Thông tư số 07/2003/TT-BKH

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
6
download

Thông tư số 07/2003/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2003/TT-BKH về việc hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2003/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2003/TT-BKH Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 07/2003/TT- BKH NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N L P CÁC D ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N VÀ U TƯ XÂY D NG CH Căn c vào Ngh nh c a Chính ph s 61/2003/N - CP ngày 06/06/2003 Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c vào Ngh nh c a Chính ph s 02/2003/N - CP ngày 14/1/2003 v phát tri n qu n lý ch . Th c hi n kho n 2, i u 14 Ngh nh 02/2003/N -CP v phát tri n qu n lý ch , B K ho ch và u tư ban hành Thông tư hư ng d n vi c l p các d án quy ho ch phát tri n và u tư xây d ng ch như sau: I. N I DUNG D ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N CH 1. Quy nh v n i dung, trình t l p, th m nh và qu n lý d án quy ho ch phát tri n ch . D án quy ho ch phát tri n ch là m t ph n c a quy ho ch phát tri n ngành thương m i trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; m t b ph n c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i lãnh th . Các quy nh v n i dung, trình t l p, th m nh và qu n lý các d án quy ho ch phát tri n ch ư c th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 07/2003/N - CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph ; Thông tư s 05/2003/TT- BKH ngày 22/7/2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n v n i dung, trình t l p, th m nh và qu n lý các d án quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i- lãnh th . 2. N i dung ch y u c a d án quy ho ch phát tri n ch . Căn c vào quy ho ch phát tri n ngành thương m i, quy ho ch phát tri n ch c a c nư c do B Thương m i ban hành trong t ng th i kỳ; căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i lãnh th trên a bàn; vi c nghiên c u xây d ng quy ho ch phát tri n ch ư c ti n hành thư ng xuyên theo k ho ch; quy ho ch phát tri n ch có th i gian 10 năm tr lên; sau 5 năm quy ho ch ch ph i rà soát, b sung.
  2. Trư ng h p xu t hi n các nhân t m i làm thay i n i dung quy ho ch ã ư c phê duy t ph i t ch c nghiên c u i u ch nh cho phù h p v i i u ki n th c t . Các n i dung ch y u c a các d án quy ho ch phát tri n ch là: a/ Xác nh v trí, vai trò c a ngành thương m i, c a h th ng ch i v i n n kinh t qu c dân, i v i vùng lãnh th và các m c tiêu phát tri n c a h th ng k t c u h t ng thương m i và h th ng ch . b/ Phân tích ánh giá th c tr ng phát tri n và phân b m ng lư i kinh doanh thương m i, m ng lư i ch , nh ng t n t i c n gi i quy t. c/ Phân tích d báo các nhân t nh hư ng n phát tri n và phân b m ng lư i kinh doanh thương m i, m ng lư i ch trong th i kỳ quy ho ch; phân tích và d báo y u t th trư ng và kh năng m r ng th trư ng, tăng năng l c lưu thông và c nh tranh c a hàng hoá t i các ch ; phân tích và d báo xu th phát tri n ch trên th gi i và khu v c. d/ Xác nh quan i m, m c tiêu và lu n ch ng các phương án phát tri n m ng lư i ch . e/ Xây d ng các phương án phát tri n và t ch c không gian bao g m c m t t, m t nư c. f/ Tính toán các i u ki n ch y u m b o m c tiêu quy ho ch ư c th c hi n (nhu c u v v n, thi t b , v t tư, lao ng.....). g/ Lu n ch ng phương án phân b các ch theo t ng lo i ch trên các vùng lãnh th , nh t là i v i các ch u m i tr ng i m cho vi c tiêu th nông s n hàng hoá c p khu v c. h/ Nh ng v n liên quan n yêu c u b o v môi trư ng b n v ng t i các a bàn th c hi n d án quy ho ch phát tri n ch . i/ Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách; xu t các phương án th c hi n quy ho ch phát tri n ch theo các giai o n phát tri n (nh t là giai o n 5 năm u tiên). 3. Qu n lý quy ho ch phát tri n ch - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương là ngư i ch u trách nhi m t ch c l p và quy t nh phê duy t d án quy ho ch phát tri n ch , làm cơ s xây d ng các d án u tư xây d ng ch . S Thương m i/ S Thương m i và Du l ch các a phương là cơ quan qu n lý và th c hi n các d án quy ho ch phát tri n ch trên a bàn. - Các B chuyên ngành (B Thu s n i v i ch thu s n, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn i v i ch nông s n.....) có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v n i dung, trình t l p, th m nh và qu n lý các d án quy ho ch phát tri n các ch u m i, chuyên ngành c p vùng do B mình qu n lý th c hi n.
  3. - Ngu n v n th c hiên quy ho ch phát tri n ch ư c s d ng v n ngân sách nhà nư c và các ngu n v n h p pháp khác. II. U TƯ XÂY D NG PHÁT TRI N CH 1. Quy nh v u tư xây d ng ch Các quy nh v n i dung, trình t l p, th m nh và qu n lý các d án u tư xây d ng ch ư c th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 8/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph và các Thông tư hư ng d n kèm theo. Vi c u th u th c hi n d án u tư ch th c hi n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 s a i, b sung m t s n i dung c a Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 c a Chính ph v Quy ch u th u và các Thông tư hư ng d n kèm theo. 2. Ngu n v n u tư a) Ngân sách trung ương h tr . - H tr xây d ng h t ng các ch u m i nông s n, th c ph m; ch chuyên doanh ngành nông s n, thu s n c p khu v c nh m tiêu th hàng hoá các vùng s n xu t t p trung v nông, lâm, thu s n. - Ch trung tâm c m xã, ch xã vùng sâu, vùng xa, h i o thu c các chương trình phát tri n kinh t xã h i, xoá ói gi m nghèo, nh canh nh cư c a Nhà nư c th c hi n u tư l ng ghép t các chương trình Qu c gia; chương trình phát tri n trung tâm c m xã. b) Ngân sách a phương: - H tr u tư xây d ng cơ s h t ng, nhà ch c a các ch lo i I, ch các ô th l n theo quy ho ch, úng v trí tr ng i m v kinh t thương m i c a các t nh, thành ph , làm trung tâm giao lưu hàng hoá và ph c v nhu c u tiêu dùng trên a bàn. - u tư xây d ng các ch c a kh u qu c gia, qu c t ư c hư ng các ưu ãi t i Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i Khu kinh t c a kh u biên gi i. c) Doanh nghi p, cá nhân là ch u tư d án xây d ng ch - T b v n ra th c hi n d án là ch y u; ư c huy ng v n c a doanh nghi p, cá nhân s n xu t kinh doanh xây d ng nhà ch , các s p hàng, qu y hàng, hàng rào, sân, công trình v sinh, bãi xe, công trình h t ng trong hàng rào và các h ng m c khác;
  4. - ư c s d ng quy n s d ng t, m t nư c và các công trình trong ph m vi ch thu c quy n s d ng c a mình th ch p vay v n tín d ng ngân hàng theo quy nh hi n hành u tư s a ch a l n, c i t o nâng c p ch . 3. Chính sách ưu ãi u tư. 3.1. i tư ng áp d ng và i u ki n ưu ãi u tư. i tư ng và i u ki n ư c áp d ng hư ng chính sách ưu ãi u tư xây d ng ch ư c quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và các Thông tư hư ng d n kèm theo. 3.2. Trình t , th t c c p ưu ãi u tư Trình t , th t c c p ưu ãi u tư i v i d án xây d ng ch th c hi n theo Thông tư s 02/1999/TT- BKH ngày 24/9/1999 c a B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c c p ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuyên khích u tư trong nư c (s a i) và Ngh nh s 35/2002/N - CP ngày 29/3/2002 c a Chính ph . III. T CH C TH C HI N Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o U ban nhân dân các c p, các cơ quan chuyên môn th c hi n các n i dung hư ng d n t i Thông tư này. S K ho ch và u tư các a phương có trách nhi m hư ng d n các ch d án th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v qu n lý quy ho ch phát tri n và u tư xây d ng cơ b n và hư ng d n t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n; n u có khó khăn vư ng m c ngh k p th i ph n ánh v B K ho ch và u tư xem xét gi i quy t. Trương Văn oan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản