Thông tư số 07/2003/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư số 07/2003/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/2003/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2003/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2003/TT-NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 07/2003/TT-NHNN NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH V B O M TI N VAY C A CÁC T CH C TÍN D NG Căn c Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; Căn c Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 v m b o ti n vay c a các t ch c tín d ng; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n m t s quy nh v b o m ti n vay t i các văn b n trên ây các t ch c tín d ng th c hi n khi cho vay theo Quy ch cho vay c a Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam như sau: I. B O M TI N VAY B NG TÀI S N C M C , TH CH P C A KHÁCH HÀNG VAY, B O LÃNH B NG TÀI S N C A BÊN TH BA 1. T ch c tín d ng có quy n l a ch n tài s n i u ki n làm b o m ti n vay, l a ch n bên th ba b o lãnh b ng tài s n. 2. Tài s n c a khách hàng vay, c a bên th ba có th dùng b o m ti n vay. 2.1. Tài s n c m c : a) Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng, kim khí quý, á quý và các v t có giá tr khác; b) Ngo i t b ng ti n m t, s dư trên tài kho n ti n g i t i t ch c cung ng d ch v thanh toán b ng ti n Vi t Nam và ngo i t ; c) Trái phi u, c phi u, tín phi u, kỳ phi u, ch ng ch ti n g i, s ti t ki m, thương phi u, các gi y t khác tr giá ư c b ng ti n. Riêng i v i c phi u c a t ch c tín d ng phát hành, khách hàng vay không ư c c m c t i chính t ch c tín d ng ó; d) Quy n tài s n phát sinh t quy n tác gi , quy n s h u công nghi p, quy n òi n , quy n ư c nh n s ti n b o hi m, các quy n tài s n khác phát sinh t h p ng ho c t các căn c pháp lý khác;
  2. ) Quy n i v i ph n v n góp trong doanh nghi p, k c trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; e) Quy n khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy nh c a pháp lu t; g) Tàu bi n theo quy nh c a B Lu t Hàng h i Vi t Nam, tàu bay theo quy nh c a Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam trong trư ng h p ư c c m c ; h) Tài s n hình thành trong tương lai là ng s n hình thành sau th i i m ký k t giao d ch c m c và s thu c quy n s h u c a bên c m c như hoa l i, l i t c, tài s n hình thành t v n vay, các ng s n khác mà bên c m c có quy n nh n; i) Các tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t. L i t c và các quy n phát sinh t tài s n c m c cũng thu c tài s n c m c , n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; trư ng h p tài s n c m c ư c b o hi m thì kho n ti n b o hi m cũng thu c tài s n c m c . i v i quy n v tài s n quy nh t i ti t d, và e, t ch c tín d ng nh n c m c khi xác nh ư c giá tr c th do các bên tho thu n, ho c thuê t ch c tư v n, t ch c chuyên môn xác nh. 2.2. Tài s n th ch p a) Nhà , công trình xây d ng g n li n v i t, k c các tài s n g n li n v i nhà , công trình xây d ng và các tài s n khác g n li n v i t; b) Giá tr quy n s d ng t mà pháp lu t v t ai quy nh ư c th ch p; c) Tàu bi n theo quy nh c a B Lu t h i Vi t Nam, tàu bay theo quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam trong trư ng h p ư c th ch p; d) Tài s n hình thành trong tương lai là b t ng s n hình thành sau th i i m ký k t giao d ch th ch p và s thu c quy n s h u c a bên th ch p như hoa l i, l i t c, tài s n hình thành t v n vay, công trình xây d ng, các b t ng s n khác mà bên th ch p có quy n nh n; ) Các tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p th ch p toàn b tài s n có v t ph , thì v t ph ó cũng thu c tài s n th ch p. Trong trư ng h p th ch p m t ph n b t ng s n có v t ph , thì v t ph ch thu c tài s n th ch p, n u các bên có tho thu n. Hoa l i, l i t c và các quy n phát sinh t tài s n th ch p cũng thu c tài s n th ch p, n u các bên có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh; trư ng h p tài s n th ch p ư c b o hi m thì kho n ti n b o hi m cũng thu c tài s n th ch p. 2.3. Tài s n b o lãnh:
  3. Tài s n c a bên th ba dùng b o m th c hi n nghĩa v b o lãnh bao g m các tài s n theo quy nh t i i m 2.1 và i m 2.2 kho n 2 M c này. 3. Tài s n mà khách hàng vay, bên b o lãnh dùng c m c , th ch p, b o lãnh vay v n t i t ch c tín d ng ph i có các i u ki n sau ây: 3.1. Tài s n ph i thu c quy n s h u ho c thu c quy n s d ng, qu n lý c a khách hàng vay, bên b o lãnh theo quy nh sau ây: a) i v i giá tr quy n s d ng t, ph i thu c quy n s d ng c a khách hàng vay, bên b o lãnh và ư c th ch p, b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t v t ai; b) i v i tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c, thì ph i là tài s n do Nhà nư c giao cho doanh nghi p ó qu n lý, s d ng và ư c dùng b o m ti n vay theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p Nhà nư c; c) i v i tài s n khác, thì ph i thu c quy n s h u c a khách hàng vay, bên b o lãnh. Trư ng h p tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký quy n s h u, thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i có gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n. 3.2. Tài s n ư c phép giao d ch, t c là tài s n mà pháp lu t cho phép ho c không c m mua, bán, t ng cho, chuy n i, chuy n như ng, c m c , th ch p, b o lãnh và các giao d ch khác. 3.3. Tài s n không có trách ch p, t c là tài s n không có tranh ch p v quy n s h u ho c quy n s d ng, qu n lý c a khách hàng vay, bên b o lãnh t i th i i m ký k t h p ng b o m. Trong văn b n l p riêng ho c h p ng c m c , th ch p, b o lãnh, khách hàng vay, bên b o lãnh ph i cam k t v i t ch c tín d ng v vi c tài s n c m c , th ch p, b o lãnh không có tranh ch p và ph i ch u trách nhi m v cam k t c a mình. 3.4. Tài s n mà pháp lu t quy nh ph i mua b o hi m thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i mua b o hi m tài s n trong th i h n b o m ti n vay. 4. T ch c tín d ng l a ch n bên b o lãnh có các i u ki n sau ây: 4.1. Có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam i v i bên b o lãnh là pháp nhân, cá nhân Vi t Nam. i v i bên b o lãnh là pháp nhân, cá nhân nư c ngoài có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s theo quy nh pháp lu t c a nư c mà bên b o lãnh là pháp nhân nư c ngoài có qu c t ch ho c cá nhân nư c ngoài là công dân, n u pháp lu t nư c ngoài ó ư c B Lu t Dân s c a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, các văn b n pháp lu t khác c a Vi t Nam quy nh ho c ư c i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia quy nh; trong trư ng h p pháp nhân, cá nhân nư c ngoài xác l p, th c hi n vi c b o lãnh t i Vi t Nam, thì ph i có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4.2. Có tài s n i u ki n theo quy nh t i i m 2.3, kho n 2 M c này th c hi n nghĩa v b o lãnh, tr trư ng h p bên b o lãnh là t ch c tín d ng, cơ quan qu n lý
  4. ngân sách nhà nư c, thì th c hi n b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t v b o lãnh ngân hàng, b o lãnh c a ngân sách nhà nư c. 5. Vi c bên b o lãnh th c hi n c m c , th ch p tài s n ho c không th c hi n c m c , th ch p tài s n th c hi n nghĩa v b o lãnh là do t ch c tín d ng và bên b o lãnh tho thu n. II. H P NG VÀ TH T C C M C , TH CH P, B O LÃNH 1. H p ng c m c , th ch p, b o lãnh (g i chung là h p ng b o m) ph i ư c l p thành văn bàn; h p ng b o m có th l p thành văn b n riêng, ho c ghi trong h p ng tín d ng. 1.1. H p ng c m c , th ch p tài s n có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên và a ch các bên; ngày, tháng, năm; b) Nghĩa v ư cb o m; c) Mô t tài s n c m c , th ch p; giá tr c a tài s n c m có, th ch p; riêng tài s n c m c , th ch p là tài s n hình thành trong tương lai có th mô t khái quát v tài s n; d) Bên gi tài s n, gi y t c a tài s n c m c , th ch p; ) Quy n và nghĩa v c a các bên; e) Các tho thu n v trư ng h p x lý và phương th c x lý tài s n c m c , th ch p; g) Các tho thu n khác. 1.2. H p ng b o lãnh có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên và a ch các bên; ngày, tháng, năm; b) Cam k t c a bên b o lãnh v vi c th c hi n nghĩa v thay cho bên ư c b o lãnh; c) Nghĩa v ư c b o lãnh, ph m vi b o lãnh và bên ư c b o lãnh; d) Tài s n b o lãnh, giá tr tài s n b o lãnh, tr trư ng h p bên b o lãnh là t chưc tín d ng và cơ quan qu n lý ngân sách Nhà nư c; riêng tài s n b o lãnh là tài s n hình thành trong tương lai có th mô t khái quát v tài s n; ) Quy n, nghĩa v c a bên b o lãnh, bên nh n b o lãnh, bên ư c b o lãnh; e) Các tho thu n v trư ng h p x lý và phương th c x lý tài s n b o lãnh; g) Các tho thu n khác.
  5. 2. Trư ng h p giao d ch b o m ti n vay b coi là vô hi u t ng ph n hay toàn b , thì không nh hư ng n hi u l c c a h p ng tín d ng mà giao d ch b o m ó là m t i u ki n. Khách hàng vay, bên b o lãnh ph i ti p t c th c hi n nghĩa v tr n , nghĩa v b o lãnh c a mình và b sung tài s n b o m như ã cam k t. 3. Vi c ch ng nh n, ch ng th c hay không ch ng nh n, ch ng th c h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c ho c U ban nhân dân c p có thNm quy n là do các bên tho thu n; trư ng h p pháp lu t quy nh h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n ph i có ch ng nh n ho c ch ng th c, thì các bên ph i tuân theo. U ban nhân dân c p có thNm quy n ch ng th c h p ng c m c , th ch p, b o lãnh là các c p U ban nhân dân theo quy nh c a Chính ph và văn b n hư ng d n c a B Tư pháp v công ch ng, ch ng th c. 4. Vi c ăng ký, xoá ăng ký c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10/3/2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m và các văn b n hư ng d n c a B Tư pháp, B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng, B , ngành khác có liên quan. Vi c ăng ký, xoá ăng ký th ch p, b o lãnh tài s n là giá tr quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t ư c th c hi n khi các B , ngành có liên quân ban hành các văn b n hư ng d n c th v trình t , th t c, l phí ăng ký giao d ch b o m và S a chính ho c S a chính - Nhà t, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m. 5. Vi c gi tài s n và gi y t c a tài s n b o m ti n vay. 5.1. Khi c m c tài s n, b o lãnh b ng ng s n, khách hàng vay, bên b o lãnh có nghĩa v giao tài s n c m c cho t ch c tín d ng gi . Các bên ư c tho thu n v vi c khách hàng vay, bên b o lãnh ho c bên th ba gi tài s n c m c trong các trư ng h p sau ây: a) Tài s n c m c có ăng ký quy n s h u nhưng t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n; b) Tài s n c m c không ph i ăng ký quy n s h u nhưng vi c c m c b ng tài s n này ph i ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. 5.2. Khi th ch p tài s n, b o lãnh b ng b t ng s n, tài s n th ch p, b o lãnh do khách hàng vay ho c bên b o lãnh gi , tr trư ng h p các bên tho thu n giao cho t ch c tín d ng ho c bên th ba gi . N u th ch p, b o lãnh b ng tài s n có ăng ký quy n s h u ho c giá tr quy n s d ng t, thì t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n quy n s h u tài s n, gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 5.3. i v i tài s n c m c là phương ti n v n t i, phương ti n ánh b t thu h i s n có gi y ch ng nh n ăng ký theo quy nh c a pháp lu t (g i t t là gi y ch ng nh n ăng ký), thì t ch c tín d ng ph i gi b n chính gi y ch ng nh n ăng ký; khách hàng vay, bên b o lãnh ư c dùng b n sao có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c và xác nh n c a t ch c tín d ng (nơi nh n c m c , th ch p) lưu hành phương ti n trong th i h n c m c , th ch p. T ch c tín d ng xác nh n vào b n sao gi y ch ng nh n ăng ký sau khi ã có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà
  6. nư c. N i dung xác nh n c a t ch c tín d ng trên b n sao gi y ch ng nh n ăng ký là: "b n chính ang lưu gi t i... t ngày.... tháng..... năm.... n ngày... tháng..... năm..." và ch ký c a T ng giám c (Giám c) ho c Phó T ng giám c (Phó giám c) và d u c a t ch c tín d ng; ho c ch ký c a Giám c (Phó Giám c) và d u ơn v thành viên c a t ch c tín d ng ư c u quy n quy t nh cho vay. Trong trư ng h p kho n vay ư c gia h n n , thì t ch c tín d ng xác nh n gia h n th i h n lưu hành b n sao gi y ch ng nh n ăng ký phù h p v i th i h n gia h n n . B n sao gi y ch ng nh n ăng ký có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c và xác nh n c a t ch c tín d ng ch có giá tr lưu hành phương ti n trong th i h n c m c , th ch p, k c th i h n ư c gia h n n (n u có). Khi h t h n s d ng b n sao gi y ch ng nh n ăng ký, khách hàng vay, bên b o lãnh ph i n p l i cho t ch c tín d ng. 5.4. i v i tài s n c m c , th ch p, b o lãnh là tàu bi n, tàu bay tham gia ho t ng trên tuy n qu c t , t ch c tín d ng gi b n sao gi y ch ng nh n ăng ký có ch ng nh n c a cơ quan công ch ng Nhà nư c, ch phương ti n gi b n chính gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành phương ti n. 6. i v i tài s n c m c , b o lãnh là v t tư, hàng hoá luân chuy n trong quá trình s n xu t kinh doanh, thì khách hàng vay, bên b o lãnh ch ư c bán, chuy n i khi có ch p thu n b ng văn b n c a t ch c tín d ng nh n c m c . i v i tài s n th ch p, b o lãnh là nhà , công trình xây d ng bán, cho thuê, thì khách hàng vay, bên b o lãnh ch ư c bán, cho thuê trong trư ng h p có ch p thu n b ng văn b n c a t ch c tín d ng nh n th ch p. 7. Trư ng h p c m c , b o lãnh quy n tài s n phát sinh t quy n tác gi , quy n s h u - công nghi p, quy n òi n , quy n ư c nh n s ti n b o hi m, quy n i v i ph n v n góp trong doanh nghi p, quy n khai thác tài nguyên..., thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i giao cho t ch c tín d ng b n chính gi y t ch ng minh v quy n tài s n và cùng t ch c tín d ng th c hi n các th t c pháp lý t ch c tín d ng có quy n s h u h p pháp i v i quy n tài s n ã c m c , b o lãnh trong trư ng h p khách hàng vay không th c hi n nghĩa v tr n . 8. Trong h p ng c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n hình thành trong tương lai có th mô t khái quát v tài s n; khi tài s n hình thành trong tương lai ưa vào s d ng và bên c m c , th ch p, b o lãnh có quy n s h u i v i tài s n ó, thì các bên ph i l p ph l c h p ng c m c , th ch p, b o lãnh, trong ó mô t tài s n, xác nh giá tr tài s n, vi c gi a tài s n và gi y t c a tài s n th c hi n theo quy nh t i kho n 5 M c này. Các bên có liên quan th c hi n vi c ăng ký, xoá ăng ký giao d ch b o m theo quy nh t i kho n 4 M c này. 9. Doanh nghi p Nhà nư c ư c c m c , th ch p tài s n mà Nhà nư c giao cho doanh nghi p ó qu n lý, s d ng vay v n t i các t ch c tín d ng. T ng công ty nhà nư c ư c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n mà Nhà nư c giao cho qu n lý, s d ng, sau khi tr i giá tr tài s n ã giao cho các doanh nghi p thành viên h ch toán c l p. Khi doanh nghi p Nhà nư c c m c , th ch p tài s n là toàn b dây chuy n công ngh chính theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành kinh t - k thu t, thì ph i ư c cơ
  7. quan quy t nh thành l p doanh nghi p ó ng ý b ng văn b n. Vi c c m c , th ch p tài s n không ph i là dây chuy n công ngh chính thì do doanh nghi p nhà nư c và t ch c tín d ng tho thu n. i v i doanh nghi p nhà nư c mà cơ quan nhà nư c có thNm quy n ã có quy t nh khoán kinh doanh ho c cho thuê, thì vi c c m c , th ch p tài s n vay v n t i t ch c tín d ng ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ng ý b ng văn b n. i v i doanh nghi p nhà nư c mà cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã có quy t nh giao cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p, ho c bán doanh nghi p, ho c chuy n i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, thì h p ng và th t c c m c , th ch p tài s n th c hi n như quy nh c a pháp lu t i v i khách hành vay không ph i là doanh nghi p Nhà nư c. 10. i v i tài s n c a pháp nhân, cá nhân nư c ngoài có t i Vi t Nam, thì h p ng và th t c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; n u tài s n có nư c ngoài, thì các bên có liên quan tho thu n v h p ng và th t c c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c pháp lu t nư c ngoài và thông l qu c t nh ng không trái v i pháp lu t Vi t Nam. III. PH M VI B O M TH C HI N NGHĨA V TR N VÀ PH M VI B O M TI N VAY C A TÀI S N 1. Ph m vi b o m th c hi n nghĩa v là nghĩa v tr n c a khách hàng vay i v i t ch c tín d ng. Nghĩa v tr n c a khách hàng vay i v i t ch c tín d ng bao g m ti n vay (n g c), lãi vay, lãi quá h n, các kho n phí (n u có) ư c ghi trong h p ng tín d ng mà khách hàng vay ph i tr theo quy nh c a pháp lu t, tr trư ng h p các bên có tho thu n lãi vay, lãi quá h n, các kho n phí (n u có) không thu c ph m vi b o m th c hi n nghĩa v . 2. Trư ng h p nhi u bên cùng b o lãnh cho m t nghĩa v c a khách hàng vay, thì các bên b o lãnh ph i liên i th c hi n vi c b o lãnh, tr trư ng h p có tho thu n ho c pháp lu t có quy nh b o lãnh theo các ph n c l p; t ch c tín d ng nh n b o lãnh có th yêu c u b t c m t trong s nh ng bên b o lãnh th c hi n toàn b nghĩa v b o lãnh. Trư ng h p t ch c tín d ng nh n b o lãnh có th bù tr nghĩa v v i khách hàng vay ư c b o lãnh, thì bên b o lãnh không ph i th c hi n nghĩa v ã b o lãnh. 3. Giá tr tài s n b o m ư c xác nh t i th i i m ký k t h p ng b o m do các bên có liên quan tho thu n, tr trư ng h p giá tr quy n s d ng t thuê c a nhà nư c th c hi n theo quy nh t i i m b Kho n 11 i u 1 Ngh nh s 85/2002/N - CP ngày 25/10/2002. Giá tr tài s n b o m ph i l n hơn giá tr nghĩa v ư c b o d m, tr trư ng h p t ch c tín d ng và khách hàng vay tho thu n b o m b ng tài s n như là m t bi n pháp b sung i v i kho n vay mà khách hàng vay ã có các i u ki n vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh t i Kho n 18 i u 1 Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002.
  8. 4. Nghĩa v tr n ghi trong h p ng tín d ng có th ư c b o m b ng m t ho c nhi u tài s n, b ng m t ho c nhi u bi n pháp b o m b ng tài s n, v i i u ki n ph i th c hi n quy nh t i kho n 3 M c này. 5. Trong th i h n b o m, các bên có th tho thu n rút b t, b sung, thay th tài s n b o m v i i u ki n ph i th c hi n theo quy nh t i kho n 3 M c này. Trư ng h p khách hàng vay ã th c hi n ư c m t ph n nghĩa v tr n có b o m b ng tài s n, n u có yêu c u thì t ch c tín d ng có th cho rút b t tài s n b o m tương ng v i ph n nghĩa v ã th c hi n và vi c rút b t tài s n b o m không làm nh hư ng n nghĩa v tr n có b o m b ng tài s n còn l i và vi c x lý tài s n b o m sau này. 6. Ph m vi b o m ti n vay c a tài s n th c hi n theo quy nh t i kho n 13 i u 1 Ngh nh 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002. Trong trư ng h p các bên tho thu n dùng m t tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v tr n , thì khách hàng vay, bên b o lãnh ph i thông báo cho t ch c tín d ng nh n b o m ti p theo v các l n b o m trư c ó; n u không thông báo thì ph i b i thư ng khi có thi t h i x y ra cho bên b thi t h i. M i l n c m c , th ch p, b o lãnh b ng m t tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v tr n , các bên ph i l p thành văn b n và ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. Th t ưu tiên thanh toán gi a các t ch c tín d ng cùng ư c b o m b ng m t tài s n ư c xác nh theo th t ăng ký giao d ch b o m. Trong trư ng h p các t ch c tín d ng cùng nh n b o m tho thu n thay i th t ưu tiên thanh toán, thì ph i ăng ký vi c thay i ó t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m. IV. B O M TI N VAY B NG TÀI S N HÌNH THÀNH T V N VAY 1. i u ki n c a khách hàng vay v m c v n t có tham gia vào d án u tư ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng và giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c , th ch p theo quy nh t i ti t c i m 1 Kho n 17 i u 1 Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002 áp ng ư c m t trong ba trư ng h p sau ây: 1.1. Có m c v n t có tham gia vào d án u tư ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng t i thi u b ng 15% t ng m c v n u tư; 1.2. Có m c v n t có tham gia vào d án u tư ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng c ng v i giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c , th ch p t i thi u b ng 15% t ng m c v n u tư; 1.3. Có giá tr tài s n b o m ti n vay b ng m t ho c nhi u bi n pháp c m c , th ch p t i thi u b ng 15% t ng m c v n u tư c a d án ho c phương án s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2. Th t c và h p ng c m c , th ch p b ng tài s n hình thành t v n vay ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay và hư ng d n c a Thông tư này v vi c c m c , th ch p b ng tài s n hình thành trong tương lai.
  9. V. TH CH P, B O LÃNH B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T THUÊ MÀ TH I H N THUÊ Ã TR TI N CÒN L I DƯ I 05 NĂM 1. Khách hàng vay, bên b o lãnh ư c th ch p, b o lãnh b ng giá tr quy n s d ng t thuê mà th i h n thuê ã ư c tr ti n còn l i dư i 05 năm nhưng th i h n thuê ã tr ti n còn l i ph i trên 01 năm; th i h n cho vay ph i phù h p v i th i h n thuê còn l i. T ch c tín d ng xem xét, quy n nh vi c nh n th ch p, b o lãnh i v i lo i t này và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 2. Vi c xác nh giá tr quy n s d ng t mà th i h n thuê ã ư c tr ti n còn l i dư i 05 năm ư c th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 11 i u 1 Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002. 3. Trình t , th t c, h p ng th ch p lo i t này th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t ai, quy nh c a Chính ph v b o m ti n vay và Thông tư này. VI. CH M D T BI N PHÁP B O M TI N VAY B NG TÀI S N 1. Các bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay, bên b o lãnh b ng tài s n ư c ch m d t trong các trư ng h p sau: 1.1. Khách hàng vay hoàn thành nghĩa v tr n ho c bên b o lãnh hoàn thành nghĩa v b o lãnh i v i t ch c tín d ng. 1.2. Tài s n b o m ti n vay ã ư c x lý thu h i n theo quy nh c a pháp lu t; 1.3. Các bên tho thu n thay th b ng bi n pháp b o m khác; 1.4. Các trư ng h p khác mà pháp lu t quy nh ho c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Khi ch m d t bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n c m c , th ch p c a khách hàng vay, b o lãnh c a bên th ba, thì h p ng b o m ư c thanh lý theo quy nh c a pháp lu t. VII. CHO VAY KHÔNG CÓ B O M B NG TÀI S N 1. T ch c tín d ng l a ch n khách hàng vay i u ki n cho vay không có b o m b ng tài s n theo quy nh c a Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002 và Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999. Trư ng h p khách hàng vay có i u ki n ư c vay không có b o m b ng tài s n, t ch c tín d ng có th tho thu n v i khách hàng vay vi c bên th ba có uy tín và kh năng tài chính cam k t tr n thay b ng văn b n, n u khách hàng vay không tr ư c n . Các t ch c tín d ng ban hành quy nh v vi c cho vay không có b o m b ng tài s n và m c cho vay không có b o m b ng tài s n áp d ng trong h th ng c a mình. 2. Khách hàng tr n g c, lãi v n vay úng h n là khách hàng vay mà t i th i i m ký k t h p ng tín d ng không có n g c quá h n ho c ch m tr lãi v n vay i v i t
  10. ch c tín d ng cho vay ho c các t ch c tín d ng khác; n g c quá h n, lãi v n vay ch m tr không bao g m n khoanh, n ư c giãn, n ch x lý theo quy nh c a Chính ph và lãi v n vay ch m tr phát sinh t nh ng kho n n này. 3. Trư ng h p Chính ph , Th tư ng Chính ph có quy nh v cho vay không có b o m b ng tài s n i v i khách hàng vay và nhu c u vay v n c th , thì t ch c tín d ng th c hi n theo quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a ngân hàng nhà nư c Vi t Nam. VIII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 4/4/2000 c a Th ng c ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và Thông tư s 10/2000/TT-NHNN1 ngày 31/8/2000 c a Th ng c ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n gi i pháp v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng theo Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP c a Chính ph ngày 31/7/2000. 3. Các h p ng tín d ng, h p ng c m c , th ch p, b o lãnh ư c xác l p trư c ngày Ngh nh s 85/2002/N -CP ngày 25/10/2002 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng còn hi u l c, thì ti p t c th c hi n theo các i u kho n các bên ã tho thu n phù h p v i các quy nh c a pháp lu t t i th i i m ký k t h p ng cho n khi khách hàng vay tr h t n cho t ch c tín d ng cho vay. 4. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh ngân hàng nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản