Thông tư số 07/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
174
lượt xem
18
download

Thông tư số 07/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2007/TT-BYT về hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân do Bộ Y tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2007/TT-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc S : 07/2007/TT-BYT ******* Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N V HÀNH NGH Y, Y H C C TRUY N VÀ TRANG THI T BN Y T TƯ NHÂN Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân s 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003; Căn c Ngh nh s 103/2003/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; B Y t hư ng d n v hành ngh y, y h c c truy n và trang thi t b y t tư nhân như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh, ph m vi áp d ng và i tư ng áp d ng: a) Thông tư này hư ng d n chi ti t v hành ngh y, y h c c truy n và trang thi t b y t tư nhân; b) Thông tư này áp d ng i v i cá nhân, t ch c Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài; cá nhân, t ch c nư c ngoài hành ngh y, y h c c truy n và trang thi t b y t tư nhân t i Vi t Nam, Thông tư này áp d ng c i v i các cơ s y, y h c c truy n dân l p ư c thành l p v i m c ích nhân o, khám, ch a b nh mi n phí, c p phát thu c mi n phí cho ngư i nghèo và các i tư ng chính sách t i Vi t Nam; t ch c các t khám b nh, ch a b nh nhân o. c) Lĩnh v c hành ngh dư c, v c xin, sinh phNm y t và dư c h c c truy n tư nhân áp d ng theo Thông tư s 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 c a B Y t hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u v i u ki n kinh doanh thu c theo quy nh c a Lu t Dư c và Ngh nh s 79/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c. 2. Nguyên t c hư ng d n: a) Thông tư ch quy nh nh ng i u, kho n, i m mà Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh s 103/2003/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân (sau ây g i chung là Ngh nh s 103/2003/N -CP) giao cho B Y t hư ng d n thi hành; b) Ngư i hành ngh y, y h c c truy n và trang thi t b y t tư nhân ph i áp d ng các quy nh c a Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư, Lu t Thương m i, Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, Ngh nh s 103/2003/N -CP, Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. II. CÁC HÌNH TH C T CH C HÀNH NGH
 2. 1. Các hình th c t ch c hành ngh y, y h c c truy n và trang thi t b y t tư nhân: a) Các hình th c t ch c hành ngh y tư nhân ư c th c hi n theo quy nh t i i u 16 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; b) Các hình th c t ch c hành ngh y h c c truy n tư nhân ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 5 i u 21 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; c) Các hình th c t ch c hành ngh trang thi t b y t tư nhân ư c th c hi n theo quy nh t i i u 34 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. 2. Các hình th c t ch c hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa: Các phòng khám chuyên khoa theo quy nh t i kho n 2 i u 16 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân bao g m: a) Phòng khám n i t ng h p, phòng khám chuyên khoa thu c h n i; b) Phòng khám gia ình, phòng tư v n khám, ch a b nh qua i n tho i, phòng tư v n chăm sóc s c kh e qua các phương ti n công ngh thông tin, vi n thông và thi t b y t ; c) Phòng khám chuyên khoa ngo i; d) Phòng khám chuyên khoa ph s n, k ho ch hóa gia ình; ) Phòng khám chuyên khoa răng – hàm – m t; e) Phòng khám chuyên khoa m t; g) Phòng khám chuyên khoa tai – mũi – h ng; h) Phòng khám chuyên khoa ph u thu t thNm m ; i) Phòng khám chuyên khoa i u dư ng, ph c h i ch c năng và v t lý tr li u; k) Phòng khám chuyên khoa tâm th n; l) Phòng khám chuyên khoa ung bư u; m) Phòng khám chuyên khoa da li u; n) Phòng khám chuyên khoa nhi; o) Phòng khám chuyên khoa chNn oán hình nh; p) Phòng xét nghi m: sinh hóa, huy t h c, vi sinh, mi n d ch, d ng, gi i ph u b nh vi th . 3. Các hình th c t ch c hành ngh i v i cơ s d ch v y t : Các cơ s d ch v y t theo quy nh t i kho n 4 i u 16 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân bao g m: a) Cơ s d ch v làm răng gi ; b) Cơ s d ch v tiêm (chích), thay băng, m m ch, o nhi t , o huy t áp;
 3. c) Cơ s d ch v chăm sóc s c kh e t i nhà; d) Cơ s d ch v kính thu c. III. CÁC I U KI N C TH C P CH NG CH HÀNH NGH Y TƯ NHÂN 1. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh y tư nhân ph i có các i u ki n chung theo quy nh t i i u 17 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và i u 5 c a Ngh nh s 103/2003/N -CP. 2. B ng c p và th i gian th c hành t i các cơ s khám b nh, ch a b nh h p pháp (sau ây g i chung là cơ s khám b nh, ch a b nh) c a ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh m các phòng khám chuyên khoa ph i có các i u ki n c th sau: a) Phòng khám gia ình: Bác s ho c bác s chuyên khoa y h c gia ình ã th c hành 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh trong ó 3 năm th c hành chuyên khoa y h c gia ình; b) Các phòng khám n i t ng h p, chuyên khoa thu c h n i, chuyên khoa ngo i, ph s n, phòng k ho ch hóa gia ình, m t, tai mũi h ng, răng hàm m t, ung bư u, i u dư ng – ph c h i ch c năng và v t lý tr li u, tâm th n, da li u, nhi, tư v n khám, ch a b nh qua i n tho i, tư v n chăm sóc s c kh e qua các phương ti n công ngh thông tin, vi n thông và thi t b y t , ph u thu t thNm m : Bác s ã th c hành ít nh t 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. Riêng phòng khám chuyên khoa ph u thu t thNm m , bác s ph i có thêm ch ng ch chuyên môn v ph u thu t thNm m ho c gi y ch ng nh n chuyên khoa ph u thu t thNm m do trư ng i h c y ào t o và c p; c) Phòng chNn oán hình nh: - Phòng X-Quang: Bác s , c nhân X.Quang (t t nghi p i h c) ã th c hành 5 năm chuyên khoa X.Quang t i cơ s khám b nh, ch a b nh; - Phòng CT scanner: Bác s ã th c hành 5 năm chuyên khoa CT scanner t i cơ s khám b nh, ch a b nh; - Phòng MRI: Bác s ã th c hành 5 năm chuyên khoa MRI t i cơ s khám b nh, ch a b nh; - Phòng Siêu âm: Bác s ã th c hành 5 năm chuyên khoa siêu âm t i cơ s khám b nh, ch a b nh; - Phòng N i soi: Bác s ã th c hành 5 năm chuyên khoa n i soi t i cơ s khám b nh, ch a b nh; d) Phòng xét nghi m: Bác s , c nhân sinh h c, hóa h c, dư c s , k thu t viên xét nghi m (t t nghi p i h c) ã th c hành 5 năm chuyên khoa xét nghi m t i cơ s khám b nh, ch a b nh; ) Nhà h sinh: Bác s , h sinh t trung c p tr lên ã th c hành 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ph s n; Ngư i ng u nhà h sinh ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian (không ph i là ngư i hành ngh ngoài gi hành chính); 3. B ng c p và th i gian th c hành c a ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh d ch v y t theo các hình th c t ch c hành ngh quy nh t i kho n 3, m c II c a Thông tư này ph i có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i cơ s khám b nh, ch a b nh và b o m các i u ki n c th sau: a) Ngư i ng u cơ s d ch v tiêm (chích), thay băng, m m ch, o nhi t , o huy t áp ph i t t nghi p trung c p chuyên nghi p y tr lên;
 4. b) Ngư i ng u cơ s d ch v chăm sóc s c kh e t i nhà ph i t t nghi p trung c p chuyên nghi p y tr lên; c) Riêng i v i nha công ã hành ngh t năm 1980 tr v trư c ư c ng u cơ s d ch v làm răng gi ph i và t i th i i m ó ã 18 tu i tr lên, ng th i ph i có gi y xác nh n c a y ban nhân dân c p xã; d) Ngư i ưng u cơ s d ch v kính thu c ph i áp ng m t trong các i u ki n sau: - Có b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p y tr lên và ã có th i gian làm công vi c chuyên môn t i cơ s chuyên khoa m t t 2 năm tr lên; - Có b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p y tr lên và có ch ng ch v trang thi t b y t (thi t b o ki m, chNn oán t t khúc x m t) do cơ s ư c B Y t ch nh ào t o và c p; - Ngư i ng u cơ s d ch v kính thu c trư c khi Thông tư s 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 c a B trư ng B Y t v hành ngh y, dư c tư nhân (sau ây g i chung là Thông tư s 01/2004/TT- BYT) có hi u l c ph i có ch ng ch v trang thi t b y t (thi t b o ki m, chNn oán t t khúc x m t) do cơ s ư c B Y t ch nh ào t o và c p và có h p ng lao ng làm vi c 100% th i gian v i ngư i ã t t nghi p trung c p chuyên nghi p y tr lên và ã có th i gian làm công vi c chuyên môn t i cơ s chuyên khoa m t t 2 năm tr lên. ) Ngư i ng u cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài ph i t t nghi p i h c y ã th c hành 5 năm t i cơ s khám b nh, ch a b nh, có gi y ch ng nh n ã ư c h c v chuyên ngành h i s c c p c u. 4. Căn c xác nh th i gian th c hành ư c quy nh như sau: a) i v i cán b , công ch c, viên ch c ã ngh hưu ho c thôi vi c ho c ã chuy n công vi c khác mà không làm chuyên môn thì căn c th i gian th c hành trong b n sao h p pháp quy t nh ngh hưu ho c quy t nh cho thôi vi c; b) i v i ngư i làm vi c t i các cơ s y tư nhân thì căn c th i gian làm vi c trong gi y xác nh n th i gian th c hành c a ngư i ng u cơ s ó, kèm theo b n sao h p pháp h p ng lao ng ho c b n sao h p pháp s b o hi m xã h i; c) i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i ang làm vi c trong các cơ s y c a Nhà nư c thì căn c th i gian làm vi c trong gi y xác nh n c a th trư ng cơ quan ng ý cho phép hành ngh y tư nhân ngoài gi làm vi c c a Nhà nư c. Gi y xác nh n ph i ghi rõ th i gian th c hành t i cơ s y c a Nhà nư c. 5. Cán b , công ch c, viên ch c ang làm vi c t i các cơ s y c a Nhà nư c ch ư c c p ch ng ch hành ngh y tư nhân ngoài gi hành chính làm ngư i ng u c a m t trong các hình th c t ch c hành ngh ăng ký h kinh doanh cá th sau: Phòng khám chuyên khoa (tr nhà h sinh); các cơ s d ch v y t (tr cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài quy nh t i kho n 5 i u 16 c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân). 6. i v i các vùng có i u ki n kinh t – xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t – xã h i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s theo quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, S Y t các t nh trên ngh Ch t ch y ban nhân dân t nh quy nh c th i u ki n v b ng c p, th i gian th c hành c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh, ch ng ch hành ngh d ch v y t cho phù h p v i tình hình th c t a phương tùy theo yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh . Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ch ư c phép hành ngh trong ph m vi c a a phương ó. 7. Tùy theo nhu c u, kh năng qu n lý, căn c theo kho n 2 i u 2 c a Ngh nh s 103/2003/N -CP, Ch t ch y ban nhân dân thành ph : Hà N i, à N ng, H i Phòng và H Chí Minh có th cho phép
 5. S Y t quy nh vi c m r ng vi c c p ch ng ch hành ngh y tư nhân cho ngư i không có h khNu thư ng trú t i a phương ó i v i m t s hình th c t ch c hành ngh y tư nhân. IV. I U KI N C TH C P CH NG CH HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N TƯ NHÂN 1. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n tư nhân ph i có các i u ki n chung theo quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và i u 5 c a Ngh nh s 103/2003/N -CP. 2. B ng c p và th i gian th c hành c a ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n m b nh vi n y h c c truy n, trung tâm k th a, ng d ng y dư c h c c truy n, phòng chNn tr y h c c truy n, cơ s i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c y h c c truy n (sau ây g i t t là cơ s d ch v y h c c truy n không dùng thu c) ph i có các i u ki n c th sau: a) Ngư i ng u b nh vi n y h c c truy n ph i có b ng t t nghi p i h c v y h c c truy n ư c ào t o trong nư c ho c nư c ngoài và có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n h p pháp (sau ây g i t t là cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n); b) Ngư i ng u trung tâm k th a, ng d ng y dư c h c c truy n ph i có m t trong các b ng c p, gi y ch ng nh n sau: B ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p v y h c c truy n tr lên ho c gi y ch ng nh n chuyên môn y dư c h c c truy n (ch ng nh n lương y) do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư s 01/2004/Q -BYT có hi u l c ho c b ng c p lương y do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p và có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y dư c h c c truy n; c) Ngư i ng u phòng chNn tr y h c c truy n, cơ s d ch v y h c c truy n không dùng thu c ph i có m t trong các b ng c p, gi y ch ng nh n sau: B ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p v y h c c truy n tr lên ho c b ng c p lương y do cơ s có ch c năng ào t o ư c B Y t ch nh ào t o và c p ho c gi y ch ng nh n chuyên môn y dư c h c c truy n (ch ng nh n lương y) do B Y t ho c S Y t ã c p trư c ngày Thông tư s 01/2004/Q -BYT có hi u l c và có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n ho c gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do B Y t ho c S Y t c p theo quy nh c a B Y t . 3. Căn c xác nh th i gian th c hành th c hi n theo quy nh t i kho n 4 M c 3 c a Thông tư này. 4. Cán b , công ch c, viên ch c ang làm vi c t i các cơ s y c a Nhà nư c ch ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n tư nhân làm ngư i ng u c a m t trong các hình th c t ch c hành ngh ăng ký h kinh doanh cá th như sau: Phòng chNn tr y h c c truy n; cơ s d ch v y h c c truy n không dùng thu c ngoài gi . 5. i v i các vùng có i u ki n kinh t – xã h i c bi t khó khăn, vùng có i u ki n kinh t – xã h i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s theo quy nh t i i u 12 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, vi c quy nh c th i u ki n v b ng c p, th i gian th c hành th c hi n theo quy nh t i kho n 5 M c 3 c a Thông tư này. V. I U KI N VÀ PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN HÀNH NGH Y TƯ NHÂN Các i u ki n, ph m vi ho t ng chuyên môn hành ngh y tư nhân quy nh t i kho n 2, i u 7 c a Ngh nh s 103/2003/N -CP ư c hư ng d n c th như sau: 1. i u ki n và ph m vu chuyên môn hành ngh i v i b nh vi n 1.1. i u ki n v nhân s , cơ s v t ch t:
 6. a) Giám c b nh viên ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký b nh vi n; b) Trư ng khoa là bác s chuyên khoa ã th c hành 5 năm cơ s khám, ch a b nh, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa. Bác s trư ng khoa ph i làm vi c thư ng xuyên t i b nh vi n (không ph i là ngư i làm vi c ngoài gi hành chính); c) Ph u thu t viên ph i là bác sĩ chuyên khoa h ngo i ho c bác s a khoa có ch ng nh n ào t o chuyên khoa ngo i c a trư ng i h c Y ư c trư ng khoa h ngo i ngh và giám c b nh vi n ra quy t nh ư c th c hi n ph u thu t. Ph u thu t viên ư c ào t o nư c ngoài ph i có ch ng ch chuyên khoa, i v i phương pháp ph u thu t m i, k thu t cao ph i có chương trình h c t p c a nơi ào t o; d) B nh viên a khoa ph i có t 31 giư ng b nh tr lên; ) B nh vi n chuyên khoa ph i có t 21 giư ng b nh tr lên. Riêng i v i b nh vi n chuyên khoa m t s d ng công ngh k thu t cao thì ph i có t 10 giư ng b nh tr lên; e) T ch c, nhân s ph i phù h p v i quy mô c a b nh vi n; ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; g) Ph i th c hi n Quy ch b nh vi n và các quy nh v chuyên môn k thu t y t do B Y t ban hành; h) Ph i b o m v sinh thông thoáng, thu n ti n cho ngư i b nh i l i, có sân chơi, ch xe, tr ng cây xanh. N u b nh vi n xây d ng trong ô th ph i thi t k h p kh i, cao t ng nhưng ph i b trí các khoa, phòng h p lý, b o m i u ki n vô trùng và các i u ki n v sinh môi trư ng theo quy nh; i) Có gi y ch ng nh n v phòng cháy ch a cháy; gi y ch ng nh n ã xây d ng h th ng x lý nư c th i; có h p ng x lý rác y t ho c có lò t rác y t , rác sinh ho t; có gi y phép s d ng máy X.Quang y t (n u có máy X.Quang); k) Di n tích s d ng trung bình: 50 – 60m2 sàn / giư ng b nh; l) Ph i b o m ho t ng chuyên môn theo mô hình t p trung, liên hoàn, khép kín trong ph m vi khuôn viên c a b nh vi n; m) B nh vi n ph i có : Khoa khám b nh – c p c u – lưu b nh, các khoa i u tr , các khoa c n lâm sàng và khoa dư c; n) Khoa ph u thu t, gây mê h i s c ph i b trí các phòng ph u thu t liên hoàn m t chi u, h p lý, phù h p v i ph m vi ho t ng chuyên môn ã ăng ký. - Phòng ph u thu t c p c u, phòng ph u thu t vô khuNn, h u khuNn, phòng ph u thu t c a chuyên khoa tai – mũi – h ng, răng – hàm – m t, m t, ph s n, n i soi, phòng ti u ph u, sinh có k ho ch ph i b o m di n tích trung bình: 25-30m2/phòng; có lát g ch lát sàn nhà và g ch men ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng p tư ng sát tr n nhà; - Có các phòng ti p nh n ngư i b nh, ti n mê, h i t nh, khu v sinh và các phòng khác theo quy nh; - Các khoa, phòng b nh trong b nh vi n ph i có chi u cao không dư i 3,1m. o) Trang thi t b y t t ng khoa c a b nh vi n ph i áp ng i u ki n chuyên môn và ít nh t ph i tương ương v i tuy n huy n theo quy nh t i Quy t nh s 437/2002/Q -BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Danh m c trang thi t b y t b nh vi n a khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám a khoa khu v c, tr m y t xã và túi y t thôn b n”.
 7. 1.2. Ph m vi hành ngh : Th c hi n theo úng danh m c ph m vi ho t ng chuyên môn ã ư c B Y t phê duy t. B nh vi n ph i nh n ngư i b nh trong tình tr ng c p c u và ch ư c chuy n vi n sau khi ngư i b nh ã ư c c p c u. 2. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám a khoa: 2.1. i u ki n v nhân s , cơ s v t ch t: Phòng khám a khoa là cơ s khám, ch a b nh g m nhi u phòng khám chuyên khoa (ít nh t có 2) do m t giám c ph trách chung. a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám ch a b nh ư c ăng ký phòng khám a khoa; b) Trư ng phòng khám các chuyên khoa ph i là bác sĩ ã th c hành 5 năm cơ s khám b nh, ch a b nh trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa; ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Các phòng khám chuyên khoa trong phòng khám a khoa ph i b o m di n tích, d ng c , trang thi t b y t và i u ki n như phòng khám chuyên khoa theo quy nh c a Thông tư này. Ngoài quy nh trên, phòng khám a khoa ph i có nơi ón ti p và có các phòng c p c u v i di n tích ít nh t là 12m2, phòng lưu b nh v i di n tích ít nh t là 18m2 và có chi u cao không th p hơn 3,1m (không lưu ngư i b nh quá 24 gi ), có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u theo chuyên khoa ăng ký; d) Có gi y ch ng nh n v phòng cháy ch a cháy; có h p ng x lý rác y t ho c có lò t rác y t t tiêu chuNn cho phép, rác sinh ho t; có gi y phép s d ng máy X.Quang y t (n u có máy X.Quang). 2.2. Ph m vi hành ngh : Hành ngh theo danh m c c a các chuyên khoa ã ư c S Y t phê duy t. 3. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám n i t ng h p, phòng khám gia ình, các phòng khám chuyên khoa thu c h n i, phòng tư v n khám, ch a b nh qua i n tho i, phòng tư v n chăm sóc s c kh e qua các phương ti n công ngh thông tin, vi n thông và thi t b y t . 3.1. i u ki n v nhân s , cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh theo yêu c u c a t ng lo i hình th c t ch c hành ngh ; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Phòng khám n i t ng h p, các phòng khám chuyên khoa thu c h n i, phòng khám gia ình ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và có thu c c p c u chuyên khoa n i; d) Ph i có 1 phòng khám riêng bi t, có di n tích ít nh t là 10m2 và có chi u cao không th p hơn 3,1m. Phòng khám ph i tách bi t v i nơi sinh ho t gia ình; )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; e) Phòng khám n i t ng h p, các phòng khám chuyên khoa thu c h n i, phòng khám gia ình n u có siêu âm, n i soi thì ph i có phòng siêu âm, phòng n i soi tiêu hóa riêng, di n tích m i phòng ít nh t là 10m2 và có chi u cao không th p hơn 3,1m;
 8. g) Phòng tư v n khám, ch a b nh qua i n tho i không ph i th c hi n quy nh t i i m b, c, d, , e i m 3.1 kho n 3 c a M c này; h) Phòng tư v n chăm sóc s c kh e qua các phương ti n công ngh thông tin, vi n thông và thi t b y t ph i n m trong phòng khám a khoa ho c b nh vi n a khoa, có các phương ti n công ngh thông tin, vi n thông, thi t b y t phù h p, b o m chính xác, áp ng yêu c u tư v n v chăm sóc s c kh e. 3.2. Ph m vi hành ngh : a) Phòng khám n i t ng h p: - Tư v n s c kh e; - Sơ c u, khám và i u tr các b nh n i khoa thông thư ng, không làm các th thu t chuyên khoa; nh ng trư ng h p vư t kh năng ph i chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên; - Phòng khám n i t ng h p ư c phép s d ng các k thu t v i n tim, siêu âm, i n não , n i soi tiêu hóa ph c v ho t ng c a Phòng khám trong ph m vi chuyên môn cho phép; - i n tim, siêu âm, n i soi tiêu hóa, i n não (không c n ph i c p gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh riêng, nhưng ngư i ng u ho c bác s tr c ti p th c hi n các k thu t này ph i có gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v c a cơ s khám, ch a b nh tương ương c p t nh, thành ph tr lên và có gi y xác nh n ã qua th c hành v chuyên khoa t 2 năm tr lên t i cơ s khám, ch a b nh. b) Phòng khám gia ình: - Tư v n s c kh e, chăm sóc s c kh e t i phòng khám và t i nhà ngư i b nh; - Sơ c u, khám và i u tr các b nh thông thư ng h n i khoa, không làm các th thu t chuyên khoa; nh ng trư ng h p vư t kh năng, chuy n n phòng khám chuyên khoa hay tuy n trên; - i n tim, siêu âm, n i soi tiêu hóa, i n não (không c n ph i c p gi y ch ng nh n riêng, nhưng ngư i ng u ho c bác s tr c ti p th c hi n các k thu t này ph i có gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v c a cơ s khám b nh, ch a b nh tương ương c p t nh, thành ph tr lên và có gi y xác nh n ã qua th c hành v chuyên khoa t 2 năm tr lên t i cơ s khám, ch a b nh. c) Các phòng khám chuyên khoa thu c h n i: Khám b nh, chNn oán, i u tr các b nh thu c chuyên khoa ã ư c phê duy t; d) Phòng tư v n khám, ch a b nh qua i n tho i, phòng tư v n chăm sóc s c kh e qua các phương ti n công ngh thông tin, vi n thông và thi t b y t : Bác s ch tư v n nh ng chuyên khoa ã ư c ăng ký và ư c ào t o. 4. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa ngo i: 4.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám chuyên khoa ngo i; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i M c VIII c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u chuyên khoa;
 9. d) Phòng khám ngo i và phòng ti u ph u, m i phòng ph i có di n tích ít nh t là 10m2, phòng c p c u và phòng lưu b nh nhân, m i phòng ph i có di n tích ít nh t là 12m2; phòng ti u ph u và phòng c p c u ph i ư c p g ch men, ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng, chi u cao không th p hơn 3,1m; )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4.2. Ph m vi hành ngh : a) Sơ c u – c p c u ban u ngo i khoa; b) Khám và x trí các v t thương thông thư ng; c) Bó b t g y xương nh ; d) Tháo b t theo ch nh c a th y thu c bó b t; ) Th t búi trĩ I, II, m u nang bã u, u nông nh ; e) Không chích các m lan t a l n. 5. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa ph s n – k ho ch hóa gia ình: 5.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký phòng khám chuyên khoa ph s n – k ho ch hóa gia ình; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i M c VIII c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u chuyên khoa; d) Phòng khám thai, phòng khám ph khoa, phòng k thu t k ho ch hóa gia ình ph i có di n tích ít nh t là 10m2, chi u cao không th p hơn 3,1m và tư ng ph i ư c p g ch men, ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng; ) B o m các i u ki n phòng ch ng cháy n , x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5.2. Ph m vi hành ngh : a) Tư v n giáo d c s c kh e, k ho ch hóa gia ình; b) C p c u ban u s n, ph khoa; c) Khám thai, qu n lý thai s n; d) Khám, ch a b nh ph khoa thông thư ng: Nhi m trùng, nhi m khuNn ư ng sinh s n; ) t thu c âm o; e) t i u tr l tuy n c t cung;
 10. g) Soi c t cung, l y b nh phNm tìm t bào ung thư; h) Siêu âm s n khoa (ngư i ng u ho c bác s tr c ti p th c hi n các k thu t siêu âm ph i có gi y ch ng nh n b i dư ng chuyên môn nghi p v c a cơ s khám b nh, ch a b nh tương ương c p t nh, thành ph tr lên và có gi y xác nh n ã qua th c hành v chuyên khoa t 2 năm tr lên t i cơ s khám, ch a b nh; i) t vòng; k) Hút thai và phá thai n i khoa i v i thai = 06 tu n (t 36 ngày n 42 ngày, k t ngày u tiên c a kỳ kinh cu i cùng). 6) i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa răng – hàm – m t: 6.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chuyên khoa răng – hàm – m t; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c chuyên môn phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u chuyên khoa; d) Phòng khám và i u tr ph i có di n tích ít nh t là 10m2 cho m i gh răng và ph i ư c p g ch men ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng, chi u cao không th p hơn 3,1m; )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 6.2. Ph m vi hành ngh : a) Khám, ch a b nh thông thư ng, c p c u ban u các v t thương hàm m t; b) Làm các ti u ph u s a s o v t thương nh dài dư i 02 cm m t; c) N n sai kh p hàm; d) i u tr laze b m t; ) Ch a các b nh viêm quanh răng; e) Chích, r ch áp xe, l y cao răng, nh răng; g) Làm răng, hàm gi ; h) Ch nh hình răng mi ng; i) Ch a răng và i u tr n i nha; k) Ti u ph u thu t răng mi ng. 7. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa tai – mũi h ng 7.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t:
 11. a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chuyên khoa tai – mũi – h ng; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; d) Phòng khám có di n tích ít nh t là 10m2, phòng ti u ph u có di n tích ít nh t là 10m2, phòng c p c u có di n tích ít nh t là 12m2, tư ng c a t t c các phòng ó ph i ư c p g ch men ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng, chi u cao không th p hơn 3,1m; )B o m các i u ki n v x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 7.2. Ph m vi hành ngh : a) C p c u ban u v tai – mũi – h ng; b) Khám, ch a b nh thông thư ng: - Viêm xoang, ch c dò xoang, ch c hút d ch u nang; - Chích r ch viêm tai gi a c p; - Chích r ch áp xe amidan; - C t polip ơn gi n, u bã u, u nang làng, u m vùng tai mũi h ng; - C m máu cam; - L y d v t vùng tai – mũi – h ng. Không l y d v t thanh qu n, th c qu n; - t h ng b ng nhi t, b ng laze; - Khâu v t thương vùng u c dư i 5cm; - N o VA. 8. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa m t: 8.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chuyên khoa m t; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u v m t; d) Phòng khám có di n tích ít nh t là 10m2, phòng ti u ph u có di n tích ít nh t là 10m2, phòng c p c u có di n tích ít nh t là 12m2, tư ng c a t t c các phòng ó ph i ư c p g ch men ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng, chi u cao không th p hơn 3,1m;
 12. )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 8.2. Ph m vi hành ngh : a) C p c u ban u, ch a b nh thông thư ng v m t; b) Tiêm dư i k t m c; c nh nhãn c u, h u nhãn c u; c) L y d v t k t m c, giác m c, chích ch p l o; d) Thông r a l o. 9. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám ph u thu t thNm m 9.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám ph u thu t thNm m ; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; d) Phòng khám có di n tích ít nh t là 10m2, phòng ph u thu t có di n tích ít nh t là 12m2, phòng lưu b nh nhân có di n tích ít nh t 12m2, tư ng c a t t c các phòng ó ph i ư c p g ch men ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng, chi u cao không th p hơn 3,1m; ) B o m các i u ki n phòng ch ng cháy n , x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; e) Vi c ph u thu t thNm m làm thay i c i m nh n d ng ã ư c xác nh trong ch ng minh nhân dân ch ư c th c hi n sau khi ngư i có yêu c u ph u thu t thNm m ã có ơn g i cơ quan Công an nơi c p Ch ng minh nhân dân. 9.2. Ph m vi hành ngh : a) Xăm môi, xăm mi, hút m n; b) C y tóc, c y lông mày; c) Nâng gò má th p, nâng s ng mũi; d) X lý các n p nhăn mi trên, mi dư i, t o hình m t m t mí thành hai mí; ) Không ư c ph u thu t t o hình như nâng ng c; nâng vú; thu nh qu ng vú; thu g n thành b ng; thu g n mông, ùi; căng da mông, ùi; l y m cơ th ; căng da m t. 10. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i Phòng khám chuyên khoa i u dư ng, ph c h i ch c năng và v t lý tr li u. 10.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t:
 13. a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám i u dư ng và ph c h i ch c năng; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; d) Có phòng khám c p c u, phòng v v t lý tr li u, phòng ph c h i ch c năng, phòng thăm dò ch c năng. Di n tích m i phòng ít nh t là 10m2, có chi u cao không th p hơn 3,1m; riêng phòng v n ng tr li u có di n tích ít nh t là 40m2 và phòng khám c p c u ph i có tư ng ư c p g ch men ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng; )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 10.2. Ph m vi hành ngh : a) Chăm sóc các h i ch ng li t th n kinh trung ương và ngo i biên; b) Chăm sóc các b nh cơ xương kh p mãn tính; c) Chăm sóc sau ph u thu t c n ph c h i ch c năng ti p t c; d) Th c hi n các k thu t: Các phương pháp v t lý tr li u ã ư c duy t và các ho t ng tr li u. 11. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chNn oán hình nh 11.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chNn oán hình nh; b) Cơ s s d ng máy X. Quang y t , CT Scanner ph i có gi y phép s d ng máy do S Khoa h c và Công ngh nơi t máy c p và các i u ki n khác v phòng ch p b o m an toàn theo quy nh c a pháp lu t v an toàn b c x ; c) Ngư i làm công vi c chuyên môn, cơ s h t ng, trang thi t b y t , trang thi t b phòng h cá nhân ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v an toàn b c x ; d) Phòng t máy siêu âm có di n tích ít nh t là 10m2; )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 11.2. Ph m vi hành ngh : a) ChNn oán X. Quang, ch p c t l p vi tính, c ng hư ng t ; b) ChNn oán siêu âm doppler, siêu âm thư ng, n i soi chNn oán; c) Không ư c s d ng thu c c n quang tĩnh m ch t i phòng khám chNn oán hình nh; d) Không ch c dò dư i hư ng d n c a siêu âm, không làm ph u thu t n i soi, không soi ph qu n, không làm các can thi p X. Quang ch y máu;
 14. ) C nhân X. Quang (t t nghi p i h c) không ư c k t lu n chNn oán. 12. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa tâm th n 12.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chuyên khoa tâm th n; b) Phòng khám b nh có di n tích ít nh t là 10m2, chi u cao không th p hơn 3,1m. Có bàn gh làm vi c phù h p và d ng c y t như phòng khám n i khoa, d ng c khám th n kinh; c) Phòng thăm dò ch c năng có di n tích ít nh t là 10m2 (n u có), chi u cao không th p hơn 3,1m. Có bàn gh làm vi c phù h p v i máy ghi i n não , máy ghi lưu huy t não và các v t tư i kèm; d) Phòng ki m tra (test) tâm lý và v t lý tr li u có di n tích ít nh t là 10m2 (n u có). Có màu s c êm d u, sáng và có bàn gh , giư ng làm vi c phù h p; ) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; e) B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 12.2. Ph m vi hành ngh : a) Sơ c u, c p c u tâm th n ban u, phát hi n nh ng trư ng h p vư t quá kh năng chuy n n chuyên khoa tâm th n tuy n trên; b) Thăm dò ch c năng liên quan n s c kh e tâm th n, ki m tra (test) tâm lý, ghi i n não , ghi lưu huy t não; c) Khám b nh, kê ơn i u tr các b nh tâm th n, ng kinh theo quy nh c a B Y t ; d) Tư v n phòng ch ng b nh tâm th n; ) Th c hi n các li u pháp tâm lý tr li u. 13. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa ung bư u 13.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chuyên khoa ung bư u; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i có b ng c p chuyên ngành ung bư u; c) Phòng khám chuyên khoa ung bư u có di n tích ít nh t là 10m2 và chi u cao không th p hơn 3,1m. Có bàn gh và giư ng làm vi c phù h p, có d ng c khám chuyên khoa. N u khám ph khoa ph i có phòng khám riêng; d) Phòng thăm dò ch c năng có di n tích ít nh t là 10m2 (n u có) và chi u cao không th p hơn 3,1m. Có bàn gh làm vi c phù h p và máy ghi i n não , máy ghi lưu huy t não và các v t tư i kèm; ) Phòng th thu t có di n tích ít nh t là 10m2 và chi u cao không th p hơn 3,1m;
 15. e) Phòng c p c u có di n tích ít nh t là 10m2 ph i th c hi n úng quy nh v ch ng nhi m khuNn và chi u cao không th p hơn 3,1m; g) Các phòng khám và làm th thu t nêu trên u có tư ng ư c p g ch men ho c v t li u ch ng th m b o m v sinh vô trùng, chi u cao t 3,1m tr lên; h) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; i) B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 13.2. Ph m vi hành ngh : a) Tư v n s c kh e và ph bi n ki n th c v phòng ch ng ung bư u; b) Khám, phát hi n s m các b nh ung bư u thông thư ng; c) L y b nh phNm làm xét nghi m t bào, gi i ph u b nh lý m t s lo i ung thư c t cung, tr c tràng, âm h , vú, h ch. Nh ng k t qu xét nghi m t bào, xét nghi m gi i ph u b nh lý ph i ư c bác s chuyên khoa gi i ph u b nh – t bào k t lu n; d) Khám và theo dõi nh kỳ các b nh ung bư u ã và ang i u tr . 14. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa da li u 14.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng khám chuyên khoa da li u; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i có b ng c p chuyên ngành da li u; c) Phòng khám chuyên khoa da li u có di n tích ít nh t là 10m2 và chi u cao không th p hơn 3,1m. Có bàn gh và giư ng làm vi c phù h p, có d ng c khám chuyên khoa. N u khám ph khoa ph i có phòng khám riêng; d) Các phòng khám nêu trên u có tư ng ư c p g ch men ho c v t li u ch ng th m b o mv sinh vô trùng, chi u cao t 3,1m tr lên; ) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; e) B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 14.2. Ph m vi hành ngh : Tư v n, khám ch a b nh ngoài da, b nh phong, b nh da ngh nghi p và các b nh v da, các b nh lây truy n qua ư ng tình d c. 15. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng khám chuyên khoa tim m ch, nhi, lao và b nh ph i và các phòng khám chuyên khoa thu c h n i khác. Căn c vào i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh quy nh t i kho n 3 M c V c a Thông tư này, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và tùy theo i u ki n c th quy t nh ph m vi chuyên môn hành ngh i v i t ng lo i hình phòng khám chuyên khoa này trong gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh .
 16. 16. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i phòng xét nghi m 16.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c phép ăng ký phòng xét nghi m; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh . Cơ s h t ng ph i b o m i u ki n theo úng Quy ch công tác xét nghi m quy nh t i Quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t ; d) B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 16.2. Ph m vi hành ngh : Làm các xét nghi m v huy t h c, hóa sinh, vi sinh v t, ký sinh trùng, gi i ph u b nh (vi th ). 17. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i nhà h sinh 17.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c ăng ký Nhà h sinh và ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian (không ph i là ngư i ăng ký hành ngh ngoài gi hành chính); b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Nhà h sinh ph i có ít nh t 6 phòng: - Phòng khám thai có di n tích ít nh t là 10m2; - Phòng khám ph khoa có di n tích ít nh t là 10m2; - Phòng có di n tích ít nh t là 16m2; - Phòng k thu t k ho ch hóa gia ình có di n tích ít nh t là 10m2; - Phòng n m c a s n ph (ch , sau , sau hút thai) có di n tích ít nh t là 5m2 cho m t giư ng b nh; - Phòng ho c góc truy n thông – tư v n v s c kh e sinh s n có di n tích ít nh t là 5m2; - Các phòng khám và làm k thu t nêu trên (tr phòng ho c góc truy n thông – tư v n) ph i có tư ng p g ch men cao ít nh t t 2 m tr lên. d) Ph i có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh , có h p thu c ch ng choáng, thu c c p c u chuyên khoa; ) B o m các i u ki n phòng ch ng cháy n , x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 17.2. Ph m vi hành ngh :
 17. a) Khám thai, qu n lý thai s n; b) C p c u ban u, sơ c u s n khoa; c) Tiêm phòng u n ván; d) Th protein ni u; ) thư ng; e) N o sót rau sau ; sau sNy thai; g) N u có bác s chuyên khoa ph s n thì ư c t vòng, ư c 6 tu n (thai nh t  khó, hút thai ho c phá thai n i khoa i v i thai 36 ngày n 42 ngày, k t ngày u tiên c a kỳ kinh cu i cùng). 18. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i cơ s d ch v tiêm (chích), thay băng 18.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh d ch v y t ư c ăng ký cơ s d ch v tiêm (chích), thay băng; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Có phòng tiêm chích, thay băng di n tích ít nh t 10m2; d) Có d ng c và b o m vô trùng; )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 18.2. Ph m vi hành ngh Ch th c hi n theo ơn c a bác s ; không ư c khám b nh, kê ơn. 19. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i cơ s d ch v làm răng gi : 19.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh d ch v y t ư c ăng ký cơ s d ch v làm răng gi ; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Phòng khám và l p ráp răng, hàm gi ph i có di n tích ít nh t là 10m2, phòng làm răng, hàm gi ph i có di n tích ít nh t là 10m2; d) Có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh ; )B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 19.2. Ph m vi hành ngh a) Làm răng gi , hàm gi , tháo l p, c nh;
 18. b) Riêng i v i nh ng th tr ng răng t i Tp. H Chí Minh ã ư c phép hành ngh t năm 1980 tr v trư c và ã ư c S Y t thành ph H Chí Minh b i dư ng, t p hu n, thi ki m tra tay ngh (1985, 1986) và c p “Gi y ch ng nh n ki m tra tay ngh ” áp ng yêu c u, n u mu n m r ng ph m vi hành ngh trám răng sâu 1, 2, nh răng m t chân lung lay thì ph i ư c b sung trình chuyên môn và b o m i u ki n trang thi t b y t và ph i có h p thu c ch ng choáng theo quy nh phù h p v i lo i hình này. S Y t thành ph H Chí Minh ph i h p v i khoa Răng Hàm M t – i h c Y, Dư c thành ph H Chí Minh t ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v và t ch c th tay ngh cho các th tr ng răng trên. Tùy theo trình , năng l c c a t ng ngư i, S Y t thành ph H Chí Minh c p ch ng ch hành ngh . Vi c nh răng m t chân lung lay, ph i kèm theo i u ki n là cơ s làm răng gi ph i ký k t h p ng h tr chuyên môn v i cơ s y t (có d ch v Răng-Hàm-M t) g n nh t b o m an toàn cho ngư i b nh khi có s c x y ra. 20. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i cơ s d ch v chăm sóc s c kh e t i nhà 20.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh d ch v y t ; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Có d ng c , trang thi t b y t phù h p v i ph m vi hành ngh ; 20.2. Ph m vi hành ngh : Chăm sóc s c kh e t i nhà theo ơn c a bác s ; không ư c khám b nh, kê ơn. 21. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i cơ s d ch v kính thu c 21.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh d ch v y t ; b) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; c) Có trang thi t b , d ng c ki m tra t t khúc x m t, o và mài l p kính, b o hành kính thu c phù h p v i ph m vi hành ngh ư c phê duy t; d) C a hàng có di n tích ít nh t là 15m2; ) Có phương ti n phòng cháy ch a cháy, b o m v sinh môi trư ng. 21.2. Ph m vi hành ngh : o t t khúc x m t, mài l p kính và b o hành kính thu c, tư v n v vi c s d ng kính. 22. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i cơ s d ch v c p c u, h tr v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài. 22.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Ngư i ng u ph i có ch ng ch hành ngh d ch v y t ư c ăng ký cơ s d ch v c p c u, h tr v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài;
 19. b) Có bác s , nhân viên y t chuyên khoa h i s c c p c u, có phương ti n v n chuy n, trang thi t b , d ng c y t , h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u b o m an toàn cho ngư i b nh và b o m v sinh môi trư ng trong khi v n chuy n; c) Có h p ng h tr chuyên môn v i b nh vi n nhà nư c, công ty d ch v hàng không v n chuy n ngư i b nh ra nư c ngoài; d) Trư c khi chuy n b nh nhân, cơ s d ch v c p c u, h tr v n chuy n ngư i b nh ph i liên h trư c v i cơ s y t nơi chuy n b nh nhân n. 22.2. Ph m vi hành ngh : C p c u, v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài. 23. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i vi c t ch c các t khám, ch a b nh nhân o. 23.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Có bác s , nhân viên y t chuyên khoa phù h p; b) Có các phương ti n v n chuy n, trang thi t b , d ng c y t , h p thu c ch ng choáng và thu c c p c u b o m an toàn cho ngư i b nh, thu c c p phát mi n phí và b o m v sinh môi trư ng t i nơi khám, ch a b nh. 23.2. Ph m vi hành ngh : Khám, ch a b nh theo các chuyên khoa ã ư c S Y t cho phép. VI. I U KI N VÀ PH M VI HO T NG CHUYÊN MÔN HÀNH NGH KHÁM, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N TƯ NHÂN Các i u ki n, ph m vi ho t ng chuyên môn hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n tư nhân quy nh t i kho n 2, i u 7 c a Ngh nh s 103/2003/N -CP ư c hư ng d n c th như sau: 1. i u ki n và ph m vi chuyên môn hành ngh i v i b nh vi n y h c c truy n. 1.1. i u ki n v nhân s và cơ s v t ch t: a) Giám c b nh vi n ph i là bác s y h c c truy n có ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n quy nh ư c ăng ký b nh vi n; b) Trư ng khoa ph i là bác s chuyên khoa có th i gian th c hành t 5 năm tr lên trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa; c) Trư ng khoa dư c ph i là dư c s i h c, ã có th i gian 5 năm th c hành t i cơ s y, dư c; d) Ngư i làm công vi c chuyên môn ph i b o m các i u ki n theo quy nh t i m c VIII c a Thông tư này; ) T ch c, nhân s phù h p v i quy mô c a b nh vi n; e) B nh vi n y h c c truy n ph i có ít nh t 21 giư ng n i trú và có các khoa, phòng, b ph n sau: - Khoa khám và i u tr ngo i trú:
 20. + Khoa khám và i u tr ngo i trú ư c b trí thành m t b ph n riêng, g m các phòng: Phòng c p c u có t thu c c p c u v i cơ s thu c c p c u theo quy nh, có bình ôxy, máy o huy t áp; phòng khám b nh; phòng i u tr ngo i trú (có phòng ngư i b nh nam, phòng ngư i b nh n riêng). Trong m i phòng có giư ng, kim châm c u, máy châm c u và trang thi t b phù h p; + Di n tích m i phòng c a khoa khám và i u tr ngo i trú ít nh t là 10m2, thoáng mát, mb ov sinh. - B ph n i u tr ngo i trú g m các khoa: N i, Ngo i, Ph , Nhi, Châm c u dư ng sinh, Ngũ quan, … tùy theo quy mô b nh vi n nhưng t i thi u ph i có khoa N i t ng h p và khoa Ngo i t ng h p. Các khoa n i trú ư c b trí riêng, trong m i khoa có phòng ngư i b nh nam, ngư i b nh n riêng; b o m di n tích s d ng trong phòng cho m i giư ng b nh ít nh t là 5m2: + Phòng hành chính c a khoa ph i có bàn gh , t ng h sơ. + Phòng th thu t và phòng m (n u có) ph i b o m i u ki n theo quy nh t i i m n, 1.1 kho n 1 m c V c a Thông tư này. + Có d ng c , trang thi t b y t theo quy nh. - Khoa dư c và v t tư: + B ph n bào ch s n xu t thu c do m t dư c s i h c ho c ngư i ã ư c B Y t ho c S Y t ã c p Gi y ch ng nh n lương y, lương dư c trư c ngày Thông tư s 01/2004/TT-BYT có hi u l c ph trách và có trang thi t b phù h p, ư c b trí như sau: * Phòng cân bán thu c: Có t thu c chia ô úng quy nh; * Kho nguyên li u (dư c li u và bán thành phNm): Ph i ch ng n ng, ch ng nóng, ch ng Nm và ph i thoáng, có k kê tránh m c, m i, m t, ghi rõ tên nguyên li u tránh nh m l n; * Khu v c bào ch , s n xu t ph i b o m v sinh, không nh hư ng n ch t lư ng thu c và ph i có khu v c sơ ch và ki m tra tiêu chuNn dư c li u trư c khi ưa vào s n xu t. + Kho thành phNm thu c (k c thu c phi n); + Kho V t tư; + T thu c c riêng thu n l i cho vi c s d ng, ki m tra, i chi u. - Khoa c n lâm sàng có các phòng: Phòng chNn oán hình nh, phòng vi sinh, phòng sinh hóa, phòng huy t h c. - Phòng t ng h p – hành chính – tài v . g) Ph i b o m v sinh thông thoáng, thu n ti n cho ngư i b nh i l i, có sân chơi, ch xe, tr ng cây xanh, ph i b o m các i u ki n v sinh môi trư ng theo quy nh; h) Có gi y ch ng nh n v phòng cháy ch a cháy; gi y xác nh n ã xây d ng h th ng x lý nư c th i; có h p ng x lý rác y t ho c có lò t rác y t ; có gi y phép s d ng máy X.Quang y t do S Khoa h c và Công ngh c p; i) Di n tích s d ng trung bình: 50-60m2 sàn/ giư ng b nh; các khoa, phòng b nh trong b nh vi n ph i có chi u cao không dư i 3,1m;
Đồng bộ tài khoản