Thông tư số 06/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2009/TT-BTC về việc chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành để bổ sung Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 06/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ B SUNG THÔNG TƯ S 27/2008/TT-BTC NGÀY 01/04/2008 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC CƠ QUAN VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 157/2005/N -CP ngày 23/12/2005 c a Chính ph quy nh m t s ch i v i cán b , công ch c công tác nhi m kỳ t i cơ quan Vi t Nam nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 131/2007/N -CP ngày 6/8/2007 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 157/2005/N -CP ngày 23/12/2005 c a Chính ph quy nh m t s ch i v i cán b , công ch c công tác nhi m kỳ t i Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n b sung Thông tư s 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài như sau: 1. B sung vào ph n cu i Kho n 1 M c V c a Thông tư s 27/2008/TT-BTC như sau: a. Các ch quy nh t i i m 1.2.1 Ti t 1.2 Kho n 1 M c III v ph c p kiêm nhi m a bàn th c hi n như sau: - i v i trư ng h p i s , Trư ng cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có quy t nh kiêm nhi m và nh n công tác t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài trư c ngày 01/01/2006 thì ư c hư ng ch kiêm nhi m t ngày 01/01/2006. - i v i trư ng h p i s , Trư ng cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có quy t nh kiêm nhi m t ngày 01/01/2006 tr i thì ư c hư ng ch kiêm nhi m t ngày nh n công tác t i Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. b. Các ch quy nh t i i m 1.2.2 Ti t 1.2 Kho n 1 M c III v ph c p kiêm nhi m công tác th c hi n như sau: Cán b , công ch c có quy t nh kiêm nhi m t ngày 01/01/2006 tr i thì ư c hư ng ch kiêm nhi m t ngày nh n công tác t i Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh khác t i Thông tư s 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 c a B Tài chính hư ng
  2. d n ch qu n lý tài chính i v i các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài v n gi nguyên hi u l c thi hành. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài, ho c các cơ quan ph n nh v B Tài chính nghiên c u s a i cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW, VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c, VPCP; - Vi n KSND t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Tr n Xuân Hà - UBND, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c KTVB (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - KBNN, TCT, TCHQ; - Các ơn v thu c BTC; - Lưu: VT, QLN.
Đồng bộ tài khoản