intTypePromotion=3

Thông tư số 07-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
194
lượt xem
12
download

Thông tư số 07-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07-BYT/TT về việc Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y tư nhân do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn việc thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 6-CP ngày 29-02-1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07-BYT/TT Hà N i, ngày 30 tháng 4 năm 1994 THÔNG TƯ C A B Y T S 7-BYT/TT NGÀ Y 30-4-1994 HƯ NG D N VI C TH C HI N PHÁP L NH HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN VÀ NGH Đ NH S 6- CP NGÀY 29-02-1994 C A CHÍNH PH V C TH HOÁ M T S ĐI U C A PHÁP L NH HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN THU C LĨNH V C HÀNH NGH Y TƯ NHÂN Căn c Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh s 6-CP ngày 29-1-1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân, B Y t hư ng d n chi ti t vi c hành ngh y tư nhân như sau : I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Hình th c t ch c hành ngh y tư nhân bao g m: - B nh vi n tư nhân; - Phòng khám b nh a khoa ho c chuyên khoa; - Phòng khám ch a răng và làm răng gi ; - Phòng xét nghi m, thăm dò ch c năng; - Phòng chi u, ch p X quang; - Cơ s gi i ph u thNm m ; - Cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng; - Nhà h sinh tư; - Cơ s d ch v k ho ch hoá gia ình: t vòng tránh thai, hút i u hoà kinh nguy t, bi n pháp ình s n không dùng dao cho nam gi i và tư v n v k ho ch hoá gia ình; - Cơ s d ch v y t tiêm, chích, thay băng. 2. Công ch c, viên ch c t i ch c trong b máy Nhà nư c, sĩ quan t i ngũ trong l c lư ng vũ trang nhân dân không ư c phép tham gia thành l p ho c qu n lý b nh vi n tư nhưng ư c phép hành ngh y tư nhân ngoài gi làm vi c dư i các hình th c t
  2. ch c khác theo quy nh t i m c I.1, n u các i tư ng ó ư c Th trư ng cơ quan ng ý cho phép. 3. Quy n s h u v cơ s v t ch t, Quy n th a k v tài s n, các quy n và l i ích h p pháp khác c a ch cơ s hành ngh y tư nhân ư c Nhà nư c b o h . 4. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho ngư i ăng ký hành ngh y tư nhân các vùng cao, vùng núi, h i o, vùng xa xôi h o lánh. 5. Ngư i ăng ký hành ngh y tư nhân ph i n p l phí thNm nh theo quy nh c a B Y t và B Tài chính. II. TIÊU CHU N, I U KI N I V I T NG LO I HÌNH TH C T CH C HÀNH NGH Y TƯ NHÂN VÀ PH M VI CHUYÊN MÔN Ư C HÀNH NGH 1. Tiêu chuNn và ph m vi chuyên môn ư c hành ngh y tư nhân c a ngư i ăng ký hành ngh y tư nhân : Ngoài các tiêu chuNn c a ngư i ăng ký hành ngh y tư nhân ư c quy inh t i i u 6, i u 11 c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân và gi y ch ng nh n tiêu chuNn s c kho , ngư i ăng ký hành ngh y tư nhân ph i có các tiêu chuNn chuyên môn c th cho t ng lo i hình th c t ch c hành ngh y tư nhân như sau: a) Giám c b nh vi n tư nhân ph i là bác sĩ a khoa ho c chuyên khoa ã qua th c hành 5 năm liên t c các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c, ư c H i ng chuyên môn c a S Y t ki m tra xác nh n có trình chuyên môn nghi p v . b) Ngư i ăng ký các phòng khám a khoa, chuyên khoa ph i là bác sĩ a khoa hay chuyên khoa ã qua th c hành 5 năm liên t c các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c ho c tư nhân. c) Ngư i ăng ký phòng khám, ch a răng và làm răng gi ph i là bác sĩ chuyên khoa răng ã qua th c hành 5 năm liên t c cơ s khám b nh, ch a b nh v chuyên khoa này. Riêng th tr ng răng ã hành ngh t năm 1980 tr v trư c, có gi y xác nh n c a chính quy n a phương ư c làm các d ch v v răng gi , hàm gi theo quy nh trong gi y phép. d) Ngư i ăng ký phòng xét nghi m, phòng thăm dò ch c năng, phòng chi u, ch p X quang ph i là bác sĩ ho c dư c sĩ chuyên khoa ã qua th c hành 5 năm liên t c các cơ s khám b nh, ch a b nh v chuyên khoa c a mình. ) Ngư i ăng ký cơ s gi i ph u thNm m ph i là bác sĩ chuyên khoa ph u thu t t o hình ã qua th c hành 5 năm liên t c cơ s v chuyên khoa này. e) Ngư i ăng ký các cơ s d ch v i u dư ng và ph c h i ch c năng ph i là bác sĩ ã qua th c hành 5 năm liên t c v công tác ph c h i ch c năng các cơ s khám b nh, ch a b nh hay các cơ s i u dư ng.
  3. f) Ngư i ăng ký nhà h sinh ph i là bác sĩ chuyên khoa s n ho c n h sinh trung h c ã qua th c hành 5 năm liên t c các cơ s s n khoa. g) Ngư i ăng ký các cơ s d ch v k ho ch hoá gia ình ph i là bác sĩ chuyên khoa s n ã qua th c hành 5 năm liên t c các cơ s khám b nh, ch a b nh v chuyên khoa này. h) Ngư i ăng ký làm d ch v y t tiêm, chích, thay băng theo ơn c a bác sĩ ph i là y tá ã qua th c hành 2 năm liên t c các cơ s khám b nh, ch a b nh. i) Y sĩ a khoa ho c chuyên khoa ã ngh hưu các vùng núi cao (theo quy t nh s 21-UB/Q ngày 26-1-1993 c a B trư ng Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi) ã qua th c hành 5 năm liên t c các cơ s khám b nh, ch a b nh s ư c ăng ký phòng khám b nh a khoa ho c chuyên khoa n u tiêu chuNn và i u ki n khác theo quy nh t i thông tư này. 2. i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b và k thu t: a) i v i b nh vi n tư nhân : Theo mô hình t ch c và yêu c u v cơ s , trang thi t b y t và các i u ki n m b o ho t ng c a b nh vi n như i v i m t b nh vi n a khoa hay b nh vi n chuyên khoa c a Nhà nư c. b) i v i các lo i hình t ch c hành ngh y tư nhân khác : Cơ s ph i thoáng khí, ánh sáng, m b o v sinh và có các phòng sau: - Phòng ch i, nh n b nh nhân. - Phòng khám b nh. - Phòng ph u thu t, th thu t (n u là phòng khám chuyên khoa, gi i ph u thNm m và d ch v k ho ch hoá gia ình). - Phòng h i s c c p c u (N u là các cơ s có ti n hành ph u thu t, th thu t). - Phòng n u là nhà h sinh. - Phòng lưu b nh nhân. M i phòng nêu trên có di n tích t i thi u là 8 m2. Ph i có y các trang thi t b y t và ch t lư ng t t tuỳ theo quy nh i v i t ng lo i hình th c t ch c. N u là cơ s d ch v tiêm chích, thay băng ch c n m t phòng di n tích t i thi u là 6 m2 và y các d ng c trang thi t b y t theo quy nh. III. TH T C VÀ TH M QUY N C P GI Y PHÉP VÀ GI Y CH NG NH N HO CÁC CƠ S HÀNH NGH Y TƯ NHÂN
  4. A. Th c hi n theo i u 24 Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân, ngoài ra B Y t hư ng d n thêm các th t c như sau: 1. i v i các lo i hình t ch c hành ngh y tư nhân tr b nh vi n tư nhân: H sơ xin c p gi y ch ng nh n bao g m: - ơn xin ăng ký hành ngh , trong ơn ph i ghi rõ: + H tên, năm sinh và a ch thư ng trú c a ngư i ăng ký hành ngh . + N i dung chuyên môn xin phép ư c hành ngh . + Bi n pháp b o v môi trư ng. - B n sao văn b ng, ch ng ch chuyên môn có ch ng nh n c a công ch ng Nhà nư c. - Sơ y u lý l ch có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ương s ăng ký thư ng trú. - Gi y xác nh n ã qua th c hành 5 năm các cơ s khám b nh, ch a b nh. - Phi u khám s c kho . - Gi y cho phép làm ngoài gi c a Th trư ng cơ quan, ơn v n u ngư i xin ăng ký hành ngh ang làm vi c trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c. - B n di n gi i v a i m, cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b k thu t chuyên môn. 2. i v i hình th c t ch c b nh vi n tư nhân : H sơ th t c như m c III.1 nhưng ph i có thêm án ho t ng ban u (Lu n ch ng kinh t k thu t) và i u l ho t ng c a b nh vi n, trong án ho t ng ban u ph i ghi rõ : v n phù h p v i quy mô giư ng b nh và trang thi t b chuyên môn ph c v ngư i b nh, gi i trình v t ch c và ho t ng c a b nh vi n, bi n pháp b o v môi trư ng (cung c p nư c, th i nư c, x lý ch t th i, an toàn b c x y h c...) B. ThNm quy n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh y tư nhân. 1. B Y t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p b nh vi n tư nhân. 2. S Y t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n ăng ký hành ngh iv i t t c các lo i hình th c t ch c hành ngh y tư nhân tr các lo i hình ã quy nh t i i m B.1. C. Th i h n c a gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh y tư nhân.
  5. 1. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p b nh vi n tư nhân có giá tr trong 5 năm. H t th i h n 5 năm n u ti p t c ho t ng, b nh vi n ph i làm l i th t c xin gia h n gi y ch ng nh n. 2. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n ăng ký hành ngh y tư nhân có giá tr trong 3 năm, h t th i h n 3 năm, n u ti p t c ho t ng, cơ s ph i làm l i th t c xin gia h n gi y ch ng nh n. 3. Trong th i gian ho t ng, n u có s thay i a i m thì cơ s ph i làm l i th t c xin i gi y ch ng nh n m i. IV. QUY N VÀ NGHĨA V C A CÁC CƠ S HÀNH NGH Y TƯ NHÂN Ngoài quy n và nghĩa v c a ngư i hành ngh y tư nhân quy nh t i chương III c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân, i u 16 c a ngh nh s 6-CP ngày 29-1-1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân, ngư i hành ngh y tư nhân còn có quy n và nghĩa v sau: 1. ư c s d ng t thu c c p c u theo quy nh dùng cho b nh nhân. Không ư c v a kê ơn v a bán thu c. Không ư c dùng các lo i thu c, hoá ch t i v i khách hàng trái v i quy nh c a B Y t . 2. B nh vi n tư nhân ư c phép t ch c nhà thu c bán theo ơn c a b nh vi n nhưng th t c thành l p nhà thu c theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. 3. T nâng cao trình chuyên môn, k thu t áp ng yêu c u khám b nh, ch a b nh c a nhân dân, tham gia u các sinh ho t, ho t ng và b i dư ng chuyên môn c a ngành y t . V. I U KHO N THI HÀNH 1. B Y t và các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c H i ng chuyên môn v i s tham gia c a các chuyên viên chuyên khoa u ngành, i di n c a T ng h i y, dư c h c Vi t Nam, H i y, dư c h c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét duy t ơn c a ngư i xin ăng ký hành ngh y tư nhân và thNm nh các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b y t c a các cơ s ó. 2. B Y t (V i u tr ) và các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i c cán b chuyên trách theo dõi qu n lý hành ngh y tư nhân. T i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s thành ph l n, S Y t có th xem xét và trình U ban Nhân dân thành ph ra quy t nh thành l p t ch c chuyên trách thích h p theo dõi qu n lý các cơ s hành ngh y tư nhân trong a phương. 3. Trong báo cáo nh kỳ c a các S Y t g i lên B Y t ph i báo cáo thêm c ph n qu n lý hành ngh y tư nhân c a a phương. 4. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t ch c và c ng c h th ng thanh tra chuyên ngành v khám b nh, ch a b nh và tăng cư ng ho t ng thanh tra t i các cơ s hành ngh y tư nhân phát hi n và s lý các vi ph m theo quy
  6. nh v s ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t (ban hành kèm theo Ngh nh s 341-H BT ngày 22-9-1992 c a H i ng B trư ng, nay là Chính ph ). 5. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i thông tư này u bãi b . Lê Ng c Tr ng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản