Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
93
lượt xem
14
download

Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T MÔI TRƯ NG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 07/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CHI TI T M T S I U C A NGHN NNH S 102/2008/N -CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V VI C THU TH P, QU N LÝ, KHAI THÁC VÀ S D NG D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 102/2008/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph v vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Quy t nh s 179/2004/Q -TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin tài nguyên và môi trư ng n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020; Xét ngh c a C c trư ng C c Công ngh thông tin và V trư ng V Pháp ch , QUY NNH: Chương I. CƠ S D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 1. D li u v tài nguyên và môi trư ng 1. D li u v tài nguyên và môi trư ng là các b n chính, b n g c tài li u, m u v t, s li u bao g m các lo i d li u quy nh t i i u 3 Ngh nh s 102/2008/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph v vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng (sau ây g i t t là Ngh nh s 102/2008/N - CP) ã ư c x lý và lưu tr theo quy nh. 2. D li u v tài nguyên và môi trư ng theo hình th c th hi n bao g m: a) S li u, k t qu th ng kê, t ng h p, báo cáo; s li u, k t qu i u tra, kh o sát, ánh giá; b) Các quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t;
 2. c) K t qu c p, gia h n, thu h i các lo i gi y phép và các n i dung liên quan n gi y phép; d) K t qu gi i quy t b i thư ng thi t h i, tranh ch p, khi u n i, t cáo; ) Các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t v tài nguyên và môi trư ng; e) K t qu c a các d án, chương trình, tài nghiên c u khoa h c công ngh v tài nguyên và môi trư ng; g) Các m u v t, b n , bi u , phim, nh, b n v và các v t mang tin khác; h) H quy chi u qu c gia; h th ng i m o c cơ s , i m o c cơ s chuyên d ng; h th ng thông tin a lý; i) Thông tin v tài nguyên và môi trư ng (thông tin thu c tính, thông tin quan tr c …) và các hình th c d li u khác theo quy nh. 3. D li u v tài nguyên và môi trư ng ph i ư c chuy n sang d ng s và lưu tr theo quy nh, quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t b o m an toàn, d qu n lý, truy nh p, tìm ki m thông tin. Các cơ quan, ơn v ư c giao trách nhi m qu n lý Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng ph i có k ho ch th c hi n s hóa nh ng d li u chưa d ng s theo th t ưu tiên v th i gian và t m quan tr ng. Vi c s hóa d li u c a Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh quy nh tùy theo tình hình th c t c a ngành, a phương. Kinh phí th c hi n s hóa d li u theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng là t p h p d li u v tài nguyên và môi trư ng ã ư c ki m tra, ánh giá, x lý, tích h p và ư c lưu tr m t cách có h th ng, có t ch c dư i d ng t p d li u lưu trên các h th ng tin h c, các thi t b lưu tr và các v t mang tin như các lo i c ng máy tính, băng t , ĩa CD, DVD ... ho c văn b n, tài li u ư c xây d ng, c p nh t và duy trì ph c v qu n lý nhà nư c và các ho t ng kinh t , xã h i, qu c phòng, an ninh, nghiên c u khoa h c, giáo d c ào t o và nâng cao dân trí. 2. Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng bao g m: a) Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia do B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng, lưu tr , qu n lý; b) Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i là Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành) do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph xây d ng, lưu tr , qu n lý;
 3. c) Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng c a y ban nhân dân c p t nh (sau ây g i là Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương) do S Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng, lưu tr , qu n lý; d) Cơ s d li u thành ph n cho các lĩnh v c qu n lý t ai, tài nguyên nư c, khoáng s n, môi trư ng, a ch t và khoáng s n, khí tư ng th y văn và bi n i khí h u, o c và b n , bi n và h i o và các d li u chuyên ngành khác v tài nguyên và môi trư ng (sau ây g i là Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng) do các t ch c qu n lý lĩnh v c chuyên ngành tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng, lưu tr , qu n lý. i u 3. Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia 1. Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia là t p h p th ng nh t toàn b d li u v tài nguyên và môi trư ng trên ph m vi toàn qu c ư c chuNn hóa theo chuNn qu c gia trên cơ s tích h p cơ s d li u c a t ng lĩnh v c thu c ngành tài nguyên và môi trư ng, ư c s hóa có th c p nh t, qu n lý, khai thác b ng h th ng công ngh thông tin. 2. Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia ư c k t n i tr c tuy n gi a các Cơ s d li u c a các lĩnh v c thu c ngành, gi a Trung ương v i c p t nh, ư c k t n i không tr c tuy n v i các Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c t và khu v c. 3. C c Công ngh thông tin tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia, có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các t ch c, ơn v thu c B có liên quan xây d ng quy nh c th ph m vi, m c , i tư ng ư c khai thác, s d ng d li u thu c Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia; b) C p và giao quy n truy c p cho t ch c, cá nhân ăng ký thai thác, s d ng d li u thu c Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia theo quy nh; c) Th c hi n vi c ng d ng công ngh b o trì, nâng c p Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia; qu n lý, v n hành các máy ch , thi t b tin h c, m ng máy tính, b o m s v n hành c a Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia; d) Xây d ng ph n m m qu n tr cơ s d li u th ng nh t cho các Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng b o m tích h p các Cơ s d li u thành ph n, Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành, Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương thành h th ng thông su t, th ng nh t t Trung ương t i a phương; hư ng d n các ơn v qu n lý các Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng s d ng ph n m m qu n tr cơ s d li u th ng nh t. 4. Căn c vào Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia ã ư c phê duy t, C c trư ng C c Công ngh thông tin yêu c u các cơ quan qu n lý Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng quy nh t i kho n 3 i u 8 Thông tư này cung c p, tích h p d li u vào Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia.
 4. i u 4. Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành, Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương 1. Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành là t p h p toàn b các d li u v tài nguyên và môi trư ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các d li u v tài nguyên và môi trư ng có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m giúp B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph xây d ng Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành. Các t ch c, ơn v thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan qu n lý Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương có trách nhi m cung c p d li u cho Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành theo quy nh. 2. Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương là t p h p toàn b các d li u v tài nguyên và môi trư ng ư c thu th p trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các d li u v tài nguyên và môi trư ng có liên quan n công tác qu n lý nhà nư c, yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh t i a phương. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ch o Trung tâm Công ngh thông tin thu c S Tài nguyên và Môi trư ng và các ơn v tr c thu c xây d ng, qu n lý, lưu tr , c p nh t, khai thác và s d ng hi u qu Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương. Các S , ngành, y ban nhân dân c p huy n có d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m cung c p d li u cho Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương. i u 5. Quy nh v cung c p d li u gi a các Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Trách nhi m cung c p d li u: a) Cơ quan qu n lý Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành, Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương có trách nhi m cung c p Danh m c d li u và d li u ã ư c x lý cho các Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng quy nh t i kho n 3 i u 8 Thông tư này. D li u cung c p cho Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng ph i là b n chính, b n g c tài li u, m u v t, s li u. Cơ quan qu n lý Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m ti p nh n, x lý, s hóa các d li u do mình thu th p ư c và d li u do các Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành, Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương cung c p tích h p vào Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia theo quy nh c a Quy ch cung c p d li u, xây d ng, qu n lý, c p nh t, khai thác và b o trì Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia;
 5. b) Cơ quan qu n lý Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành, Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương có trách nhi m cung c p Danh m c d li u và d li u ã ư c x lý có liên quan n lĩnh v c B , ngành khác ph trách cho Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a B , ngành ó; c) Cơ quan qu n lý Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành có trách nhi m cung c p Danh m c d li u và d li u ã ư c x lý, ư c thu th p ho c có liên quan n ph m vi qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a a phương ó; d) Cơ quan qu n lý Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a a phương có ranh gi i ti p giáp v i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m cung c p Danh m c d li u cho Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a a phương giáp ranh ó. 2. Hình th c, th i h n cung c p d li u: a) Hình th c: - G i d li u tr c ti p qua m ng thông tin i n t ; - G i d li u b ng văn b n (qua ư ng văn b n hành chính, qua ư ng bưu i n). b) Th i h n: - Vi c cung c p các lo i d li u v tài nguyên và môi trư ng ã ư c quy nh c th trong các văn b n quy ph m pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng ho c cung c p d li u theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì th i h n th c hi n theo úng quy nh, yêu c u; - T n su t, th i gian cung c p d li u b ng hình th c g i d li u tr c ti p qua m ng thông tin i n t th c hi n theo quy nh, quy ph m, quy chuNn k thu t do cơ quan qu n lý các Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng quy nh; - Cung c p d li u theo nh kỳ: các S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m cung c p d li u theo các kỳ: 6 tháng (l y s li u t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 30 tháng 6); m t năm (l y s li u t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12); cơ quan qu n lý Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành có trách nhi m cung c p d li u m t năm/1 l n (l y s li u t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12). i u 6. Yêu c u i v i d li u ư c c p nh t vào Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng T t c các d li u trư c khi ư c c p nh t vào Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng ph i ư c ki m tra, ánh giá, x lý theo quy nh. Tùy theo lo i d li u, c p d li u, hình th c, c i m, tính ch t c a d li u, m c x lý và c p ph bi n c a d li u c p nh t các d li u vào Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng cho h p lý, khoa h c, b o m chính xác, thu n ti n và hi u qu trong qu n lý, khai thác và s d ng, b o m yêu c u b o m t, an toàn d li u.
 6. 1. i v i k t qu c a các chương trình, d án, tài nghiên c u khoa h c công ngh v tài nguyên và môi trư ng: d li u ư c c p nh t là toàn b h sơ k t qu n p lưu theo quy nh v qu n lý các chương trình, d án, tài nghiên c u khoa h c công ngh . 2. i v i các văn b n quy ph m pháp lu t; tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t v tài nguyên và môi trư ng; các quy ho ch, k ho ch; s li u, k t qu th ng kê, t ng h p, báo cáo; s li u, k t qu i u tra, kh o sát, ánh giá: d li u ư c c p nh t là các văn b n, tài li u, h sơ ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công b , ban hành, phê duy t (có óng d u xác nh n). 3. i v i k t qu c p, gia h n, thu h i các lo i gi y phép và các n i dung liên quan n c p phép: d li u ư c c p nh t là toàn b h sơ và quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. i v i d li u v k t qu gi i quy t b i thư ng thi t h i, tranh ch p, khi u n i, t cáo: d li u ư c c p nh t là toàn b h sơ v vi c và vi c th c hi n quy t nh gi i quy t có hi u l c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 7. Công b Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng ư c công b trên các phương ti n thông tin i chúng, trên m ng Internet, trang tin i n t c a các cơ quan Trung ương và a phương nh m ph c v cho c ng ng và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng là danh sách nh ng d li u v tài nguyên và môi trư ng hi n có kèm theo ch d n v phương th c ti p c n, cơ quan qu n lý, a ch truy c p, nơi lưu tr , b o qu n d li u. 2. C c Công ngh thông tin, Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i là Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng B , ngành) và S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh ánh giá kh năng khai thác, s d ng, m c ph bi n d li u xây d ng Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng trình c p có thNm quy n công b theo quy nh t i i u 11 Ngh nh s 102/2008/N -CP. 3. Năm (5) năm m t l n, C c Công ngh thông tin ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan biên t p, phát hành Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng. Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng B , ngành biên t p, phát hành Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng c a ngành. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các S , ban, ngành có liên quan biên t p, phát hành Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a a phương. Chương II.
 7. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU TH P, QU N LÝ, C P NH T, KHAI THÁC VÀ S D NG D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 8. Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Các ơn v tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng theo nhi m v , quy n h n ư c giao, có nhi m v , quy n h n sau: a) Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng nh m c, ơn giá, quy chuNn k thu t trong vi c thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng chuyên ngành trình B trư ng; b) Xác nh nh ng d li u v tài nguyên và môi trư ng c n thu th p, ph i h p v i C c Công ngh thông tin xây d ng k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng; c) Thu th p, x lý d li u v tài nguyên và môi trư ng theo k ho ch ã ư c phê duy t theo ch c năng, nhi m v ư c giao; d) Ti p nh n d li u v tài nguyên và môi trư ng, xây d ng, tích h p, x lý, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng cơ s d li u chuyên ngành v tài nguyên và môi trư ng theo phân công; cung c p d li u chuyên ngành v tài nguyên và môi trư ng ã tích h p v C c Công ngh thông tin xây d ng Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia theo quy nh; ) Cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng do mình thu th p, qu n lý cho các t ch c, cá nhân theo quy nh; ký k t h p ng v i t ch c, cá nhân v thu th p, t ng h p, x lý, lưu tr và khai thác d li u v tài nguyên và môi trư ng theo quy nh; thu phí khai thác và s d ng d li u c a cơ s d li u chuyên ngành v tài nguyên và môi trư ng theo quy nh; e) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. 2. C c Công ngh thông tin tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn, u m i giúp B trư ng qu n lý vi c thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng, có nhi m v , quy n h n sau: a) Ch trì xây d ng, trình B trư ng ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v cơ ch , chính sách, quy nh v thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng; b) Ch trì xây d ng, trình B trư ng ban hành Quy ch cung c p d li u, xây d ng, qu n lý, c p nh t, khai thác và b o trì Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia; c) Ch trì ho c ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng nh m c, ơn giá, quy chuNn k thu t i v i ho t ng ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng, bao
 8. g m: các chuNn d li u v tài nguyên và môi trư ng chuyên ngành, ph n m m dùng chung cho các cơ s d li u, các d ch v khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng trên m ng Internet, trang i n t , chính sách an toàn và b o m t d li u v tài nguyên và môi trư ng; d) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng, trình B trư ng k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng và t ch c tri n khai, theo dõi, ôn c vi c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t; tham gia thNm nh các án, d án i u tra, thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng c a các ơn v thu c B ; ) Ti p nh n d li u ã tích h p c a t ng lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ; t ch c xây d ng, tích h p, qu n lý, khai thác và s d ng Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia; ph i h p v i các ơn v thu c B xây d ng cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng chuyên ngành c a t ng lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ; thu th p, x lý d li u v tài nguyên và môi trư ng theo phân công c a B trư ng; e) Cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng cho các t ch c, cá nhân theo quy nh; ký k t h p ng v i t ch c, cá nhân v thu th p, t ng h p, x lý, lưu tr và khai thác d li u v tài nguyên và môi trư ng; thu phí khai thác, s d ng d li u c a Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia theo quy nh; g) Xây d ng, trình B trư ng phê duy t Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia và t ch c công b trên các phương ti n thông tin i chúng, trên m ng Internet, trang i n t c a B ; biên t p và phát hành cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng năm (5) năm m t l n; h) Hư ng d n các ơn v thu c B , các S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng, xây d ng cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng; i) Tham mưu cho B trư ng ki m tra, giám sát, x lý các ơn v , t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng; k) Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. 3. Cơ quan qu n lý Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng: a) T ng c c Qu n lý t ai ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v t ai; b) T ng c c Môi trư ng ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v môi trư ng; c) T ng c c Bi n và H i o Vi t Nam ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v bi n và h i o; d) C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v a ch t và khoáng s n;
 9. ) C c o c và B n Vi t Nam ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v o c và b n ; e) C c Qu n lý tài nguyên nư c ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v tài nguyên nư c; g) Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v khí tư ng th y văn; h) C c Khí tư ng Thu văn và Bi n i khí h u ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v bi n i khí h u; i) V Pháp ch ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u văn b n quy ph m pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng; k) V Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v k t qu c a các d án, chương trình, tài nghiên c u khoa h c công ngh v tài nguyên và môi trư ng; các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v tài nguyên và môi trư ng; l) Thanh tra B ch u trách nhi m xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u v k t qu gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v tài nguyên và môi trư ng. Các cơ quan qu n lý Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng quy nh t i i m a, b, c, d, , e, g và i m h kho n này giao trách nhi m và quy nh nhi m v cho m t ơn v tr c thu c làm u m i trong vi c giúp mình xây d ng, qu n lý, c p nh t Cơ s d li u thành ph n v tài nguyên và môi trư ng. 4. Trung tâm Vi n thám qu c gia cung c p d li u vi n thám cho các cơ quan qu n lý Cơ s d li u thành ph n quy nh t i i m a, b, c, d, , e, g và i m h kho n 3 i u này này theo quy nh c a pháp lu t v cung c p, khai thác, s d ng cơ s d li u vi n thám qu c gia. i u 9. Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph giao nhi m v cho Trung tâm Thông tin ho c m t t ch c tr c thu c làm u m i, giúp mình trong vi c qu n lý vi c thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. 2. Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng B , ngành có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng nh m c, ơn giá, quy chuNn k thu t trong vi c thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng c a ngành trình B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph ;
 10. b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng, trình B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a ngành và t ch c tri n khai, theo dõi, ôn c vi c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t; c) Ti p nh n d li u v tài nguyên và môi trư ng, xây d ng, tích h p, x lý, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng c a ngành; d) Cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng cho các t ch c, cá nhân theo quy nh; ký k t h p ng v i t ch c, cá nhân v thu th p, t ng h p, x lý, lưu tr và khai thác d li u v tài nguyên và môi trư ng; thu phí khai thác và s d ng d li u c a Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a ngành theo quy nh; ) Xây d ng, trình B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph phê duy t Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng c a ngành và t ch c công b trên các phương ti n thông tin i chúng, trên m ng Internet, trang i n t c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; e) Tham mưu cho B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph ki m tra, xem xét, x lý các ơn v , t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. i u 10. Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan chuyên môn có trách nhi m giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý vi c thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng a phương. Trung tâm Công ngh thông tin thu c S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m lưu tr d li u v tài nguyên và môi trư ng c a Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a a phương. 2. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng: a) Ch trì xây d ng, trình y ban nhân dân c p t nh ban hành Quy ch thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng áp d ng trên a bàn; b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng, trình y ban nhân dân c p t nh k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a t nh và t ch c tri n khai, theo dõi, ôn c vi c th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t; c) Ti p nh n, x lý d li u v tài nguyên và môi trư ng; xây d ng, tích h p, qu n lý, khai thác và s d ng Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương; d) Cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng cho các t ch c, cá nhân theo quy nh; ký k t h p ng v i t ch c, cá nhân v thu th p, t ng h p, x lý, lưu tr và
 11. khai thác d li u v tài nguyên và môi trư ng; thu phí khai thác và s d ng d li u c a Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương theo quy nh; ) Xây d ng, trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng c a a phương và t ch c công b trên các phương ti n thông tin i chúng, trên Internet, trang i n t c a S và c a t nh; biên t p, phát hành Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng c a a phương; e) Tham mưu cho y ban nhân dân t nh ki m tra, xem xét, x lý các ơn v , t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng; g) Th c hi n các nhi m v khác ư c giao. Chương III. THU TH P D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG M C I. L P, PHÊ DUY T, TH C HI N K HO CH THU TH P D LI U i u 11. Nguyên t c, căn c l p k ho ch 1. Nguyên t c l p k ho ch: a) B o m ph c v k p th i công tác qu n lý nhà nư c và áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh; b) B o m d li u ư c thu th p chính xác, y , có h th ng; c) B o m không trùng l p, ch ng chéo nhi m v gi a các t ch c, ơn v có liên quan và b o m có s l ng ghép các ho t ng, nhi m v , ph i h p ch t ch trong vi c thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng; h n ch t i a vi c thu th p l i cùng m t ngu n d li u; t n d ng ngu n d li u s n có; d) B o m th c hi n hi u qu , kh thi, ti t ki m kinh phí, ngu n l c. 2. Căn c l p k ho ch: a) Nhu c u c a công tác qu n lý nhà nư c và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh; b) Nhi m v ư c giao c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Các chương trình, d án ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 12. N i dung k ho ch 1. Yêu c u c a công tác qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh.
 12. 2. M c ích, yêu c u thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng. 3. Các lo i d li u v tài nguyên và môi trư ng c n thu th p, c p nh t. 4. Các ho t ng, nhi m v thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng. 5. T ch c, ơn v ch trì, ph i h p th c hi n các ho t ng, nhi m v . 6. Kinh phí, th i gian, ngu n nhân l c th c hi n k ho ch. i u 13. Th m quy n phê duy t k ho ch B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh phê duy t k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm theo thNm quy n. i u 14. L p, phê duy t k ho ch 1. Căn c vào các quy nh t i i u 11 và i u 12 Thông tư này, các S , ban, ngành c a t nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao xác nh d li u c n thu th p, c p nh t, xu t các ho t ng, nhi m v thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng, g i v S Tài nguyên và Môi trư ng trư c ngày 15 tháng 9 hàng năm t ng h p, l p k ho ch d ki n. S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p xu t c a các S , ban, ngành và các ho t ng, nhi m v thu th p, c p nh t d li u c a mình d th o k ho ch; ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Thông tin và Truy n thông trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a t nh, xong trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm. Sau khi phê duy t, y ban nhân dân c p t nh ph i g i m t b n k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a mình n B Tài nguyên và Môi trư ng, B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có ph m vi qu n lý nhà nư c liên quan n các d li u c n thu th p theo k ho ch ã phê duy t. 2. Căn c vào các quy nh t i i u 11 và i u 12 Thông tư này, các ơn v tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph xác nh d li u c n thu th p, c p nh t, xu t các ho t ng, nhi m v thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng, g i v Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm t ng h p, l p k ho ch d ki n. Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph t ng h p xu t c a các ơn v , xem xét các n i dung thu th p, c p nh t d li u có liên quan trong k ho ch c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c phê duy t, ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan trình B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph phê duy t k ho ch thu th p d
 13. li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , xong trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm. Sau khi phê duy t, B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ph i g i m t b n k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a mình n B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có ph m vi qu n lý nhà nư c liên quan n các d li u c n thu th p theo k ho ch ã phê duy t và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Căn c vào các quy nh t i i u 11 và i u 12 Thông tư này, các ơn v tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng xác nh d li u c n thu th p, c p nh t, xu t các ho t ng, nhi m v thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng, g i v C c Công ngh thông tin trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm t ng h p, l p k ho ch d ki n. C c Công ngh thông tin t ng h p xu t c a các ơn v ; xem xét các n i dung thu th p, c p nh t d li u có liên quan trong k ho ch c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ã ư c phê duy t, ch trì, ph i h p v i V K ho ch, V Tài chính, trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a B , xong trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm. Sau khi phê duy t, B Tài nguyên và Môi trư ng g i m t b n k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm c a mình n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 15. Th c hi n k ho ch 1. C c Công ngh thông tin, Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh tri n khai th c hi n k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng hàng năm. 2. Vi c thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng ph i tuân th úng các quy nh, quy trình, quy ph m, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t v thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng. N i dung d li u thu th p, c p nh t ph i phù h p, chính xác, k p th i, hi u qu ; ưu tiên m c tiêu s d ng dài h n; ưu tiên d li u có th dùng cho nhi u m c ích s d ng khác nhau. 3. Trư ng h p pháp lu t quy nh vi c thu th p d li u ph i ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì ơn v ư c giao ch trì vi c thu th p d li u ph i làm th t c xin phép theo quy nh và ch ư c ti n hành thu th p d li u sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 4. Vi c thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng thu c danh m c tài li u bí m t nhà nư c ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c.
 14. 5. Các hình th c thu th p, c p nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng: a) Yêu c u cung c p d li u, ti p nh n d li u t các t ch c, cá nhân theo quy nh; b) Quan tr c, i u tra, kh o sát; c) Nghiên c u, d báo; d) T ng h p, t o l p d li u và các hình th c khác. i u 16. Giao n p d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m giao n p cho các Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. D li u giao n p ph i là các b n chính, b n g c. M C II. KI M TRA, ÁNH GIÁ, X LÝ D LI U Ã Ư C THU TH P i u 17. Nguyên t c ki m tra, ánh giá, x lý d li u 1. D li u v tài nguyên và môi trư ng sau khi thu th p ph i ư c phân lo i, t ng h p, ánh giá, x lý. 2. Vi c ki m tra, ánh giá, x lý d li u ph i tuân theo các quy nh, quy ph m, quy chuNn k thu t chuyên ngành ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, phê duy t. 3. Cơ quan ch trì thu th p, ti p nh n d li u có trách nhi m ki m tra, ánh giá, x lý d li u và ch u trách nhi m v tính chính xác c a d li u. i u 18. N i dung ki m tra, ánh giá d li u 1. D li u ph i ư c ki m tra, ánh giá theo các n i dung sau: a) Ki m tra, ánh giá vi c tuân th quy nh, quy trình, quy ph m, quy chuNn k thu t trong vi c thu th p d li u; b) Ki m tra, ánh giá v cơ s khoa h c, giá tr pháp lý, m c tin c y và chính xác c a d li u; c) Ki m tra, ánh giá v tr ng thái v t lý c a d li u; d) ánh giá v m c t ng h p, khái quát c a d li u; ) ánh giá v giá tr khai thác, s d ng c a d li u.
 15. 2. Ki m tra, ánh giá d li u trong trư ng h p t ch c, cá nhân u tư i u tra, xây d ng cơ s d li u hi n t ng: Vi c ki m tra, ánh giá, x lý d li u trong trư ng h p t ch c, cá nhân u tư i u tra, xây d ng cơ s d li u hi n t ng tuân theo quy nh t i kho n 1 i u này, trong trư ng h p th y c n thi t thì th trư ng cơ quan ti p nh n d li u thành l p H i ng tư v n ki m tra, ánh giá d li u ư c hi n t ng. i u 19. X lý d li u 1. X lý d li u là vi c biên t p, ch nh s a, t ng h p, s p x p, phân lo i d li u và áp d ng các bi n pháp công ngh , k thu t theo các quy nh, quy trình, quy ph m, quy chuNn k thu t b o m tính chính xác, tin c y, th ng nh t c a d li u nh m ph c v vi c qu n lý, c p nh t, khai thác, s d ng và lưu tr , b o qu n d li u. 2. D li u v tài nguyên và môi trư ng ư c biên t p, ch nh s a, s p x p, t ng h p theo các m c sau: a) D li u sơ c p là d li u có ư c qua ho t ng thu th p d li u chưa ư c chuNn hóa, ch nh lý; b) D li u th c p là d li u ã ư c chuNn hóa theo các quy nh, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t (d li u cơ b n); c) D li u nâng cao là d li u th c p ã ư c t ng h p, ch nh lý, c p nh t nh m nâng cao hi u qu khai thác, s d ng d li u áp ng nhu c u cho m t hay nhi u m c ích c th ; d) B d li u là t p h p các d li u có liên quan ch t ch v i nhau mô t c tính c a i tư ng xem xét. 3. D li u v tài nguyên và môi trư ng ư c s p x p, phân lo i theo các tiêu chí sau: a) Theo lo i d li u quy nh t i i u 3 Ngh nh s 102/2008/N -CP; b) Theo c p t ng h p c a d li u: d li u c p qu c gia, d li u chuyên ngành, d li u c p a phương; c) Theo m c ph bi n: m t; khai thác, s d ng có i u ki n; khai thác, s d ng r ng rãi. 4. D li u v tài nguyên và môi trư ng ph i ư c x lý v m t v t lý, hóa h c và chuNn hóa, s hóa d li u lưu tr , b o qu n. Chương IV. CUNG C P, KHAI THÁC VÀ S D NG D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 20. Nguyên t c cung c p, khai thác và s d ng d li u
 16. 1. Ph c v k p th i công tác qu n lý nhà nư c và áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh. 2. T o i u ki n cho cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân ti p c n nhanh chóng, d dàng, tránh ph i cung c p nhi u l n cùng m t n i dung d li u. 3. T o thu n l i cho các ho t ng trên môi trư ng m ng. 4. B o m y , chính xác, theo úng th i h n và n i dung yêu c u. 5. B o m s d ng úng m c ích, có hi u qu . 6. Ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh. 7. Ph i ch u trách nhi m v vi c cung c p, khai thác, s d ng d li u. Vi c cung c p, khai thác, s d ng d li u ph i tuân theo các quy nh v b o v bí m t nhà nư c. 8. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh quy nh c th v thNm quy n cung c p, ph m vi, m c , i tư ng ư c khai thác, s d ng d li u v tài nguyên, môi trư ng do mình qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 9. Các Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng ngành, Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng a phương tham gia n i m ng v i Cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia ư c quy n khai thác, s d ng mi n phí các d li u c n thi t th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình. i u 21. Cung c p, khai thác, s d ng d li u trên m ng Internet, trang i n t 1. T ch c, cá nhân ư c khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng trên m ng Internet, trang i n t không ph i tr phí khai thác, s d ng d li u i v i các trư ng h p sau: a) Khai thác, s d ng Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng; b) Khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng mà theo quy nh c a pháp lu t ph i ư c công khai, ph bi n r ng rãi, không ph i th c hi n nghĩa v tài chính. 2. T ch c, cá nhân ư c khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng trên m ng Internet, trang i n t theo ăng ký và ư c c p quy n truy c p, khai thác, s d ng d li u t các Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng. ơn v ư c giao qu n lý Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng c p quy n truy c p cho các t ch c, cá nhân ăng ký. 3. T ch c, cá nhân ư c c p quy n truy c p có trách nhi m: a) Truy c p úng a ch , mã khoá; không ư c làm l a ch , mã khoá truy c p ã ư c c p; b) Ch ư c khai thác, s d ng d li u trong ph m vi ư c c p, không xâm nh p trái phép Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng; s d ng d li u úng m c ích;
 17. c) Qu n lý n i dung các d li u ã khai thác, không ư c cung c p cho t ch c, cá nhân khác tr trư ng h p ã th a thu n, ư c phép c a cơ quan ư c giao qu n lý Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng; d) Không ư c thay i, xóa, hu , sao chép, ti t l , hi n th , di chuy n trái phép m t ph n ho c toàn b d li u; không ư c t o ra ho c phát tán chương trình ph n m m làm r i lo n, thay i, phá ho i Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng; thông báo k p th i cho cơ quan qu n lý d li u v nh ng sai sót c a d li u ã cung c p; ) Th c hi n úng, y nghĩa v tài chính; e) Tuân theo các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c; ch u trách nhi m v sai ph m do khai thác, s d ng d li u gây ra. 4. ơn v qu n lý Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m thông báo v vi c t m ng ng cung c p d li u, d ch v có liên quan trên môi trư ng m ng: a) Tr trư ng h p b t kh kháng, ph i thông báo công khai ch m nh t là 07 (b y) ngày làm vi c trư c khi ch ng t m ng ng cung c p d li u, d ch v có liên quan trên m ng s a ch a, kh c ph c các s c ho c nâng c p, m r ng cơ s h t ng thông tin; n i dung thông báo ph i nêu rõ kho ng th i gian d ki n ph c h i các ho t ng cung c p d li u, d ch v có liên quan trên môi trư ng m ng; b) Ti n hành các bi n pháp kh c ph c s c ngay sau khi h th ng thông tin c a mình b l i trong quá trình ho t ng làm nh hư ng nghiêm tr ng ho c gây ng ng cung c p d li u, d ch v có liên quan trên môi trư ng m ng. 5. ơn v qu n lý Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m b o m h th ng công ngh thông tin và Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng áp ng các yêu c u sau: a) B o m cho t ch c, cá nhân truy nh p thu n ti n; có công c tìm ki m d li u d s d ng và cho k t qu úng n i dung c n tìm ki m; b) Khuôn d ng d li u theo tiêu chuNn, quy chuNn k thu t quy nh d dàng t i xu ng, hi n th nhanh chóng và in n b ng các phương ti n i n t ph bi n; c) H tr t ch c, cá nhân truy nh p và s d ng các bi u m u trên trang thông tin i n t c a Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng (n u có); d) B o m tính chính xác và s th ng nh t v n i dung c a d li u trên trang thông tin i n t c a Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng; ) C p nh t thư ng xuyên và k p th i d li u trên trang thông tin i n t c a Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng; e) Quy nh rõ th i h n t n t i tr c tuy n c a t ng lo i thông tin; g) Th c hi n quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c.
 18. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, trình y ban nhân dân c p t nh quy nh c th hình th c khai thác d li u v tài nguyên và môi trư ng t Internet và trang i n t phù h p v i th c t a phương. 7. Vi c cung c p d li u, khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng trên m ng Internet, trang i n t ph i tuân th theo úng các quy nh c a Lu t Giao d ch i n t , Lu t Công ngh thông tin và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 22. Khai thác và s d ng d li u thông qua phi u yêu c u ho c văn b n yêu c u 1. T ch c, cá nhân có nhu c u khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng n p phi u yêu c u ho c g i văn b n yêu c u cho các cơ quan qu n lý d li u. 2. Khi nh n ư c phi u yêu c u, văn b n yêu c u h p l c a t ch c, cá nhân, cơ quan qu n lý d li u th c hi n vi c cung c p d li u cho t ch c, cá nhân có yêu c u khai thác và s d ng d li u. Trư ng h p t ch i cung c p d li u thì ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. 3. Vi c khai thác và s d ng d li u thông qua phi u yêu c u ho c văn b n yêu c u ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t chuyên ngành. 4. T ch c, cá nhân khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m và quy n h n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 102/2008/N -CP. i u 23. Văn b n, phi u yêu c u cung c p d li u 1. Văn b n, phi u yêu c u cung c p d li u v tài nguyên, môi trư ng ph i có các n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch c a cơ quan, t ch c, cá nhân yêu c u cung c p d li u; b) Danh m c và n i dung d li u c n cung c p; c) M c ích s d ng d li u; d) Hình th c khai thác, s d ng d li u và phương th c nh n k t qu . 2. Văn b n yêu c u c a cơ quan, t ch c ph i có ch ký c a th trư ng cơ quan và óng d u xác nh n. Phi u yêu c u c a cá nhân ph i ghi rõ h tên, a ch và ch ký c a ngư i yêu c u cung c p d li u theo M u 01 kèm theo Thông tư này. 3. Trư ng h p ngư i có nhu c u s d ng d li u v tài nguyên, môi trư ng là cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam thì văn b n yêu c u ph i ư c t ch c, doanh nghi p nơi ngư i ó ang làm vi c ký xác nh n, óng d u; i v i các chuyên gia, th c t p sinh là ngư i nư c ngoài ang làm vi c cho các chương trình, d án t i các B , ngành, a phương ho c h c t p t i các cơ s ào t o t i Vi t Nam thì ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a B , ngành, a phương ho c các cơ s ào t o ó ký xác nh n, óng d u theo M u 02 kèm theo Thông tư này.
 19. i u 24. Trình t , th t c cung c p d li u 1. Vi c n p văn b n, phi u yêu c u cung c p d li u ư c th c hi n theo m t trong các phương th c sau: a) N p tr c ti p t i các cơ quan qu n lý d li u; b) G i qua ư ng công văn, fax, bưu i n. Vi c g i yêu c u qua ư ng công văn, fax ư c th c hi n trong trư ng h p ngư i yêu c u là các cơ quan nhà nư c. 2. Cơ quan qu n lý d li u ti p nh n ki m tra văn b n, phi u yêu c u, thông báo nghĩa v tài chính (trư ng h p ph i th c hi n nghĩa v tài chính) cho t ch c, cá nhân. 3. Sau khi t ch c, cá nhân th c hi n xong nghĩa v tài chính, Cơ quan qu n lý d li u có trách nhi m cung c p y , chính xác các d li u cho các t ch c, cá nhân. Trư ng h p t ch i cung c p d li u thì ph i nêu rõ lý do và tr l i b ng văn b n cho t ch c, cá nhân bi t. i u 25. Nh ng trư ng h p không cung c p d li u 1. Văn b n, phi u yêu c u cung c p d li u mà n i dung không rõ ràng, c th ; yêu c u khai thác, s d ng d li u thu c ph m vi bí m t nhà nư c không úng quy nh. 2. Văn b n yêu c u không có ch ký c a ngư i có thNm quy n và óng d u xác nh n i v i t ch c; phi u yêu c u không có ch ký, tên và a ch c th c a cá nhân yêu c u cung c p d li u. 3. M c ích s d ng d li u không phù h p theo quy nh c a pháp lu t. 4. Không th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh. i u 26. Khai thác và s d ng d li u b ng hình th c h p ng Vi c khai thác, s d ng d li u b ng hình th c h p ng th c hi n theo quy nh c a B lu t Dân s gi a cơ quan qu n lý cơ s d li u và t ch c, cá nhân có nhu c u khai thác, s d ng d li u. M u h p ng cung c p, khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng theo M u 03 kèm theo Thông tư này. i u 27. Cung c p d li u ph c v cho các m c ích qu c phòng và an ninh, ph c v yêu c u tr c ti p c a lãnh o ng và Nhà nư c ho c trong tình tr ng kh n c p Trư ng h p cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng ph c v cho các m c ích qu c phòng và an ninh, ph c v yêu c u tr c ti p c a lãnh o ng và Nhà nư c ho c trong tình tr ng khNn c p, các ơn v qu n lý Cơ s d li u d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m t ch c th c hi n theo ch o c a Th trư ng cơ quan, không thu phí khai thác, s d ng. Chương V.
 20. PH I H P, CHIA S D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 28. Nguyên t c ph i h p, chia s d li u v tài nguyên và môi trư ng gi a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh Ph i h p, chia s d li u v tài nguyên và môi trư ng gi a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh là vi c trao i, cung c p các d li u gi a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh, gi a các Cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng và gi a các cơ quan, t ch c có liên quan trên nguyên t c: 1. B o m vi c ti p c n và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng ph c v k p th i cho vi c ánh giá, d báo, ho ch nh chi n lư c, chính sách, xây d ng k ho ch, tăng cư ng hi u l c, hi u qu công tác qu n lý nhà nư c và áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh. 2. Trên cơ s ch c năng, nhi m v c a m i cơ quan, t ch c; b o m không trùng l p, ch ng chéo nhi m v gi a các t ch c, ơn v có liên quan và b o m có s ph i h p ch t ch trong vi c thu th p, qu n lý d li u v tài nguyên và môi trư ng. 3. B o m d li u ư c thu th p y , chính xác và có h th ng; th ng nh t các d li u ã ư c thu th p, c p nh t, qu n lý. 4. B o m vi c trao i, cung c p d li u ư c thông su t, k p th i; b o m các yêu c u v an toàn thông tin. 5. B o m thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng hi u qu , kh thi, ti t ki m kinh phí, ngu n nhân l c. i u 29. Các n i dung chính c n ph i h p 1. Ph i h p trong quá trình l p k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng: Trong quá trình l p k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng, cơ quan ư c giao ch trì l p k ho ch g i d th o k ho ch n các B , ngành có ch c năng qu n lý nhà nư c liên quan n lĩnh v c d li u c n thu th p, g i d th o k ho ch n S Tài nguyên và Môi trư ng a phương thu c a bàn tri n khai thu th p d li u ngh óng góp ý ki n b o m tránh trùng l p, ch ng chéo nhi m v ; trong d th o k ho ch c n nêu rõ nh ng ho t ng, nhi m v s ph i h p th c hi n. 2. Ph i h p trong quá trình thu th p, x lý d li u: a) C c Công ngh thông tin, Cơ quan chuyên môn thu th p, qu n lý, c p nh t, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh thư ng xuyên thông báo cho nhau v th i gian, ti n th c hi n các nhi m v trong k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng; b) Trong quá trình th c hi n vi c thu th p, x lý d li u, t ch c, cá nhân ư c giao nhi m v ph i h p ch t ch v i các ơn v chuyên môn liên quan n lĩnh v c d li u c n thu th p b o m vi c thu th p, x lý d li u tuân th úng quy nh, quy
Đồng bộ tài khoản