Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
69
lượt xem
4
download

Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 07/2006/tt-bgdđt', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ***** S : 07/2006/TT-BGDĐT Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2006 THÔNG TƯ HƯ NG D N V TIÊU CHU N, QUY TRÌNH, TH T C VÀ H SƠ XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Sau khi th ng nh t v i Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương; B Giáo d c và Đào t o hư ng d n v tiêu chu n, quy trình, th t c và h sơ xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú như sau: I. HƯ NG D N CHUNG 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng a) Thông tư này hư ng d n v tiêu chu n, quy trình, th t c và h sơ xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. b) Thông tư này đư c áp d ng cho nhà giáo trong các cơ s giáo d c và cán b qu n lý giáo d c bao g m: - Giáo viên m m non, giáo viên ti u h c, giáo viên trung h c cơ s , giáo viên trung h c ph thông, giáo viên công tác t i trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trung tâm d y ngh ; - Giáo viên các trư ng d y ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p; gi ng viên các trư ng cao đ ng, đ i h c, trư ng Đ ng, trư ng đoàn th và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân; - Cán b , công ch c làm nhi m v qu n lý nhà trư ng bao g m: hi u trư ng, phó hi u trư ng, cán b công tác t i các phòng, ban c a các đ i h c, trư ng đ i h c, cao đ ng, h c vi n; cán b , công ch c công tác t i các cơ quan qu n lý giáo d c: Phòng Giáo d c và Đào t o, S Giáo d c và Đào t o, B Giáo d c và Đào t o, b ph n qu n lý đào t o các B , ngành và các cơ quan nghiên c u giáo d c; c) Nh ng ngư i thu c đ i tư ng quy đ nh t i đi m b, kho n 1 m c này, ngh hưu sau ngày 31 tháng 12 năm 2003 thu c đ i tư ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đ t năm 2006 do năm 2004 không t ch c xét t ng. d) Các nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c đã ngh hưu (không thu c đi m c m c này) sau đó ti p t c công tác t i các trư ng, các cơ s giáo d c khác, không thu c đ i tư ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. 2. Th i gian xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 2. Danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đư c xét và công b 2 năm m t l n vào d p k ni m ngày Nhà giáo Vi t Nam 20-11. II. TIÊU CHU N XÉT T NG 1. Tiêu chu n Nhà giáo nhân dân Đ i tư ng đư c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân ph i đ t đư c các tiêu chu n sau: a) Đ o đ c: Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; có ph m ch t đ o đ c t t, t n t y v i ngh , thương yêu, chăm sóc, giáo d c h c sinh; gương m u, th c s là t m gương sáng cho h c sinh và đ ng nghi p noi theo. b) Có tài năng sư ph m xu t s c, có công l n trong s nghi p giáo d c c a dân t c: - Đã đư c Nhà nư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú, tính đ n năm xét t ng t 6 năm tr lên; - Có nhi u thành tích xu t s c, đóng góp hi u qu rõ r t vào công cu c đ i m i s nghi p giáo d c; - Trong công tác gi ng d y đ t ch t lư ng hi u qu cao, có nhi u h c sinh gi i, có công phát hi n và b i dư ng h c sinh có năng khi u, góp ph n đào t o nhân tài; - Hoàn thành xu t s c nhi m v đư c giao, góp ph n quan tr ng vào vi c xây d ng đơn v tr thành t p th tiên ti n xu t s c; - Có nhi u sáng ki n, gi i pháp, công trình nghiên c u khoa h c đư c ng d ng r ng rãi trong công tác gi ng d y, giáo d c ho c qu n lý giáo d c đư c H i đ ng khoa h c c p B , c p Nhà nư c x p h ng t khá tr lên, tính t sau năm đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú: + Đ i v i giáo viên m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông; giáo viên công tác t i trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trung tâm d y ngh ; giáo viên trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng d y ngh : có nhi u sáng ki n, gi i pháp, công trình nghiên c u khoa h c đ nâng cao ch t lư ng giáo d c - đào t o đư c H i đ ng khoa h c c p B , c p t nh đánh giá và x p h ng t khá tr lên; + Đ i v i gi ng viên các trư ng cao đ ng, đ i h c, trư ng Đ ng, đoàn th : là ch biên nhi u giáo trình, ch trì đ tài nghiên c u khoa h c c p B , ho c ch trì nhánh đ tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c đư c ng d ng có hi u qu trong gi ng d y, đư c H i đ ng khoa h c c p B , c p Nhà nư c đánh giá và x p lo i t t; + Đ i v i cán b qu n lý giáo d c: có công trình nghiên c u khoa h c đư c h i đ ng khoa h c c p t nh, c p B , c p Nhà nư c đánh giá t khá tr lên, đư c ng d ng có hi u qu trong công tác đ i m i phương pháp qu n lý, nâng cao hi u qu qu n lý; đã tham mưu, t ch c th c hi n có hi u qu công cu c đ i m i và phát tri n s nghi p giáo d c góp ph n làm cho đơn v th c hi n t t ch c năng nhi m v và đ t thành tích xu t s c. c) Có nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i: - Có nhi u thành tích trong công tác b i dư ng, giúp đ đ ng nghi p v chuyên môn và nghiên c u khoa h c. - Có uy tín l n và nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i, ti p t c gi v ng và phát huy nh hư ng c a Nhà giáo ưu tú, là nhà giáo đ u đàn tiêu bi u đư c đ ng nghi p th a nh n là nhà giáo m u m c; đư c h c sinh và nhân dân kính tr ng. d) Có th i gian tr c ti p nuôi d y, gi ng d y t 20 năm tr lên.
 3. - Đ i v i cán b qu n lý giáo d c và nghiên c u giáo d c thì ph i có th i gian công tác trong ngành t 25 năm tr lên trong đó có 15 năm tr lên tr c ti p nuôi d y, gi ng d y; th i gian làm cán b qu n lý có tham gia gi ng d y không đư c tính là th i gian tr c ti p gi ng d y. 2. Tiêu chu n Nhà giáo ưu tú a) Đ i tư ng đư c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú ph i đ t các tiêu chu n sau: - Đ o đ c: Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; có ph m ch t đ o đ c t t, t n t y v i ngh , thương yêu, chăm sóc, giáo d c h c sinh; gương m u, là t m gương cho h c sinh và đ ng nghi p noi theo; - Có tài năng sư ph m, có công trong s nghi p giáo d c; đư c h c sinh, đ ng nghi p và nhân dân kính tr ng: + Trong công tác gi ng d y đ t ch t lư ng t t, đ t hi u qu rõ r t, có nhi u h c sinh gi i; + Hoàn thành xu t s c nhi m v đư c giao, có nhi u đóng góp trong vi c xây d ng đơn v , trư ng h c tr thành t p th lao đ ng xu t s c; + Có c i ti n ho c sáng ki n, kinh nghi m, ho c công trình nghiên c u khoa h c đư c áp d ng đ t hi u qu trong công tác gi ng d y, giáo d c ho c qu n lý giáo d c đư c H i đ ng khoa h c các c p đánh giá, x p h ng t khá tr lên. - Có th i gian tr c ti p nuôi d y, gi ng d y t 15 năm tr lên. Đ i v i cán b qu n lý giáo d c va nghiên c u giáo d c thì ph i có th i gian công tác trong ngành t 20 năm tr lên trong đó có 10 năm tr lên tr c ti p nuôi d y, gi ng d y; th i gian làm cán b qu n lý có tham gia gi ng d y không đư c tính là th i gian tr c ti p gi ng d y. b) Tiêu chu n c th v tài năng sư ph m và có công trong s nghi p giáo d c đ i v i giáo viên t ng c p h c, trình đ đào t o và cán b qu n lý: - Đ i v i giáo viên m m non: + Đ m b o ch t lư ng và hi u qu nuôi d y các cháu, th c hi n các ho t đ ng chăm sóc, giáo d c tr đ t ch t lư ng cao, gi m t l tr suy dinh dư ng, góp ph n thu hút tr đ n trư ng; + Đ m b o th c hi n xu t s c nh ng m c tiêu, yêu c u c a ngành h c giáo d c m m non, góp ph n xây d ng đơn v tr thành t p th lao đ ng xu t s c c a ngành h c; + Có sáng ki n, ho c c i ti n đ nuôi d y các cháu đư c t t hơn, đư c t p th sư ph m t c p trư ng tr lên công nh n; + Có ít nh t 5 năm là giáo viên gi i h c chi n sĩ thi đua c p cơ s tr lên; + Giúp đ , b i dư ng đư c nhi u giáo viên m m non d y gi i; đư c đ ng nghi p tín nhi m và th a nh n là giáo viên m m non d y gi i, tiêu bi u c a đ a phương, đư c cha m các cháu tín nhi m; + Hư ng d n, v n đ ng đư c nhi u cha m các cháu th c hi n nuôi d y con theo phương pháp khoa h c đ t k t qu t t. - Đ i v i giáo viên ti u h c: + Th c hi n xu t s c nhi m v c a giáo viên ti u h c, có nhi u thành tích trong công tác ch ng mù ch và ph c p giáo d c ti u h c; trong gi ng d y đ t ch t lư ng và hi u qu cao; có nhi u h c sinh x p lo i gi i; + Có nhi u đóng góp xây d ng đơn v tr thành t p th lao đ ng xu t s c; đư c đ ng nghi p th a nh n là giáo viên d y gi i, tiêu bi u c a giáo d c ti u h c đ a phương; là nhà giáo m u
 4. m c, t m gương sáng c a ngành giáo d c đ a phương; đư c h c sinh kính tr ng, cha m h c sinh và nhân dân tín nhi m; + Đ i v i giáo viên các vùng có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn, giáo viên là ngư i dân t c ít ngư i: có tinh th n kh c ph c khó khăn bám trư ng, bám l p, h t lòng vì h c sinh, có nhi u bi n pháp, gi i pháp v n đ ng đư c nhi u h c sinh đ n l p, gi v ng s lư ng h c sinh; + Có c i ti n, ho c sáng ki n kinh nghi m đư c áp d ng trong gi ng d y, giáo d c h c sinh, đư c H i đ ng khoa h c ngành giáo d c t c p huy n tr lên công nh n; + Có ít nh t 5 năm là giáo viên gi i ho c chi n sĩ thi đua c p cơ s tr lên + Có nhi u thành tích giúp đ đ ng nghi p ph n đ u tr thành giáo viên d y gi i, b i dư ng đ i ngũ giáo viên d y gi i c a trư ng, c a đ a phương. - Đ i v i giáo viên trung h c cơ s , trung h c ph thông: + Gi ng d y, giáo d c h c sinh đ t ch t lư ng t t, hi u qu cao, phát huy tính ch đ ng và trí thông minh c a h c sinh, có h c sinh đ t h c sinh gi i các c p; + Có nhi u đóng góp xây d ng đơn v tr thành t p th lao đ ng xu t s c, góp ph n xây d ng, n đ nh và phát tri n s nghi p giáo d c c a đ a phương; + Đ i v i giáo viên các vùng có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn, giáo viên là ngư i dân t c ít ngư i có tinh th n kh c ph c khó khăn xây d ng trư ng l p, dìu d t h c sinh, có nhi u h c sinh trư ng thành đóng góp xây d ng đ a phương; + Có c i ti n, sàng ki n kinh nghi p áp d ng trong gi ng d y, trong qu n lý đư c H i đ ng khoa h c ngành giáo d c t c p t nh tr lên đánh giá và công nh n; + Có ít nh t 5 năm là giáo viên gi i ho c chi n sĩ thi đua c p t nh; + Có nhi u thành tích trong công tác b i dư ng và xây d ng đ i ngũ giáo viên d y gi i c a trư ng, c a đ a phương; + Đư c đ ng nghi p th a nh n là giáo viên d y gi i tiêu bi u c a c p h c; là nhà giáo m u m c, là t m gương sáng c a ngành giáo d c đ a phương; đư c h c sinh kính tr ng, cha m h c sinh và nhân dân tín nhi m. - Đ i v i giáo viên các trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng d y ngh : + Gi ng d y đ t ch t lư ng và hi u qu cao, có nhi u đóng góp đ đ i m i m c tiêu, n i dung, chương trình đào t o. Có nhi u đóng góp đ đào t o đ i ngũ cán b k thu t và công nhân lành ngh cho ngành và đ a phương. Có nhi u h c sinh gi i c v lý thuy t, k thu t và tay ngh ; + Có nhi u gi i pháp, sáng ki n kinh nghi m, c i ti n đư c áp d ng mang l i hi u qu , đư c H i đ ng khoa h c t c p trư ng tr lên đánh giá, x p h ng; + Có ít nh t 5 năm đư c công nh n là giáo viên gi i c p trư ng ho c chi n sĩ thi đua cơ s , trong đó có ít nh t 2 năm đư c công nh n là giáo viên gi i c p t nh ho c chi n sĩ thi đua c p t nh đ i v i các trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng d y ngh c a đ a phương, ho c đư c B ch qu n công nh n là giáo viên gi i c p B , ngành; + Có nhi u đóng góp xây d ng, b i dư ng đ i ngũ cán b gi ng d y gi i c a khoa, c a trư ng;
 5. + Có nhi u đóng góp trong vi c hư ng d n sinh viên c i ti n phương pháp h c t p và nghiên c u khoa h c đ t k t qu , có nhi u sinh viên gi i. - Đ i v i gi ng viên các trư ng đ i h c: + Gi ng d y, hư ng d n sinh viên nghiên c u khoa h c, th c t p đ t ch t lư ng và hi u qu cao; có nhi u đóng góp trong đ i m i m c tiêu, n i dung, chương trình, phương pháp và nâng cao ch t lư ng giáo d c; + Có b dày thành tích trong nghiên c u khoa h c, ch biên giáo trình, ch trì đ tài nghiên c u khoa h c c p B , ho c ch trì nhánh đ tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c đư c ng d ng trong gi ng d y, đã đư c H i đ ng khoa h c c p B , c p Nhà nư c x p lo i t t; + Có ít nh t 5 năm đư c công nh n là gi ng viên gi i c p trư ng ho c chi n sĩ thi đua cơ s , trong đó ít nh t 1 năm đ t danh hi u giáo viên gi i c p t nh v i các trư ng thu c t nh, giáo viên gi i c p B v i các trư ng thu c B , ngành; + Có nhi u đóng góp xây d ng, b i dư ng đ i ngũ cán b gi ng d y gi i c a chuyên ngành, c a trư ng; + Có nhi u đóng góp trong vi c hư ng d n sinh viên, h c viên c i ti n phương pháp h c t p; tích c c nghiên c u khoa h c đ t thành tích cao, có nhi u sinh viên gi i, có thành tích đóng góp đào t o nh ng ngư i gi i cho đ t nư c. - Đ i v i cán b qu n lý đư c quy đ nh t i đi m b, m c I: + Trong th i gian tr c ti p gi ng d y có ít nh t 3 năm giáo viên gi i, gi ng viên gi i quy đ nh theo c p h c, trình đ đào t o và trong th i gian làm cán b qu n lý có ít nh t 1 năm là chi n sĩ thi đua c p t nh, B ; + Th i kỳ công tác qu n lý giáo d c ph i có gi i pháp, sáng ki n ho c công trình nghiên c u khoa h c có tác d ng đ i m i công tác qu n lý, nâng cao hi u qu qu n lý đư c h i đ ng khoa h c c p t nh, B đánh giá t lo i khá tr lên; đã tham mưu, t ch c th c hi n có k t qu công cu c đ i m i và phát tri n s nghi p giáo d c góp ph n làm cho đơn v th c hi n t t ch c năng, nhi m v và đ t thành tích xu t s c. 3. Nh ng đi m c n lưu ý trong quá trình xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú a) Đ i v i cán b , giáo viên đang công tác trong ngành giáo d c đư c đi u đ ng đi B, C trong th i kỳ ch ng M c u nư c, th i gian công tác chi n trư ng B, C đư c tính là th i gian tr c ti p gi ng d y; b) H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú các c p c n đ c bi t quan tâm đ i v i các nhà giáo đang tr c ti p gi ng d y, giáo viên đang công tác mi n núi, h i đ o, vùng sâu, vùng xa và giáo viên ngư i dân t c ít ngư i và các giáo viên m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trung c p chuyên nghi p. Do tính ch t và ph m vi ho t đ ng c a các nhà giáo các c p h c và trình đ đào t o trên đây, khi xem xét tiêu chu n nh hư ng c a nhà giáo, thì ch y u xem xét nh hư ng nhà giáo trong c p h c và trình đ đào t o đó đ a phương; c) Đ i tư ng đư c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ph i đ t các tiêu chu n quy đ nh t i m c I và m c II c a Thông tư này và không trong th i gian b thi hành k lu t. III. QUY TRÌNH, TH T C VÀ H SƠ
 6. 1. Thành l p H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú a) H i đ ng c p cơ s xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (sau đây g i là H i đ ng c p cơ s ); - H i đ ng c p cơ s là h i đ ng nhà trư ng c a các c p h c và trình đ đào t o c a h th ng giáo d c qu c dân, h i đ ng các cơ quan qu n lý giáo d c: Phòng Giáo d c và Đào t o, S Giáo d c và Đào t o, cơ quan B Giáo d c và Đào t o, h i đ ng các đơn v nghiên c u giáo d c. H i đ ng c p cơ s do hi u trư ng, th trư ng đơn v ra quy t đ nh thành l p; - Thành ph n h i đ ng c p cơ s quy đ nh như sau: + Đ i v i trư ng m m non, trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng b túc văn hóa, trung tâm giáo d c k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm d y ngh : Hi u trư ng, giám đ c làm ch t ch, ch t ch công đoàn làm phó ch t ch, phó hi u trư ng, phó giám đ c, t trư ng chuyên môn, đ i di n giáo viên ho c chi n sĩ thi đua và Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (n u có) làm y viên; + Đ i v i trư ng trung h c chuyên nghi p, trư ng d y ngh : Hi u trư ng làm ch t ch, ch t ch công đoàn làm phó ch t ch, phó hi u trư ng, trư ng b môn ho c trư ng kh i, trư ng phòng, ban, đ i di n giáo viên gi i ho c chi n sĩ thi đua và Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (n u có) làm y viên; + Đ i v i các trư ng cao đ ng, đ i h c, h c vi n, các trư ng thành viên thu c Đ i h c qu c gia, Đ i h c khu v c: Hi u trư ng làm ch t ch, ch t ch công đoàn làm phó ch t ch, phó hi u trư ng, ch nhi m, ch nhi m khoa, ph trách các phòng, ban ch c năng có liên quan, đ i di n gi ng viên gi i ho c chi n sĩ thi đua, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (n u có) làm y viên; + Đ i v i các cơ quan qu n lý giáo d c, nghiên c u giáo d c: Th trư ng cơ quan làm ch t ch, ch t ch công đoàn làm phó ch t ch, ph trách đơn v ho c phòng, ban ch c năng tr c thu c có liên quan, đ i di n giáo viên gi i, gi ng viên gi i ho c chi n sĩ thi đua, đ i di n Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (n u có) làm y viên. b) H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây g i là H i đ ng c p huy n); - H i đ ng c p huy n xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đ i v i các nhà giáo đư c H i đ ng c p cơ s các trư ng thu c giáo d c m m non, trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng b túc văn hóa, trung tâm giáo d c k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm d y ngh thu c c p huy n qu n lý đ ngh , do y ban nhân dân c p huy n ra quy t đ nh thành l p; - Thành ph n H i đ ng c p huy n g m: Trư ng phòng giáo d c và đào t o làm ch t ch, ch t ch công đoàn giáo d c huy n làm phó ch t ch, phó trư ng phòng giáo d c và đào t o, cán b ph trách chuyên môn, t ch c cán b , đ i di n giáo viên gi i ho c chi n sĩ thi đua, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (n u có) làm y viên. c) H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Đ i h c qu c gia, Đ i h c khu v c (sau đây g i là H i đ ng ĐHQG, ĐHKV); - H i đ ng ĐHQG, ĐHKV xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đ i v i nhà giáo đư c H i đ ng c p cơ s các trư ng thành viên đ ngh do giám đ c DHQG, ĐHKV ra quy t đ nh thành l p; - Thành ph n H i đ ng DHQG, ĐHKV g m: Giám đ c ho c phó giám đ c thư ng tr c làm ch t ch, ch t ch công đoàn làm phó ch t ch, các phó giám đ c đ i h c, các hi u trư ng
 7. trư ng thành viên, trư ng các ban: đào t o, t ch c cán b , thanh tra, t ng h p; đ i di n Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và gi ng viên gi i ho c chi n sĩ thi đua, làm y viên. d) H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i là H i đ ng c p t nh); - H i đ ng c p t nh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đ i v i nhà giáo đư c H i đ ng c p huy n và H i đ ng c p cơ s các trư ng, đơn v tr c thu c đ ngh , do y ban nhân dân c p t nh ra quy t đ nh thành l p; - Thành ph n H i đ ng c p t nh g m: Giám đ c S Giáo d c và Đào t o làm ch t ch, ch t ch công đoàn giáo d c t nh, thành ph làm phó ch t ch, các phó giám đ c, các trư ng phòng ph trách các c p h c và trình đ đào t o, t ch c cán b , thanh tra, t ng h p, đ i di n thư ng tr c h i đ ng thi đua khen thư ng ngành giáo d c, đ i di n giáo viên gi i, gi ng viên gi i ho c chi n sĩ thi đua c p t nh, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú làm y viên. đ) H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú c p B , ngành (sau đây g i là H i đ ng c p B ); - H i đ ng c p B xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đ i v i nhà giáo đư c H i đ ng c p cơ s các trư ng h c, các đơn v tr c thu c B ngành đ ngh , do B trư ng ra quy t đ nh thành l p; - Thành ph n H i đ ng c p B g m: B trư ng ho c th trư ng làm ch t ch, ch t ch công đoàn ngành ho c v trư ng V T ch c cán b ( nh ng ngành không có công đoàn ngành d c) làm phó ch t ch, th trư ng các cơ quan ch c năng có liên quan, đ i di n giáo viên gi i, gi ng viên gi i ho c chi n sĩ thi đua c p t nh, chi n sĩ thi đua c p B , Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú làm y viên. e) H i đ ng c p Nhà nư c xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; H i đ ng c p Nhà nư c xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đư c thành l p và ho t đ ng theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph có trách nhi m xét trình Th tư ng Chính ph (qua Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương) trình Ch t ch nư c phong t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. 2. Quy đ nh chung đ i v i H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú các c p a) Thành ph n H i đ ng ph i có ít nh t 1/3 t ng s thành viên là giáo viên gi i, gi ng viên gi i ho c chi n sĩ thi đua cơ s , chi n sĩ thi đua c p b , ngành, t nh, đoàn th trung ương, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tham gia h i đ ng. b) Các cu c h p c a H i đ ng đư c coi là h p l khi ít nh t có s tham d c a 2/3 s thành viên c a H i đ ng có trong quy t đ nh; c) Các nhà giáo đư c H i đ ng c p dư i đ ngh lên H i đ ng c p trên xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ph i có s phi u tán thành ít nh t b ng 2/3 t ng s thành viên H i đ ng có trong quy t đ nh; d) H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú m i c p có m t t thu ký ho c ban thư ký giúp vi c, do ch t ch H i đ ng ra quy t đ nh thành l p; e) H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú s d ng con d u c a cơ quan, đơn v do ch t ch H i đ ng ph trách. 3. Quy trình xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 8. a) Đ i v i H i đ ng c p cơ s : - Gi i thi u và b phi u tín nhi m: + H p toàn th cán b , giáo viên trong đơn v nghiên c u quy đ nh hư ng d n xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; + Trên cơ s n m v ng đ i tư ng, tiêu chu n, quy trình xét ch n, t ch c cho cán b , giáo viên t gi i thi u và gi i thi u công khai nh ng ngư i có đ tiêu chu n; + Toàn th cán b , giáo viên trong đơn v trao đ i thành tích, công lao c a t ng ngư i, so sánh, đ i chi u v i tiêu chu n và b phi u tín nhi m. K t qu ki m phi u tín nhi m đư c công b công khai trong đơn v ; + Các nhà giáo đư c H i đ ng c p cơ s đưa vào danh sách xét ch n là nh ng ngư i ph i đ t t 60% s phi u tín nhi m c a cán b , giáo viên tr lên; + Đ i v i các trư ng cao đ ng, đ i h c có th t ch c cho cán b , gi ng viên b phi u tín nhi m t i các khoa. - H i đ ng c p cơ s sơ duy t: - H p H i đ ng c p cơ s đ xem xét, trao đ i thành tích công lao c a t ng ngư i, xem xét nh ng ý ki n đóng góp, đánh giá c a cán b , giáo viên bư c 1, đ i chi u v i tiêu chu n và b phi u sơ duy t. - Công b k t qu sơ duy t và t ch c thăm dò dư lu n: + H i đ ng c p cơ s công b k t qu sơ duy t trong toàn đơn v , t ch c thăm dò dư lu n trong cán b c t cán, ban ch p hành công đoàn, ban ch p hành đoàn TNCS H Chí Minh. Thăm dò dư lu n trong đ i di n h c sinh và đ i di n h c sinh và đ i di n cha m h c sinh đ i v i trư ng m m non, cơ s giáo d c ph thông, trong đ i di n h c sinh, sinh viên đ i v i trư ng b túc văn hóa, trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm d y ngh , trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng d y ngh , trư ng cao đ ng, đ i h c; + Đ i v i các trư ng cao đ ng, đ i h c có th t ch c thăm dò dư lu n các khoa và đ i di n h c sinh, sinh viên trong khoa. - H i đ ng c p cơ s b phi u tán thành: + Trên cơ s danh sách đã sơ duy t và k t qu thăm dò dư lu n, H i đ ng c p cơ s h p đ xem xét và b phi u tán thành. Danh sách b phi u tán thành là danh sách đã b phi u sơ duy t ho c đã đư c H i đ ng c p cơ s n đ nh đưa vào danh sách nh ng nhà giáo đã đ t s phi u sơ duy t. K t qu b phi u tán thành đư c công b trong toàn đơn v ; + Các nhà giáo có s phi u đ t t 2/3 t ng s thành viên H i đ ng c p cơ s (theo quy t đ nh thành l p H i đ ng) tr lên đư c hoàn ch nh h sơ và đưa vào danh sách đ ngh lên H i đ ng c p trên; + H sơ c a H i đ ng c p cơ s g i lên H i đ ng c p trên đư c quy đ nh như sau: Các trư ng thu c giáo d c m m non, trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng b túc văn hóa, trung tâm d y ngh thu c huy n (qu n, th xã), g i h sơ lên H i đ ng c p huy n; Các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung c p chuyên nghi p, d y ngh , trung h c ph thông, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trư ng chính tr tr c thu c các t nh, thành ph , g i h sơ lên H i đ ng c p t nh;
 9. Các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung c p chuyên nghi p, d y ngh , tr c thu c B , g i h sơ lên H i đ ng B ch qu n, kèm theo ý ki n đánh giá vi c ch p hành ch trương chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c c a UBND t nh, thành ph nơi thư ng đóng; Các trư ng thành viên thu c Đ i h c qu c gia, Đ i h c khu v c, g i h sơ lên H i đ ng ĐHQG, ĐHKV; Các trư ng Đ ng, trư ng đoàn th Trung ương g i h sơ v H i đ ng B Giáo d c và Đào t o. b) Đ i v i H i đ ng c p huy n, H i đ ng c p t nh, H i đ ng c p B , H i đ ng ĐHKV và h i đ ng ĐHQG (sau đây g i là H i đ ng): - L p danh sách h sơ: + Trên cơ s danh sách đ ngh c a H i đ ng c p dư i, ki m tra và l p danh sách nh ng ngư i đ tiêu chu n đ trình H i đ ng. Ngư i có đ tiêu chu n đ trình H i đ ng là ngư i có đ 60% s phi u tín nhi m c a cán b , giáo viên và có s phi u tán thành đ t t 2/3 t ng s thành viên H i đ ng tr lên c a m i c p; + L p h sơ g i t i m i thành viên c a H i đ ng đ nghiên c u trư c. - H p H i đ ng đ sơ duy t: + H p H i đ ng đ đ i chi u v i tiêu chu n đ xem xét, so sánh, trao đ i thành tích, công lao c a t ng nhà giáo trong danh sách; + H p H i đ ng đ b phi u sơ duy t. - Công b k t qu sơ duy t và t ch c thăm dò dư lu n H i đ ng công b k t qu sơ duy t và t ch c thăm dò dư lu n theo quy đ nh như sau: + H i đ ng c p huy n: Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các H i đ ng c p cơ s , b ng công văn thông báo l y ý ki n; + H i đ ng c p t nh: Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các phòng giáo d c và đào t o c p huy n b ng công văn thông báo l y ý ki n; + H i đ ng c p B : Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các H i đ ng c p cơ s tr c thu c B b ng công văn th ng báo l y ý ki n; + H i đ ng ĐHKV: Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các trư ng, đơn v tr c thu c ĐHKV b ng niêm y t công khai và công văn thông báo l y ý ki n; + H i đ ng ĐHQG: Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các trư ng, đơn v tr c thu c ĐHQG b ng niêm y t công khai và công văn thông báo l y ý ki n. - H p H i đ ng đ b phi u tán thành: + Trên cơ s danh sách đã sơ duy t, k t qu thăm dò dư lu n, H i đ ng h p đ xem xét, cân nh c và b phi u tán thành. Danh sách b phi u tán thành là danh sách đã b phi u sơ duy t ho c đã đư c H i đ ng n đ nh đưa vào danh sách nh ng nhà giáo đã đ t s phi u nh t đ nh khi sơ duy t; Các nhà giáo có s phi u đ t t 2/3 t ng s thành viên H i đ ng (theo quy t đ nh thành l p) tr lên m i đư c đưa vào danh sách đ ngh lên H i đ ng c p trên; + Hoàn ch nh h sơ cá nhân, h sơ c a H i đ ng đ ngh lên H i đ ng c p trên. 4. H sơ đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 10. a) H sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân: - B n khai thành tích đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân có dán nh 3 x 4; - B n khai sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, giáo trình, công trình nghiên c u khoa h c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân; - Tóm t t n i dung sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, công trình nghiên c u khoa h c t sau năm đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú. M u h sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân đư c quy đ nh t i m c 1 ph l c kèm theo Thông tư này. b) H sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú: - B n khai thành tích đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú có dán nh 3 x 4; - B n khai sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú thu c giáo d c m m non, ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm k thu t t ng h p - hư ng nghi p, trung c p chuyên nghi p, d y ngh ; - B n khai sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, giáo trình công trình nghiên c u khoa h c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú thu c giáo d c đ i h c, cao đ ng. M u h sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú đư c quy đ nh t i m c 2 ph l c kèm theo Thông tư này. c) H sơ c a H i đ ng c p dư i đ ngh lên H i đ ng c p trên: - T trình đ ngh phong t ng danh hi u lên Nhà giáo nhân dân; - T trình đ ngh phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú; - Danh sách đ ngh phong t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân; - Danh sách đ ngh phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú; - Biên b n ki m phi u b u Nhà giáo nhân dân; - Biên b n ki m phi u b u Nhà giáo ưu tú; - Báo cáo quá trình t ch c xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; - Tóm t t h sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân; - Tóm t t h sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú. M u h sơ c a H i đ ng đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đư c quy đ nh t i m c 3 ph l c kèm theo Thông tư này. 5. Th i gian n p h sơ: a) H i đ ng c p t nh, đơn v và thư ng tr c thu c B n p h sơ lên H i đ ng c p B trư c ngày 05 tháng 6 c a năm xét t ng (n u vào ngày ngh ho c ngày l thì lùi l i không quá 3 ngày); b) Các trư ng Đ ng, trư ng đoàn th Trung ương, H i đ ng ĐHKV g i h sơ v H i đ ng B Giáo d c và Đào t o trư c ngày 05 tháng 6 c a năm xét t ng (n u vào ngày ngh ho c ngày l thì lùi l i không quá 2 ngày);
 11. c) H i đ ng c p B , H i đ ng ĐHQG n p h sơ lên H i đ n xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú c p Nhà nư c trư c ngày 05 tháng 7 c a năm xét t ng (n u vào ngày ngh ho c ngày l thì lùi l i không quá 2 ngày). IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh t i Thông tư này đ u b bãi b . 2. Th trư ng các cơ quan, t ch c đoàn th , đơn v đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú hoàn toàn ch u trách nhi m v tính chính xác c a h sơ đ ngh , đ ng th i có trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo v vi c xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Cá nhân đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú mà vi ph m pháp lu t b tòa án k t án tù thì b tư c danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú theo quy đ nh hi n hành. Trong quá trình th c hi n, n u có v n đ phát sinh ho c khó khăn, vư ng m c, các cơ quan, t ch c đoàn th , đơn v ph n ánh v B Giáo d c và Đào t o (Văn phòng B Giáo d c và Đào t o) đ k p th i gi i quy t./. B TRƯ NG Nguy n Minh Hi n PH L C M u h sơ đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (Kèm theo thông tư s 07/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) 1. M u h sơ đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân: M u 1.1- B n khai thành tích đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân; M u 1.2- B n khai sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, giáo trình, công trình nghiên c u khoa h c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân; M u 1.3- Tóm t c n i dung sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, công trình nghiên c u khoa h c t sau năm đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú. 2. M u h sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú: M u 2.1- B n khai thành tích đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú; M u 2.2- B n khai sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú. M u 2.3- B n khai sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, giáo trình, công trình nghiên c u khoa h c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú. 3. M u h sơ c a H i đ ng đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: M u 3.1- T trình đ ngh phong t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân;
 12. M u 3.2- T trình đ ngh phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú; M u 3.3- Danh sách đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân; M u 3.4- Danh sách đ ngh xét t ng danh hi u nhà giáo ưu tú; M u 3.5- Biên b n ki m phi u b u Nhà giáo nhân dân; M u 3.6- Biên b n ki m phi u b u nhà giáo ưu tú; M u 3.7a- Báo cáo quá trình xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; M u 3.7b- Báo cáo quá trình xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú c a H i đ ng c p B g i H i đ ng c p Nhà nư c; M u 3.8- Tóm t t h sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân; M u 3.9- Tóm t t h sơ cá nhân đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú; M u 1.1 (Ph i vi t tay) B N KHAI THÀNH TÍCH Đ NGH nh XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN (3x4) I- SƠ LƯ C TI U S B N THÂN 1- H và tên:………………………………………………… Nam, n : ................................... 2- Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................ 3- Nguyên quán: ...................................................................................................................... 4- Trú quán: ............................................................................................................................. 5- Dân t c:............................................................................................................................... 6- Nơi công tác: ....................................................................................................................... 7- Ch c v hi n nay: ................................................................................................................ 8- Trình đ đào t o:………………………………………… Chuyên ngành:............................ 9- Ngày vào ngành giáo d c:.................................................................................................... 10- S năm tr c ti p gi ng d y (ghi rõ th i gian): .................................................................... ................................................................................................................................................ 11- Năm đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú: ............................................................... 12- S năm đ t giáo viên gi i ho c chi n sĩ thi đua sau khi đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú (ghi s năm và t ng năm; g i kèm b n sao quy t đ nh ho c gi y ch ng nh n): a) C p trư ng ho c c p cơ s ………………………… năm; g m các năm: ................................................................................................................................................ b) C p huy n ho c c p cơ s (đ i v i GD M m non, Ti u h c):……………………năm; g m các năm: ................................................................................................................................................ c) C p t nh, B : …………… năm; g m các năm:
 13. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 13- K lu t (th i gian, hình th c, lý do): ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO D C (Ghi rõ t ng quá trình) Th i gian Nhi m v đư c giao, ch c v , nơi công tác T năm đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú đ n nay Th i gian Nhi m v đư c giao, ch c v , nơi công tác III- NH NG THÀNH TÍCH Đ T ĐƯ C Đ I CHI U V I TIÊU CHU N NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
 14. 1- Đ o đ c: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 2- Tài năng sư ph m xu t s c, có công l n đ i v i s nghi p giáo d c c a dân t c (t năm đư c phong t ng danh hi u Nhà giáo ưu tú đ n nay). - Thành tích đóng góp đ i m i s nghi p giáo d c: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. - B i dư ng h c sinh gi i - đào t o nhân tài: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Sáng ki n, gi i pháp, công trình nghiên c u khoa h c ph c v s nghi p giáo d c: (tên, năm, h i đ ng khoa h c c p t nh, b , c p Nhà nư c đánh giá x p h ng - g i kèm b n sao biên b n nghi m thu). ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................
 15. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. - Đóng góp xây d ng đơn v : ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 3. Có nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i - Đóng góp b i dư ng đ i ngũ giáo viên gi i, giúp đ đ ng nghi p v chuyên môn và nghiên c u khoa h c: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. - Uy tín, nh hư ng c a Nhà giáo ưu tú đ i v i h c sinh, đ ng nghi p, v i ngành và xã h i: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Xác nh n, đánh giá c a đơn v Ngày … tháng … năm 200… Ngư i khai (ký tên)
 16. M u 1.2 (Ph i vi t tay) B N KÊ KHAI SÁNG KI N, C I TI N K THU T HO C ÁP D NG CÔNG NGH M I GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U KHOA H C Đ NGH XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN H và tên: ................................................................................................................................. Đơn v công tác:........................................................................................................................ ................................................................................................................................................. C p đánh giá Năm Tên - n i dung chính X p h ng I- Sáng ki n, c i ti n: II- Giáo trình: (kê khai giáo trình ch biên) III- Công trình Nghiên c u khoa h c: Đánh giá và xác nh n c a S GD&ĐT Ngày … tháng … năm 200…
 17. c a trư ng tr c thu c B Ngư i khai (ký tên) M u 1.3 (Ph i vi t tay) TÓM T T N I DUNG SÁNG KI N, C I TI N K THU T HO C ÁP D NG CÔNG NGH M I CÔNG TRÌNH NGHIÊN C U KHOA H C ĐƯ C H I Đ NG KHOA H C C P T NH, B , NHÀ NƯ C ĐÁNH GIÁ, X P H NG, Đ NGH XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN (K t sau năm nh n danh hi u Nhà giáo ưu tú) H và tên .................................................................................................................................. Đơn v công tác......................................................................................................................... ................................................................................................................................................. I- Sáng ki n, c i ti n - Tên sáng ki n, c i ti n - Năm th c hi n - N i dung sáng ki n - Hi u qu chung và hi u qu trong GD&ĐT - C p đánh giá - X p h ng II- Công trình nghiên c u khoa h c - Tên đ tài nghiên c u khoa h c - Năm th c hi n - N i dung đ tài (tóm t t) - Năm nghi m thu
 18. - C p nghi m thu, đánh giá - Văn b n nghi m thu - Hi u qu áp d ng chung c a đ tài - Hi u qu c a đ tài áp d ng trong giáo d c và đào t o Xác nh n c a S GD-ĐT Ngày … tháng … năm 200… c a trư ng tr c thu c B Ngư i khai (ký tên) M u 2.1 (Ph i vi t tay) B N KHAI THÀNH TÍCH Đ NGH nh XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO ƯU TÚ (3 x 4) I- SƠ LƯ C TI U S B N THÂN 1- H và tên:……………………………………………………… Nam, n : ............................. 2- Ngày tháng năm sinh: ........................................................................................................... 3- Nguyên quán: ....................................................................................................................... 4- Trú quán: .............................................................................................................................. 5- Dân t c:................................................................................................................................ 6- Nơi công tác: ........................................................................................................................ 7- Ch c v hi n nay: ................................................................................................................. 8- Trình đ đào t o:…………………………………………… Chuyên ngành:......................... 9- Ngày vào ngành giáo d c:..................................................................................................... 10- S năm tr c ti p gi ng d y (ghi rõ th i gian): ..................................................................... ................................................................................................................................................. 11- S năm đ t giáo viên gi i ho c Chi n sĩ thi đua: (Ghi s năm và t ng năm, g i kèm b n sao quy t đ nh ho c gi y ch ng nh n): ................................................................................................................................................. a) C p trư ng ho c c p cơ s : ……… năm; g m các năm: ....................................................... ................................................................................................................................................. b) C p huy n ho c c p cơ s đ i v i GD M m non, Ti u h c …… năm; g m các năm:............................................................................................................................ c) C p t nh, thành ph , B …… năm; g m các năm: .................................................................................................................................................
 19. 12- K lu t (th i gian, hình th c, lý do): ................................................................................... ................................................................................................................................................. II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO D C (Ghi rõ t ng quá trình) Th i gian Nhi m v đư c giao, ch c v , nơi công tác III- NH NG THÀNH TÍCH Đ T ĐƯ C Đ I CHI U V I TIÊU CHU N NHÀ GIÁO ƯU TÚ 1- Đ o đ c: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................
 20. ................................................................................................................................................. 2- Tài năng sư ph m, có công trong s nghi p giáo d c - Ch t lư ng, hi u qu gi ng d y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. - Đóng góp đ i m i m c tiêu, n i dung, chương trình đào t o (Đ i v i TCCN, DN, CĐ, ĐH) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. - B i dư ng h c sinh gi i (s lư ng h c sinh gi i các c p) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. - Sáng ki n, c i ti n k thu t ho c áp d ng công ngh m i, giáo trình, công trình nghiên c u khoa h c ph c v s nghi p giáo d c (tên, năm áp d ng, h i đ ng các c p đánh giá, x p lo i, g i kèm b n sao biên b n nghi m thu). ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản