Thông tư số 07/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
142
lượt xem
32
download

Thông tư số 07/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N M U BI U TH C HI N CÔNG KHAI QU N LÝ, S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C VÀ BÁO CÁO S LI U TÌNH HÌNH QU N LÝ, S D NG TÀI S N NHÀ NƯ C - Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy đ nh công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p, t ch c đư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. B Tài chính hư ng d n m u bi u th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c và báo cáo s li u tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c như sau: Ph n I QUY Đ NH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n m u bi u th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c và báo cáo s li u tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p (sau đây g i chung là cơ quan, đơn v , t ch c) đư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy đ nh công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i cơ quan nhà nư c, đơn v s nghi p công l p, t ch c đư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c (sau đây g i chung là Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph ). 2. Tài s n nhà nư c thu c ph m vi đi u ch nh c a Thông tư này bao g m: nhà, v t ki n trúc, công trình xây d ng, phương ti n đi l i, tài s n khác đư c quy đ nh là tài s n c đ nh (h u hình) theo ch đ qu n lý tài s n c đ nh đư c hình thành t ngu n ngân sách nhà nư c, có ngu n g c ngân sách nhà nư c; tài s n là hàng vi n tr , quà bi u, t ng cho c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c đư c xác l p quy n s h u nhà nư c và giao cho các cơ quan, đơn v , t ch c qu n lý, s d ng. 3. Vi c công khai ho t đ ng đ u tư xây d ng tr s làm vi c, công trình s nghi p và các công trình xây d ng thu c lĩnh v c đ u tư xây d ng cơ b n th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính đ i v i vi c phân b , qu n lý s d ng v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. Ph n II QUY Đ NH C TH 1. Hư ng d n v m u bi u th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 5, 6, 7, 8 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1.1. Đ i v i n i dung công khai d toán, s lư ng, ch ng lo i, k ho ch; hình th c đ u tư, mua s m, trang b tài s n nhà nư c và k t qu th c hi n t i kho n 2 Đi u 5 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo M u bi u s 01 đính kèm Thông tư này. Các cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao d toán th c hi n đ u tư, mua s m, trang b tài s n nhà nư c ph i th c hi n công khai đ u tư, mua s m, trang b tài s n nhà nư c theo M u bi u s 01 nêu trên ch m nh t là 30 ngày k t ngày vi c mua s m, trang b tài s n nhà nư c hoàn thành. Đ i v i trư ng h p mua s m tài s n có giá tr l n (t 500 tri u đ ng tr lên) và m t s n i dung mua s m khác, trong trư ng h p c n thi t, các B , cơ quan ngang B , cơ quan khác trung ương (dư i đây g i chung là B , cơ quan trung ương) và U ban nhân dân c p t nh quy đ nh công khai d toán, s lư ng, ch ng lo i, k ho ch; hình th c đ u tư, mua s m, trang b tài s n nhà nư c trư c khi th c hi n ký h p đ ng mua s m cho các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý.
  2. 1.2. Đ i v i n i dung công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c quy đ nh t i Đi u 6 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph đư c th c hi n như sau: - V công khai vi c qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo M u bi u s 02A đính kèm Thông tư này. - V công khai vi c cho thuê tài s n nhà nư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 6 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo M u bi u s 02B đính kèm Thông tư này. Các cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c ph i th c hi n công khai theo M u bi u s 02A, 02B nêu trên đ nh kỳ hàng năm, ch m nh t sau 30 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch. Đ i v i tài s n là tr s làm vi c, xe ô tô, máy móc thi t b chuyên d ng có giá tr t 500 tri u đ ng tr lên ho c nh ng tài s n khác, trong trư ng h p c n thi t, các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân c p t nh quy đ nh th i đi m công khai phương th c cho thuê và đơn giá cho thuê trư c khi ký h p đ ng cho thuê tài s n đ i v i các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý. 1.3. Đ i v i n i dung công khai vi c đi u chuy n, thanh lý, bán, chuy n như ng và các hình th c chuy n đ i s h u khác đ i v i tài s n nhà nư c t i Đi u 7 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo M u bi u s 03 đính kèm Thông tư này. Các cơ quan, đơn v , t ch c có tài s n đi u chuy n, thanh lý, bán, chuy n như ng ho c chuy n đ i s h u theo các hình th c khác ph i th c hi n công khai theo M u bi u s 03 nêu trên đ nh kỳ hàng năm, ch m nh t sau 30 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch. 1.4. Đ i v i n i dung công khai vi c qu n lý, s d ng các tài s n đư c vi n tr , quà bi u, t ng, cho t i Đi u 8 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph th c hi n theo M u bi u s 04 đính kèm Thông tư này. Các cơ quan, đơn v , t ch c đư c ti p nh n tài s n t ngu n vi n tr , quà bi u, t ng cho ph i th c hi n công khai theo M u bi u s 04 nêu trên trong th i gian 30 ngày k t ngày ti p nh n tài s n t ngu n vi n tr , bi u, t ng, cho. 2. Hư ng d n v ch đ báo cáo tình hình th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c như sau: 2.1. Các cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đ nh kỳ hàng năm ch m nh t sau 30 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch ph i g i báo cáo tình hình th c hi n công khai vi c qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i đơn v mình đ n cơ quan tài chính cùng c p và báo cáo cơ quan qu n lý c p trên. Báo cáo tình hình th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đư c chi ti t theo các n i dung ph i th c hi n công khai theo quy đ nh và kèm theo các M u bi u công khai nêu t i m c 1 Ph n II Thông tư này. 2.2. Căn c vào n i dung báo cáo tình hình th c hi n công khai vi c qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c c a các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý; S Tài chính t ng h p báo cáo U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (dư i đây g i chung là U ban nhân dân c p t nh); Cơ quan tài chính k toán c a các B , cơ quan trung ương t ng h p báo cáo B , cơ quan ch qu n trung ương . 2.3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy đ nh th i đi m báo cáo tình hình th c hi n công khai v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đ i v i các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý. 2.4. Các B , cơ quan trung ương; U ban nhân dân c p t nh t ng h p báo cáo tình hình th c hi n công khai v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c thu c ph m vi qu n lý đ i v i tài s n là tr s làm vi c, phương ti n đi l i và tài s n khác có nguyên giá theo s sách k toán t 500 tri u đ ng tr lên/1 đơn v tài s n g i B Tài chính trong th i gian ch m nh t 60 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch đ t ng h p báo cáo Chính ph và Qu c h i theo quy đ nh. Báo cáo tình hình th c hi n công khai qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đư c chi ti t theo các n i dung ph i th c hi n công khai theo quy đ nh và đánh giá tình hình th c hi n công khai t i các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý. 3. Hư ng d n v báo cáo s li u tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i các cơ quan, đơn v , t ch c.
  3. 3.1. N i dung báo cáo s li u v tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i kho n 2 Đi u 9 Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph đư c th c hi n như sau: - Đ i v i báo cáo s li u v tình hình qu n lý s d ng phương ti n đi l i ph c v công tác (xe ô tô) t i các cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đư c th c hi n theo M u bi u s 05A đính kèm Thông tư này. - Đ i v i báo cáo s li u v tình hình qu n lý s d ng tr s làm vi c c a các cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đư c th c hi n theo M u bi u s 05B đính kèm Thông tư này. - Đ i v i báo cáo s li u v tình hình qu n lý, s d ng các tài s n nhà nư c khác đư c th c hi n khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3.2. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan thu c trung ương; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy đ nh th i đi m báo cáo s li u v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đ i v i các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý. 3.3. Các B , cơ quan trung ương; U ban nhân dân c p t nh t ng h p s li u v qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t i các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý đ i v i tài s n là tr s làm vi c, phương ti n đi l i g i B Tài chính trong th i gian ch m nh t 60 ngày k t ngày k t thúc năm dương l ch đ B Tài chính t ng h p báo cáo Chính ph và Qu c h i theo quy đ nh. Riêng đ i v i báo cáo tình hình qu n lý, s d ng xe ô tô ph c v công tác t i các cơ quan, đơn v , t ch c đư c th c hi n đ nh kỳ vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm. Báo cáo t ng h p s li u v tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c đư c th c hi n theo các M u bi u s 05A, 05B nêu trên và chi ti t t i t ng các cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c. Ph n III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan Trung ương, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, t ch c, đơn v liên quan ch u trách nhi m hư ng d n các cơ quan, đơn v , t ch c thu c ph m vi qu n lý th c hi n Thông tư này. 3. Cơ quan, đơn v , t ch c đư c giao tr c ti p qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c không th c hi n công khai và không báo cáo công khai, báo cáo s li u tình hình qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này c a B Tài chính thì cơ quan tài chính cùng c p t m th i d ng c p phát kinh phí đ u tư xây d ng, mua s m, c i t o, nâng c p, s a ch a, duy tu b o dư ng tài s n cho cơ quan, đơn v , t ch c đó. 4. Bãi b công văn s 2879/TC-QLCS ngày 14/3/2005 c a B Tài chính v vi c báo cáo tình hình mua s m, trang b và s d ng tài s n hành chính s nghi p. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh các B , cơ quan trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph n nh v B Tài chính đ nghiên c u b sung s a đ i cho phù h p./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng TWĐ ng, VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c, VPCP; - Vi n KSND t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Tr n Văn Hi u - UBND, STC các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - KBNN, TCT, TCHQ. - Các đơn v thu c BTC; - Lưu: VT, QLCS.
  4. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản