Thông tư số 07/2002/TT-BTP do Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư số 07/2002/TT-BTP do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2002/TT-BTP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2002/TT-BTP do Bộ ban hành

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2002/TT-BTP Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 07/2002/TT-BTP NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 68/2002/N -CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2002 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH V QUAN H HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài. Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Sau khi trao i th ng nh t ý ki n v i B Công an, B Ngo i giao, B Lao ng Thương binh và xã h i, U ban Dân s , gia ình và tr em; B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1- Ph m vi, i tư ng áp d ng 1.1- Theo quy nh t i i u 1 và i u 79 c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài (sau ây g i là Ngh nh), vi c k t hôn, nh n cha, m , con và vi c nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài, gi a ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam v i nhau và gi a công dân Vi t Nam v i nhau mà m t bên ho c c hai bên nh cư nư c ngoài ph i tuân theo Ngh nh và Thông tư này. Ngh nh và Thông tư này cũng ư c áp d ng i v i vi c k t hôn gi a ngư i nư c ngoài v i nhau mà m t bên ho c c hai bên không thư ng trú t i Vi t Nam, n u h có yêu c u, và vi c nuôi con nuôi gi a ngư i nư c ngoài v i nhau mà bên ư c nh n làm con nuôi là tr em không qu c t ch thư ng trú t i Vi t Nam. 1.2- Theo quy nh t i i u 2, i u 3 và i u 4 c a Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998, "Công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài" là ngư i có qu c t ch Vi t Nam cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài nư c ngoài, không k ngư i ó ã nh p qu c t ch nư c ngoài hay chưa. Công dân Vi t Nam ang t m trú có th i h n nư c ngoài (nh m m c ích công tác, h c t p, lao ng...) ho c ã h t th i h n t m trú nư c ngoài mà không ư c nư c
 2. ngoài cho phép cư trú thì không thu c di n " nh cư" nư c ngoài (sau ây g i là công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài). Vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài v i nhau ho c v i công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch, không thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh và Thông tư này. 2. H p pháp hoá lãnh s , mi n h p pháp hoá lãnh s , công ch ng, mi n công ch ng i v i gi y t c a nư c ngoài: Theo quy nh t i i u 4, i u 6 và i u 67 c a Ngh nh, vi c h p pháp hoá lãnh s , mi n h p pháp hoá lãnh s , công ch ng, mi n công ch ng i v i gi y t c a nư c ngoài s d ng cho vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài ư c th c hi n như sau: 2.1 V nguyên t c, gi y t do cơ quan, t ch c nư c ngoài c p, công ch ng, ch ng th c nư c ngoài s d ng cho vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài trư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam, ph i ư c h p pháp hoá lãnh s . H p pháp hoá lãnh s là vi c ch ng th c ch ký, con gi u trên các gi y t c a nư c ngoài s d ng t i Vi t Nam. Vi c ch ng th c này do C c Lãnh s (B Ngo i giao), S Ngo i v thành ph H Chí Minh, cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s ho c cơ quan khác c a Vi t Nam ư c u nhi m th c hi n ch c năng Lãnh s nư c ngoài ti n hành. Th t c h p pháp hoá lãnh s ư c th c hi n theo Thông tư s 01/1999/TT-BNG ngày 03 tháng 6 năm 1999 c a B trư ng B Ngo i giao quy nh th l h p pháp hoá gi y t , tài li u. Vi c mi n h p pháp hoá lãnh s ch ư c th c hi n i v i: - Gi y t c a cơ quan, t ch c có thNm quy n c a các nư c ã ký k t v i Vi t Nam i u ư c qu c t , trong ó có quy nh v vi c mi n h p pháp hoá lãnh s iv i gi y t , tài li u c a nhau (Danh m c các nư c ã ký k t i u ư c qu c t v i Vi t Nam ư c ính kèm Thông tư này và ư c B Tư pháp c p nh t khi có s thay i); - Gi y t do cơ quan i di n Ngo i giao, cơ quan Lãnh s c a nư c ngoài t i Vi t Nam c p cho công dân nư c ó s d ng t i Vi t Nam, trên nguyên t c có i có l i (Danh m c các nư c này ư c ính kèm Thông tư này và ư c B Tư pháp c p nh t khi có s thay i theo thông báo c a B Ngo i giao); - Gi y t do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a C ng hoà nhân dân Trung Hoa, C ng hoà dân ch nhân dân Lào và Vương qu c Cămpuchia (sau ây g i là các nư c láng gi ng) c p cho công dân c a h thư ng trú khu v c biên gi i v i Vi t Nam s d ng cho vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi v i công dân Vi t Nam thư ng trú khu v c biên gi i v i nư c ó. 2.2- Gi y t b ng ti ng nư c ngoài, trư c khi n p cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam, ph i ư c d ch ra ti ng Vi t, b n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, tr gi y t do cơ quan, t ch c có thNm quy n c a các nư c láng gi ng c p cho công dân c a h thư ng trú khu v c biên gi i v i Vi t Nam s d ng cho vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi v i công dân Vi t Nam thư ng trú khu v c biên gi i v i nư c ó thì ch c n d ch ra ti ng Vi t và
 3. có cam k t b ng văn b n c a ngư i d ch v vi c d ch úng n i dung c a th ti ng ó, không c n công ch ng b n d ch. Riêng b n d ch ra ti ng Vi t các gi y t trong h sơ xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi c a ngư i nư c ngoài thư ng trú t i nư c mà nư c ó ã ký k t ho c gia nh p i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi v i Vi t Nam ph i ư c công ch ng t i cơ quan i di n ngo i giao ho c cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ó. 3- Th i h n có giá tr c a gi y t Th i h n có giá tr 6 tháng c a gi y t quy nh t i i m a và b kho n 1 i u 13 i m d và c kho n 1 i u 41 và i m b kho n 1 i u 69 c a Ngh nh ư c tính k t ngày c p các gi y t ó n ngày n p h sơ t i S tư pháp ( i v i vi c k t hôn ho c t i cơ quan con nuôi qu c t c a Vi t Nam thu c B Tư pháp (sau ây g i là cơ quan con nuôi qu c t ) ( i v i vi c xin nh n con nuôi). 4- Trách nhi m c a S tư pháp Theo quy nh t i kho n 2 i u 76 c a Ngh nh, S tư pháp giúp U ban nhân dân c p t nh trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài, th c hi n vi c ti p nh n h sơ (tr h sơ xin nh n con nuôi do cơ quan con nuôi qu c t ti p nh n), thu l phí, nghiên c u, thNm tra h sơ, xu t ý ki n trình U ban nhân dân c p t nh gi i quy t i v i t ng trư ng h p c th và các nhi m v , quy n h n c th khác theo quy nh c a Ngh nh. i v i các vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi khu v c biên gi i, S tư pháp ki m tra, xem xét và cho ý ki n v t ng trư ng h p c th U ban nhân dân c p xã khu v c biên gi i quy t nh. 5- C p b n sao các gi y t h t ch. Sau khi ghi vào s h t ch vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi mà ương s yêu c u c p b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn, Quy t nh cho nh n cha, m , con, Quy t nh cho nh n con nuôi, S tư pháp căn c vào s g c c p b n sao cho ương s ; b n sao do giám c S tư pháp ho c ngư i ư c Giám c u quy n ký và óng d u c a S tư pháp. 6- Trách nhi m báo cáo, th ng kê S tư pháp có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh vi c g i báo cáo, s li u th ng kê nh kỳ 6 tháng và hàng năm cho B Tư pháp và U ban nhân dân c p t nh v tình hình gi i quy t vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài (theo m u do B Tư pháp quy nh). S li u th ng kê kèm theo báo cáo 6 tháng ư c tính t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 30 tháng 6; s li u th ng kê kèm theo báo cáo hàng năm ư c tính t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12 c a năm ó. Báo cáo 6 tháng ph i ư c g i trư c ngày 31 tháng 7 và báo cáo hàng năm ph i ư c g i trư c ngày 31 tháng 1 c a năm sau.
 4. 7- Thanh tra, ki m tra B Tư pháp ch ng ho c ph i h p v i các B , ngành h u quan ti n hành thanh tra, ki m tra tình hình thi hành Ngh nh theo ch c năng chuyên ngành, nh m k p th i phát hi n, u n n n và x lý theo thNm quy n nh ng vi ph m trong vi c ăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài. II- HƯ NG D N M T S QUY NNH V TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ K T HÔN, NH N CHA, M , CON, NUÔI CON NUÔI CÓ Y U T NƯ C NGOÀI 1- ăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài 1.1- V m t s gi y t trong h sơ ăng ký k t hôn. 1.1.1- M i bên ph i làm T khai ăng ký k t hôn có dán nh (theo m u quy nh) có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n sau ây v vi c hi n t i ương s là ngư i không có v ho c không có ch ng: - i v i công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c, thì do cơ quan có thNm quy n xác nh n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. - i v i công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài, thì do cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi ngư i ó nh cư ho c do cơ quan i di n ngo i giao ho c cơ quan lãnh s c a Vi t Nam t i nư c ó xác nh n. - i v i ngư i nư c ngoài thư ng trú nư c ngoài, thì do cơ quan có thNm quy n c a nư c nơi ngư i ó có qu c t ch và thư ng trú xác nh n. N u pháp lu t nư c ngoài không quy nh vi c xác nh n vào t khai dăng ký k t hôn ho c không c p gi y t xác nh n v tình tr ng hôn nhân, thì thay th b ng văn b n tuyên th c a ngư i ó v vi c hi n t i không có v ho c không có ch ng; hình th c c a vi c tuyên th ph i phù h p v i pháp lu t c a nư c ó. - i v i ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam, thì do U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó thư ng trú xác nh n. 1.1.2- Gi y t xác nh n hi n t i ương s không m c b nh tâm th n ho c m c b nh tâm th n nhưng chưa n m c không có kh năng nh n th c ư c hành vi c a mình do t ch c y t chuyên khoa v tâm th n c a Vi t Nam t c p t nh tr lên ho c do t ch c y t chuyên khoa v tâm th n c a nư c ngoài, nơi ngư i ó thư ng trú xác nh n. 1.1.3- Trong trư ng h p công dân Vi t Nam ã có b n án, quy t nh ly hôn (v i nhau ho c v i ngư i nư c ngoài) do Toà án ho c cơ quan có thNm quy n khác c a nư c ngoài xét x , quy t nh thì ph i làm th t c ghi chú vào s t i S tư pháp và n p gi y xác nh n c a S tư pháp v vi c ã ghi chú b n án, quy t nh ly hôn ó (n u ghi chú t i nơi khác); n u ly hôn t i Toà án Vi t Nam thì n p b n sao b n án ho c trích l c án ly hôn ã có hi u l c pháp lu t. Ngư i nư c ngoài k t hôn và ly hôn v i nhau nư c ngoài thì không c n ghi chú vi c ly hôn, ch c n n p b n sao b n án, quy t nh ly hôn ã có hi u l c pháp lu t; n u k t hôn v i nhau t i Vi t Nam ho c
 5. k t hôn v i công dân Vi t Nam t i Vi t Nam và ly hôn nư c ngoài, thì ph i làm th t c ghi chú. Th t c ghi chú b n án, quy t nh ly hôn nói t i i m này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. 1.1.4- Trong trư ng h p ương s có v ho c ch ng ã ch t, thì ph i n p b n sao gi y ch ng t . 1.2- V th t c n p h sơ k t hôn: Theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh, v nguyên t c, khi n p h sơ ăng ký k t hôn, c hai bên nam n u ph i có m t. Trong trư ng h p m t bên do m au, b nh t t, b n công tác ho c có lý do chính áng khác mà không th có m t tr c ti p n p h sơ, thì ph i có gi y u quy n cho ngư i kia n p thay h sơ, trong ó nêu rõ lý do v ng m t; gi y u quy n ph i ư c ch ng th c h p l . 1.3- V trình t gi i quy t h sơ k t hôn: Theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh, S tư pháp có trách nhi m giúp U ban nhân dân c p t nh trong vi c ti p nh n, nghiên c u, thNm tra h sơ, xu t vi c ăng ký ho c t ch i ăng ký k t hôn và ch u trách nhi m v h sơ k t hôn. V trình t gi i quy t vi c ăng ký k t hôn, c n lưu ý m t s v n sau ây: 1.3.1. V th t c niêm y t vi c k t hôn: Vi c niêm y t k t hôn ư c ti n hành trong 07 ngày liên t c t i tr s c a S tư pháp và U ban nhân dân c p xã, nơi thư ng trú ho c t m trú c a công dân Vi t Nam ho c nơi thư ng trú c a ngư i nư c ngoài. Văn b n niêm y t vi c k t hôn ph i g m các thông tin v hai bên nam n như h và tên, gi i tính, ngày tháng năm sinh, nơi trư ng trú, t m trú, tình tr ng hôn nhân (không có v / ch ng, có v /ch ng nhưng ã ly hôn ho c ngư i kia ã ch t), d ki n th i gian ăng ký k t hôn (n u không có khi u n i, t cáo vi c k t hôn trái pháp lu t). Trong trư ng h p có khi u n i, t cáo vi c k t hôn, U ban nhân dân c p xã có trách nhi m báo cáo ngay b ng văn b n cho S tư pháp. N u không có khi u n i, t cáo vi c k t hôn, U ban nhân dân c p xã không ph i báo cáo S tư pháp v k t qu niêm y t. 1.3.2- Trong quá trình thNm tra h sơ ăng ký k t hôn, n u có khi u n i, t cáo vi c k t hôn trái pháp lu t, vi c k t hôn là gi t o (k t hôn không nh m m c ích xây d ng gia ình, ch k t hôn nh m m c ích xu t c nh ra nư c ngoài), S tư pháp ti n hành xác minh ho c yêu c u ương s n tr s c a S ph ng v n, làm rõ. Trong trư ng h p nghi ng h sơ k t hôn có gi y t gi m o ho c có v n c n xác minh thu c ch c năng c a cơ quan Công an, S tư pháp có công văn g i cơ quan Công an cùng c p yêu c u xác minh, kèm theo 01 b h sơ k t hôn. Theo quy nh t i kho n 2 i u 16 c a Ngh nh, Cơ quan Công an ti n hành xác minh và tr l i cho S tư pháp trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n ư c công văn yêu c u c a S tư pháp. N u h t th i h n này mà cơ quan Công an chưa có công văn tr l i, S tư pháp
 6. v n xu t ý ki n trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét quy t nh, trong ó nêu rõ v n ã yêu c u Cơ quan Công an xác minh. 1.3.3- Trong trư ng h p U ban nhân dân c p t nh t ch i ăng ký k t hôn thì U ban có văn b n thông báo cho ương s , trong ó nêu rõ lý do t ch i. ương s không ư c hoàn tr l phí ăng ký k t hôn. 1.4- V t ch c l ăng ký k t hôn. L ăng ký k t hôn ư c ti n hành theo quy nh t i i u 17 c a Ngh nh. Khi t ch c l ăng ký k t hôn, hai bên nam n u ph i có m t, xu t trình ch ng minh nhân dân, h chi u ho c gi y t h p l thay th (như gi y thông hành ho c gi y t tuỳ thân có dán nh) và t th hi n ý chí t nguy n k t hôn, ký tên vào s ăng ký k t hôn và Gi y ch ng nh n k t hôn. Trong trư ng h p vì m au, b nh t t, b n công tác ho c có lý do chính áng khác mà không th có m t vào th i i m ã nh, ương s ph i có ơn ngh S tư pháp cho hoãn vi c ăng ký k t hôn; ơn không c n ch ng th c. Th i h n t m hoãn vi c k t hôn không ư c quá 90 ngày, k t ngày Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ký Gi y ch ng nh n k t hôn. N u quá th i h n này mà v n không t ch c ăng ký k t hôn ư c do v ng m t ương s , S tư pháp báo cáo b ng văn b n cho U ban nhân dân c p t nh v vi c này. N u sau ó ương s m i yêu c u t ch c ăng ký k t hôn, thì ph i làm l i các gi y t theo th t c ăng ký k t hôn t u. 2- Nh n cha, m , con có y u t nư c ngoài 2.1- V i u ki n xin nh n cha, m , con: Theo quy nh t i i u 28 c a Ngh nh, S tư pháp ch ti p nh n ơn xin nh n cha, m , con, n u bên nh n và bên ư c nh n u còn s ng vào th i i m n p ơn yêu c u, t nguy n ng ý và không có tranh ch p; n u trong quá trình gi i quy t h sơ mà m t trong hai bên ch t, không có tranh ch p, thì vi c nh n cha, m , con v n ti p t c ư c gi i quy t; n u c hai bên ch t thì S tư pháp ình ch vi c gi i quy t nh n cha, m , con. Trong quá trình gi i quy t h sơ mà phát sinh tranh ch p gi a bên nh n và bên ư c nh n là cha, m , con ho c v i ngư i th ba, thì S tư pháp ình ch và hư ng d n ương s n p ơn yêu c u Toà án nhân dân c p t nh gi i quy t theo th t c t t ng. 2.2- V trình t , th t c gi i quy t vi c xin nh n cha, m , con: Theo quy nh t i i u 30 và i u 32 c a Ngh nh, c n lưu ý m t s v n sau ây: 2.2.1- Trong trư ng h p ngư i xin nh n cha, m , con có các gi y t , tài li u, ch ng c ch ng minh v quan h cha, m , con (như thư t , phim, nh, băng, ĩa hình, k t qu giám nh v m t y h c...) thì n p cùng ơn xin nh n cha, m , con; n u không có các gi y t , tài li u, ch ng c ó, thì S tư pháp v n xem xét gi i quy t (n u h sơ y và h p l ).
 7. Trong trư ng h p ngư i con chưa ăng ký khai sinh, thì có th cho phép k t h p gi i quy t vi c xin nh n cha, m , con trư c và ăng ký khai sinh sau. 2.2.2- V th t c niêm y t vi c nh n cha, m , con: Vi c niêm y t ư c ti n hành trong th i h n 15 ngày liên t c t i tr s c a S tư pháp và tr s U ban nhân dân c p xã, nơi thư ng trú c a ngư i ư c nh n là cha, m , con. Văn b n niêm y t ph i g m các thông tin v ngư i nh n và ngư i ư c nh n là cha, m , con như h và tên, gi i tính, ngày tháng năm sinh, nơi thư ng trú, s ch ng minh nhân dân ho c h chi u, d ki n th i gian ăng ký vi c nh n cha, m , con (n u không có khi u n i, t cáo vi c nh n cha, m , con). Trong th i h n niêm y t, n u có khi u n i, t cáo vi c nh n cha, m , con, thì U ban nhân dân c p xã có trách nhi m báo cáo ngay b ng văn b n cho S tư pháp; n u không có khi u n i, t cáo vi c nh n cha, m , con, U ban nhân dân c p xã không ph i báo cáo S tư pháp v k t qu niêm y t. 2.2.3- Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con có giá tr k t ngày trao cho các bên ương s và ghi vào s ăng ký. 2.2.4- Trong trư ng h p t ch i ho c ình ch vi c gi i quy t nh n cha, m , con, ương s không ư c hoàn tr l phí. 3- ăng ký vi c nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài 3.1- Theo quy nh t i kho n 2 i u 35 c a Ngh nh, thì v nguyên t c, ch gi i quy t cho ngư i nư c ngoài nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi (sau ây g i là ngư i xin nh n con nuôi), n u ngư i ó thư ng trú t i nư c mà nư c ó ã ký k t ho c cùng gia nh p i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi v i Vi t Nam (Danh m c các nư c ư c ính kèm Thông tư này và ư c B Tư pháp c p nh t khi có s thay i). i v i trư ng h p ngo i l ch xem xét gi i quy t cho ngư i nư c ngoài thư ng trú t i nư c mà nư c ó chưa ký k t ho c chưa cùng gia nh p i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi v i Vi t Nam xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi, n u xin ích danh tr em sau ây ang s ng t i gia ình: - B m côi c cha và m ho c m côi m (ho c cha) còn ngư i kia không rõ là ai; - B tàn t t; - Có quan h h hàng, thân thích v i ngư i xin nh n con nuôi. Quan h h hàng là quan h gi a cô, c u, dì, chú, bác v i nhau (theo bên n i ho c bên ngo i); quan h thân thích là quan h gi a b dư ng v i con riêng c a v , m k v i con riêng c a ch ng. Ngư i xin nh n tr em m côi, tàn t t làm con nuôi nói t i i m này mà không có quan h h hàng, thân thích, thì ph i có th i gian sinh s ng, làm vi c, h c t p, lao ng t i Vi t Nam ít nh t t 6 tháng tr lên. 3.2- V th t c n p h sơ xin nh n con nuôi:
 8. Theo quy nh t i kho n 2 i u 41 c a Ngh nh, h sơ xin nh n con nuôi ph i ư c n p t i cơ quan con nuôi qu c t thông qua ư ng ngo i giao ho c thông qua t ch c con nuôi c a nư c ngoài h u quan ư c phép ho t ng t i Vi t Nam (sau ây g i là Văn phòng con nuôi nư c ngoài). i v i h sơ xin nh n con nuôi c a ngư i thư ng trú t i nư c mà nư c ó chưa ký két ho c gia nh p i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi v i Vi t Nam thì ph i do ngư i xin nh n con nuôi tr c ti p n p t i cơ quan con nuôi qu c t . 3.3- V trình t gi i thi u tr em làm con nuôi: 3.3.1- Vi c gi i thi u tr em làm con nuôi theo quy nh t i i u 51 c a Ngh nh ch ư c th c hi n i v i trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi thư ng trú t i nư c mà nư c ó ã ký k t ho c cùng gia nh p i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi v i Vi t Nam. i v i các trư ng h p này cũng ch ư c gi i thi u tr em ang s ng t i các cơ s nuôi dư ng làm con nuôi; không gi i thi u tr em ang s ng t i gia ình. 3.3.2- Sau khi nh n ư c h sơ, căn c vào nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi (mu n nh n tr em t i t nh, thành ph nào), Cơ quan con nuôi qu c t g i công văn kèm theo b n ch p ơn và n i dung h sơ trích ngang c a ngư i xin nh n con nuôi cho S tư pháp S tư pháp hư ng d n cơ s nuôi dư ng gi i thi u tr em có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t và phù h p v i nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi, cho làm con nuôi. Trong trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi không th hi n rõ ý mu n xin nh n tr em t i t nh, thành ph nào, thì Cơ quan con nuôi qu c t có công văn g i cho S tư pháp, nơi có cơ s nuôi dư ng có kh năng gi i thi u tr em, th c hi n vi c gi i thi u ó. 3.3.3- Theo quy nh t i kho n 2 i u 51 c a Ngh nh, cơ s nuôi dư ng ch ư c gi i thi u tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng c a mình làm con nuôi. Trong trư ng h p không có tr em có i u ki n và phù h p v i nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi, thì trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a S tư pháp, ngư i ng u cơ s nuôi dư ng ph i tr l i b ng văn b n cho S tư pháp, S tư pháp báo cáo cho cơ quan con nuôi qu c t . Trong trư ng h p xác nh ư c tr em có i u ki n và phù h p v i nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi, ngư i ng u cơ s nuôi dư ng có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho S tư pháp S tư pháp báo cáo cho Cơ quan con nuôi qu c t . Văn b n tr l i c a cơ s nuôi dư ng bao g m các thông tin v tr em ư c gi i thi u làm con nuôi như h và tên; gi i tính; ngày tháng năm sinh; dân t c, qu c t ch; nơi cư trú; nơi sinh (n u là tr sơ sinh); quê quán (n u bi t rõ); h và tên cha, m (n u bi t rõ); tình tr ng s c kho (chi u cao, cân n ng...); kh năng ư c cho làm con nuôi; các nhu c u, s thích c bi t c a tr em (n u có); các thông tin khác v tr em (như m côi, b b rơi, tàn t t...). Kèm theo văn b n 02 t m nh (9x12 ho c 10 x 15) c a tr em. 3.3.4- Theo quy nh t i kho n 3 i u 51 c a Ngh nh, trong trư ng h p xác nh ư c tr em có i u ki n và phù h p v i nguy n v ng c a ngư i xin nh n con nuôi, Cơ quan con nuôi qu c t thông báo b ng văn b n cho ngư i xin nh n con nuôi
 9. (thông qua Cơ quan con nuôi qu c t c a nư c ó ho c Văn phòng con nuôi nư c ngoài). Trong văn b n n nh rõ th i gian mà ngư i xin nh n con nuôi ph i tr l i v vi c ng ý hay không ng ý v tr em ư c gi i thi u làm con nuôi. 3.3.5- Theo quy nh t i kho n 4 i u 51 c a Ngh nh, trong trư ng h p ngư i xin nh n con nuôi ng ý nh n tr em ư c gi i thi u làm con nuôi, Cơ quan con nuôi qu c t có công văn g i S tư pháp S tư pháp hư ng d n cơ s nuôi dư ng làm h sơ c a tr em. Ngư i ng u cơ s nuôi dư ng có trách nhi m làm h sơ c a tr em g m các gi y t theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh. Trong trư ng h p Ngư i xin nh n con nuôi t ch i nh n tr em ã ư c gi i thi u, Cơ quan con nuôi qu c t có công văn g i S tư pháp S tư pháp thông báo l i cho cơ s nuôi dư ng bi t gi i thi u cho ngư i khác. N u ngư i xin nh n con nuôi mu n xin tr em khác làm con nuôi, thì h sơ c a ngư i này ch ư c xem x t gi i quy t sau 12 tháng, k t ngày ngư i ó t ch i nh n tr em ã ư c gi i thi u. 3.4- V trình t , th t c gi i quy t h sơ xin nh n con nuôi: 3.4.1- Theo quy nh t i các i u t i u 45 n i u 49 c a Ngh nh, S tư pháp có trách nhi m giúp U ban nhân dân c p t nh trong vi c thNm tra và ch u trách nhi m v toàn b h sơ c a tr em ư c cho làm con nuôi, b o m úng ti n , gi i quy t h sơ theo quy nh. N u xét th y h sơ c a tr em có các gi y t c n thi t theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh, m i gi y t u h p l , ngu n g c c a tr em rõ ràng, tr em có i u ki n cho làm con nuôi, thì S tư pháp g i công văn báo cáo Cơ quan con nuôi qu c t , kèm theo 01 b h sơ c a tr em. Trong trư ng h p xét th y tr em có ngu n g c không rõ ràng ho c có nghi ng trong h sơ có gi y t gi m o ho c nghi ng có d u hi u mua bán, ánh tráo, b t cóc tr em làm con nuôi, S tư pháp có công văn g i cơ quan Công an cùng c p yêu c u xác minh, kèm 01 b h sơ c a tr em. Theo quy nh t i kho n 2 i u 45 c a Ngh nh, cơ quan Công an có trách nhi m xác minh và tr l i cho S tư pháp trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c công văn yêu c u c a S tư pháp. N u h t th i h n này mà cơ quan Công an chưa có công văn tr l i, S tư pháp v n g i văn b n báo cáo, kèm theo 01 b h sơ, cho Cơ quan con nuôi qu c t xem xét. Trong báo cáo c n nêu rõ v n ã yêu c u cơ quan công an xác minh. 3.4.2- Theo quy nh t i i u 46 c a Ngh nh, Cơ quan con nuôi qu c t có trách nhi m ki m tra toàn b các gi y t trong h sơ c a tr em. N u h sơ chưa y ho c chưa h p l , thì Cơ quan con nuôi qu c t g i công văn cho S tư pháp thông báo cho ngư i ng u cơ s nuôi dư ng ho c cha m hay ngư i giám h c a tr em b sung, hoàn thi n; trong công văn c n n nh rõ th i h n ph i b sung, hoàn thi n h sơ. Trong trư ng h p h sơ c a tr em ã h p l và y các gi y t theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh, cơ quan con nuôi qu c t g i công văn, kèm theo 01 b h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi cho S tư pháp (không g i tr l i h sơ c a tr em). Trong công văn c a Cơ quan con nuôi qu c t ph i nêu rõ ý ki n c a mình v vi c gi i quy t cho tr em làm con nuôi.
 10. 3.4.3- Theo quy nh t i kho n 1 i u 47 c a Ngh nh, trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c công văn tr l i c a Cơ quan con nuôi qu c t kèm theo 01 b h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi, S tư pháp có trách nhi m g i thông báo cho ngư i xin nh n con nuôi (có th thông qua Văn phòng con nuôi nư c ngoài) h n Vi t Nam hoàn t t th t c xin nh n con nuôi; trong công văn c n n nh rõ th i h n mà ngư i xin nh n con nuôi ph i có m t t i Vi t Nam. 3.4.4- Theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 7 c a Ngh nh, S tư pháp thu l phí ăng ký vi c con nuôi do ngư i xin nh n con nuôi n p ho c t ch c ư c u quy n n p thay, ng th i hư ng d n ngư i xin nh n con nuôi làm B n cam k t (theo m u quy nh) thành 04 b n chính. Sau khi ngư i xin nh n con nuôi hoàn t t các th t c, S tư pháp làm báo cáo k t qu thNm tra và xu t ý ki n gi i quy t vi c ngư i nư c ngoài xin nh n tr em làm con nuôi, trình U ban nhân dân c p t nh xem xét quy t nh, kèm theo 01 b h sơ c a tr em và 01 b h sơ c a ngư i xin nh n con nuôi. 3.4.5- Theo quy nh t i i u 48 và i u 49 c a Ngh nh, vi c giao nh n con nuôi ch ư c ti n hành sau khi có Quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh cho phép nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi, ngư i xin nh n con nuôi ang có m t t i Vi t Nam tr c ti p nh n con nuôi và ph i có m t nh ng ngư i theo quy nh t i kho n 2 i u 49 c a Ngh nh. Không ch p nh n vi c u quy n giao con nuôi, nh n con nuôi. N u vì lý do khách quan ( m au, b nh t t, b n công tác...) mà ngư i xin nh n con nuôi không th có m t nh n con nuôi, thì vi c giao nh n ph i hoãn l i. Trong trư ng h p hai v ch ng cùng xin nh n con nuôi mà m t trong hai ngư i vì lý do khách quan không th có m t, thì ph i có gi y u quy n cho ngư i kia; gi y u quy n ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ó xác nh n. Trong trư ng h p bên giao con nuôi là cha m c a tr em, nhưng vì lý do khách quan mà m t trong hai ngư i không th có m t, thì cũng ph i có gi y u quy n cho ngư i kia; gi y u quy n ph i ư c U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó cư trú, xác nh n. i di n c a Văn phòng con nuôi nư c ngoài có th tham d l giao nh n con nuôi v i tư cách ngư i ch ng ki n; tuy t i không cho phép i di n Văn phòng con nuôi nư c ngoài ư c nh n tr em v i tư cách bên nh n. Biên b n giao nh n con nuôi ph i có y ch ký c a bên nh n, bên giao, i di n S tư pháp và óng d u c a S tư pháp. 3.4.6- Trong th i h n 07 ngày, k t ngày giao nh n con nuôi, S tư pháp có trách nhi m g i cho cơ quan con nuôi qu c t toàn b các gi y t c n thi t theo quy nh t i kho n 6 i u 49 c a Ngh nh. 4- ăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài khu v c biên gi i. Trong khi gi i quy t vi c ăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài khu v c biên gi i, c n lưu ý m t s i m sau ây: 4.1- V ph m vi, i tư ng áp d ng:
 11. Các quy nh t i Chương V c a Ngh nh ch áp d ng i v i vi c ăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam thư ng trú t i các xã, phư ng, th tr n khu v c biên gi i Vi t Nam v i công dân c a nư c láng gi ng thư ng trú khu v c biên gi i v i Vi t Nam (Danh sách các xã, phư ng, th tr n thu c khu v c biên gi i ư c ban hành kèm theo Thông tư s 179/2002/TT-BQP ngày 22 tháng 1 năm 2001 c a B Qu c phòng, ư c ính kèm Thông tư này). Vi c k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam thư ng trú khu v c biên gi i Vi t Nam v i công dân c a nư c láng gi ng không thư ng trú khu v c biên gi i v i Vi t Nam ho c gi a công dân Vi t Nam không thư ng trú khu v c biên gi i v i Vi t Nam v i công dân c a nư c láng gi ng thư ng trú khu v c biên gi i Vi t Nam, không thu c ph m vi, i tư ng i u ch nh c a Chương V Ngh nh. 4.2- V trình t , th t c ăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, nuôi con nuôi 4.2.1- T khai ăng ký k t hôn, ơn xin nh n cha, m , con, ơn xin nh n con nuôi ư c áp d ng chung theo m u dành cho công dân Vi t Nam trong nư c theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. 4.2.2- Th t c, n i dung niêm y t vi c k t hôn, nh n cha, m , con ư c th c hi n như vi c niêm y t ăng ký k t hôn, nh n cha, m , con, gi a công dân Vi t Nam v i nhau trong nư c theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. Riêng n i dung niêm y t vi c nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài khu v c biên gi i ph i bao g m các thông tin v ngư i xin nh n con nuôi và tr em như h và tên, gi i tính, ngày tháng năm sinh (tu i), dân t c, qu c t ch, nơi thư ng trú, ngh nghi p, th i gian d nh ăng ký vi c nh n con nuôi. 4.2.3- Gi y ch ng nh n k t hôn, Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con, Quy t nh cho nh n con nuôi ư c áp d ng chung theo m u dành cho công dân Vi t Nam trong nư c, theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. III- I U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 02 tháng 01 năm 2003. 2- Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh t i Thông tư này, thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 3- Căn c vào Ngh nh, Thông tư này và tình hình c th t i a phương, S tư pháp d th o Quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ban hành Quy ch ph i h p gi a S Tư pháp v i Công an t nh, S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các S , ban, ngành a phương nh m th c hi n t t các quy nh c a Ngh nh và Thông tư này. 4- Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát sinh nh ng vi c m i, U ban nhân dân c p t nh, S Tư pháp g i công văn v B Tư pháp k p th i hư ng d n.
 12. Uông Chu Lưu ( ã ký) DANH M C CÁC NƯ C TH C HI N VI C MI N H P PHÁP HOÁ LÃNH S IV I CÁC GI Y T , TÀI LI U V I VI T NAM (Kèm theo Thông tư s 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a B Tư pháp) Nư c ký k t Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi v i Vi t Nam C ng hoà Pháp (ký ngày 01/2/2000). Các nư c ký k t Hi p nh tương tr tư pháp v i Vi t Nam: 1- Liên Xô (cũ), hi n nay Liên bang Nga ang k th a (ký ngày 10/12/1981) 2- Ti p Kh c (cũ), hi n nay C ng hoà Séc và C ng hoà Xlovakia là hai nư c k th a (ký ngày 12/10/1982). 3- C ng hoà Cu Ba (ký ngày 30/11/1984). 4- Hungary (ký ngày 18/1/1985). 5- Bungari (ký ngày 03/10/1986). 6- Ba Lan (ký ngày 22/3/1993). 7- C ng hoà dân ch nhân dân Lào (ký ngày 06/7/1998). 8- Liên bang Nga (ký ngày 25/8/1998). 9- C ng hoà nhân dân Trung Hoa (ký ngày 19/10/1998). 10- C ng hoà Pháp (ký ngày 24/2/1999). 11- Ukaraina (ký ngày 06/4/2000). 12- Mông C (ký ngày 17/4/2000). 13- Belarút (ký ngày 14/9/2000). 14- C ng hoà dân ch nhân dân Tri u Tiên (04/5/2002).
 13. Các nư c ký k t Hi p nh lãnh s v i Vi t Nam (theo thông báo t i Công văn s 2630/LS-VP ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a B Ngo i giao). 1- C ng hoà Ba Lan 2- C ng hoà Bungary 3- C ng hoà Cu Ba 4- C ng hoà Hungary 5- C ng hoà Ir c 6- Mông C 7- Liên bang Nga 8- Rumani 9- C ng hoà Séc 10- C ng hoà nhân dân Trung Hoa 11- Ucraina 12- C ng hoà Xlôvakia Các nư c áp d ng nguyên t c có i có l i v i Vi t Nam (theo thông báo t i Công văn s 2630/LS-VP ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a B Ngo i giao). 1- C ng hoà A-r p Ai-c p 2- Vương Qu c B 3- Ca-na- a 4- Vương Qu c Campuchia 5- C ng hoà Liên bang c 6- C ng hoà h i giáo I-Ran 7- C ng hoà Nam Phi 8- Nh t B n 9- C ng hoà Pháp 10- Vương qu c Thu i n
 14. 11- Liên bang Thu Sĩ. DANH M C CÁC NƯ C Ã KÝ K T HI P NNH H P TÁC V NUÔI CON NUÔI V I VI T NAM (Kèm theo Thông tư s 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a B Tư pháp) 1- C ng hoà Pháp, ký ngày 01-02-2000 PH L C 1 DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C KHU V C BIÊN GI I Ã N NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Kèm theo Thông tư s 179/2001/BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001) T nh biên gi i Huy n biên gi i Xã biên gi i Ghi chú 1- Tuy n biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c 1. Qu ng Ninh 1. Th xã Móng Cái 1- H i Sơn 2- Qu ng Hà 2- H i Yên 3- Bình Liêu 3- H i Hoà 4- Phư ng Ninh Dương 5- Phư ng Ka Long 6- Phư ng Tr n Phú 7- Phư ng Trà C 8- Qu ng Sơn 9- Qu ng c 10- ng Văn 11- Hoành Mô 12- L c H n 13- ng Tâm 14- Tinh Húc
 15. 15- Vô Ng i 2- L ng Sơn 1- ình L p 1- B c Xa 2- L c Bình 2- Bính Xá 3- Cao L c 3- Tam Gia 4- Văn Lang 4- Tú M ch 5- Tràng nh 5- Yên Khoái 6- M u Sơn 7- M u Sơn 8- Xu t L 9- Cao Lâu 10- L c Thanh 11- B o Lâm 12- Th tr n ng ăng 13- Tân M 14- Tân Thanh 15- Thanh Long 16- Thu Hùng 17- Trùng Khánh 18- ào Viên 19- Tân Minh 20- iC n 21- Qu c Khánh 3- Cao B ng 1- Th ch An 1- c Long 2- Qu ng Hoà 2- M Mung
 16. 3- H Lang 3- Th Tr n Tà Lùng 4- Trùng Khánh 4- i Sơn 5- Trà Lĩnh 5- Cách Linh 6- Hà Qu ng 6- Cô Ngân 7- Thông Nông 7- Th Hoa 8- B o L c 8- Thái c 9- B o Lâm 9- Vi t Chu 10- Quang Long 11- ng Loan 12- Lý Qu c 13- Minh Long 14- àm Thu 15- Chi Vi n 16- ình Phong 17- Ng c Khê 18- Phong N m 19- Ng c Chung 20- Lăng Yên 21- Tri Phương 22- Xuân N i 23- Hùng Qu c 24- Quang Hán 25- Cô Mư i 26- T ng C t
 17. 27- N i Thôn 28- C i Viên 29- Vân An 30- Lũng N m 31- Kéo Yên 32- Trư ng Hà 33- Nà Xác 34- Sóc Hà 35- V Quang 36- C n Viên 37- Xuân Trư ng 38- Khánh Xuân 39- Cô Ba 40- Thư ng Hà 41- C c Pàng 42- c H nh 4- Hà Giang 1- Mèo V c 1- Sơn Vĩ 2- ng Văn 2- Xín Cái 3- Yên Minh 3- Thư ng Phùng 4- Qu n B 4- ng Văn 5- V Xuyên 5- Lũng Cú 6- Hoàng Su Phì 6- Mã Lé 7- Xín M n 7- Lùng Táo 8- Xà Phìn 9- S ng Là
 18. 10- Th tr n Ph B ng 11- Ph Là 12- Ph Cáo 13- Th ng M 14- Phú Lũng 15- B ch ích 16- Na Khê 17- Bát i Sơn 18- Nghĩa Thu n 19- Cao Mã P 20- Tùng Vài 21- T Ván 22- Minh Tân 23- Thanh Thu 24- Thanh c 25- Xín Ch i 26- Lao Ch i 27- Thèn Chu Phìn 28- P Lô 29- Thàng Tin 30- B n Mây 31- Nàn Xin 32- Xín M n 33- Chí Cà
 19. 34- Pà V y S 5- Lào Cai 1- B c Hà 1- Sán Ch i 2- Mư ng Khương 2- Xi Ma Cai 3- B o Th ng 3- Xã Nàn Sán 4- Bát Sát 4- T Gia Khâu 5- Th xã Lào Cai 5- Dìn Chín 6- Pha Long 7- T Ng i Chô 8- Tung Trung Ph 9- Mư ng Khương 10- N m Ch y 11- Lùng Vai 12- B n L u 13- B n Phi t 14- Quang Kim 15- B n Qua 16- B n Vư c 17- C c M 18- Tr nh Tư ng 19- N m Ch c 20- A Mú Sung 21- Ngài Th u 22- A Lù 23- Y Tý 24- Phư ng Lào Cai
 20. 25- Phư ng Duyên H i 26- Xã ng Tuy n 6- Lai Châu 1- Sìn H 1- Hu i Luông 2- Phong Th 2- Pa T n 3- Huy n Mư ng 3- N m Ban Tè 4- Ma Li Pho 5- Vàng Ma Ch i 6- Pa Vây S 7- M Sì San 8- Sì L L u 9- Ma Li Chai 10- Dào San 11- Tông Qua Lìn 12- Mù Sang 13- Năm Se 14- B n Lang 15- Sìn Su i H 16- Hua Bum 17- Pa V S 18- Pa 19- Ka Lăng 20- Thu Lũm 21- Mù C II- Tuy n biên gi i Vi t Nam - Lào 1. T nh Lai Châu 1- Mư ng Tè 1- Mư ng Nhé
Đồng bộ tài khoản