công ty tài chính không ph i th c hi n các th t c xin c p l i Gi y phép thành l p và ho t ng. N i dung và ph m vi ho t ng c a Công ty tài chính t i Gi y phép ã c p s ư c Ngân hàng Nhà nư c b sung, i u ch nh theo quy nh t i Ngh nh 79/2002/N - CP và các văn b n hư ng d n khác c a Ngân hàng Nhà nư c. 44. Hi u l c thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 45. T ch c th c hi n: Chánh Văn phòng, V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các Công ty tài chính trong ph m vi quy n h n, nhi m v c a mình ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Thông tư này. Tr n Minh Tu n ( ã ký) PH L C 01A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
 19. ƠN XIN C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG I V I CÔNG TY TÀI CHÍNH THU C T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C Kính g i: Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Ngày... tháng... năm.... ,...... (tên T ng công ty Nhà nư c) ngh Ngân hàng Nhà nư c xét c p Gi y phép thành l p và ho t ng cho Công ty tài chính thu c T ng công ty Nhà nư c: 1- Tên Công ty tài chính: - Tên y b ng ti ng Vi t: Tên g i t t: - Tên g i b ng ti ng Anh: Tên g i t t: 2- Tr s chính t i: ( a ch tr s chính) -S i n tho i, s fax... 3- a bàn ho t ng: 4- Th i gian ho t ng: 5- N i dung và ph m vi ho t ng: 6- V n i u l : (d ki n) - B ng ti n m t: - B ng hi n v t: (n u có) 7- Cơ c u d ki n H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban giám c (ghi rõ tên, năm sinh, qu c t ch c a các thành viên), s lư ng cán b , nhân viên. 8. Chúng tôi xin cam k t: a) Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xác c a n i dung ơn xin và h sơ kèm theo. b) Sau khi ư c c p Gi y phép thành l p và ho t ng, s th c hi n y các quy nh trư c khi ti n hành khai trương ho t ng. c) Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t Nhà nư c và các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, n u vi ph m xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t. H sơ kèm theo g m: ....., ngày..... tháng..... năm...... TM/ T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C
 20. PH L C 01B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG I V I CÔNG TY TÀI CHÍNH TR C THU C T CH C TÍN D NG Kính g i: Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Ngày.... tháng.... năm..... , ...... ( tên T ch c tín d ng) ngh Ngân hàng Nhà nư c xét c p Gi y phép thành l p và ho t ng cho Công ty tài chính tr c thu c T ch c tín d ng: 1- Tên Công ty tài chính: - Tên y b ng ti ng Vi t: Tên g i t t: - Tên g i b ng ti ng Anh: Tên g i t t: 2- Tr s chính t i: ( a ch tr s chính) -S i n tho i, s fax... 3- a bàn ho t ng: 4- Th i gian ho t ng: 5- N i dung và ph m vi ho t ng: 6- V n i u l : (d ki n) - B ng ti n m t: - B ng hi n v t: (n u có) 7- Cơ c u d ki n H i ng qu n tr , Ban ki m soát (n u có riêng) và Ban giám c (ghi rõ tên, năm sinh, qu c t ch c a các thành viên), s lư ng cán b , nhân viên. 8. Chúng tôi xin cam k t: a) Ch u trách nhi m hoàn toàn v s trung th c và s chính xác c a n i dung ơn xin và h sơ kèm theo. b) Sau khi ư c c p Gi y phép thành l p và ho t ng, s th c hi n y các quy nh trư c khi ti n hành khai trương ho t ng.
Đồng bộ tài khoản