Thông tư số 06/2008/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
5
download

Thông tư số 06/2008/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2008/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 06/2008/TT-BNV Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N S A I, B SUNG KHO N 2 M C III PH N I THÔNG TƯ S 04/2008/TT-BNV NGÀY 04/6/2008 C A B N I V HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S N I V , PHÒNG N I V THU C Y BAN NHÂN DÂN C P T NH, C P HUY N Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; B N i v hư ng d n s a i, b sung Kho n 2 M c III Ph n I Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S N i v , Phòng N i v thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n (sau ây g i t t là Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 c a B N i v ) như sau: I. N I DUNG S A I, B SUNG KHO N 2 M C III PH N I THÔNG TƯ S 04/2008/TT-BNV NGÀY 04/6/2008 C A B N I V : 2. Cơ c u t ch c thu c S : 2.1. Các t ch c tham mưu t ng h p và chuyên môn nghi p v giúp Giám cS th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, không quá 09 ơn v , g m có: a) Văn phòng; b) Thanh tra; c) Các phòng chuyên môn, nghi p v : Căn c vào kh i lư ng công vi c, tính ch t, c i m qu n lý v công tác n i v a phương, Giám c S N i v trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh tên g i và s lư ng các phòng chuyên môn, nghi p v bao quát các lĩnh v c: T ch c
  2. b máy; biên ch ; ti n lương; xây d ng chính quy n; cán b , công ch c, viên ch c; cán b , công ch c cơ s ; ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; c i cách hành chính … theo hư ng tinh g n, h p lý, thi t th c, hi u l c, hi u qu ; d) Phòng Qu n lý Văn thư, Lưu tr ; ) Ban Thi ua – Khen thư ng; e) Căn c tính ch t, c i m, yêu c u nhi m v c a t ng a phương, y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p Ban Tôn giáo ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p Phòng Tôn giáo; Ban Thi ua – Khen thư ng, Ban Tôn giáo (n u có) là t ch c tương ương Chi c c tr c thu c S , có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng. 2.2. Các t ch c s nghi p thu c S : - Trung tâm Lưu tr t nh (S N i v ti p nh n nguyên tr ng Trung tâm Lưu tr t nh thu c Văn phòng y ban nhân dân c p t nh). - Giám c S N i v trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c thành l p các t ch c s nghi p khác thu c S theo quy nh c a pháp lu t. II. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh t i Thông tư s 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 c a B N i v không s a i, b sung t i Thông tư này v n có hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n Thông tư này n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n nh v B N i v nghiên c u, ch nh s a. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TƯ v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Tr n Văn Tu n - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Website Chính ph , Công báo; - B trư ng, Th trư ng B N i v ; - Các ơn v , t ch c thu c B N i v ; - Các S N i v thu c UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu Văn thư, TCCB (10b).
Đồng bộ tài khoản