Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
55
lượt xem
2
download

Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2000/TT-TCHQ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2000/TT-TCHQ

 1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2000/TT-TCHQ Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 07/2000/TT-TCHQ NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH CHƯƠNG III NGHN NNH S 57/1998/N -CP NGÀY 31/7/1998 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THƯƠNG M I VÀ HO T NG XU T KH U, NH P KH U, GIA CÔNG VÀ I LÝ MUA BÁN HÀNG HOÁ V I NƯ C NGOÀI Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Th c hi n kho n 4, i u 29 Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i và ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; T ng c c H i quan hư ng d n c th vi c thi hành Chương III v gia công v i thương nhân nư c ngoài quy nh t i Ngh nh s 57/1998/N -CP nói trên như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. H p ng gia công hàng hoá ký gi a thương nhân Vi t Nam v i thương nhân nư c ngoài theo n i dung ã ư c quy nh t i Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph Vi t Nam là căn c cơ quan H i quan làm th t c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá và theo dõi vi c xu t khNu, nh p khNu liên quan n h p ng gia công ó. Ph ki n c a h p ng gia công là b ph n không tách r i c a h p ng gia công. Trong quá trình th c hi n h p ng gia công, n u có thay i, i u ch nh các i u kho n c a h p ng gia công, thương nhân Vi t Nam tham gia ký k t h p ng ph i cung c p cho H i quan nơi theo dõi h p ng gia công văn b n i u ch nh ó. Th i h n cung c p như sau: N u s thay i, b sung các i u kho n c a h p ng gia công liên quan n vi c nh p khNu nguyên ph li u, v t tư, máy móc, thi t b mư n thì th i h n cung c p cho H i quan là trư c khi làm th t c nh p khNu cho hàng hoá ó. N u thay i nh m c gia công ho c có s thay i, i u ch nh liên quan n vi c xu t khNu s n phNm thì ph i cung c p cho H i quan trư c khi làm th t c xu t khNu s n phNm ó. Thương nhân ký h p ng gia công ph i ch u trách nhi m th c hi n úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ký k t và th c hi n h p ng gia công. 2. T t c hàng hoá xu t nh p khNu c a h p ng gia công u ph i làm th t c h i quan, ch u s ki m tra giám sát c a H i quan và n p l phí h i quan theo quy nh c a pháp lu t. Nguyên li u, ph li u, v t tư dư th a máy móc, thi t b mư n ph c v
 2. gia công; ph li u, ph phNm gia công, doanh nghi p nh n gia công ph i gi i quy t như quy nh t i i m 11, m c A, ph n III dư i ây là ph i làm y th t c h i quan theo quy nh c a Thông tư này, tuy t i không ư c t ý s d ng ngoài m c ích gia công, tiêu th ho c chuy n như ng cho ngư i khác. 3. ơn v H i quan qu n lý hàng gia công và a i m ki m tra i v i hàng hoá gia công xu t nh p khNu. 3.1. Vi c làm th t c H i quan cho m t h p ng gia công t khâu ti p nh n h p ng gia công, làm th t c H i quan cho t ng lô hàng xu t nh p khNu c a h p ng gia công, cho n khâu thanh kho n h p ng gia công u ph i th c hi n t i m t ơn v H i quan thu c t nh, thành ph nơi có xí nghi p (xí nghi p c a doanh nghi p ho c xí nghi p c a doanh nghi p khác mà h p ng gia công ư c th c hi n ó) ho c tr s c a doanh nghi p (tr s chính c a doanh nghi p ho c tr s các chi nhánh c a doanh nghi p, n u các chi nhánh ó có Gi y ăng kí kinh doanh, Gi y ch ng nh n ăng ký thu riêng). Trư ng h p t i a phương ó không có t ch c H i quan, doanh nghi p ư c ch n ơn v H i quan thu n ti n nh t làm th t c, nhưng ã làm th t c t i ơn v H i quan nào thì ph i làm tr n h p ng gia công ơn v H i quan ó. Các trư ng h p c bi t khác do T ng c c H i quan quy t nh. 3.2. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a h p ng gia công cho nư c ngoài ư c ki m tra t i kho c a doanh nghi p ho c t i c a khNu xu t/nh p. N u hàng ư c ki m tra t i kho c a doanh nghi p thì vi c chuy n ti p hàng hoá xu t khNu ã hoàn thành th t c h i quan t kho c a doanh nghi p n c a khNu xu t và vi c chuy n ti p hàng hoá nh p khNu t c a khNu nh p v kho c a doanh nghi p ki m tra h i quan th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý H i quan i v i hàng hoá xu t nh p khNu chuy n ti p hi n hành. Trư ng h p hàng ph i ki m tra c a khNu, n u ơn v H i quan qu n lý h p ng gia công không ph i H i quan c a khNu xu t/nh p thì H i quan nơi có c a khNu xu t/nh p ch u trách nhi m ki m hoá ( i v i hàng nh p khNu) ho c ki m hoá và giám sát th c xu t ( i v i hàng xu t khNu) trên cơ s b h sơ h i quan ã ư c ăng ký do H i quan nơi qu n lý h p ng gia công chuy n n và công văn ngh c a ơn v H i quan này. Sau khi làm xong th t c ki m hoá ho c giám sát th c su t cho lô hàng, H i quan c a khNu xu t/nh p tr 01 b h sơ cho ch hàng, 01 b h sơ niêm phong giao ch hàng tr ngay cho ơn v H i quan nơi qu n lý h p ng gia công theo dõi và thanh kho n. 4. Tr s s n phNm do bên thuê gia công thanh toán ti n công, toàn b s n phNm gia công còn l i ph i ư c xu t tr cho bên nư c ngoài thuê gia công ho c khách hàng do bên thuê gia công ch nh (bao g m c khách hàng Vi t Nam ký h p ng mua bán s n phNm v i bên thuê gia công). S n phNm gia công sau khi ã xu t khNu ra nư c ngoài, n u bên thuê gia công có văn b n tr l i hàng tái ch , s a ch a, thì bên nh n gia công ư c nh n l i tái ch và ph i tái xu t khNu sau khi tái ch xong. Th i gian tái ch không quá 90 ngày k t ngày làm th t c t m nh p tái ch ; trư ng h p cá bi t có lý do h p lý thì C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph xem xét gia h n.
 3. Trư ng h p có lý do h p lý lô hàng không th tái ch ư c, bên thuê gia công có văn b n ngh tiêu hu s s n phNm này t i Vi t Nam, thì C c trư ng H i quan t nh, thành ph ch o ki m tra c th t ng trư ng h p. N u qua ki m tra, xác nh chính xác hàng doanh nghi p xin tiêu hu là hàng doanh nghi p ã t m nh p tái ch chưa tái xu t thì xem xét gi i quy t cho tiêu hu như i v i tiêu hu ph li u, ph phNm gia công. 5. Doanh nghi p ư c phép xu t khNu, nh p khNu hàng m u làm m u gia công. Hàng m u trong trư ng h p này, v hình th c m t hàng ph i th hi n rõ là ch s d ng ư c vào m c ích làm m u gia công s n phNm (Ví d : gi y m t bên ho c c ôi nhưng ã b c l ; s n phNm có in rõ các ch th hi n là hàng m u ho c n u trên s n phNm không in, thì ngư i gia công ho c H i quan ph i óng d u ho c vi t lên s n phNm ó ch "Hàng m u" khi ki m tra hàng) và b ch ng t lô hàng khi làm th t c h i quan ph i th hi n rõ là hàng m u. S lư ng hàng m u cho m t mã hàng là ơn chi c. Trư ng h p m t h p ng gia công ph i gia công nhi u a i m khác nhau c n có s lư ng hàng m u nhi u hơn, thì doanh nghi p ph i có văn b n gi i trình g i H i quan nơi theo dõi h p ng gia công, H i quan s xem xét gi i quy t cho phù h p nhưng t i a không quá 05 chi c cho m t mã hàng. Hàng m u làm m u gia công không ph i n p thu xu t khNu, thu nh p khNu. N u hàng m u xu t khNu ư c s n xu t t nguyên, ph li u, v t tư nh p khNu c a h p ng gia công, thì ư c ưa vào thanh kho n như s n phNm xu t khNu. II. GI I THÍCH M T S N I DUNG C A NGHN NNH 1. i tư ng th c hi n gia công: thương nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t , có ho c không có ăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p khNu, ư c gia công hàng hoá v i thương nhân nư c ngoài; ư c tr c ti p xu t khNu, nh p khNu máy móc, thi t b , nguyên li u, ph li u, v t tư, ph phNm, ph li u và s n phNm gia công theo h p ng gia công. Các doanh nghi p thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c th c hi n ho t ng gia công theo quy nh t i i u 75 Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . 2. V h p ng gia công quy nh t i i u 12 Ngh nh s 57/1998/N -CP 2.1. H p ng gia công có th ký tr c ti p ho c ký qua i n tín (fax, telex...). 2.2. H p ng gia công ư c l p b ng hai th ti ng là ti ng Vi t và ti ng Anh ho c m t th ti ng nư c ngoài khác do hai bên tho thu n. Trư ng h p h p ng ư c l p b ng ti ng nư c ngoài thì doanh nghi p phía Vi t Nam ph i có b n d ch chính th c ra ti ng Vi t, doanh nghi p Vi t Nam ph i ký và óng d u, ch u trách nhi m v n i dung c a b n d ch ó. 2.3. Phương th c thanh toán nêu t i kho n d, i u 12: H p ng gia công ph i ghi rõ phương th c thanh toán b ng ti n hay b ng s n phNm gia công. N u thanh toán ti n công b ng s n phNm gia công thì ph i ghi rõ lo i s n phNm, tr giá s n phNm.
 4. 3. V nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x hàng hoá qui nh t i kho n i i u 12 c a Ngh nh s 57/1998/N -CP: là i tư ng s h u công nghi p quy nh t i i u 785 và i u 786 B lu t Dân s năm 1995 và i u 6, i u 7 Ngh nh 63/CP ngày 24/10/1996 c a Chính ph . Trong h p ng gia công/ph ki n h p ng gia công ph i ghi rõ nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá s ư c g n lên s n phNm. N u trong h p ng gia công/ph ki n h p ng, bên thuê gia công cam k t ch u trách nhi m v vi c s d ng nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá và ch u trách nhi m gi i quy t các tranh ch p liên quan n vi c s d ng nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ó, thì s n phNm gia công ư c g n nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x tho thu n trong h p ng/ph ki n h p ng. Trư ng h p nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ó trùng v i nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x hàng hoá ã ư c ăng ký b o h t i Vi t Nam thì ph i có gi y ch ng nh n c a C c S h u Công nghi p Vi t Nam. Ngư i có nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ư c c p văn b ng b o h t i Vi t Nam mu n b o v quy n l i c a mình trong lĩnh v c gia công hàng hoá cho nư c ngoài, ph i mang văn b ng này n ăng ký v i ơn v H i quan làm th t c hàng gia công. N u không ăng ký, cơ quan H i quan không có trách nhi m b o v trong trư ng h p có ngư i khác s d ng nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá ó. 4. Máy móc, thi t b mư n quy nh t i chương III c a Ngh nh bao g m máy móc, thi t b ng b , máy móc, thi t b l và d ng c s n xu t, (k c d ng c thay th , b sung) do bên thuê gia công cung c p dư i hình th c t m nh p - tái xu t. Máy móc, thi t b mư n ph c v gia công th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 57/1998/N - CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph , th t c h i quan th c hi n theo hư ng d n t i i m 2.2, m c A, ph n III dư i ây: Máy móc, thi t b thuê ph c v gia công th c hi n theo Quy ch v thuê máy móc, thi t b c a nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 1447/1999/Q -BTM ngày 10/12/1999 c a B Thương m i. 5. nh m c s d ng nguyên li u, ph li u, v t tư (qui nh t i i u 13, 18 c a Ngh nh) là lư ng nguyên li u, ph li u, v t tư c n thi t s n xu t ra m t ơn v s n phNm. nh m c v t tư tiêu hao là lư ng nguyên li u, ph li u, v t tư dùng s n xu t ra m t ơn v s n phNm nhưng không c u thành trên s n phNm ho c không bi u hi n ra bên ngoài thành m t b ph n c a s n phNm. T l hao h t nguyên li u, ph li u, v t tư là lư ng nguyên li u, ph li u, v t tư hao h t trong quá trình s n xu t. T l hao h t này ph thu c vào ch t lư ng nguyên, ph li u, v t tư, trình công nhân, s c máy móc, thi t b và các nguyên nhân khác. 6. Giám c doanh nghi p quy nh t i i u 13 ư c hi u như sau: i v i thương nhân là pháp nhân: là Giám c doanh nghi p. i v i thương nhân là cá nhân: là chính cá nhân ó. i v i thương nhân là t h p tác: là ngư i ng u t h p tác ó. i v i thương nhân là h gia ình: là ch h c a h gia ình ó.
 5. 7. Kho n 2, i u 14 quy nh v nh p khNu công ngh và qu n lý xu t nh p khNu: Theo quy nh này, khi nh p khNu máy móc, thi t b , d ng c s n xu t doanh nghi p ph i tuân th các quy nh v qu n lý ch t lư ng, v an toàn lao ng và các quy nh v qu n lý chuyên ngành (n u là hàng thu c Danh m c qu n lý chuyên ngành). 8. Vi c thanh toán ti n gia công b ng s n phNm gia công quy nh t i kho n 2.d, i u 15 c a Ngh nh ph i m b o các i u ki n sau: - Ph i ư c tho thu n trong h p ng gia công (ho c ph l c b sung h p ng). - Tr giá c a s n phNm dùng thanh toán ti n gia công không ư c vư t quá giá tr ti n thuê gia công. - Không thu c di n hàng c m nh p khNu ho c t m ng ng nh p khNu. N u thu c di n hàng nh p khNu có i u ki n, thì ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n. - Ph i ch u thu nh p khNu và các thu liên quan i v i s n phNm gia công thanh toán ti n thuê gia công. - S n phNm ư c g n tên nư c xu t x : "S n xu t t i Vi t Nam". III. TH T C H I QUAN A. NH N GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯ C NGOÀI 1. Th t c ti p nh n h p ng gia công: Ch m nh t 3 ngày làm vi c trư c khi làm th t c nh p khNu lô hàng u tiên cho h p ng, doanh nghi p ph i xu t trình h sơ cơ quan H i quan làm th t c ti p nh n h p ng. Trong trư ng h p có lý do h p lý thì Trư ng ơn v H i quan làm th t c có th ch p nh n rút ng n th i gian trên. a) B h sơ xu t trình g m: - H p ng gia công và các ph ki n kèm theo (n u có): 02 b n chính và 02 b n d ch (n u h p ng l p b ng ti ng nư c ngoài). - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y phép u tư i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (n u làm th t c ti p nh n l n u): 02 b n sao. - Văn b n ch p thu n c a B Thương m i, n u m t hàng gia công thu c Danh m c hàng hoá Nhà nư c Vi t Nam c m xu t khNu, c m nh p khNu và t m ng ng xu t khNu, nh p khNu; ho c c a Ngân hàng Nhà nư c, n u gia công m t hàng vàng: 01 b n chính, 01 b n sao. - Gi y ch ng nh n c a C c s h u Công nghi p Vi t Nam (trư ng h p nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t x hàng hoá ã ư c ăng ký b o h t i Vi t Nam): 01 b n chính, 01 b n sao.
 6. b) Trách nhi m c a H i quan khi ti p nh n h p ng gia công: - Ti p nh n h p ng gia công phù h p v i quy nh t i i u 12 c a Ngh nh - óng d u " Ã TI P NH N H P NG" lên h p ng và các tài li u khác kèm theo. Trong th i gian không quá 02 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , cơ quan H i quan ph i làm xong th t c ti p nh n h p ng. Sau khi ti p nh n, H i quan lưu m t b h sơ theo dõi, bao g m 01 b n chính h p ng, ph ki n h p ng gia công kèm theo (n u có) và b n sao các ch ng t khác. c) Ti p nh n h p ng gia công c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: - i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, th c hi n theo văn b n s 6478TM/ T ngày 07/11/1998 c a B Thương m i, doanh nghi p không ph i ăng ký ho c phê duy t h p ng gia công t i B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n mà n tr c ti p làm th t c ti p nh n t i cơ quan H i quan. - B h sơ c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ngoài các gi y t như quy nh t i i m (a) trên ây, doanh nghi p ph i n p thêm b n gi i trình công su t máy móc, thi t b . - H p ng gia công ư c ti p nh n, ngoài vi c ph i phù h p v i qui nh t i i u 12 c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph , v m t hàng gia công còn ph i phù h p v i m t hàng ghi trong Gi y phép u tư và v s lư ng s n phNm gia công ph i phù h p v i b n gi i trình công su t máy móc, thi t b . 2. Th t c nh p khNu 2.1. Th t c nh p khNu nguyên li u, ph li u, v t tư (sau ây g i chung là nguyên ph li u) th c hi n như th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu quy nh t i Thông tư s 01/1999/TT-TCHQ ngày 10/05/1999. Ngoài ra, T ng c c H i quan hư ng d n thêm m t s i m sau: a) B h sơ H i quan n p và xu t trình khi làm th t c ăng kí t khai: - Gi y t ph i n p: + T khai hàng nh p khNu : 03 b n chính, + V n t i ơn: 01 b n sao, + Hoá ơn thương m i (b n chính ho c b n sao): 03 b n, + B n kê chi ti t hàng hoá: 01 b n chính và 02 b n sao, - i v i các trư ng h p sau ây ph i n p thêm: + Gi y ăng kí ki m d ch ( i v i hàng yêu c u ph i ki m d ch): 01 b n chính
 7. + Văn b n ch p thu n c a B Thương m i n u nguyên ph li u, v t tư nh p khNu thu c danh m c Nhà nư c Vi t Nam c m nh p khNu và t m ng ng nh p khNu: 01 b n sao. - Gi y t ph i xu t trình: + B ng th ng kê t khai nh p khNu (m u 01/GC), + H p ng/ph ki n h p ng gia công liên quan n vi c nh p khNu nguyên ph li u, v t tư ã ư c cơ quan H i quan làm th t c ti p nh n. + Văn b n ch p thu n c a B Thương m i n u nguyên ph li u, v t tư nh p khNu thu c danh m c Nhà nư c Vi t Nam c m nh p khNu và t m ng ng nh p khNu: 01 b n chính i chi u v i b n sao ph i n p. Các b n sao ph i n p trên ây ch c n óng d u và có ch ký xác nh n c a Giám c doanh nghi p ho c Phó giám c doanh nghi p, không c n xác nh n c a công ch ng Nhà nư c; Giám c doanh nghi p ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a các b n sao này. b) Cách th ng kê t khai nh p khNu vào B ng th ng kê t khai (m u 01/GC ban hành kèm Thông tư này): - M i h p ng gia công ph i l p 02 B ng th ng kê t khai nh p khNu. Doanh nghi p gi m t B ng xu t trình cho H i quan khi làm th t c nh p khNu t ng lô hàng. H i quan lưu 01 b ng. - Vi c th ng kê t khai vào B ng th ng kê (c B ng do ch hàng xu t trình và B ng lưu t i H i quan) u do cán b H i quan th c hi n t i th i i m làm th t c ăng ký t khai (ho c khi ti p nh n Phi u chuy n giao s n phNm gia công chuy n ti p/Phi u chuy n giao nguyên ph li u, v t tư). - B ng th ng kê t khai ph i rõ ràng, chính xác, y , tuy t i không ư c th ng kê sót t khai. Sau m i l n th ng kê t khai, cán b H i quan làm nhi m v này ph i ký và ghi rõ h tên vào c t quy nh trên B ng. - i v i nh ng h p ng gia công l n th c hi n trong th i gian dài, n u 01 t B ng th ng kê không ghi thì ph i l p thành nhi u t . Trong trư ng h p này, trên m i t B ng th ng kê ph i ghi rõ s th t t (t s ...); cu i m i t ph i ghi rõ "ti p sang t s ...". Vi c ánh s th t t i c t (1) c a B ng th ng kê ph i liên t c t u cho n k t thúc h p ng. c) L y m u nguyên ph li u: - Tr nh ng trư ng h p do tính ch t m t hàng không th l y m u ư c (như gia công vàng b c, da s ng...), còn các trư ng h p khác khi ki m hoá nguyên ph li u, v t tư gia công nh p khNu, h i quan ph i l y m u nguyên li u chính và ph li u có giá tr l n làm cơ s i chi u khi làm th t c xu t khNu s n phNm. M u hàng ph i ư c cán b h i quan và i di n c a doanh nghi p cùng l y, ph i ghi rõ trên m u ho c ch ng t kèm theo m u: tên nguyên ph li u; tên, s hi u h p ng/ph ki n h p ng; mã
 8. hàng; s t khai; s lư ng m u...; cán b H i quan và i di n doanh nghi p ph i cùng ký, ghi rõ h , tên lên m u ho c ch ng t này. M u ph i ư c niêm phong h i quan cùng v i ch ng t kèm theo m u và ư c giao doanh nghi p b o qu n xu t trình khi làm th t c xu t khNu s n phNm. - N u s n phNm c a m t h p ng gia công s ư c ki m hoá cùng m t lúc t i nhi u a i m khác nhau, thì doanh nghi p ph i d li u trư c v n này và thông báo cho H i quan bi t khi l y m u s l y nhi u m u cho m t lo i nguyên li u, ph c v vi c i chi u khi ki m hoá. - Sau khi lãnh o ơn v H i quan qu n lý h p ng gia công ký xác nh n ã hoàn thành th t c thanh kho n h p ng gia công vào b ng thanh kho n h p ng gia công (m u 09/GC), doanh nghi p ư c phép hu m u lưu nguyên ph li u c a h p ng này. d) Vi c chính sách thu i v i nguyên ph li u nh p khNu s n xu t s n phNm gia công th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. 2.2. Th t c h i quan i v i máy móc, thi t b mư n ph c v gia công th c hi n như sau: - Máy móc, thi t b t m nh p khNu do bên thuê gia công cung c p dư i hình th c mư n ph c v gia công, sau khi k t thúc h p ng ph i tái xu t tr cho bên thuê gia công, tr các thi t b , d ng c b hư h ng tr thành ph li u ư c phép tiêu hu t i Vi t Nam và nh ng trư ng h p ư c cơ quan có thNm quy n quy nh t i i m 11, m c A ph n này cho phép bán, bi u t ng t i Vi t Nam. - Máy móc, thi t b mư n ph i ư c quy nh c th trong h p ng/ph ki n h p ng v tên g i, ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng. - Th t c h i quan i v i lo i máy móc, thi t b này như th t c h i quan i v i lô hàng t m nh p - tái xu t. Các t khai t m nh p ph i ư c cán b H i quan th ng kê vào B ng th ng kê t khai (m u 05/GC ban hành kèm theo Thông tư này) ngay khi làm th t c ăng kí t khai nh p khNu, cách th ng kê th c hi n như i m 2.1.b., m c A trên ây. Máy móc, thi t b tham gia tr c ti p vào s n xu t ra s n phNm gia công ( ư c l p t, s d ng t i phân xư ng s n xu t s n phNm gia công) do bên thuê gia công cho mư n ư c mi n thu . Giám c doanh nghi p ch u trách nhi m v vi c s d ng máy móc, thi t b úng này m c ích. Các lo i máy móc, thi t b , d ng c s n xu t khác, d ng c văn phòng không tham gia tr c ti p vào s n xu t ra s n phNm gia công, mu n mư n khi t m nh p khNu ph i t m n p thu , khi tái xu t ư c hoàn l i thu theo quy nh t i i m 1.m, m c I, ph n E Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. N u không tái xu t thì không ư c hoàn thu . Trong quá trình s d ng n u máy móc, thi t b hư h ng, doanh nghi p có nhu c u ưa ra nư c ngoài s a ch a thì ơn v H i quan qu n lý h p ng gia công xem xét gi i quy t, th t c h i quan th c hi n theo phương th c t m xu t - tái nh p mi n thu .
 9. 3. Th t c xu t khNu i v i s n phNm gia công: Th t c xu t khNu i v i s n phNm gia công th c hi n như th t c h i quan i v i hàng hoá xuNt khNu quy nh t i Thông tư 01/1999/TT-TCHQ ngày 10/05/1999. Ngoài ra, T ng c c H i quan hư ng d n thêm m t s i m sau: 3.1. B h sơ H i quan n p và xu t trình khi làm th t c ăng ký t khai: - Gi y t ph i n p: + T khai hàng xu t khNu: 03 b n chính + B n kê chi ti t hàng hoá: 03 b n chính. - i v i trư ng h p sau ây ph i n p thêm: + Văn b n phân b h n ng ch ho c gi y phép c a cơ quan có thNm quy n (n u bên gia công cung ng các nguyên ph li u, v t tư thu c danh m c hàng hoá xu t khNu có i u ki n): 01 b n sao có óng d u và ch ký xác nh n c a Giám c doanh nghi p ho c Phó Giám c doanh nghi p; n p khi c p phi u theo dõi tr lùi. - Gi y t ph i xu t trình: + B ng th ng kê t khai xu t khNu (m u 03/GC). + Văn b n phân b h n ng ch ho c gi y phép c a cơ quan có thNm quy n (n u bên gia công cung ng các nguyên ph li u, v t tư thu c danh m c hàng hoá xu t khNu có i u ki n): 01 b n chính i chi u v i b n sao ph i n p và c p phi u theo dõi tr lùi h n ng ch. 3.2. Khi ki m hoá s n phNm xu t khNu, H i quan ph i i chi u nguyên li u m u l y khi làm th t c nh p khNu v i nguyên li u c u thành trên s n phNm. Trư ng h p nguyên li u chính còn ph i tr i qua m t quá trình x lý trư c khi ưa vào s n xu t ra s n phNm (ví d như: len, s i ph i nhu m...) nên hình th c không còn như khi nh p khNu, thì ngư i nh n gia công ph i có văn b n thông báo v i cơ quan H i quan và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng úng nguyên li u nh p khNu s n xu t ra s n phNm xu t khNu, H i quan căn c vào tính ch t c a nguyên li u i chi u, n u có nghi v n thì yêu c u giám nh. 3.3. Cách th ng kê t khai xu t khNu vào B ng th ng kê t khai (m u 03/GC ban hành kèm theo Thông tư này. M i m t h p ng gia công ph i l p 02 b ng th ng kê t khai xu t khNu. Doanh nghi p gi m t B ng xu t trình cho H i quan khi làm th t c xu t khNu t ng lô hàng, H i quan lưu m t B ng. Th i i m th ng kê và cách th ng kê t khai lên B ng này gi ng như th ng kê t khai nh p khNu i m 2.1.b, m c A trên ây. 3.4. Th t c h i quan i v i trư ng h p s n phNm gia công ư c bán cho doanh nghi p Vi t Nam tiêu th n i a ho c làm nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu và hàng ư c giao nh n t i Vi t Nam theo ch nh c a bên thuê gia công. Trên cơ s
 10. ý ki n c a B Thương m i t i văn b n s 1723/TM- T ngày 28/4/1999, T ng c c H i quan hư ng d n như sau: i u ki n ư c giao, nh n s n phNm gia công t i Vi t Nam: Doanh nghi p mua s n phNm gia công ph i ký h p ng mua bán v i bên bán nư c ngoài (là bên thuê gia công ho c ngư i mua hàng c a bên thuê gia công bán l i cho doanh nghi p Vi t Nam). Trong h p ng ph i ghi rõ hàng ư c giao t i doanh nghi p Vi t Nam nh n gia công (tên, a ch doanh nghi p này, hàng thu c h p ng gia công nào). S n phNm này ph i phù h p v i ph m vi ngành hàng ghi trong Gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh c a doanh nghi p mua hàng, ph i phù h p v i chính sách qu n lý xu t, nh p khNu hàng hoá và qu n lý nh p khNu công ngh c a Nhà nư c. N u bên mua là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, thì s n phNm gia công này ph i là m t hàng thu c k ho ch nh p khNu ã ư c B Thương m i ho c cơ quan ư c B Thương m i u quy n duy t. S n phNm gia công tiêu th n i a ph i ghi rõ tên nư c xu t x là: "S n xu t t i Vi t Nam". V th t c h i quan th c hi n như sau: a) Th t c xu t khNu (th t c giao s n phNm c a doanh nghi p nh n gia công): (i) Doanh nghi p xu t khNu giao s n phNm ph i làm th t c xu t như i v i xu t s n phNm gia công ra nư c ngoài. (ii) Nhi m v c a H i quan làm th t c xu t khNu (H i quan qu n lý h p ng gia công): Th c hi n ăng ký t khai như i v i xu t s n phNm gia công ra nư c ngoài, ký xác nh n vào ô 47 t khai HQ99-XNK hi n hành (xác nh n này không bao hàm n i dung ã ki m tra hàng hoá) niêm phong h sơ giao ch hàng chuy n n H i quan làm th t c nh p khNu th c hi n các bư c ti p theo như quy nh t i i m c dư i ây: b) Th t c nh p khNu (th t c nh n hàng c a doanh nghi p mua): (i) Doanh nghi p nh p khNu: M t khai nh p khNu và th c hi n các chính sách v nh p khNu hàng hoá, chính sách thu theo úng lo i hình nh p khNu. (ii) Nhi m v c a H i quan làm th t c nh p khNu: Làm th t c nh p khNu như quy nh i v i m t lô hàng nh p khNu t nư c ngoài theo úng lo i hình (trong b h sơ H i quan không yêu c u ph i có v n t i ơn). c) Vi c ki m tra th c t hàng hoá: Sau khi ăng ký t khai v i H i quan làm th t c xu t, doanh nghi p xu t khNu (doanh nghi p giao s n phNm gia công) t ch c giao hàng cho doanh nghi p nh p khNu. H i quan làm th t c nh p khNu th c hi n vi c ki m tra th c t hàng hoá, i chi u s n phNm giao nh n v i m u nguyên li u nh p khNu ban u, l y m u m i (n u hàng thu c di n ph i l y m u); ghi k t qu ki m hoá và xác nh n th c xu t vào t khai xu t, tr l i 02 b n cho doanh nghi p xu t n p 01 b n cho H i quan xu t và lưu 01 b n vào h sơ h p ng gia công; ghi k t qu ki m hoá và xác nh n th c nh p vào t khai nh p khNu.
 11. - Xác nh n th c xu t ph i ghi rõ s , ngày, tháng, năm, nơi ăng ký c a t khai nh p khNu; nơi giao hàng; - Xác nh n th c nh p ph i ghi rõ s , ngày, tháng, năm, nơi ăng ký c a t khai xu t; nơi nh n hàng; hàng là s n phNm gia công c a công ty... thu c h p ng gia công s ... ngày... tháng... năm. - Th c hi n các bư c th t c khác và chính sách thu theo úng quy nh c a t ng lo i hình. 4. Th t c chuy n nguyên ph li u, máy móc, thi t b mư n t h p ng này sang h p ng khác: 4.1. Trư ng h p cùng i tác thuê và nh n gia công, cùng ơn v H i quan qu n lý h p ng gia công: Bên nh n gia công ch c n có văn b n thông báo cho ơn v H i quan theo dõi h p ng gia công v vi c chuy n nguyên ph li u, v t tư, máy móc, thi t b mư n ó kèm theo văn b n tho thu n gi a hai bên. Văn b n thông báo này ph i ghi rõ tên, lư ng, giá tr nguyên ph li u, v t tư, máy móc, thi t b chuy n giao t h p ng nào sang h p ng nào. Văn b n này có giá tr như t khai xu t khNu ( i v i h p ng giao) và t khai nh p khNu ( i v i h p ng nh n). Văn b n thông báo này ph i l p thành 04 b n. Sau khi H i quan xác nh n và th ng kê vào B ng th ng kê t khai xu t khNu (m u 03/GC) c a h p ng gia công giao và B ng th ng kê t khai nh p khNu (m u 01/GC) c a h p ng gia công nh n, H i quan gi 02 b n lưu vào h sơ m i h p ng 01 b n, tr l i doanh nghi p 02 b n lưu và h sơ m i h p ng m t b n. 4.2. Trư ng h p cùng i tác thuê và nh n gia công, nhưng không cùng ơn v H i quan qu n lý h p ng gia công: làm th t c như s n phNm gia công chuy n ti p dư i ây. M u phi u như m u 10/GC ban hành kèm theo Thông tư này, nhưng thay tên phi u b ng tên "Phi u chuy n giao nguyên ph li u, v t tư gia công" ho c "Phi u chuy n giao máy móc, thi t b mư n". i v i nh ng trư ng h p này các tiêu th c c a phi u và xác nh n c a H i quan bên giao, H i quan bên nh n u ph i ghi y theo m u 10/GC nêu trên. Riêng ph n xác nh n, ký tên, óng d u c a Giám c bên giao và bên nh n ch c n th c hi n m t bên. 4.3. Cùng i tác thuê gia công nhưng khác i tác nh n gia công: làm th t c như hàng gia công chuy n ti p dư i ây. M u phi u và tên phi u như quy nh t i i m 4.2 ph n này. N u H i quan bên giao ng th i là H i quan bên nh n thì v n ph i ghi y các tiêu th c c a phi u. Riêng ph n ký tên, óng d u c a H i quan bên giao và H i quan bên nh n trên phi u ch c n th c hi n m t bên. 4.4. Trư ng h p không cùng i tác thuê gia công: Trên cơ s h p ng gia công ã ư c H i quan ti p nh n và ch nh c a các bên thuê gia công, các bên nh n gia công và ơn v H i quan qu n lý các h p ng gia
 12. công th c hi n th t c giao, nh n như th t c H i quan quy nh t i i m 3.3, m c A trên ây. 4.5. Vi c i chi u m u và l y m u khi làm th t c chuy n nguyên ph li u t h p ng gia công này sang h p ng gia công khác: m b o chuy n giao úng nguyên ph li u ã nh p khNu, doanh nghi p ph i xu t trình cho H i quan bên nh n m u lưu nguyên ph li u do H i quan làm th t c nh p khNu trư c ây ã niêm phong và H i quan bên nh n ph i ti n hành i chi u nguyên li u chuy n giao v i m u lưu nguyên li u này, n u phù h p thì ti n hành l y m u m i cho h p ng nh n nguyên ph li u như quy nh t i i m 2.1.c, m c A ph n này. Trư ng h p khi i chi u phát hi n s sai khác gi a m u lưu v i nguyên ph li u chuy n giao thì ph i l p biên b n vi ph m theo úng th t c hành chính làm cơ s x lý. i v i nh ng nguyên ph li u thu c di n không ph i l y m u lúc nh p khNu, Giám c các doanh nghi p giao, nh n nguyên ph li u chuy n giao ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c chuy n giao úng nguyên ph li u ã nh p khNu. 5. Th t c giao nh n s n phNm gia công chuy n ti p theo quy nh t i kho n 3 i u 17 c a Ngh nh (áp d ng cho c vùng và các i tác thuê gia công). 5.1. Trong i m này: - Thương nhân giao s n phNm gia công chuy n ti p dư i ây g i t t là bên giao. - Thương nhân nh n s n phNm gia công chuy n ti p dư i ây g i t t là bên nh n. - H i quan qu n lý h p ng gia công c a bên giao dư i ây g i t t là H i quan bên giao. - H i quan qu n lý h p ng gia công c a bên nh n dư i ây g i t t là H i quan bên nh n. - Phi u chuy n giao s n phNm gia công chuy n ti p g i t t là phi u chuy n ti p. 5.2. V nguyên t c, vi c chuy n giao s n phNm gia công chuy n ti p ph i ch u s qu n lý c a H i quan, nhưng H i quan không tr c ti p làm th t c cho vi c giao, nh n hàng. Trên cơ s văn b n ch nh c a các bên thuê gia công, các doanh nghi p liên quan t t ch c vi c giao, nh n hàng theo các bư c quy nh dư i ây. Giám c các doanh nghi p giao, doanh nghi p nh n ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c giao, nh n s n phNm úng v ch ng lo i, tên g i, qui cách, phNm ch t như khai báo trên phi u chuy n ti p, s n phNm này ư c s n xu t t chính nguyên ph li u mà bên giao ã làm th t c nh p khNu, s lư ng, tr ng lư ng ho c kh i lư ng như trên khai báo trên Phi u chuy n ti p. 5.3. Các bư c th c hi n: a. Bư c 1: Bên giao l p 04 phi u giao hàng chuy n ti p theo m u c a T ng c c H i quan ban hành kèm theo Thông tư này (m u 10/GC). Sau khi l p phi u, bên giao s n phNm cho bên nh n.
 13. b. Bư c 2: Bên nh n sau khi nh n s n phNm, xác nh n, ký tên, óng d u vào c 04 Phi u chuy n ti p trên, sau ó n trình và ăng ký v i H i quan bên nh n. c. Bư c 3: H i quan bên nh n ti p nh n 04 Phi u chuy n ti p, xác nh n vào 04 t phi u trên, lãnh o ơn v ký tên và óng d u. Sau khi làm xong th t c xác nh n vào c 04 phi u trên, H i quan biên nh n tr l i cho bên nh n 03 b n, H i quan lưu 01 b n cùng v i H p ng gia công có s d ng s n phNm gia công chuy n ti p. Bên nh n lưu 01 b n cùng v i h p ng gia công, chuy n 02 b n cho bên giao. d. Bư c 4: Bên giao sau khi nh n ư c 02 b n Phi u chuy n ti p ã có xác nh n c a bên nh n và H i quan bên nh n do bên nh n chuy n n, ph i n trình H i quan bên giao. H i quan bên giao xác nh n, ký tên, óng d u vào 02 phi u chuy n ti p ó, lưu 01 b n cùng v i h p ng gia công, tr cho bên giao 01 b n lưu cùng h p ng gia công lưu l i bên giao. Ngư i ký và con d u c a H i quan bên giao như quy nh i v i H i quan bên nh n. 5.4. Phi u chuy n ti p ư c coi là ch ng t thanh kho n h p ng gia công sau này. i v i bên giao, thì phi u có xác nh n, ký tên, óng d u c a 04 bên nêu trên m i có giá tr thanh kho n h p ng. i v i bên nh n, ch có nh ng phi u có xác nh n ký tên, óng d u c a ba bên (tr H i quan bên giao) m i có giá tr thanh kho n h p ng. Giám c doanh nghi p c a bên giao, bên nh n, ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp, trung th c c a vi c giao nh n s n phNm gia công chuy n ti p và c a phi u này. 5.5. Gia công chuy n ti p trong trư ng h p cùng i tác trong nư c, nhưng khác i tác nư c ngoài, thì trên cơ s ch nh c a các bên thuê gia công, doanh nghi p nh n gia công ch c n làm văn b n báo cáo v i cơ quan H i quan v vi c chuy n ti p ó. Văn b n báo cáo ph i ghi rõ tên, lư ng, tr giá s n phNm chuy n giao. Văn b n báo cáo ph i làm thành 04 b n, sau khi H i quan giao nh n, H i quan gi hai b n lưu m i h p ng 01 b n, tr l i doanh nghi p 02 b n lưu vào h sơ m i h p ng m t b n. Văn b n báo cáo này có giá tr thanh kho n h p ng. 6. Thuê thương nhân khác gia công quy nh t i kho n 2.b, i u 15 c a Ngh nh: Doanh nghi p nh n gia công cho thương nhân nư c ngoài ư c thuê thương nhân Vi t Nam khác gia công l i và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thuê gia công này. H i quan không làm th t c cho vi c thuê gia công l i. Doanh nghi p ký k t h p ng gia công v i thương nhân nư c ngoài là ngư i tr c ti p làm th t c xu t khNu, nh p khNu, thanh kho n h p ng gia công v i cơ quan H i quan, làm các nghĩa v khác liên quan n h p ng gia công và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ký k t và th c hi n h p ng gia công này. 7. Th t c xu t tr nguyên ph li u, v t tư gia công:
 14. Trong quá trình th c hi n h p ng gia công, theo yêu c u c a bên thuê gia công, bên nh n gia công ư c xu t tr nguyên ph li u, v t tư cho bên thuê gia công. Th t c H i quan như th t c xu t khNu m t lô hàng gia công xu t khNu. Ngoài b h sơ như m t lô hàng gia công xu t khNu ph i n p thêm b n sao văn b n yêu c u xu t tr hàng c a bên thuê gia công (có óng d u xác nh n c a doanh nghi p nh n gia công), văn b n ngh c a doanh nghi p nói rõ lô hàng xu t tr thu c t khai nh p nào và kèm theo b n sao t khai ó. H i quan làm th t c xu t tr ph i i chi u nguyên ph li u xu t v i m u lưu nguyên ph li u l y khi nh p khNu. 8. Th t c h i quan i v i hàng gia công tái ch : ơn v H i quan qu n lý h p ng gia công ch u trách nhi m làm th t c xu t khNu, nh p khNu và qu n lý cho n khi toàn b s n phNm tái ch ư c tái xu t h t. Khi làm th t c nh p khNu, xu t khNu, t khai H i quan ư c ăng ký theo lo i hình t m nh p gia công tái ch - TNGCTC, tái xu t gia công tái ch - TXGCTC (s d ng ô tr ng t i tiêu th c 15 c a t khai HQ99-XNK). Các t khai nh p khNu tái ch , xu t khNu tái ch qu n lý riêng, không th ng kê vào b n th ng kê t khai (m u 01/GC và m u 03/GC ban hành theo Thông tư này). 9. Th t c h i quan i v i nguyên ph li u do bên nh n ra công t cung ng ph c v h p ng gia công: 9.1. i u ki n nguyên ph li u, v t tư cung ng: - Ph i thu c danh m c nguyên ph li u, v t tư s d ng gia công thành phNm nêu trong h p ng gia công. - Ph i xây d ng thành nh m c như i v i nguyên ph li u do bên thuê gia công cung c p. - Ph i ư c tho thu n trong h p ng/ph ki n h p ng gia công v tên g i, ch ng lo i, s lư ng nguyên ph li u do bên nh n gia công cung ng. 9.2. Phương th c cung ng: - Bên nh n gia công tr c ti p nh p khNu t nư c ngoài v b ng h p ng mua bán ngo i thương làm nguyên ph li u gia công s n xu t - Mua t i th trư ng Vi t Nam là nguyên ph li u gia công (tr trư ng h p ư c hư ng ch xu t nh p khNu t i ch ). 9.3. Th t c h i quan a) Trư ng h p nguyên ph li u mua t i th trư ng Vi t Nam: H i quan không làm th t c cho vi c mua bán này nhưng khi thanh kho n h p ng gia công, doanh nghi p ph i l p b ng th ng kê nh ng nguyên ph li u thu c lo i này H i quan tính thu xu t khNu (n u có). Nguyên ph li u mua t i th trư ng Vi t Nam n u thu c danh m c m t hàng c m xu t khNu thì ph i có văn b n cho phép c a B Thương m i, n u thu c danh m c hàng xu t khNu có i u ki n thì ph i có gi y phép c a cơ quan có thNm
 15. quy n và ch ư c th c hi n trong ph m vi cho phép (s lư ng, giá tr ) c a gi y phép này. Khi làm th t c xu t khNu s n phNm gia công có s d ng nguyên ph li u mua t i th trư ng Vi t Nam, doanh nghi p ph i có văn b n gi i trình v vi c s d ng nguyên ph li u này v i ơn v h i quan làm th t c xu t khNu, H i quan theo dõi tr lùi h n m c, h n ng ch (n u nguyên ph li u thu c di n có h n m c, h n ng ch). b) Trư ng h p nguyên ph li u do bên nh n gia công tr c ti p mua t nư c ngoài ph c v h p ng gia công - Làm th t c nh p khNu theo lo i hình nh p s n xu t xu t khNu, áp d ng các ch thu theo lo i hình này. T khai nh p khNu thu c lo i này theo dõi riêng theo lo i hình nh p s n xu t xu t khNu, không th ng kê vào b ng th ng kê t khai nh p gia công (m u 01/GC). ơn v H i quan làm th t c nh p khNu nguyên ph li u và xu t khNu s n phNm là H i quan qu n lý h p ng gia công ó. Th i h n n p thu i v i nguyên ph li u áp d ng theo lo i hình nh p s n xu t xu t khNu là 275 ngày như quy nh t i Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. - Khi xu t khNu s n phNm c a h p ng gia công có s d ng nguyên ph li u nh p khNu theo hình th c này, doanh nghi p nh n gia công ph i có văn b n gi i trình v i ơn v H i quan làm th t c nói rõ có s d ng nh ng nguyên ph li u (tên, lư ng nguyên ph li u .v.v...) do doanh nghi p t nh p khNu theo lo i hình nh p s n xu t xu t khNu, thu c t khai nh p khNu s ... Văn b n này lưu cùng v i t khai xu t khNu. T khai xu t khNu ăng ký theo lo i hình xu t gia công, t i ô 39 c a T khai HQ99- XNK ghi: "có s d ng lo i nguyên ph li u... thu c t khai nh p s n xu t xu t khNu s ...". - nh m c c a h p ng gia công, văn b n gi i trình, t khai xu t khNu gia công là ch ng t dùng thanh kho n h p ng gia công và t khai nh p khNu nguyên ph li u theo lo i hình nh p s n xu t xu t khNu dư i hình th c này. Khi s n phNm gia công có s d ng nguyên ph li u nh p khNu theo lo i hình nh p s n xu t xu t khNu ã th c xu t khNu thì th c hi n thanh kho n t khai nh p s n xu t xu t khNu và gi i quy t các v n v thu i v i t khai này. c) Khi làm th t c thanh kho n h p ng/ph ki n h p ng gia công, doanh nghi p ph i th ng kê y toàn b nguyên ph li u ã cung ng cho h p ng/ph ki n h p ng gia công ó vào b ng 07/GC. 10. Th t c thanh lý, thanh kho n h p ng gia công theo quy nh t i i u 18 c a Ngh nh: 10.1. Căn c thanh kho n như quy nh t i kho n 2 i u 18 c a Ngh nh. Trư ng h p nh m c ghi trong h p ng gia công m i ch là nh m c t m tính thì vi c i u ch nh l i nh m c ph i ư c hai bên ký k t h p ng gia công tho thu n b ng ph ki n h p ng và ph i khai báo v i cơ quan H i quan trư c khi làm th t c
 16. xu t khNu s n phNm. Trong trư ng h p này, H i quan không coi là vi ph m và nh m c i u ch nh này là cơ s thanh kho n h p ng gia công. N u trong h p ng gia công/ph ki n h p ng không qui nh nh m c v t tư tiêu hao và t l hao h t, thì coi như trong nh m c s d ng nguyên li u, ph li u, v t tư gia công ã bao g m c nh m c v t tư tiêu hao và t l hao h t. Giám c doanh nghi p ký k t h p ng gia công ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh m c s d ng, nh m c tiêu hao, t l hao h t nguyên li u, ph li u, v t tư ã tho thu n trong h p ng, ph ki n h p ng gia công và khai báo v i H i quan là phù h p v i th c t th c hi n c a h p ng gia công ó. Khi doanh nghi p ăng ký nh m c v i H i quan, kèm theo B ng nh m c là ph n gi i thi u các thông s c a s n phNm liên quan n vi c xác nh nh m c ho c b n v sơ k thu t c a s n phNm ó có óng d u xác nh n c a Giám c doanh nghi p, không c n ph i xu t trình m u s n phNm. Trong quá trình th c hi n h p ng gia công, H i quan không ki m tra nh m c t ng mã hàng, nhưng khi có căn c ch ng t nh m c ghi trong h p ng/ph ki n h p ng gia công và khai báo v i H i quan không chính xác, không trung th c, H i quan s ti n hành ki m tra nh m c, k c bi n pháp ki m tra sau gi i phóng hàng ư c quy nh t i kho n 2 i u 10, Ngh nh 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph qui nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan. N u phát hi n sai ph m, Giám c doanh nghi p s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 10.2. H sơ thanh kho n bao g m: -H p ng gia công và các ph ki n c a h p ng. - B ng th ng kê t khai nguyên li u, ph li u, v t tư nh p khNu (bao g m c Phi u ho c văn b n chuy n giao s n phNm gia công chuy n ti p và Phi u ho c văn b n thông báo chuy n giao nguyên li u, ph li u, v t tư gia công) kèm theo t khai, phi u, văn b n thông báo (m u 01/GC ban hành kèm theo Thông tư này). - B ng t ng h p nguyên li u, ph li u, v t tư nh p khNu (k c nguyên li u là s n phNm gia công chuy n ti p, nguyên ph li u, v t tư chuy n t h p ng gia công khác sang - M u 02/GC). - B ng th ng kê t khai s n phNm gia công xu t khNu (bao g m c phi u chuy n giao s n phNm gia công chuy n ti p), kèm theo t khai, phi u (m u 03/GC). - B ng t ng h p s n phNm gia công ã xu t khNu (m u 04/GC). - B ng th ng kê t khai nh p khNu máy móc, thi t b (bao g m c phi u ho c văn b n thông báo chuy n máy móc, thi t b t h p ng khác sang), kèm theo t khai, phi u, văn b n thông báo (m u 05/GC). - B ng t ng h p máy móc, thi t b t m nh p khNu, k c máy móc, thi t b t m nh p chuy n t h p ng gia công khác sang (m u 06/GC).
 17. - B ng th ng kê nguyên ph li u, v t tư do bên nh n gia công cung ng (m u 07/GC). - B ng t ng h p nguyên ph li u ã s d ng s n xu t thành s n phNm xu t khNu (m u 08/GC ban hành kèm theo Thông tư này). - B ng thanh kho n h p ng gia công (m u 09/GC). Trong b ng thanh kho n này, doanh nghi p ph i nêu rõ hình th c x lý i v i nguyên ph li u dư th a (n u có). 10.3. Th i h n thanh kho n: - Ch m nh t 3 tháng k t khi ch m d t h p ng gia công, bên nh n gia công ph i hoàn t t vi c thanh kho n h p ng v i cơ quan H i quan (bao g m c vi c gi i quy t nguyên ph li u, v t tư dư th a, máy móc, thi t b t m nh p, ph li u, ph phNm). i v i nh ng h p ng gia công có th i h n trên m t năm, thì ph i tách ra t ng ph ki n nh , th i h n th c hi n m t ph ki n không quá m t năm. Th i h n thanh kho n i v i ph ki n h p ng gia công cũng áp d ng như i v i th i h n thanh kho n h p ng gia công. Nguyên ph li u dư th a sau khi thanh kho n ph ki n trư c ư c chuy n sang s d ng cho ph ki n ti p theo c a h p ng. Quá th i h n trên n u doanh nghi p không hoàn thành vi c thanh kho n mà không có lý do chính áng ư c Trư ng ơn v H i quan qu n lý h p ng gia công ch p thu n, thì s b x ph t vi ph m hành chính v H i quan theo quy nh t i i u 12c s a i, b sung i u 12 Ngh nh s 16/CP ngày 20/3/1996 c a Chính ph ( ư c quy nh t i Ngh nh s 54/1998/N -CP ngày 21/7/1998 c a Chính ph ). - Ch m nh t 10 ngày làm vi c k t ngày nh n y h sơ thanh kho n do doanh nghi p n p, H i quan ph i hoàn thành vi c thanh kho n. 11. ThNm quy n gi i quy t nguyên ph li u, v t tư dư th a, máy móc, thi t b t m nh p ph c v gia công sau khi k t thúc h p ng: 11.1. H i quan gi i quy t: - Tái xu t tr cho bên thuê gia công. - Chuy n sang h p ng gia công khác. - Tiêu hu ph li u, ph phNm t i Vi t Nam. Mua bán, t ng t i Vi t Nam nh ng nguyên li u, ph li u, v t tư, máy móc, thi t b do bên thuê gia công cho mư n ph c v h p ng gia công không thu c Danh m c hàng hoá c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu và nh p khNu có i u ki n. 11.2. Các trư ng h p ph i có ý ki n ch p thu n c a B Thương m i (theo quy nh t i kho n 3, i u 18 c a Ngh nh): Mua bán, t ng t i Vi t Nam i v i nguyên li u, ph li u, v t tư, máy móc, thi t b do bên thuê gia công cho mư n thu c Danh m c hàng hoá c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu và hàng hoá nh p khNu có i u ki n. 12. Th t c tiêu hu ph li u, ph phNm (nêu t i kho n 4, i u 18 c a Ngh nh):
 18. 12.1. Ph li u, ph phNm nêu t i i m này ư c hi u như sau: - Ph li u: là nguyên li u, ph li u, v t tư b lo i ra trong quá trình s n xu t gia công ho c trong quá trình b o qu n do không áp ng yêu c u ch t lư ng dùng làm nguyên li u s n xu t s n phNm; là máy móc, thi t b , d ng c b hư h ng, b hao mòn cơ b n, không th s d ng làm công c s n xu t ra s n phNm ư c n a. - Ph phNm: là s n phNm s n xu t ra nhưng không áp ng tiêu chuNn k thu t theo yêu c u c a bên t gia công. 12.2. Th t c tiêu hu : - Vi c tiêu hu ph li u, ph phNm gia công ư c ti n hành trong quá trình th c hi n h p ng gia công ho c khi thanh kho n h p ng gia công. - Doanh nghi p t t ch c vi c tiêu hu , ơn v H i quan theo dõi h p ng gia công c ít nh t 02 cán b giám sát vi c tiêu hu ó, m b o ph li u, ph phNm ư c tiêu hu là có ngu n g c t nguyên ph li u nh p khNu c a h p ng gia công mà doanh nghi p khai báo và th c s ư c tiêu hu . Ph i l p biên b n ch ng nh n xác nh n k t qu tiêu hu theo úng th t c hành chính. Biên b n xác nh n k t qu tiêu hu ph i có y ch ký, óng d u c a Giám c doanh nghi p có hàng tiêu hu : h , tên, ch ký c a nh ng cán b H i quan ch u trách nhi m giám sát vi c tiêu hu , nh ng ngư i khác ư c Giám c doanh nghi p ch nh tham gia giám sát vi c tiêu hu . Trư ng h p vi c tiêu hu nh hư ng n môi trư ng thì doanh nghi p ph i ch u trách nhi m xin phép cơ quan qu n lý môi trư ng trư c khi ti n hành tiêu hu . N u cơ quan môi trư ng không cho phép tiêu hu t i Vi t Nam, thì doanh nghi p ph i xu t tr cho bên thuê gia công. - Không ph i giám nh ph li u, ph phNm xin tiêu hu . Doanh nghi p nh n gia công ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i thuê gia công v ph li u, ph phNm xin tiêu hu . - Các lo i ph li u, ph phNm khi ã th c s ư c tiêu hu hoàn toàn (không còn s d ng ư c vào m c ích khác) thì ư c mi n thu . Trư ng h p ph li u, ph phNm có ngu n g c t kim lo i (ví d : ph li u là máy móc, thi t b , các s n phNm t kim lo i...) khi tiêu hu không b tiêu hu hoàn toàn mà tr thành ph li u kim lo i dư i d ng nguyên li u s d ng ư c vào m c ích khác, thì doanh nghi p ph i n p thu nh p khNu và các lo i thu khác liên quan phù h p v i d ng ph li u sau khi ti n hành tiêu hu . 13. Th t c bi u t ng máy móc, thi t b , nguyên li u, ph li u, v t tư, ph li u, ph phNm qui nh t i kho n 5, i u 18 Ngh nh: Bên ư c t ng ph i làm th t c nh p khNu t i H i quan nơi theo dõi h p ng gia công, ph i n p thu nh p khNu (n u có). Giá tính thu ư c xác nh trên cơ s giá tr th c t c a hàng hóa t i th i i m làm th t c nh n hàng bi u t ng. H sơ làm th t c h i quan bao g m: - T khai h i quan (s d ng t khai hàng phi m u d ch) 03 b n.
 19. - Văn b n t ng c a bên t gia công. - Văn b n ch p thu n c a B Thương m i (n u hàng bi u t ng thu c Danh m c hàng c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu ho c hàng hoá nh p khNu có i u ki n). - Trên t khai bi u t ng ph i ghi rõ "hàng thu c h p ng gia công s ... ngày... tháng... năm...; bên thuê gia công...; bên nh n gia công...". Sau khi hoàn thành th t c h i quan cho lô hàng bi u t ng, 01 t khai h i quan tr cho ngư i ư c bi u t ng, 01 t khai H i quan gi l i lưu cùng h p ng gia công có hàng bi u t ng, 01 t khai giao cho doanh nghi p nh n gia công lưu cùng v i h p ng gia công. N u hàng ư c bi u t ng t thi n, thì vi c xét mi n thu do B Tài chính xem xét, x lý c th t ng trư ng h p theo úng quy nh t i i m 4, m c II, ph n D Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính. ư c mi n thu , bên ư c bi u t ng t thi n ph i làm văn b n g i B Tài chính. Khi làm th t c nh n hàng n u có văn b n ch p thu n mi n thu c a B Tài chính, thì H i quan không tính thu ; n u không có văn b n này thì H i quan v n tính thu như các i tư ng bi u t ng khác. 14. Th t c h i quan i v i vi c mua bán nguyên ph li u, v t tư dư th a, máy móc, thi t b mư n sau khi k t thúc h p ng gia công: 14.1. H sơ làm th t c H i quan g m: - Văn b n ch p thu n c a B Thương m i (n u hàng thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu và hàng hoá nh p khNu có i u ki n). - T khai H i quan: 03 b n. N u doanh nghi p mua nguyên ph li u, v t tư, máy móc, thi t b này tiêu th n i a: ăng ký t khai theo lo i hình phi m u d ch. N u doanh nghi p mua s nguyên ph li u, v t tư, máy móc, thi t b này làm nguyên li u s n xu t hàng xu t khNu: ăng ký t khai theo lo i hình nh p s n xu t xu t khNu. 14.2. Giá tính thu : Xác nh trên cơ s căn c theo giá tr hàng hoá th c t t i th i i m gi i quy t cho tiêu th n i a. B. T GIA CÔNG HÀNG HOÁ NƯ C NGOÀI 1. Thương nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t u ư c t gia công hàng hoá nư c ngoài xu t khNu phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c t gia công. Trong trư ng h p s n phNm gia công nh p khNu tr l i Vi t Nam, thì ngoài i u ki n nêu t i kho n 1, i u 19 Ngh nh 57/1998/N -CP, doanh nghi p ch ư c t gia công nh ng công o n s n xu t mà Vi t Nam chưa th c hi n ư c ho c chưa m b o yêu c u v ch t lư ng. Vi c xác nh tiêu chí này d a trên Danh m c công b hàng năm c a B chuyên ngành, n u chưa có Danh m c
 20. này thì doanh nghi p ph i có văn b n xác nh n c a B qu n lý chuyên ngành v v n này. Vi c s d ng nhãn hi u hàng hoá và tên g i xu t s hàng hoá th c hi n theo qui nh c a pháp lu t nư c nh n gia công. N u s n phNm gia công nh p khNu tr l i Vi t Nam thì ph i tuân th các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam v b o h quy n s h u công nghi p và ph i ch u s ki m soát v lĩnh v c này như hàng hoá khác nh p khNu t nư c ngoài vào Vi t Nam. 2. Th t c ti p nh n h p ng t gia công hàng hoá nư c ngoài: Các h p ng/ph ki n h p ng t gia công hàng hoá nư c ngoài u ph i làm th t c ti p nh n t i cơ quan h i quan. Ch m nh t 3 ngày làm vi c trư c khi làm th t c xu t khNu lô hàng u tiên c a h p ng, doanh nghi p t gia công nư c ngoài ph i làm th t c xu t trình h p ng gia công v i cơ quan H i quan. Trư ng h p có lý do h p lý thì Trư ng ơn v H i quan làm th t c có th ch p nh n rút ng n th i gian trên. a) B h sơ xu t trình g m: -H p ng gia công và các ph ki n kèm theo (n u có): 02 b n chính. - B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (n u làm th t c ti p nh n l n u): 02 b n sao. - Văn b n ch p thu n c a B Thương m i ho c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n (n u hàng hoá xu t khNu t gia công thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, xu t khNu ph i có Gi y phép c a B Thương m i ho c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n): 01 b n chính, 01 b n sao. - Văn b n c a B chuyên ngành (xác nh n công o n t gia công nư c ngoài thu c công o n s n xu t trong nư c chưa th c hi n ư c ho c chưa m b o yêu c u v ch t lư ng; ý ki n ch p thu n c a B chuyên ngành, n u hàng hoá xu t khNu t gia công nư c ngoài và s n phNm nh p khNu tr l i Vi t Nam thu c di n ph i có gi y phép c a cơ quan chuyên ngành): 01 b n chính, 01 b n sao. b) Trách nhi m c a H i quan khi ti p nh n h p ng gia công: - Ti p nh n h p ng gia công phù h p v i qui nh t i i u 12 c a Ngh nh và các i u ki n nêu i m 1, m c B trên ây. - óng d u " Ã TI P NH N H P NG" lên h p ng và các tài li u khác kèm theo. Trong th i gian không quá 4 gi làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l , cơ quan H i quan ph i làm xong th t c ti p nh n h p ng gia công nói trên. Sau khi ti p nh n, H i quan lưu 1 b h sơ theo dõi, bao g m 01 b n chính h p ng, ph ki n h p ng gia công kèm theo (n u có) và b n sao các ch ng t khác. 3. Th t c xu t khNu máy móc, thi t b , nguyên li u, ph li u, v t tư:
Đồng bộ tài khoản