Thông tư số 06/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
5
download

Thông tư số 06/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2009/TT-BCT về việc hướng dẫn theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2009/TT-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGH QUY T S 16/2007/NQ-CP C A CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khoá X v m t s ch trương, chính sách l n đ n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i; B Công Thương hư ng d n theo dõi, đánh giá k t qu th c hi n Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP c a Chính ph như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng và ph m vi áp d ng: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào các nhi m v đư c giao quy đ nh t i Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP c a Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khoá X v m t s ch trương, chính sách l n đ n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a T ch c Thương m i th gi i (sau đây g i t t là Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP) th c hi n theo dõi, đánh giá và t ng h p báo cáo theo các M u Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Cơ quan ch trì và cơ quan ph i h p: a) Các cơ quan là các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ba) Cơ quan ch trì là các cơ quan làm đ u m i t ng h p báo cáo, đư c nêu t i các M u Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này. b) Cơ quan ph i h p là các cơ quan báo cáo v i cơ quan ch trì v các n i dung tương ng, đư c nêu t i các M u Báo cáo ban hành kèm theo Thông tư này. II. TRÁCH NHI M BÁO CÁO VÀ TH I GIAN G I BÁO CÁO 1. Các cơ quan ch trì có trách nhi m: a) Đ nh kỳ th c hi n vi c t ng h p thông tin t các cơ quan ph i h p, xây d ng Báo cáo t ng h p theo dõi, đánh giá k t qu th c hi n nhi m v đư c giao theo quy đ nh t i các M u Báo cáo. b) Th i h n g i Báo cáo v B Công Thương là trư c ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 01 đ i v i các Báo cáo sáu tháng và trư c ngày 31 tháng 01 đ i v i các Báo cáo m t năm. c) Xây d ng báo cáo ho c th c hi n nh ng yêu c u đ t xu t theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành đ ng c a Chính ph theo Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP. 2. Các cơ quan ph i h p có trách nhi m: a) Đ nh kỳ th c hi n vi c t ng h p thông tin, xây d ng Báo cáo theo dõi, đánh giá k t qu th c hi n nhi m v đư c giao và g i v cơ quan ch trì th c hi n M u Báo cáo đó. b) Th i h n g i Báo cáo v cơ quan ch trì th c hi n là trư c ngày 15 tháng 06 và ngày 15 tháng 01 đ i v i các Báo cáo sáu tháng và trư c ngày 15 tháng 01 đ i đ i v i các Báo cáo m t năm. c) Xây d ng báo cáo ho c th c hi n nh ng yêu c u đ t xu t theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành đ ng c a Chính ph theo Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP. 3. B Công Thương có trách nhi m: a) Đ nh kỳ th c hi n vi c t ng h p thông tin t các cơ quan ch trì th c hi n các Báo cáo và xây d ng Báo cáo t ng h p theo dõi, đánh giá k t qu th c hi n các n i dung trong Chương trình hành
  2. đ ng c a Chính ph theo Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP đ báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph . b) Xây d ng báo cáo ho c th c hi n nh ng yêu c u đ t xu t theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành đ ng c a Chính ph theo Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP. III. T CH C TH C HI N VÀ HI U L C THI HÀNH 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, căn c vào các nhi m v đư c giao quy đ nh t i Ngh quy t s 16/2007/NQ-CP có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có v n đ khó khăn vư ng m c, các B , ngành và đ a phương ph n ánh g i v B Công Thương đ x lý ho c t ng h p, báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n C m Tú - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Website Chính ph , Công báo; - Website B Công Thương; - B trư ng, các Th trư ng - Văn phòng UBQG v HTKTQT - Lưu: VT, KH. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau bao cao
Đồng bộ tài khoản