Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
67
lượt xem
4
download

Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN về hướng dẫn việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 07/2009/TT-BKHCN Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C ĐÁNH GIÁ, NGHI M THU Đ TÀI KHOA H C XÃ H I C P NHÀ NƯ C Căn c Lu t Khoa h c và công ngh ban hành ngày 22 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh đ nh s 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh đ nh s 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý ho t đ ng khoa h c xã h i và nhân văn; B Khoa h c và Công ngh hư ng d n vi c đánh giá, nghi m thu đ tài khoa h c xã h i c p Nhà nư c có s d ng ngân sách nhà nư c như sau: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Thông tư này quy đ nh vi c đánh giá, nghi m thu, công nh n k t qu , thanh lý h p đ ng và x lý vi ph m đ i v i đ tài khoa h c xã h i thu c chương trình khoa h c và công ngh (sau đây vi t t t là KH&CN) c p nhà nư c và đ tài, d án khoa h c xã h i đ c l p c p nhà nư c có s d ng ngân sách nhà nư c (sau đây g i chung là đ tài). 2. Đ tài liên quan đ n bí m t qu c gia, đ c thù c a an ninh, qu c phòng và m t s nhi m v đ c bi t c p bách, có n i dung ph c t p, nh y c m đư c đánh giá, nghi m thu theo quy t đ nh c a B trư ng B KH&CN cho t ng trư ng h p c th . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c đánh giá nghi m thu đ tài quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 Thông tư này. 2. Các đơn v ch c năng thu c B KH&CN. Đi u 3. Nguyên t c đánh giá nghi m thu đ tài Vi c đánh giá nghi m thu đ tài ph i tuân th các nguyên t c sau đây: 1. Căn c vào h p đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh (sau đây g i t t là h p đ ng) đã đư c ký k t và các n i dung đánh giá đư c quy đ nh t i Thông tư này. 2. Đ m b o tính dân ch , khách quan, trung th c và chính xác. 3. Ti n hành đúng quy trình, th t c theo quy đ nh t i Thông tư này. Đi u 4. Phương th c đánh giá nghi m thu đ tài 1. Đánh giá nghi m thu đ tài đư c ti n hành theo hai c p: a) Đánh giá nghi m thu đ tài c p cơ s (sau đây vi t t t là đánh giá c p cơ s ); b) Đánh giá nghi m thu đ tài c p nhà nư c (sau đây vi t t t là đánh giá c p nhà nư c). 2. Đánh giá c p cơ s là đánh giá k t qu đ tài đư c th c hi n thông qua h i đ ng khoa h c đánh giá c p cơ s (sau đây g i là h i đ ng đánh giá c p cơ s ) do cơ quan ch trì đ tài t ch c th c hi n. 3. Đánh giá c p nhà nư c bao g m đánh giá k t qu đ tài và đánh giá t ch c th c hi n đ tài. a) Đánh giá k t qu đ tài đư c th c hi n thông qua h i đ ng khoa h c đánh giá c p nhà nư c (sau đây g i là h i đ ng đánh giá c p nhà nư c) do B trư ng B KH&CN quy t đ nh thành l p; b) Đánh giá t ch c th c hi n:
 2. - Ban ch nhi m chương trình ch trì ph i h p v i Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c th c hi n đ i v i đ tài thu c chương trình KH&CN tr ng đi m c p nhà nư c (sau đây g i t t là chương trình); - Các v ch c năng thu c B KH&CN ch trì ph i h p v i Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c th c hi n đ i v i đ tài thu c chương trình do thành viên ban ch nhi m chương trình làm ch nhi m; - Các v ch c năng thu c B KH&CN ch trì ph i h p v i đơn v ch c năng c a cơ quan ch qu n th c hi n đ i v i đ tài đ c l p c p nhà nư c. Đi u 5. Kinh phí đánh giá đ tài 1. Kinh phí đánh giá c p cơ s đư c l y t kinh phí th c hi n đ tài. 2. Kinh phí đánh giá c p nhà nư c đư c l y t ngân sách s nghi p khoa h c hàng năm c a B KH&CN. 3. Chi phí phát sinh đ hoàn thi n các s n ph m, tài li u c a đ tài theo yêu c u c a h i đ ng đánh giá các c p do ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài t trang tr i. Chương 2. ĐÁNH GIÁ C P CƠ S Đi u 6. H sơ và th i h n n p h sơ đánh giá c p cơ s 1. H sơ đánh giá c p cơ s g m s n ph m chính và tài li u hành chính có liên quan đ n đ tài. 2. S n ph m chính c a đ tài bao g m: a) Báo cáo khoa h c c a đ tài, g m: báo cáo t ng h p k t qu c a đ tài; báo cáo t ng h p k t qu c a đ tài; b n ki n ngh c a đ tài; b) n ph m đã công b , xu t b n trong quá trình th c hi n đ tài. 3. Tài li u hành chính c a đ tài bao g m: a) H p đ ng khoa h c đã đư c ký k t gi a các bên; b) Văn b n đ ngh đánh giá c p cơ s (theo m u hư ng d n t i ph c l c s 01 kèm theo Thông tư này); c) Báo cáo t ch c th c hi n đ tài (theo m u hư ng d n t i ph l c s 02 kèm theo Thông tư này); d) Biên b n ki m tra đ nh kỳ tình hình tri n khai th c hi n c a đ tài; đ) Văn b n liên quan đ n vi c t ch c th c hi n đ tài (n u có); e) Các văn b n xác nh n và tài li u liên quan đ n vi c công b , xu t b n, ti p nh n, s d ng k t qu nghiên c u c a đ tài. 4. S lư ng h sơ đánh giá c p cơ s g m 10 b h sơ quy đ nh t i kho n 2, 3 Đi u này trong đó 01 h sơ g c và 09 b n sao h sơ g c. 5. Th i h n n p h sơ đánh giá c p cơ s a) Ch nhi m đ tài có trách nhi m n p h sơ đánh giá c p cơ s cho cơ quan ch trì đ tài trư c th i đi m k t thúc h p đ ng ho c th i gian gia h n th c hi n h p đ ng (n u có); b) Trư ng h p đ c bi t đ tài không có kh năng hoàn thành đúng ti n đ th c hi n theo h p đ ng, trư c th i đi m k t thúc h p đ ng 60 ngày, ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài ph i có công văn đ ngh gia h n th c hi n đ tài (theo m u hư ng d n t i ph l c s 03 kèm theo Thông tư này) g i B KH&CN thông qua ban ch nhi m chương trình và Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c các v ch c năng thu c B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình làm ch nhi m). Vi c xem xét gia h n đ tài th c hi n theo quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 14 Thông tư này. Đi u 7. H i đ ng đánh giá c p cơ s
 3. 1. H i đ ng đánh giá c p cơ s do th trư ng cơ quan ch trì đ tài quy t đ nh thành l p, có nhi m v tư v n giúp th trư ng cơ quan ch trì đ tài trong vi c đánh giá k t qu th c hi n c a đ tài theo h p đ ng đã ký k t. 2. H i đ ng đánh giá c p cơ s có t 07 đ n 09 thành viên, g m ch t ch h i đ ng, phó ch t ch h i đ ng, 02 y viên ph n bi n, 01 y viên thư ký và các y viên khác. Ch t ch h i đ ng, phó ch t ch h i đ ng và 02 y viên ph n bi n không thu c cơ quan ch trì đ tài. 3. Thành viên h i đ ng đánh giá c p cơ s ph i đáp ng các đi u ki n sau: a) Có chuyên môn phù h p v i lĩnh v c nghiên c u c a đ tài; b) Có uy tín v khoa h c và s n sàng tham gia h i đ ng đánh giá v i tinh th n trách nhi m cao, trung th c, khách quan; Ch t ch, y viên ph n bi n và các thành viên là nhà khoa h c ngoài vi c đáp ng các đi u ki n trên, ph i là chuyên gia am hi u sâu v chuyên môn, có trình đ khoa h c ti n sĩ ho c có ch c danh khoa h c t phó giáo sư tr lên, có công trình đư c công b trong 05 năm g n đây nh t ho c có kinh nghi m ho t đ ng trong lĩnh v c có liên quan đ n n i dung nghiên c u c a đ tài. Trư ng h p đ c bi t do th trư ng cơ quan ch trì đ tài quy t đ nh. 4. Ch nhi m đ tài và thành viên chính tham gia th c hi n đ tài không đư c làm thành viên c a h i đ ng đánh giá c p cơ s . Đi u 8. Trách nhi m và quy n h n c a thành viên h i đ ng đánh giá c p cơ s 1. Thành viên h i đ ng đánh giá c p cơ s có trách nhi m và quy n h n như sau: a) Nghiên c u, nh n xét h sơ đánh giá c p cơ s theo n i dung quy đ nh Đi u 11 Thông tư này, c th như sau: - y viên ph n bi n nh n xét đánh giá k t qu đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 04 kèm theo Thông tư này); - Thành viên h i đ ng nh n xét đánh giá k t qu đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 05 kèm theo Thông tư này); b) G i văn b n nh n xét cho cơ quan ch trì đ tài ch m nh t 02 ngày trư c phiên h p h i đ ng đánh giá c p cơ s . c) Trong trư ng h p c n thi t yêu c u ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài cung c p s n ph m trung gian c a đ tài đ ph c v vi c đánh giá; d) Ch u trách nhi m cá nhân v vi c nh n xét, b phi u đánh giá t i phiên h p c a h i đ ng và ch u trách nhi m t p th v k t lu n chung c a h i đ ng đánh giá c p cơ s ; đ) Không đư c cung c p thông tin v k t qu đánh giá trư c khi công b chính th c; không đư c s d ng k t qu c a đ tài trái quy đ nh c a pháp lu t v s h u trí tu . 2. Ch t ch h i đ ng, phó ch t ch h i đ ng, y viên ph n bi n và y viên thư ký khoa h c ngoài trách nhi m và quy n h n c a thành viên h i đ ng đánh giá c p cơ s đư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 8 Thông tư này còn có trách nhi m sau: a) Ch t ch h i đ ng ph i h p v i cơ quan ch trì đ tài quy t đ nh vi c t ch c phiên h p h i đ ng; ch trì các phiên h p h i đ ng; ch trì các phiên h p c a h i đ ng; xác nh n b ng văn b n vi c hoàn thi n h sơ đánh giá c a ch nhi m đ tài theo k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p cơ s (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 09 kèm theo Thông tư này); b) Phó ch t ch h i đ ng ch trì phiên h p trong trư ng h p ch t ch h i đ ng v ng m t; c) y viên ph n bi n th m đ nh, nh n xét, đánh giá sâu s c và toàn di n k t qu nghiên c u đ tài; d) y viên thư ký khoa h c giúp ch t ch h i đ ng ki m tra các đi u ki n c n thi t đ ti n hành phiên h p h i đ ng, tính h p l và đ y đ c a h sơ, xây d ng và hoàn thi n biên b n k t lu n phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p cơ s . Đi u 9. T ch c đánh giá c p cơ s
 4. 1. Vi c t ch c phiên h p đánh giá c p cơ s ph i đư c th c hi n ch m nh t đ n th i đi m k t thúc h p đ ng ho c k t thúc th i gian gia h n th c hi n h p đ ng (n u có). 2. Cơ quan ch trì đ tài t ch c đánh giá c p cơ s có trách nhi m: a) Ki m tra tính h p l c a h sơ theo quy đ nh t i Đi u 6 Thông tư này; b) Thành l p h i đ ng đánh giá c p cơ s theo quy đ nh t i Đi u 7 Thông tư này; t ch c phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p cơ s trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n đư c h sơ đánh giá c p cơ s ; c) Chuy n h sơ đánh giá quy đ nh t i các kho n 2, 3 Đi u 6 Thông tư này cho các thành viên c a h i đ ng ít nh t 07 ngày trư c phiên h p h i đ ng đánh giá c p cơ s ; d) X lý k t qu đánh giá nghi m thu c p cơ s theo quy đ nh t i Đi u 13 Thông tư này; đ) Lưu gi h sơ g c c a đ tài. Đi u 10. Phiên h p h i đ ng đánh giá c p cơ s 1. Thành ph n chính tham d phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p cơ s g m thành viên h i đ ng khoa h c, ch nhi m đ tài, đ i di n cơ quan ch trì th c hi n đ tài, đ i di n cơ quan ch qu n đ tài, đ i di n các đơn v có liên quan thu c B KH&CN và đ i di n ban ch nhi m chương trình (đ i v i đ tài thu c chương trình). 2. Phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p cơ s đư c ti n hành khi đáp ng các đi u ki n sau: a) H sơ đánh giá c p cơ s h p l theo quy đ nh t i Đi u 6 Thông tư này; b) Phi u nh n xét c a thành viên h i đ ng có m t; c) Ít nh t 2/3 s thành viên h i đ ng có m t t i phiên h p, trong đó có ch t ch h i đ ng (ho c phó ch t ch h i đ ng trong trư ng h p ch t ch h i đ ng v ng m t) và 02 y viên ph n bi n; d) S có m t c a ch nhi m đ tài đ gi i trình các v n đ liên quan đ n k t qu nghiên c u đ tài. Trư ng h p đ c bi t, ch nhi m đ tài không th có m t t i phiên h p c a h i đ ng ph i y quy n b ng văn b n cho 01 thành viên chính tham gia đ tài th c hi n trách nhi m c a ch nhi m đ tài. 3. Quy trình làm vi c c a h i đ ng: a) Ch t ch h i đ ng (ho c phó ch t ch trong trư ng h p ch t ch h i đ ng v ng m t) ch trì các phiên h p c a h i đ ng; b) Ch nhi m đ tài tr c ti p báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c c a đ tài (trong đó làm rõ k t qu nghiên c u m i, đánh giá v giá tr khoa h c, v ý nghĩa th c ti n c a đ tài); c) Các y viên ph n bi n trình bày nh n xét đánh giá v k t qu đ tài; d) Các thành viên h i đ ng nêu câu h i đ i v i nh ng v n đ chưa rõ, trình bày nh n xét đánh giá v k t qu đ tài; đ) Thư ký khoa h c đ c phi u nh n xét đánh giá v k t qu đ tài c a thành viên h i đ ng v ng m t (n u có) đ h i đ ng tham kh o; đ i bi u tham d nêu câu h i v k t qu và các v n đ liên quan c a đ tài; e) Ch nhi m đ tài gi i đáp, làm rõ các v n đ liên quan đ n đ tài theo yêu c u c a h i đ ng và các đ i bi u; g) H i đ ng th o lu n kín và ti n hành đánh giá k t qu đ tài theo n i dung quy đ nh t i Đi u 11 Thông tư này; H i đ ng b u ban ki m phi u (g m 03 thành viên, trong đó có 01 trư ng ban) và ti n hành b phi u (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 06 kèm theo Thông tư này). K t qu đánh giá, x p lo i đ tài đư c t ng h p trong Bi u t ng h p k t qu đánh giá (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 07 kèm theo Thông tư này); h) H i đ ng th o lu n và thông qua biên b n k t lu n v k t qu đánh giá, x p lo i c a đ tài, trong đó nêu rõ nh ng n i dung c n ch nh s a, b sung đ hoàn thi n (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 08 kèm theo Thông tư này).
 5. 4. Chương trình phiên h p h i đ ng đánh giá c p cơ s đư c th c hi n theo m u hư ng d n t i Ph l c s 10 kèm theo Thông tư này. Đi u 11. N i dung đánh giá c p cơ s đ i v i k t qu đ tài Đánh giá c p cơ s k t qu đ tài g m nh ng n i dung sau: 1. M c đ đ y đ v s lư ng, kh i lư ng các s n ph m chính c a đ tài so v i yêu c u c a h p đ ng đã ký k t (các báo cáo k t qu nghiên c u đ tài, các s n ph m khoa h c công b , k t qu v đào t o và các s n ph m khác). 2. Cách ti p c n v n đ nghiên c u, các phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng (m c đ c th , rõ ràng, phù h p); tính đ i di n, đ tin c y, xác th c, c p nh t c a các s li u, tư li u. 3. Tính trung th c c a k t qu nghiên c u (tính trung th c c a h sơ; tài li u; s d ng h p pháp k t qu nghiên c u có liên quan; không vi ph m quy đ nh c a pháp lu t có liên quan trong quá trình th c hi n đ tài). 4. Giá tr khoa h c c a đ tài (phát hi n nh ng v n đ m i, t o ra h th ng d li u m i có giá tr khoa h c và th c ti n; có đóng góp m i vào vi c phát tri n quan đi m, lý lu n hi n có, v.v…). 5. Ý nghĩa th c ti n c a đ tài (có đóng góp vào vi c xây d ng, hoàn thi n ch trương, chính sách, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, b o đ m an ninh, qu c phòng; b sung ngu n tri th c, tư tư ng m i có nh hư ng đ n chuy n bi n nh n th c c a xã h i). Đi u 12. X p lo i đánh giá c p cơ s đ tài K t qu đánh giá c p cơ s đ i v i đ tài đư c x p thành 02 lo i: “Đ t” và “Không đ t”. 1. Đ tài x p lo i “Đ t” là đ tài đáp ng các quy đ nh t i Đi u 11 Thông tư này và đư c ít nh t 3/4 s thành viên h i đ ng có m t t i phiên h p b phi u x p lo i “Đ t”. Đ tài đư c x p lo i “Đ t” s đư c đưa vào đánh giá c p nhà nư c. 2. Đ tài x p lo i “Không đ t” là đ tài không đáp ng yêu c u quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 13. X lý k t qu đánh giá c p cơ s 1. Đ i v i đ tài đư c x p lo i “Đ t”, trong th i h n 60 ngày k t ngày có k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p cơ s , cơ quan ch trì và ch nhi m đ tài ph i th c hi n các công vi c sau đây: a) Ch nhi m đ tài b sung, s a ch a, hoàn thi n k t qu nghiên c u c a đ tài theo yêu c u c a h i đ ng đánh giá c p cơ s ; g i báo cáo v vi c ch nh s a và hoàn thi n k t qu nghiên c u c a đ tài theo k t lu n c a phiên h p h i đ ng đánh giá c p cơ s cho ch t ch h i đ ng (thông qua thư ký khoa h c c a h i đ ng) đ l y ý ki n xác nh n; b) Cơ quan ch trì đ tài căn c xác nh n c a ch t ch h i đ ng v vi c ch nhi m đ tài đã b sung, s a đ i, hoàn thi n h sơ đánh giá theo k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p cơ s g i văn b n cho ban ch nhi m chương trình (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n) đ ngh đ tài đư c đánh giá c p nhà nư c. 2. Đ tài x p lo i “Không đ t” do không đáp ng quy đ nh t i các kho n 1, 2, 4, 5 Đi u 11 Thông tư này nhưng đư c h i đ ng đánh giá c p cơ s ki n ngh ti p t c s a ch a, hoàn thi n đ tài đ t ch c đánh giá l i c p cơ s . Trong th i h n 60 ngày k t ngày có k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p cơ s , ch nhi m đ tài ph i hoàn thi n h sơ theo yêu c u c a h i đ ng. Vi c đánh giá l i đư c th c hi n theo n i dung và trình t c a Thông tư này và không quá 01 l n đ i v i m i đ tài. 3. Đ tài x p lo i “Không đ t” và bu c ph i ch m d t h p đ ng trong các trư ng h p sau: a) Không đáp ng m t trong các n i dung quy đ nh t i các kho n 1, 2, 4, 5 Đi u 11 Thông tư này và không đư c h i đ ng ki n ngh ti p t c s a ch a, hoàn thi n; b) Không đáp ng quy đ nh t i kho n 4 Đi u 11 Thông tư này; c) Sau khi đư c đánh giá l i mà v n x p lo i “Không đ t”. Căn c k t lu n c a h i đ ng, cơ quan ch trì đ tài có trách nhi m g i văn b n đ ngh B KH&CN ra quy t đ nh ch m d t h p đ ng th c hi n đ tài.
 6. 4. Đ i v i đ tài b đình ch , trên cơ s k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p cơ s , B KH&CN xem xét, x lý theo quy đ nh t i Đi u 11 Chương II Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT-BTC- BKHCN ngày 04/10/2006 c a B Tài chính và B KH&CN. Chương 3. ĐÁNH GIÁ C P NHÀ NƯ C Đi u 14. H sơ và th i h n n p h sơ đánh giá c p nhà nư c 1. H sơ đánh giá c p nhà nư c c a đ tài g m s n ph m chính c a đ tài sau khi đã đư c ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài s a ch a, b sung và hoàn thi n theo k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p cơ s và tài li u hành chính liên quan. 2. S n ph m chính c a đ tài g m: a) Các báo cáo khoa h c c a đ tài (báo cáo t ng h p k t qu c a đ tài; báo cáo tóm t t k t qu c a đ tài; b n ki n ngh c a đ tài); b) Các n ph m đã công b , xu t b n trong quá trình th c hi n đ tài. 3. Tài li u hành chính c a đ tài g m: a) H p đ ng khoa h c đã đư c ký k t gi a các bên; b) Văn b n đ ngh đánh giá c p nhà nư c c a cơ quan ch trì đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 11 kèm theo Thông tư này); c) B n g c quy t đ nh thành l p h i đ ng đánh giá c p cơ s và b n g c biên b n phiên h p h i đ ng đánh giá c p cơ s ; d) Báo cáo hành chính v vi c t ch c th c hi n đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này) đã đư c b sung và hoàn thi n sau đánh giá c p cơ s ; đ) Biên b n ki m tra đ nh kỳ tình hình tri n khai th c hi n c a đ tài; e) Các văn b n liên quan đ n vi c t ch c th c hi n đ tài (n u có); g) Các văn b n xác nh n và tài li u liên quan đ n vi c đào t o, công b , xu t b n, ti p nh n, s d ng k t qu nghiên c u c a đ tài; h) Danh sách các thành viên chính tham gia th c hi n đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 12 kèm theo Thông tư này). 4. S lư ng h sơ đánh giá c p nhà nư c g m 13 b h sơ quy đ nh t i kho n 1 Đi u 14 Thông tư này, trong đó có 01 h sơ g c và 12 b n sao h sơ g c. Các s n ph m trung gian đư c lưu gi t i cơ quan ch trì đ s n sàng cung c p theo yêu c u c a các thành viên h i đ ng và cơ quan qu n lý ki m tra, đánh giá. 5. Th i h n n p h sơ đánh giá c p nhà nư c a) Trong th i h n 60 ngày k t ngày k t thúc h p đ ng ho c th i đi m k t thúc gia h n h p đ ng, ch nhi m đ tài, cơ quan ch trì có trách nhi m n p h sơ đánh giá c p nhà nư c cho ban ch nhi m chương trình (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n). Trư ng h p vì lý do đ c bi t, đ tài không th đ m b o th i h n n p h sơ trong th i h n 60 ngày nêu trên, ch m nh t 20 ngày k t ngày có k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p cơ s , ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài ph i có công văn xin gia h n đánh giá c p nhà nư c (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 03 kèm theo Thông tư này) g i B KH&CN thông qua ban ch nhi m chương trình (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c các v ch c năng thu c B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n); b) B KH&CN có trách nhi m xem xét vi c gia h n c a đ tài. M i đ tài ch đư c gia h n 01 l n (ho c c p cơ s , ho c c p nhà nư c) và th i gian gia h n không quá 90 ngày tính t ngày k t thúc h p đ ng). Đi u 15. H i đ ng đánh giá c p nhà nư c
 7. 1. H i đ ng đánh giá c p nhà nư c do B trư ng KH&CN quy t đ nh thành l p trên cơ s đ xu t c a ban ch nhi m chương trình (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c c a các v ch c năng thu c B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p c p nhà nư c và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n), có nhi m v tư v n giúp B trư ng B KH&CN đánh giá k t qu nghiên c u đ tài theo h p đ ng đã ký k t và k t qu t ch c th c hi n đ tài. 2. H i đ ng đánh giá c p nhà nư c có t 09 đ n 11 thành viên, g m ch t ch h i đ ng, phó ch t ch h i đ ng, 02 y viên ph n bi n và các y viên khác, c th như sau: a) 2/3 s thành viên h i đ ng là các nhà khoa h c; b) 1/3 s thành viên h i đ ng là đ i di n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan ho ch đ nh chính sách d ki n th hư ng s d ng k t qu nghiên c u c a đ tài. 3. Đi u ki n đ i v i thành viên h i đ ng đánh giá c p nhà nư c: a) Có uy tín v khoa h c và s n sàng tham gia h i đ ng đánh giá v i tinh th n trách nhi m cao, trung th c, khách quan; b) Có chuyên môn phù h p v i lĩnh v c nghiên c u c a đ tài; Ch t ch, y viên ph n bi n và các thành viên là nhà khoa h c ngoài vi c đáp ng các đi u ki n trên, ph i là chuyên gia am hi u sâu v chuyên môn, có trình đ khoa h c ti n sĩ ho c có ch c danh khoa h c t phó giáo sư tr lên, có công trình khoa h c đư c công b trong 05 năm g n đây nh t. Trư ng h p đ c bi t do B trư ng B KH&CN quy t đ nh. 4. Ch nhi m đ tài và thành viên chính tham gia th c hi n đ tài không đư c làm thành viên c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c. 5. Các thành viên tham gia các h i đ ng tuy n ch n, xét ch n đ i v i đ tài đư c ưu tiên m i tham gia h i đ ng đánh giá c p nhà nư c. S thành viên tham gia h i đ ng đánh giá c p cơ s đư c m i tham gia h i đ ng đánh giá c p nhà nư c nhưng không quá 1/3 t ng s thành viên h i đ ng này. 6. Ban ch nhi m chương trình có th tham gia h i đ ng đánh giá c p nhà nư c nhưng không quá 01 thành viên và không làm ch t ch, phó ch t ch h i đ ng ho c y viên ph n bi n đ i v i các đ tài thu c Chương trình. 7. Giúp vi c h i đ ng có 02 thư ký hành chính là chuyên viên v ch c năng c a B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p c p nhà nư c và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n) ho c là thư ký c a chương trình và nhân viên c a Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c (đ i v i đ tài thu c chương trình). Đi u 16. Trách nhi m và quy n h n c a thành viên h i đ ng đánh giá c p nhà nư c 1. Thành viên h i đ ng đánh giá c p nhà nư c có trách nhi m và quy n h n sau đây: a) Nghiên c u, nh n xét h sơ đánh giá c p nhà nư c theo n i dung quy đ nh t i Đi u 11 Thông tư này, c th như sau: - y viên ph n bi n nh n xét đánh giá k t qu đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 13 kèm theo Thông tư này); - Thành viên h i đ ng nh n xét đánh giá k t qu đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 14 kèm theo Thông tư này). b) G i văn b n nh n xét đánh giá t i cơ quan t ch c đánh giá ch m nh t 02 ngày trư c phiên h p h i đ ng đánh giá c p nhà nư c; c) Trong trư ng h p c n thi t, có th yêu c u ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài cung c p s n ph m trung gian c a đ tài đ ph c v vi c đánh giá; d) Ch u trách nhi m cá nhân v nh n xét, đánh giá k t qu đ tài t i phiên h p c a h i đ ng và trách nhi m t p th v k t lu n chung c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c đ i v i đ tài; đ) Không đư c cung c p thông tin v k t qu đánh giá trư c khi công b chính th c; không đư c s d ng k t qu c a đ tài trái quy đ nh c a pháp lu t v s h u trí tu .
 8. 2. Ch t ch h i đ ng, phó ch t ch h i đ ng, y viên ph n bi n và y viên thư ký ngoài trách nhi m và quy n h n c a thành viên h i đ ng đánh giá quy đ nh t i kho n 1 Đi u này còn có trách nhi m, sau đây: a) Ch t ch h i đ ng ph i h p v i cơ quan ch trì đ tài quy t đ nh vi c t ch c phiên h p c a h i đ ng; xác nh n b ng văn b n vi c hoàn thi n h sơ đánh giá c a ch nhi m đ tài theo k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 20 kèm theo Thông tư này); b) Phó ch t ch h i đ ng ch trì phiên h p trong trư ng h p ch t ch h i đ ng v ng m t; c) y viên ph n bi n th m đ nh, nh n xét, đánh giá sâu s c và toàn di n v k t qu nghiên c u đ tài, ki n ngh v vi c đánh giá, x p lo i đ tài; d) y viên thư ký khoa h c giúp ch t ch h i đ ng ki m tra các đi u ki n c n thi t đ ti n hành phiên h p h i đ ng; ki m tra tính đ y đ và h p l c a h sơ; xây d ng và hoàn thi n biên b n k t lu n phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c. Đi u 17. T ch c đánh giá c p nhà nư c 1. Đánh giá c p nhà nư c ch đư c th c hi n sau khi đ tài đư c h i đ ng đánh giá c p cơ s x p lo i “Đ t” và h sơ đ tài đáp ng đ y đ quy đ nh t i Đi u 14 Thông tư này. 2. Đánh giá c p nhà nư c ph i đư c ti n hành ch m nh t 45 ngày k t ngày nh n đư c h sơ đánh giá c p nhà nư c. 3. Vi c t ch c đánh giá c p nhà nư c đư c phân c p như sau: a) Đ tài thu c chương trình tr ng đi m c p nhà nư c do ban ch nhi m chương trình ch trì ph i h p v i Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c, các v ch c năng thu c B KH&CN th c hi n; b) Đ tài do ban ch nhi m chương trình th c hi n do các v ch c năng c a B KH&CN ch trì ph i h p v i Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c th c hi n; c) Đ tài đ c l p c p nhà nư c do các v ch c năng c a B KH&CN ch trì ph i h p v i đơn v ch c năng c a b ch qu n th c hi n. 4. Ban ch nhi m chương trình (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c các v ch c năng thu c B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình làm ch nhi m) ti n hành t ch c đánh giá c p nhà nư c, bao g m: a) Ki m tra, th m đ nh h sơ đánh giá c p nhà nư c quy đ nh t i Đi u 14 Thông tư này (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 15 kèm theo Thông tư này). Trư ng h p h sơ đánh giá đ tài không đáp ng đ y đ quy đ nh t i Đi u 14 Thông tư này, yêu c u ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài s a ch a, b sung, hoàn thi n h sơ trong th i h n t i đa 15 ngày k t ngày có biên b n th m đ nh h sơ; b) Trình B KH&CN quy t đ nh thành l p h i đ ng đánh giá c p nhà nư c; c) Chuy n h sơ đánh giá đ tài cho các thành viên h i đ ng đánh giá ch m nh t 15 ngày trư c phiên h p c a h i đ ng; d) Lưu gi h sơ g c c a đ tài, đáp ng các yêu c u v các s n ph m trung gian đ ch t ch h i đ ng, y viên ph n bi n, thư ký khoa h c, đ i di n cơ quan qu n lý nghiên c u xem xét h sơ c a đ tài; đ) T ch c phiên h p h i đ ng đánh giá c p nhà nư c; e) Đ ngh B KH&CN m i chuyên gia có chuyên môn sâu, am hi u lĩnh v c liên quan đ n đ tài cho ý ki n nh n xét, đánh giá đ i v i k t qu c a đ tài đ h i đ ng tham kh o trong trư ng h p c n thi t. 5. T ch c phiên h p trong th i h n không quá 30 ngày k t ngày có quy t đ nh thành l p h i đ ng. 6. X lý k t qu đánh giá c p nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 22 Thông tư này. Đi u 18. Phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c
 9. 1. Thành ph n chính tham d phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c g m: thành viên h i đ ng đánh giá, ch nhi m đ tài, đ i di n cơ quan ch trì th c hi n đ tài, đ i di n cơ quan ch qu n đ tài, đ i di n B KH&CN, đ i di n ban ch nhi m chương trình và đ i di n Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c (đ i v i đ tài thu c chương trình). 2. Phiên h p c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c đư c ti n hành khi có đ các đi u ki n sau đây: a) H sơ đánh giá c p nhà nư c đã đư c cung c p trư c cho thành viên h i đ ng theo quy đ nh; b) Đã nh n đư c ý ki n nh n xét b ng văn b n c a các thành viên c a h i đ ng. c) Ít nh t 2/3 s thành viên h i đ ng có m t t i phiên h p, trong đó có ch t ch h i đ ng (ho c phó ch t ch h i đ ng trong trư ng h p ch t ch h i đ ng v ng m t) và 02 y viên ph n bi n; d) S có m t c a ch nhi m đ tài đ gi i trình các v n đ liên quan đ n k t qu nghiên c u đ tài. Trư ng h p đ c bi t, ch nhi m đ tài không th có m t t i phiên h p c a h i đ ng thì ph i y quy n b ng văn b n cho 01 thành viên chính tham gia đ tài th c hi n trách nhi m c a ch nhi m đ tài. 3. Quy trình làm vi c c a h i đ ng: a) Ch t ch h i đ ng (ho c phó ch t ch h i đ ng trong trư ng h p ch t ch h i đ ng v ng m t) ch trì các phiên h p c a h i đ ng; b) Ch nhi m đ tài tr c ti p báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c c a đ tài (trong đó làm rõ k t qu nghiên c u m i, đánh giá v giá tr khoa h c, v ý nghĩa th c ti n c a đ tài); c) Các y viên ph n bi n trình bày nh n xét đánh giá v k t qu đ tài; d) Các thành viên h i đ ng đ t câu h i, trình bày nh n xét đánh giá k t qu đ tài; đ) Thư ký khoa h c đ c phi u nh n xét đánh giá v k t qu đ tài c a thành viên h i đ ng v ng m t (n u có) đ h i đ ng tham kh o; đ i bi u tham d nêu câu h i v k t qu và các v n đ liên quan c a đ tài; e) Ch nhi m đ tài gi i đáp, làm rõ các v n đ liên quan đ n đ tài theo yêu c u c a h i đ ng và các đ i bi u; g) H i đ ng th o lu n kín và ti n hành đánh giá k t qu đ tài theo n i dung quy đ nh t i Đi u 19 Thông tư này; H i đ ng b u ban ki m phi u (g m 03 thành viên, trong đó có 01 trư ng ban) và ti n hành b phi u (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 16 kèm theo Thông tư này). K t qu đánh giá, x p lo i đ tài đư c t ng h p trong Bi u t ng h p k t qu đánh giá (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 17 kèm theo Thông tư này); h) H i đ ng th o lu n và thông qua biên b n k t lu n v k t qu đánh giá, x p lo i c a đ tài, trong đó nêu rõ nh ng n i dung c n ch nh s a, b sung đ hoàn thi n (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 18 kèm theo Thông tư này). 4. Chương trình h p h i đ ng đánh giá c p nhà nư c đư c th c hi n theo hư ng d n t i Ph l c s 20 kèm theo Thông tư này. Đi u 19. N i dung đánh giá c p nhà nư c đ i v i k t qu đ tài Vi c đánh giá k t qu c a đ tài đư c h i đ ng đánh giá c p nhà nư c th c hi n theo 06 nhóm tiêu chí, tính đi m theo nhóm tiêu chí v i t ng s đi m t i đa là 100, c th như sau: 1. Đánh giá m c đ đ y đ v s lư ng, kh i lư ng các s n ph m chính c a đ tài so v i yêu c u c a h p đ ng đã ký k t (t i đa 25 đi m): a) Báo cáo t ng h p k t qu nghiên c u đ tài, báo cáo tóm t t k t qu nghiên c u đ tài và b n ki n ngh c a đ tài đ i v i cơ quan, t ch c d ki n s d ng k t qu nghiên c u; b) Các s n ph m khoa h c công b (sách chuyên kh o, bài báo khoa h c); c) K t qu v đào t o (ti n sĩ, th c sĩ); d) S n ph m khác (n u có).
 10. 2. Đánh giá s phù h p c a cách ti p c n v n đ nghiên c u, các phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng (t i đa 10 đi m): a) M c đ mô t c th , rõ ràng các phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng, quy mô, quy trình đã đư c s d ng đ đ t đư c k t qu nghiên c u; b) S phù h p c a cách ti p c n, phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng trong quá trình tri n khai th c hi n n i dung nghiên c u đ đ t đư c m c tiêu c a đ tài. c) Tính đ i di n, đ tin c y, xác th c, c p nh t c a các s li u qua k t qu đi u tra, kh o sát và các ngu n tư li u khác đư c s d ng vào các báo cáo khoa h c c a đ tài. 3. Đánh giá v giá tr khoa h c c a đ tài (t i đa 25 đi m): a) Tính m i, sáng t o c a s n ph m nghiên c u: - Phát hi n nh ng v n đ m i, t o ra h th ng d li u m i có giá tr khoa h c và th c ti n; - Hoàn thi n phương pháp nghiên c u hi n có đ gi i quy t v n đ nghiên c u c a đ tài; - Có đóng góp m i vào vi c phát tri n quan đi m, lý lu n hi n có. b) Tính h th ng, logic, đ y đ , l p lu n, phân tích rõ ràng c a các báo cáo khoa h c. 4. Đánh giá v ý nghĩa th c ti n c a đ tài (t i đa 20 đi m): a) Ý nghĩa th c ti n c a k t qu nghiên c u đ tài: - Đưa ra đư c nh ng gi i pháp, phương án c th làm cơ s khoa h c cho vi c xây d ng quy ho ch, đ án phát tri n kinh t - xã h i, b o đ m an ninh, qu c phòng; - Đ xu t đư c nh ng ki n ngh c th , tr c ti p làm cơ s khoa h c cho vi c xây d ng, hoàn thi n ch trương, chính sách, pháp lu t, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c; - B sung ngu n tri th c, tư tư ng m i có nh hư ng đ n chuy n bi n nh n th c c a xã h i. b) K t qu nghiên c u c a đ tài trong quá trình th c hi n đã đư c chuy n giao cho cơ quan, t ch c s d ng (có văn b n xác nh n kèm theo). 5. Đánh giá k t qu nghiên c u đư c công b (t i đa 10 đi m). a) Có ít nh t 05 bài báo khoa h c có ch t lư ng cao đư c công b trên t p chí khoa h c chuyên ngành qu c gia (dư i 05 bài không đư c tính đi m). b) Có ít nh t 01 sách chuyên kh o do nhà xu t b n có uy tín trong nư c xu t b n. 6. Đánh giá k t qu vư t tr i c a đ tài (t i đa 10 đi m): a) Có ít nh t 01 bài báo khoa h c đư c công b trên t p chí khoa h c chuyên ngành qu c t có uy tín ho c có gi y xác nh n v s t p chí và th i gian đăng c a t p chí khoa h c chuyên ngành qu c t này; b) Đ xu t lý thuy t, phương pháp nghiên c u m i có giá tr khoa h c. c) K t qu nghiên c u có ý nghĩa quan tr ng đ i v i th c ti n, đã đư c chuy n giao và ng d ng (có văn b n xác nh n). Đi u 20. N i dung đánh giá c p nhà nư c v t ch c th c hi n đ tài Ban ch nhi m chương trình ph i h p v i Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c các v ch c năng thu c B KH&CN ph i h p v i cơ quan ch qu n (đ i v i đ tài đ c l p c p nhà nư c và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n) ti n hành đánh giá và x p lo i v t ch c th c hi n đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 19 kèm theo Thông tư này) theo các n i dung sau: 1. Ti n đ th c hi n đ tài; 2. S d ng kinh phí th c hi n đ tài; Đi u 21. Nguyên t c ch m đi m và x p lo i đ tài 1. Nguyên t c ch m đi m k t qu đ tài
 11. a) Vi c ch m đi m đánh giá k t qu đ tài đư c th c hi n theo n i dung quy đ nh t i Đi u 19 Thông tư này; b) Đi m c a đ tài là đi m trung bình c a t ng s đi m ghi trong các phi u đánh giá h p l ; c) Phi u đánh giá h p l là phi u có s đi m th p hơn ho c b ng s đi m t i đa ghi trong phi u cho t ng n i dung đánh giá. 2. X p lo i k t qu đ tài Căn c vào k t qu ch m đi m đ tài, h i đ ng đánh giá c p nhà nư c ti n hành x p lo i đ tài thành 02 lo i: “Đ t” và “Không đ t”. a) Đ tài x p lo i “Đ t” là đ tài đ t đi m trung bình t 70 đi m tr lên, trong đó, ph n đánh giá m c đ đ y đ v s lư ng, kh i lư ng các s n ph m chính c a đ tài đ t 25 đi m, ph n giá tr khoa h c và ý nghĩa th c ti n c a đ tài đ t t 30 đi m tr lên. Đ tài x p lo i “Đ t” đư c chia thành 3 m c: - Đ tài x p lo i “Trung bình” là đ tài đ t đi m trung bình t 70 đi m đ n dư i 80 đi m; - Đ tài x p lo i “Khá” là đ tài đ t đi m trung bình t 80 đi m đ n dư i 90 đi m. - Đ tài x p lo i “Xu t s c” là đ tài đ t đi m trung bình t 90 đi m đ n 100 đi m. b) Đ tài x p lo i “Không đ t” là đ tài đ t đi m trung bình dư i 70 đi m. 3. X p lo i đánh giá t ch c th c hi n đ tài Căn c vào k t qu đánh giá theo quy đ nh t i Đi u 20 Thông tư này, vi c x p lo i t ch c th c hi n đ tài chia thành hai m c: “Đ t” và “Không đ t”: a) Đ tài x p lo i “Đ t” trong trư ng h p b o đ m các đi u ki n sau: - N p h sơ đánh giá đúng th i h n quy đ nh; - S d ng và th c hi n thanh quy t toán kinh phí c a đ tài theo đúng các quy đ nh c a Nhà nư c. b) Đ tài x p lo i “Không đ t” là đ tài vi ph m m t trong các n i dung sau: - Th i gian n p h sơ đánh giá ch m so v i th i h n quy đ nh c a h p đ ng ho c văn b n gia h n th i gian th c hi n c a B Khoa h c và Công ngh . - Vi ph m nghiêm tr ng các nguyên t c qu n lý v tài chính đ i v i kinh phí c a đ tài (có k t lu n c a cơ quan thanh tra, ki m tra có th m quy n). Đi u 22. X lý k t qu đánh giá c p nhà nư c 1. Đ i v i đ tài đư c đánh giá, x p lo i “Đ t” v k t qu c a đ tài, trong th i h n 30 ngày k t ngày có k t qu đánh giá, x p lo i c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c, ch nhi m đ tài, cơ quan ch trì đ tài có trách nhi m s a ch a, b sung, hoàn thi n h sơ đánh giá c p nhà nư c theo yêu c u c a h i đ ng và g i ch t ch h i đ ng xác nh n v vi c s a ch a, b sung, hoàn thi n k t qu nghiên c u c a đ tài. 2. Đ i v i đ tài x p lo i “Không đ t” đư c xem xét gia h n đ s a ch a, hoàn thi n n u b o đ m các đi u ki n sau: a) Đư c h i đ ng đánh giá c p nhà nư c ki n ngh cho nghi m thu l i; b) Đư c ban ch nhi m chương trình (đ i v i đ tài thu c chương trình), ho c cơ quan ch qu n (đ i v i đ tài đ c l p nhà nư c và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n) đ ngh gia h n đ s a ch a, hoàn thi n. Vi c gia h n s a ch a, hoàn thi n đ tài đư c th c hi n trong th i h n t i đa 90 ngày k t ngày có k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c. Sau th i gian gia h n, đ tài ph i đư c đánh giá nghi m thu l i theo n i dung và trình t c a Thông tư này. 3. Đ i v i đ tài x p lo i “Không đ t” và không đư c h i đ ng đánh giá c p nhà nư c ki n ngh cho đánh giá nghi m thu l i, B KH&CN xem xét, x lý theo quy đ nh t i Đi u 11 Chương II Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 c a B Tài chính và B
 12. KH&CN v hư ng d n ch đ khoán kinh phí c a đ tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c trên cơ s k t lu n c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c. 4. Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c ph i h p v i ban ch nhi m chương trình t ng h p h sơ, văn b n, tài li u đánh giá đ i v i đ tài thu c chương trình; V ch c năng thu c B KH&CN t ng h p h sơ, văn b n, tài li u đánh giá đ i v i đ tài đ c l p c p nhà nư c và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n đ chu n b th t c công nh n k t qu đánh giá đ tài. 5. Ch nhi m đ tài và cơ quan ch trì đ tài có trách nhi m đăng ký lưu, gi k t qu đ tài theo Ngh đ nh s 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 c a Chính ph quy đ nh v ho t đ ng thông tin KH&CN và n p b n xác nh n đã đăng ký lưu, g i k t qu đ tài cho Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c (đ i v i đ tài thu c chương trình) ho c cho các v ch c năng thu c B KH&CN (đ i v i đ tài đ c l p c p nhà nư c và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình th c hi n). Chương 4. CÔNG NH N K T QU Đ TÀI, THANH LÝ H P Đ NG VÀ X LÝ VI PH M Đi u 23. Công nh n k t qu c a đ tài 1. B KH&CN xem xét, công nh n k t qu đánh giá đ tài v i 02 n i dung sau: a) Đánh giá k t qu đ tài; b) Đánh giá t ch c th c hi n đ tài. 2. Ch nhi m đ tài và t ch c ch trì th c hi n đ tài có trách nhi m g i các tài li u dư i đây đ B KH&CN công nh n k t qu c a đ tài: a) M t (01) b h sơ đánh giá c p nhà nư c kèm theo báo cáo v vi c hoàn thi n h sơ đánh giá c p nhà nư c có xác nh n c a ch t ch h i đ ng (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 21 kèm theo Thông tư này) v vi c đ tài đã s a ch a, b sung, hoàn thi n k t qu nghiên c u theo yêu c u c a h i đ ng đánh giá c p nhà nư c; b) B n xác nh n vi c bàn giao tài s n do Ban ch nhi m chương trình ph i h p v i Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c (đ i v i đ tài thu c chương trình); các v ch c năng c a B KH&CN ph i h p v i đơn v ch c năng c a cơ quan ch trì đ tài (đ i v i đ tài đ c l p và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình làm ch nhi m) ti n hành ki m kê, bàn giao tài s n theo quy đ nh hi n hành; c) Gi y xác nh n vi c thanh quy t toán đ tài c a ch nhi m đ tài do Văn phòng các chương trình tr ng đi m c p nhà nư c th c hi n vi c thanh, quy t toán đ tài (đ i v i đ tài thu c chương trình và đ tài do thành viên ban ch nhi m chương trình làm ch nhi m); đơn v ch c năng c a cơ quan ch qu n đ tài th c hi n vi c thanh, quy t toán đ tài (đ i v i đ tài đ c l p); d) Gi y xác nh n đăng ký k t qu nghiên c u c a đ tài t i C c Thông tin KH&CN Qu c gia và n p lưu tr theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 c a Chính ph quy đ nh v thông tin ho t đ ng khoa h c và công ngh . 3. Trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n đư c tài li u quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, B KH&CN xem xét, ra quy t đ nh công nh n k t qu th c hi n đ tài (theo m u hư ng d n t i Ph l c s 22 kèm theo Thông tư này). Đi u 24. Thanh lý h p đ ng 1. Trình t thanh lý H p đ ng a) Khi k t thúc đ tài, ch nhi m đ tài, cơ quan ch trì đ tài ph i n p báo cáo đ ngh quy t toán cho cơ quan có th m quy n; b) Sau khi có quy t đ nh công nh n k t qu đánh giá đ tài, B KH&CN, cơ quan ch qu n th c hi n vi c đánh giá, ki m kê và bàn giao tài s n đã mua s m b ng kinh phí th c hi n đ tài; c) Vi c thanh lý h p đ ng đư c th c hi n sau khi thanh toán và ki m kê tài s n. 2. Vi c thanh lý h p đ ng đư c quy đ nh c th t i văn b n riêng do B KH&CN ban hành. Đi u 25. X lý vi ph m
 13. 1. Ch nhi m đ tài s không đư c làm ch nhi m đ tài c p nhà nư c trong th i h n 03 năm ti p theo năm th c hi n đánh giá c p nhà nư c, trong các trư ng h p sau: a) Đ tài x p lo i “Không đ t” và không đư c h i đ ng đánh giá c p nhà nư c ki n ngh cho hoàn thi n đ đánh giá nghi m thu l i; b) Đ tài x p lo i “Không đ t” đư c h i đ ng đánh giá c p nhà nư c ki n ngh hoàn thi n đ đưa vào đánh giá c p nhà nư c l n th hai mà v n không đư c x p lo i “Đ t”; c) Đ tài b đình ch trong quá trình th c hi n do vi ph m nghiêm tr ng m t trong các đi u ki n sau: - H sơ, tài li u không trung th c; - Sao chép k t qu nghiên c u c a ngư i khác; - Vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan trong quá trình th c hi n đ tài. 2. B KH&CN xem xét, x lý v tài chính đ i v i các đ tài x p lo i “Không đ t” theo quy đ nh t i Đi u 11 Chương II Thông tư liên t ch s 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 c a B Tài chính – B KH&CN v hư ng d n ch đ khoán kinh phí c a đ tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c. 3. Ch nhi m đ tài không th c hi n vi c đăng ký, giao n p k t qu th c hi n nhi m v khoa h c như quy đ nh t i kho n 5 Đi u 22 Thông tư này thì b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 127/2004/NĐ-CP c a Chính ph ngày 31/5/2004 v x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng khoa h c và công ngh . 4. Thành viên h i đ ng khoa h c vi ph m quy đ nh t i đi m đ kho n 1 Đi u 8 và đi m đ kho n 1 Đi u 16 Thông tư này s không đư c tham gia h i đ ng đánh giá c p cơ s và c p nhà nư c trong th i h n 02 năm và b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 127/2004/NĐ-CP c a Chính ph ngày 31/5/2004 v x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng khoa h c và công ngh . 5. Trư ng h p phát hi n có thành viên h i đ ng vi ph m quy đ nh t i đi m đ kho n 1 Đi u 8 và đi m đ kho n 1 Đi u 16 Thông tư này trư c phiên h p c a h i đ ng đánh giá, B KH&CN ra quy t đ nh c ngư i khác thay th thành viên đó. 6. Trư ng h p phát hi n h i đ ng đánh giá c p nhà nư c vi ph m các quy đ nh c a văn b n này trong quá trình đánh giá đ tài, tùy theo m c đ vi ph m, B KH&CN yêu c u h i đ ng ti n hành đánh giá nghi m thu l i theo đúng quy đ nh ho c thành l p h i đ ng m i đ b o đ m vi c đánh giá c p nhà nư c đư c khách quan, chính xác, đúng quy đ nh. Đi u 26. Khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân th c hi n đ tài đư c đánh giá và các t ch c, cá nhân khác có liên quan có quy n khi u n i v các quy t đ nh c a các cơ quan, t ch c có th m quy n trong vi c đánh giá, nghi m thu đ tài; cá nhân có quy n t cáo các hành vi c a các cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh c a Thông tư này. 2. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 5. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 27. Hư ng d n th c hi n 1. B KH&CN t ch c hư ng d n, đôn đ c, ki m tra các t ch c, cá nhân tham gia th c hi n đ tài khoa h c xã h i c p nhà nư c th c hi n Thông tư này. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v KH&CN c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Thông tư này đ xây d ng, trình c p có th m quy n ban hành quy đ nh v đánh giá nghi m thu đ tài khoa h c xã h i c p b , c p t nh và t ch c hư ng d n th c hi n. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v KH&CN các c p v n d ng Thông tư này đ t ch c đánh giá, nghi m thu đ tài khoa h c xã h i không s d ng ngân sách nhà nư c theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân th c hi n đ tài. Kinh phí đánh giá, nghi m thu do t ch c, cá nhân th c hi n đ tài t b o đ m.
 14. Đi u 28. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th cho Quy đ nh đánh giá, nghi m thu đ tài khoa h c xã h i và nhân văn c p nhà nư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2005. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c c n k p th i ph n ánh v B KH&CN đ xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Lê Đình Ti n PH L C 1 ĐƠN Đ NGH ĐÁNH GIÁ C P CƠ S (ph l c ban hành kèm theo Thông tư s 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- ……………, ngày ……tháng ……. năm …….. ĐƠN Đ NGH ĐÁNH GIÁ C P CƠ S Kính g i: (Cơ quan ch trì đ tài) Th c hi n Quy t đ nh s ……., ngày …… tháng ….., năm …….. c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c phê duy t, giao nhi m v th c hi n đ tài khoa h c năm ……….. và H p đ ng khoa h c s …….., ngày ……. tháng ……. năm ………., đ tài ……………………………… ......................................................................................................................................................... mã s …………, đã đư c hoàn thành theo h p đ ng. Trân tr ng đ ngh (Cơ quan ch trì) xem xét, cho t ch c đánh giá c p cơ s . CH NHI M Đ TÀI (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N Đ TÀI (ph l c ban hành kèm theo Thông tư s 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- ……………, ngày ……tháng ……. năm …….. BÁO CÁO TÌNH HÌNH T CH C TH C HI N Đ TÀI
 15. (Dùng cho c p cơ s và c p nhà nư c) I. THÔNG TIN CHUNG V Đ TÀI 1. Tên đ tài, mã s : Thu c: - Chương trình KHCN tr ng đi m c p nhà nư c (Tên Chương trình, mã s ): - Đ tài đ c l p: 2. Cơ quan ch trì: 3. Ch nhi m đ tài: 4. Th i gian th c hi n đ tài (theo h p đ ng): - B t đ u: - K t thúc - Đư c đi u ch nh, gia h n (n u có) đ n: 5. Kinh phí th c hi n: …………………………………. II. T CH C, CÁ NHÂN THAM GIA TH C HI N 1. Danh sách các t ch c ph i h p S Các t ch c đăng Các t ch c đã N i dung công S n ph m Ghi chú* TT ký ph i h p tham gia th c hi n vi c tham gia 1 … 2.Danh sách nh ng ngư i tham gia th c hi n chính S Nh ng ngư i Nh ng ngư i đã Cơ quan công N i dung công S n Ghi TT đăng ký tham gia tham gia th c hi n tác vi c tham gia ph m chú* 1 … III. TI N Đ VÀ K T QU TH C HI N 1. Th c hi n ti n đ c a đ tài so v i h p đ ng 2. K t qu th c hi n 2.1. Tài li u sưu t m, tài li u d ch (th ng kê thành b ng riêng, kèm theo) - Các tài li u sưu t m S Tên tài li u S lư ng (trang) Ghi chú* TT 1 … - Các tài li u d ch S Tên tài li u Ngôn ng S lư ng (trang) Ghi chú* TT
 16. 1 … 2.2. H i th o khoa h c S Tên H i th o Đ a đi m th i Th i gian S lư ng S lư ng K y u Ghi TT gian đ i bi u báo cáo chú* 1 … 2.3. Đi u tra, kh o sát trong nư c S Đ a đi m Th i gian S phi u đi u tra/ N i dung và Ghi chú* TT ph ng v n/t a đàm k t qu 2.4. Kh o sát nư c ngoài S Tên nư c Th i gian Thành ph n Đi m kh o sát/ N i dung Ghi TT tham gia Cơ quan trao đ i và k t qu chú* 2.5. Ho t đ ng chuyên môn - Đ tài nhánh (th ng kê s lư ng chuyên đ ), báo cáo tóm t t, báo cáo t ng h p, báo cáo ki n ngh đã th c hi n S Tên đ tài nhánh, Th i gian Tên t ch c, cá Ghi chú* TT các báo cáo hoàn thành nhân th c hi n 1 … 3. K t qu đào t o S Tên cá nhân K t qu N i dung đào t o Th i gian Ghi chú* TT đào t o (TS/Ths) hoàn thành 1 … 4. Các s n ph m đã đăng báo, t p chí, sách xu t b n S Tên bài báo/s n ph m Th i gian đăng Tên t p chí, báo/ Ghi chú* TT ng d ng Nhà xu t b n 1 … 5. Các s n ph m d ki n ng d ng S Tên s n ph m d ki n Th i gian d ki n Cơ quan d ki n Ghi chú* TT ng d ng ng d ng ng d ng 1 … 6. Các s n ph m đã đư c ng d ng S Tên s n ph m ng d ng Th i gian ng d ng Tên cơ quan Ghi chú* TT ng d ng 1 …
 17. 7. Nh n xét, đánh giá chung v k t qu th c hi n đ tài IV. TH C HI N KINH PHÍ (có báo cáo đ ngh quy t toán kèm theo) 1. Kinh phí c a đ tài đư c duy t: 2. Tình hình s d ng kinh phí theo các n i dung công vi c chính đã đư c duy t theo h p đ ng khoa h c S N i dung Kinh phí Kinh phí Kinh phí Kinh phí Ghi TT các kho n chi đư c đã s đã quy t chưa chú duy t d ng toán quy t toán 1 2 3 4 5 6 7 1 Tr công lao đ ng (khoa h c, ph thông) 2 Nguyên, v t li u, năng lư ng 3 Thi t b , máy móc 4 Xây d ng, s a ch a nh 5 Chi khác (trong đó: Kh o sát nư c ngoài) T ng c ng: V. TH C HI N CÁC QUY Đ NH C A PHÁP LU T TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N Đ TÀI (v tính trung th c c a h sơ, tài li u, s d ng h p pháp các k t qu nghiên c u, s d ng kinh phí đúng m c đích, không vi ph m các nguyên t c v qu n lý tài chính và các quy đ nh pháp lu t khác) VI. K T LU N VÀ KI N NGH CƠ QUAN CH TRÌ CH NHI M Đ TÀI (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) * Các đi u ch nh v n i dung, ho t đ ng trong quá trình th c hi n đ tài đã đư c cơ quan qu n lý đ ng ý cho đi u ch nh. PH L C 3 ĐƠN Đ NGH GIA H N (ph l c ban hành kèm theo Thông tư s 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- ……………, ngày ……tháng ……. năm …….. ĐƠN Đ NGH GIA H N TH I GIAN TH C HI N Đ TÀI (Dùng cho c p cơ s và c p nhà nư c) Kính g i: .......................................... 1. Tên đ tài, mã s : Thu c: - Chương trình KHCN tr ng đi m c p nhà nư c (Tên Chương trình, mã s ):
 18. - Đ tài đ c l p c p nhà nư c: 2. Cơ quan ch trì: 3. Ch nhi m đ tài: 4. Th i gian th c hi n đ tài (theo h p đ ng): - B t đ u: - K t thúc: 5. Kinh phí đư c duy t: 6. Lý do xin gia h n: 7. Th i gian xin gia h n: Trân tr ng đ ngh B Khoa h c và Công ngh xem xét, cho gia h n th i gian th c hi n đ tài. CH NHI M Đ TÀI (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 4 PHI U NH N XÉT C A Y VIÊN PH N BI N (ph l c ban hành kèm theo Thông tư s 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) PHI U NH N XÉT C A Y VIÊN PH N BI N (Dùng cho c p cơ s ) 1. Tên đ tài, mã s : 2. Tên t ch c ch trì th c hi n đ tài: 3. Tên ch nhi m đ tài: 4. H và tên ngư i đánh giá: H cv: Ngành chuyên môn: Ch c danh khoa h c: I. PH N ĐÁNH GIÁ V H SƠ: Ki m tra, th m đ nh h sơ, vi c th c hi n các cam k t ghi trong h p đ ng, đánh giá toàn di n v k t qu đ tài, có ki n ngh đánh giá đ tài đ đi u ki n hay chưa đ đi u ki n đưa vào nghi m thu chính th c. Đ đi u ki n đưa vào nghi m thu c p Nhà nư c Chưa đ đi u ki n đưa vào nghi m thu c p Nhà nư c II. PH N Ý KI N NH N XÉT: 1. M c đ đ y đ v s lư ng, kh i lư ng các s n ph m chính c a đ tài so v i yêu c u c a h p đ ng đã ký k t - Đánh giá m c đ đ y đ v s lư ng, kh i lư ng các báo cáo k t qu nghiên c u đ tài, các s n ph m khoa h c đã công b và các s n ph m khác - Đánh giá s phù h p v s lư ng và n i dung đào t o. 2. Cách ti p c n v n đ nghiên c u, các phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng (m c đ c th , rõ ràng, phù h p); tính đ i di n, đ tin c y, xác th c, c p nh t c a các s li u, tư li u - Đánh giá cách ti p c n v n đ nghiên c u, các phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng; Phân tích m c đ c th , rõ ràng, phù h p;
 19. - Đánh giá vi c v n d ng và s d ng tư li u; - Đánh giá tính đ i di n, đ tin c y, xác th c, c p nh t c a các s li u, tư li u. Nêu rõ m c đ đ i di n, đ tin c y, xác th c và c p nh t c a các s li u, tư li u. 3. Giá tr khoa h c c a đ tài - Đánh giá nh ng v n đ m i, có giá tr khoa h c và th c ti n c a đ tài. Phân tích đóng góp c a đ tài trong vi c phát tri n quan đi m, lý lu n hi n có. - Đánh giá và nêu rõ nh ng cái vư t tr i c a đ tài - Đánh giá h th ng d li u c a đ tài. 4. Ý nghĩa th c ti n c a đ tài. - Đánh giá m c đ đóng góp c a k t qu d ki n (đã) đư c ng d ng c a đ tài (xây d ng, hoàn thi n ch trương, chính sách, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, b o đ m an ninh, qu c phòng). - Đánh giá t m nh hư ng c a k t qu đ tài trong vi c b sung ngu n tri th c, tư tư ng m i; Nêu rõ t m nh hư ng c a k t qu đ tài trong vi c chuy n bi n nh n th c c a xã h i. 5. Th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t trong quá trình th c hi n đ tài (tính trung th c c a h sơ, tài li u; s d ng h p pháp k t qu nghiên c u có liên quan; không vi ph m quy đ nh c a pháp lu t có liên quan trong quá trình th c hi n đ tài). 6. Các ki n ngh v b sung ch nh s a đ i v i s n ph m c a đ tài 7. Ki n ngh đ tài Đ đi u ki n đưa vào nghi m thu c p Nhà nư c Chưa đ đi u ki n đưa vào nghi m thu c p Nhà nư c …….., ngày … tháng … năm 200 ….. NGƯ I NH N XÉT (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 5 PHI U NH N XÉT C A THÀNH VIÊN H I Đ NG (ph l c ban hành kèm theo Thông tư s 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) PHI U NH N XÉT C A THÀNH VIÊN H I Đ NG (Dùng cho c p cơ s ) 1. Tên đ tài: 2. Tên t ch c ch trì th c hi n đ tài: 3. Tên ch nhi m đ tài: 4. H và tên ngư i đánh giá: H cv: Ngành chuyên môn: Ch c danh khoa h c: Ph n ý ki n Nh n xét: 1. M c đ đ y đ v s lư ng, kh i lư ng các s n ph m chính c a đ tài so v i yêu c u c a h p đ ng đã ký k t (các báo cáo k t qu nghiên c u đ tài, các s n ph m khoa h c công b , k t qu v đào t o và các s n ph m khác). 2. Cách ti p c n v n đ nghiên c u, các phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng (m c đ c th , rõ ràng, phù h p); tính đ i di n, đ tin c y, xác th c, c p nh t c a các s li u, tư li u
 20. 3. Giá tr khoa h c c a đ tài (phát hi n nh ng v n đ m i, t o ra h th ng d li u m i có giá tr khoa h c và th c ti n; có đóng góp m i vào vi c phát tri n quan đi m, lý lu n hi n có, v.v…). 4. Ý nghĩa th c ti n c a đ tài (xây d ng, hoàn thi n ch trương, chính sách, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, b o đ m an ninh, qu c phòng; b sung ngu n tri th c, tư tư ng m i có nh hư ng đ n chuy n bi n nh n th c c a xã h i). 5. Tính trung th c c a k t qu nghiên c u (tính trung th c c a h sơ, tài li u; s d ng h p pháp k t qu nghiên c u có liên quan; không vi ph m quy đ nh c a pháp lu t có liên quan trong quá trình th c hi n đ tài). 6. Các ki n ngh v b sung ch nh s a đ i v i s n ph m c a đ tài …….., ngày … tháng … năm 200 ….. NGƯ I NH N XÉT (Ký và ghi rõ h tên) PH L C 6 PHI U ĐÁNH GIÁ, X P LO I C P CƠ S (ph l c ban hành kèm theo Thông tư s 07/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) PHI U ĐÁNH GIÁ, X P LO I C P CƠ S K T QU Đ TÀI 1. Tên đ tài: 2. Tên t ch c ch trì th c hi n đ tài: 3. Tên ch nhi m đ tài: 4. H và tên ngư i đánh giá: H cv: Ch c danh khoa h c: Ngành chuyên môn: Ch c danh trong h i đ ng: 5. N i dung đánh giá (đ đi u ki n hay không đ đi u ki n đ đưa vào nghi m thu c p Nhà nư c) S N i dung đánh giá M c TT đánh giá 1 M c đ đ y đ v s lư ng, kh i lư ng các s n ph m chính c a đ tài so v i yêu c u c a h p đ ng đã ký k t (các báo cáo k t qu nghiên c u đ tài, các s n ph m khoa h c công b , k t qu v đào t o và các s n ph m khác). Đ t Không đ t 2 Cách ti p c n v n đ nghiên c u, các phương pháp nghiên c u, k thu t s d ng (m c đ c th , rõ ràng, phù h p); tính đ i di n, đ tin c y, xác th c, c p nh t c a các s li u, tư li u Đ t Không đ t 3 Giá tr khoa h c c a đ tài (phát hi n nh ng v n đ m i, t o ra h th ng d li u m i có giá tr khoa h c và th c ti n; có đóng góp m i vào vi c phát tri n quan đi m, lý lu n hi n có, v.v…). Đ t Không đ t 4 Ý nghĩa th c ti n c a đ tài (xây d ng, hoàn thi n ch trương, chính sách,
Đồng bộ tài khoản