Thông tư số 06/2005/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
90
lượt xem
2
download

Thông tư số 06/2005/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2005/TT-BCA(C11) về việc hướng dẫn đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo (Quảng Trị) do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2005/TT-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 06/2005/TT-BCA(C11) Hà N i , Ngày 24 tháng 06 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N ĐĂNG KÝ, QU N LÝ PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B TRONG KHU KINH T - THƯƠNG M I Đ C BI T LAO B O (QU NG TR ) Căn c các Đi u 48, 49 Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 11/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch khu Kinh t - Thương m i đ c bi t Lao B o t nh Qu ng Tr ; Đ th c hi n th ng nh t vi c đăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b trong khu Kinh t Thương m i đ c bi t Lao B o (dư i đây vi t t t là KKT-TM Lao B o), B Công an hư ng d n vi c đăng ký, c p bi n s và qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b trong KKT-TM Lao B o như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng: a) Thông tư này hư ng d n vi c đăng ký, c p bi n s và qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b , bao g m xe mô (tr xe thô có tay lái bên ph i), máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy (sau đây g i chung là xe) c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ho t đ ng đ u tư, kinh doanh có tr s t i KKT-TM Lao B o theo Quy t đ nh s 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 c a Th tư ng Chính ph . M i cá nhân, t ch c ch đư c đăng ký 01 xe mô tô, xe g n máy. b) Xe c a t ch c, cá nhân trong KKT-TM Lao B o không thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m a nêu trên v n th c hi n vi c đăng ký theo quy đ nh t i Thông tư s 01/2002/TT-BCA (C11)ngày 04 tháng 01 năm 2002 và Thông tư s 02/2003/TT-BCA (C11) ngày 13 tháng 01 năm 2003 c a B Công an. 2. Cơ quan đăng ký xe: a) Cơ quan đăng ký xe là Phòng C nh sát giao thông Công an t nh Qu ng Tr . Giám đ c Công an t nh Qu ng Tr có trách nhi m b trí m t đ a đi m đăng ký xe t i KKT-TM Lao B o. b) Sau khi nh n đ h sơ h p l cơ quan đăng ký xe c p ngay bi n s và gi y h n cho ch xe; trư ng h p sang tên, di chuy n ho c xóa s thì ch c p gi y h n. Trong th i gian không quá 3 ngày (không k ngày ngh , ngày l theo quy đ nh), cơ quan đăng ký xe ph i c p đăng ký xe ho c gi y ch ng nh n xóa s ho c h sơ sang tên, di chuy n cho ch xe. 3. Ph m vi đư c phép ho t đ ng c a xe mang bi n s KKT-TM Lao B o: Xe mang bi n s KKT-TM Lao B o ch đư c ho t đ ng trong ph m vi KKT-TM Lao B o, trư ng h p có nhu c u ho t đ ng ngoài ph m vi KKT-TM Lao B o ph i th c hi n theo hư ng d n t i M c III Thông tư này. M i trư ng h p, xe mang bi n s KKT- TM Lao B o ra kh i ph m vi KKT-TM Lao B o mà không có gi y phép ho c có gi y phép nhưng ho t đ ng quá ph m vi, th i h n cho phép đ u ph i đư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Trách nhi m c a ch xe và cơ quan đăng ký xe: a) Ch xe ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a xe và h sơ đăng ký xe. b) Cơ quan đăng ký xe có trách nhi m th c hi n đúng quy đ nh c a Thông tư này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 5. Xe ôm có tay lái bên ph i đư c phép ra, vào KKT-TM Lao B o (qua c a kh u qu c t Lao B o) đ v n chuy n hàng hóa, hành khách gi a KKT-TM Lao B o v i Lào và các nư c láng gi ng.
 2. II. H SƠ, TH T C ĐĂNG KÍ XE; SANG TÊN, XÓA S ĐĂNG KÝ 1. Gi y t c a ch xe khi đăng ký 1.1. Ch xe là cá nhân: a) Gi y gi i thi u c a Ban qu n lý KKT-TM Lao B o; b) B n sao gi y phép ho t đ ng c a cơ quan có th m quy n (có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan c p phép), kèm theo b n chính đ đ i chi u; c) Xu t trình gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u, gi y thông hành (còn giá tr ) đ i v i ngư i nư c ngoài; d) B n phô tô gi y phép lái xe và gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, kèm theo b n chính đ đ i chi u (đ i v i ch xe đăng ký mô tô, xe máy). 1.2. Ch xe là cơ quan, t ch c, doanh nghi p liên doanh ho c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài: a) Gi y gi i thi u c a Ban qu n lý KKT-TM Lao B o; b) Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i (đ i v i mô tô, xe máy); c) B n sao Gi y phép đ u tư (có công ch ng ho c ch ng th c c a cơ quan c p phép) kèm theo b n chính đ đ i chi u. d) Xu t trình gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u, gi y thông hành (còn giá tr ) c a ngư i đ n đăng ký. 1.3. B n phô tô gi y phép lái xe, gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s ; gi y gi i thi u, b n sao gi y phép đ u tư c a các t ch c, cá nhân quy đ nh t i các đi m 1.1, 1.2 nêu trên đ u ph i lưu trong h sơ đăng ký xe. 2. Th t c, h sơ đăng ký xe: 2.1. Gi y khai đăng ký (theo m u) do C nh sát giao thông c p và hư ng d n kê khai. 2.2. Ch ng t ngu n g c c a xe: a) Xe nh p kh u: T khai ngu n g c xe ôtô, xe g n máy nh p kh u có xác nh n c a H i quan "Xe nh p kh u chưa ch u thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t" (đ i v i xe nh p kh u theo h p đ ng thương m i) ho c gi y phép nh p kh u và t khai hàng phi m u d ch (đ i v i xe nh p kh u phi m u d ch). b) Xe s n xu t, l p ráp trong KKT- TM Lao B o: Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. 2.3. Ch ng t chuy n như ng xe g m m t trong các lo i gi y t sau: Gi y bán, t ng; quy t đ nh, h p đ ng ho c văn b n th a k theo quy đ nh c a pháp lu t; hóa đơn bán hàng theo quy đ nh c a B Tài chính. Trư ng h p xe c a các cơ quan, t ch c, cá nhân không kinh doanh, khi như ng, bán xe không c n ph i có hóa đơn bán hàng. Trư ng h p xe c a đ ng s h u thì khi chuy n như ng ph i có đ ch ký ho c gi y y quy n bán thay c a các s h u ch . 2.4. Ch ng t l phí trư c b quy đ nh c th như sau: a) Biên lai thu l phí trư c b ho c gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c b ng ti n m t ho c b ng séc qua kho b c nhà nư c (có xác nh n c a kho b c nhà nư c đã nh n ti n). b) Trư ng h p đư c mi n l phí trư c b , ph i có t khai l phí trư c b có xác nh n c a cơ quan thu . 3. Sang tên, di chuy n xe: 3.1. Sang tên xe (ch áp d ng cho các đ i tư ng quy đ nh t i đi m a Ph n I Thông tư này trong ph m vi KKT-TM Lao B o):
 3. Trong th i h n 30 ngày k t ngày làm gi y t chuy n như ng xe, ngư i mua xe ph i đ n cơ quan C nh sát giao thông đang qu n lý xe đó làm th t c sang tên, thay đ i đăng ký xe. H sơ chuy n như ng g m: a) Gi y khai đăng ký (theo m u); b) Gi y đăng ký xe; c) Ch ng t chuy n như ng xe; d) Ch ng t l phí trư c b ; Ch xe ph i đưa xe đ n đ ki m tra th c t xe. Trư ng h p này gi nguyên bi n s và c p l i gi y đăng ký xe cho ch xe m i. Trư ng h p m t gi y đăng ký xe ho c m t bi n s xe thì ph i có công văn (đ i v i t ch c) ho c đơn (đ i v i cá nhân). Sau 30 ngày k t ngày nh n đơn ho c công vàn đ ngh , n u không phát hi n nghi v n thì làm th t c sang tên. Trư ng h p gi i quy t trư c th i h n ph i đư c phê duy t đ ng ý c a Giám đ c Công an t nh. 3.2. Xe đăng ký bi n s KKT-TM Lao B o n u bán vào n i đ a, ch xe ph i làm th t c xóa s xe t i cơ quan C nh sát giao thông; sau khi làm th t c nh p kh u và n p thu theo quy đ nh thì ch xe làm th t c di chuy n theo quy đ nh t i Thông tư s 01/2002/TT-BCA (C11) ngày 04/01/2002 và Thông tư s 02/2003/TT-BCA (C11) ngày 13/01/2003 c a B Công an. 4. Xóa s đăng ký xe: Xe đã đăng ký t i KKT-TM Lao B o khi tái xu t ho c mu n chuy n như ng vào n i đ a Vi t Nam ph i xóa s đăng ký. H sơ xóa s đăng ký g m: 4.1. Gi y khai xóa s (theo m u). 4.2. Công văn ho c đơn đ ngh xóa s . Ch xe ph i mang xe đ n và ph i n p l i bi n s xe, gi y đăng ký xe (đ lưu h sơ xe). Trư ng h p m t đăng ký ho c m t bi n s xe thì ph i có công văn (đ i v i t ch c) ho c đơn (đ i v i cá nhân). Sau 30 ngày k t ngày nh n đơn ho c công văn đ ngh , n u không phát hi n nghi v n thì c p gi y ch ng nh n xóa s . Trư ng h p c p trư c th i h n ph i đư c phê duy t đ ng ý c a Giám đ c Công an t nh Qu ng Tr . 5. M u gi y đăng ký xe c a KKT-TM Lao B o: M u gi y đăng ký xe ôtô, mô tô xe máy, rơ moóc, sơmi rơmoóc trong KKT-TM Lao B o có n n m u h ng, có ký hi u ch ng làm gi , kích thư c chi u dài 100 mm, chi u r ng 70 mm, do B Công an th ng nh t phát hành. Phía dư i dòng ch "Đăng ký xe ôtô"; "Đăng ký mô tô xe máy"; "Đăng ký rơ moóc, sơmi rơmoóc" in dòng ch "ch có giá tr s d ng trong KKT- TM Lao B o" (ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này). 6. Bi n s xe c a KKT-TM Lao B o: a) B Công an th ng nh t qu n lý và phát hành bi n s xe c a KKT-TM Lao B o. Trong m i trư ng h p, trư c khi c p bi n s m i ph i thu h i, c t g c và h y bi n s cũ theo quy đ nh. Nghiêm c m m i hành vi s n xu t, gi m o bi n s , bán và lưu hành bi n s không ph i do B Công an s n xu t, phát hành. b) Bi n s xe c a KKT-TM Lao B o có n n m u vàng, ch và s m u đ . - Xe ôtô đư c c p 02 bi n s , g n phía trư c và sau xe. - Xe mô tô, xe g n máy đư c c p 01 bi n s g n phía sau xe. Rơ moóc, Sơmi rơmoóc đư c c p 01 bi n s g n phía sau. c) Ký hi u và cách s p ch , s trên bi n s :
 4. Bi n s xe ôm (theo Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này): Bi n s xe c a KKT-TM Lao B o: nhóm ch , s đ u là s 74 và hai ch cái LB (vi t t t tên c a KKT-TM Lao B o). Nhóm 4 ch s t nhiên là s th t đăng ký, b t đ u t s 0001. - Bi n s xe mô tô (theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này): Hàng trên là s 74 và hai ch cái LB (vi t t t tên c a KKT-TM Lao B o). Nhóm 5 ch s hàng dư i là s th t đăng ký, b t đ u t s 00001. 7. Qu n lý h sơ xe: H sơ đăng ký xe c a KKT-TM Lao B o ph i đư c qu n lý theo đúng ch đ h sơ c a B và do cơ quan đăng ký xe tr c ti p qu n lý, b o qu n, khai thác theo đúng quy đ nh. M i hành vi vi ph m ch đ qu n lý h sơ, làm m t, th t l c h sơ đ u ph i đư c phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh. 8. Th m quy n ký gi y đăng ký xe và các lo i gi y t khác có liên quan đ n vi c đăng ký, qu n lý xe trong KKT-TM Lao B o: Trư ng phòng ho c Phó trư ng phòng C nh sát giao thông Công an t nh Qu ng Tr đư c phân công ph trách ch u trách nhi m duy t, ký gi y đăng ký xe và các lo i gi y t khác có liên quan đ n vi c đăng ký, qu n lý xe trong KKT- TM Lao B o. III. QUY Đ NH V VI C MANG BI N S KKT-TM LAO B O HO T Đ NG RA NGOÀI KKT-TM LAO B O 1. Xe mang bi n s KKT-TM Lao B o trư c khi ra ngoài KKT-TM Lao B o vào ho t đ ng trong n i đ a Vi t Nam ph i làm th t c t m nh p, tái xu t; h sơ, th t c xin c p gi y phép t m nh p, tái xu t bao g m: a) T khai c p gi y phép xe t m nh p, tái xu t có th i h n (theo m u); b) Gi y đăng ký xe; c) Gi y Ch ng minh nhân dân; H chi u ho c gi y thông hành còn th i h n; d) Gi y phép đi u khi n phương ti n; đ) Gi y ch ng nh n ki m đ nh k thu t an toàn phương ti n; e) Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s đ i v i ngư i th 3. Trư ng h p cơ quan t ch c c a Vi t Nam làm th t c xin c p gi y phép xe t m nh p, tái xu t cho đ i tác nư c ngoài ph i có công văn đ ngh kèm theo b n phô tô (có công ch ng c a cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c nư c s t i) các lo i gi y t quy đ nh t i các đi m a, b, c, d, đ và e nêu trên; b n trích ngang phương ti n trong đó ghi rõ lo i phương ti n, nhãn hi u s máy, s khung, bi n s xe, tr ng t i, s ch ng i c a phương ti n. N u t m nh p vào Vi t Nam đ tham quan, du l ch thì ph i có chương trình ho t đ ng kèm theo; trư ng h p qu ng cáo tri n lãm ph i kèm theo văn b n cho phép c a cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam. "Gi y phép ôtô t m nh p, tái xu t có th i h n" (theo m u) g m 3 liên; c p 2 b n cho ch phương ti n (1 b n đ làm th t c h i quan và 1 b n đ lưu hành phương ti n); lưu 1 b n vào h sơ xin c p phép. 2. Xe ôm mang bi n s KKT-TM Lao B o khi ra ngoài KKT-TM Lao B o vào ho t đ ng trong n i đ a Vi t Nam ph i có bi n s t m th i dán kính trư c và sau xe ôtô. Bi n s t m th i đư c làm b ng gi y tr ng, trong đó ghi rõ s bi n, th i h n và tuy n đư ng đư c phép lưu hành (theo ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này). 3. Th m quy n cho phép xe mang bi n s KKT-TM Lao B o vào ho t đ ng trong n i đ a Vi t Nam: a) Trư ng h p xe t m nh p đ lưu hành trong ph m vi t nh Qu ng Tr trong th i gian không quá 05 ngày do Trư ng phòng ho c Phó trư ng phòng C nh sát Giao thông Công an t nh Qu ng Tr đư c phân công ph trách duy t ký gi y phép t m nh p, tái xu t có th i h n. b) Trư ng h p xe t m nh p, tái xu t lưu hành trong ph m vi t nh Qu ng Tr quá th i h n 05 ngày ho c lưu hành ngoài ph m vi t nh Qu ng Tr do Giám đ c ho c Phó giám đ c Công an t nh Qu ng Tr đư c
 5. phân công ph trách duy t, ký gi y phép t m nh p, tái xu t có th i h n; th i h n đư c phép lưu hành ngoài KKT-TM Lao B o t i đa không quá 30 ngày. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Thông tư s 07/2003/TT-BCA)(C11)ngày 16 tháng 04 năm 2003 c a B Công an v "Hư ng d n đăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b trong Khu Thương m i Lao B o (Qu ng Tr ) đư c hư ng chính sách ưu đãi thu theo quy đ nh c a Chính ph ". 2. T ng c c C nh sát ch u trách nhi m hư ng d n, ch đ o, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. 3. Các T ng c c trư ng, Th trư ng cơ quan tr c thu c B trư ng, Giám đ c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. K.T B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Th Ti m Tài li u đính kèm: PH L C Ph l c 1 (M u bi n s xe) Ban hành kèm theo Thông tư s 06/2005/TT-BCA(C11) ngày 24/06/2005 V hư ng d n đăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b trong KKT-TM Lao B o BI N S XE ÔTÔ Bi n vuông Bi n dài 110mm 74LB 74LB - 0269 200 mm 0269 470mm 280 mm BI N S XE MÔ TÔ 74LB 140 mm 0269 190 mm
 6. BI N S T M TH I XE ÔTÔ T M NH P, TÁI XU T CÓ TH I H N Ph n ghi: tuy n ư ng i, n và ngư c l i Có giá tr n ngày ... tháng ... năm ... 110 mm 470 mm 10 mm 0269 – 74 A 140 mm Chú thích: B n s đ u (0269) là s th t đăng ký t m 74 là đ a phương đăng ký Ch A là đăng ký t m do Giám đ c ký Ch B là đang ký t m do Trư ng phong PC26 ký. PH L C2 Ban hành kèm theo Thông tư s 06/2005/TT-BCA(C11) ngày 24/06/2005 1. M u gi y đăng ký xe ôtô s d ng trong KKT-TM Lao B o (n n màu tr ng vân h ng, ch màu đen, in trên n n hoa văn hình Công an hi u) M t trư c 100 mm C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Socialist Republic of Vietnam CÔNG AN T NH QU NG TRN Quang Tr province’s Public security PHÒNG C NH SÁT GIAO THÔNG The traffic police Division 70 mm ĂNG KÝ XE ÔTÔ Car Registration Certificate (Ch có giá tr s d ng trong KKT-TM Lao B o) Only validity in Lao Bao trade – economic Area S (Number) M u 01A BH theo TT s 06/2005/TT-BCA(C11) Ngày 24/06/2005
 7. M t sau 100 mm Tên ch xe (Owner’s full name): S máy (Engine No): a ch (Address): S khung (Chassis No): Nhãn hi u (Brand): Tên ng cơ (Brand of engine): Lo i xe (Type): Dung tích (Capacity): Màu sơn (Color): Công su t (Horsepower): T tr ng (Empty weight): Năm s n xu t (Year of manufacture): Kích thư c bao: Dài (Leght): m; R ng (Width): m; Cao (Height): m 70 mm Out dimention T i tr ng: S ch (ng i (sit): ng (stand): n m (lie): ) Hàng hoá: Kg Gross weight: Seat capacity Good: kg ăng ký xe có giá tr n ngày tháng năm The period of validity date Bi n s ăng ký Qu ng Tr , ngày(date) tháng năm (No Plate) Trư ng phòng CSGT ăng ký l n u ngày: Date of first registation: 2. M u gi y đăng ký xe mô tô, xe máy s d ng trong KKT-TM Lao B o (n n màu tr ng vân h ng, ch màu đen, in trên n n hoa văn hình Công an hi u) M t trư c 100 mm C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Socialist Republic of Vietnam CÔNG AN T NH QU NG TRN Quang Tr province’s Public security PHÒNG C NH SÁT GIAO THÔNG The traffic police Division 70 mm ĂNG KÝ MÔ TÔ, XE MÁY Motorbike Registration Certificate (Ch có giá tr s d ng trong KKT-TM Lao B o) Only validity in Lao Bao trade – economic Area S (Number) M u 01B BH theo TT s 06/2005/TT-BCA(C11) Ngày 24/06/2005
 8. M t sau 100 mm Tên ch xe (Owner’s full name): S máy (Engine No): a ch (Address): S khung (Chassis No): Nhãn hi u (Brand): Dung tích (Capacity): Lo i xe (Type): Màu sơn (Color): Công su t (Horsepower): S ngư i ư c phép ch : 70 mm Number of people allowed Bi n s ăng ký (No Plate) Qu ng Tr , ngày(date) tháng năm Trư ng phòng CSGT ăng ký l n u ngày: Date of first registation: 3. M u gi y đăng ký rơ moóc, sơmi rơmoóc s d ng trong KKT-TM Lao B o (n n màu tr ng vân h ng, ch màu đen, in trên n n hoa văn hình Công an hi u) M t trư c 100 mm C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Socialist Republic of Vietnam CÔNG AN T NH QU NG TRN Quang Tr province’s Public security PHÒNG C NH SÁT GIAO THÔNG The traffic police Division 70 mm ĂNG KÝ RƠ MOÓC, SƠMI RƠ MOÓC Ariticulated vehicle Registration Certificate (tractor + Semi-trailer) (Ch có giá tr s d ng trong KKT-TM Lao B o) Only validity in Lao Bao trade – economic Area S (Number) M u 01C BH theo TT s 06/2005/TT-BCA(C11) Ngày 24/06/2005
 9. M t sau 100 mm Tên ch xe (Owner’s full name): S khung (Chassis No): a ch (Address): Năm s n xu t (Year of manufacture): Nhãn hi u (Brand): Màu sơn (Color): Kích thư c bao: - Dài (leght): m Outer Dimention: - R ng (Width): m - Cao(height): m 70 mm T i tr ng: Kg Gross weight: Kg ăng ký xe có giá tr n ngày tháng năm The period of validity date Bi n s ăng ký (No Plate) Qu ng Tr , ngày(date) tháng năm Trư ng phòng CSGT ăng ký l n u ngày: Date of first registation: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc BI N S T M TH I.............. T KHAI C P GI Y PHÉP ÔTÔ T M NH P, TÁI XU T CÓ TH I H N 1. Lo i phương ti n ................................. bi n s ..................................... Nhãn hi u ........................................S lo i ho c tên PT...................... M u sơn......................S ch ng i............. ngư i; Tr ng t i: ..............kg S máy............................................S khung........................................ 1. Th i h n t m nh p: T ngày ...../..../............đ n ngày......../..../........... Tên c a kh u t m nh p.................................................................................. Tên c a kh u tái xu t............................................................................... Ph m vi ho t đ ng: T ............................................................................. đ n............................................................................................................ 3. H tên ch phương ti n:........................................................................ Qu c t ch: ................................................................................................ Đ a ch : .................................................................................................... S ch ng minh nhân dân, H chi u (gi y thông hành): .......................... c p ngày ........./........./............ 4. H tên ngư i đi u khi n phương ti n..................................................
 10. Qu c t ch: ................................................................................................ S Ch ng minh nhân dân, H chi u (gi y thông hành): .......................... c p ngày ........./........./............ Tôi xin cam đoan toàn b h sơ, gi y t kèm theo l i khai này là đúng. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. CÁN B LÀM TH T C ..........., ngày......tháng.........năm.......... (Ký, ghi rõ h tên) CH PHƯƠNG TI N (Ký, ghi rõ h tên, n u là xe cơ quan, t ch c ph i đóng d u) (5).................................... (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) Ghi chú: (5) Trư ng phòng CSGT CA t nh Qu ng tr ký (n u th i gian nh p không quá 5 ngày) Giám đ c CA t nh Qu ng Tr ký (n u th i gian t m nh p quá 5 ngày) B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc Công an t nh Qu ng Tr S : ............../.................. .......... ngày.....tháng......năm...... GI Y PHÉP ÔTÔ T M NH P, TÁI XU T CÓ TH I H N 1. Lo i phương ti n ................................. bi n s ..................................... Nhãn hi u ........................................S lo i ho c tên PT...................... M u sơn......................S ch ng i............. ngư i; Tr ng t i: ..............kg S máy............................................S khung........................................ Đư c phép t m nh p qua c a kh u:....................................................... Tái xu t qua c a kh u............................................................................... Th i h n t m nh p: T ngày......../......./....... đ n ngày ....../...../............ Ph m vi ho t đ ng: T ........................................................................... đ n.......................................................................................................... 2. H tên ch phương ti n:........................................................................ Qu c t ch: ................................................................................................ Đ a ch : .................................................................................................... S ch ng minh nhân dân, H chi u (gi y thông hành): .......................... c p ngày ........./........./............ 3. H tên ngư i đi u khi n phương ti n (n u có)..................................... Qu c t ch: ................................................................................................ S ch ng minh nhân dân, H chi u (gi y thông hành): ..........................
 11. c p ngày ........./........./............ Khi lưu hành trên lãnh th Vi t Nam ph i ch p hành nghiêm ch nh Lu t Giao thông và các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. BI N S T M TH I (4).................................... ..................................... (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u) Ghi chú: (4) Trư ng phòng CSGT CA t nh Qu ng tr ký (n u th i gian nh p không quá 5 ngày) Giám đ c CA t nh Qu ng Tr ký (n u th i gian t m nh p quá 5 ngày)
Đồng bộ tài khoản