Thông tư số 07-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư số 07-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07-TT về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi về một số môn học năm học 1961-1962 do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07-TT

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07-TT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 1962 THÔNG TƯ V VI C T CH C THI CH N H C SINH GI I V M T S MÔN H C NĂM H C 1961-1962 B TRƯ NG B GIÁO D C Kính g i: -Các Khu, S , Ty giáo d c và Trư ng Văn hóa dân t c mi n Nam t i M trí B quy đ nh trong thông tư này th th c t ch c thi ch n h c sinh gi i các l p 4, 7, 10 trong năm h c 1961 - 1962 I. M C ĐÍCH YÊU C U Đ u năm h c 1961 – 1962, B đ ra cho các trư ng ph thông nhi m v “Ra s c ph n đ u nhanh chóng nâng cao ch t lư ng toàn di n c a nhà trư ng làm cho nhà trư ng g n ch t hơn n a v i đ i s ng, v i s n xu t, bư c đ u làm nhi m v m t trung tâm văn hóa, khoa h c k thu t c a đ a phương trư ng đóng”. Đ giúp các trư ng th c hi n t t nhi m v trên, B ch trương t ch c cu c thi ch n l c h c sinh gi i. Cu c thi t ch c l n đ u tiên trong hoàn c nh các cơ quan giáo d c, các trư ng b n nhi u công tác d n d p đ ng th i ph i ph n đ u vư t nhi u khó khăn, lúng túng bư c đ u đ th c hi n t t và toàn di n 6 nhi m v c th c a năm h c. Do đó B ch trương như sau: a) Ch trương chung là t ch c thi ch n h c sinh gi i v m t s môn h c trong các l p cu i c p: - L p 10: s thi ch n h c sinh gi i v 2 môn Văn, Toán trong ph m vi toàn mi n B c; - L p 7: s thi ch n h c sinh gi i v 2 môn Văn, Toán trong ph m vi các trư ng thu c m t khu, thành ph hay t nh; - L p 4: s thi ch n h c sinh gi i v 2 môn Văn, Toán trong ph m vi các trư ng thu c m t huy n hay khu v c huy n.
  2. b) Riêng khu, thành ph hay t nh nào t nh n th y có hoàn c nh và đi u ki n thu n l i, có th m r ng di n cu c thi (thi thêm nhi u môn h c khác và cho nhi u l p khác ngoài các môn thi và l p h c quy đ nh chung trên đây). Cu c thi nh m đ t 2 yêu c u chính: - Đ ng viên h c sinh ph n kh i h c t p v i tinh th n luôn luôn tích c c vươn lên đ tr thành ngư i h c sinh đã bi t tu dư ng t t l i h c t p gi i. - Phát hi n nh ng h c sinh có năng khi u và s trư ng đ b i dư ng h tr thành nh ng h c sinh ưu tú ph c v đ c l c sau này cho s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i. II. NGUYÊN T C T CH C THI CH N H C SINH GI I CHO L P 7 VÀ 10 Cu c thi s ti n hành theo phương châm g n, nh và nghiêm túc. 1. Đi u ki n h c sinh đư c gi i thi u d thi. H c sinh đư c trư ng gi i thi u d thi ph i là h c sinh gi i c a trư ng và có h nh ki m t t (ít nh t ph i đư c đi m 4). 2. S h c sinh nhi u nh t c a m i trư ng đư c gi i thi u s thi: - Nguyên t c chung: v m i l p 7 hay 10 và v m i môn thi văn hay toán m i trư ng c p 2 hay 3 đư c gi i thi u nhi u nh t m t s h c sinh ngang v i s l p 7 hay 10 c a m i trư ng. Riêng nh ng trư ng c p 2 hay 3 có truy n th ng t t (trư ng đư c thành l p tư trong kháng chi n hay m i thành l p t ngày hòa bình l p l i nhưng đã đ t nhi u thành tích t t v gi ng d y và h c t p, có th gi i thi u thêm m t s h c sinh d thi. S h c sinh đư c gi i thi u thêm nhi u nh t không quá 1/3 s h c sinh đư c gi i thi u d thi theo nguyên t c chung trên đây. Đ c bi t trư ng c p 3 nào ch có m t l p 10, có th gi i thi u 2 h c sinh d thi v m i môn. 3. T ch c H i đ ng thi l p 7: a) Trư ng c p 2 t ch c thi ch n h c sinh gi i c a trư ng. Trư c kỳ thi chung, m i trư ng c p 2 có th t ch c riêng cu c thi đ ch n h c sinh gi i c a trư ng s gi i thi u đi d thi và đ gây không khí sôi n i thi đua gi ng d y và h c t p trong trư ng. Trư ng ph trách n đ nh đi u ki n h c sinh đư c d thi, ngày thi và ch n đ thi.
  3. Thi xong trư ng t ch c ch m, công b k t qu , quy t đ nh vi c khen thư ng trong ph m vi trư ng và danh sách h c sinh đư c trư ng gi i thi u đi d cu c thi chung. b) H i đ ng coi thi liên trư ng. Nh ng h c sinh l p 7 c a trư ng gi i thi u đi d cu c thi chung s thi t p trung t i m t hay nhi u H i đ ng coi thi liên trư ng. Khu, S , hay Ty Giáo d c quy t đ nh vi c thành l p nh ng H i đ ng coi thi liên trư ng và ch đ nh thành ph n c a nh ng H i đ ng thi này. Thi xong, ch t ch H i đ ng coi thi l p biên b n và niêm phong bài thi g i v Khu, S hay Ty Giáo d c. c) H i đ ng ch m thi t i Khu, S , hay Ty Giáo d c. Khu, S , hay Ty Giáo d c ph trách vi c thành l p H i đ ng ch m thi chung, duy t k t qu kỳ thi và quy t đ nh vi c khen thư ng. 4. T ch c H i đ ng thi l p 10: a) Trư ng c p 3 t ch c thi ch n h c sinh gi i c a trư ng. Trư c kỳ thi chung, m i trư ng c p 3 có th t ch c riêng cu c thi đ ch n h c sinh gi i c a trư ng theo th th c đã n đ nh trên đây v cu c thi riêng c a trư ng c p 2 (m c 3, đo n a). b) H i đ ng coi thi t ng trư ng hay liên trư ng. Nói chung, h c sinh l p 10 trư ng c p 3 nào s thi ngay t i H i đ ng coi thi do Khu, S hay Ty Giáo d c thành l p t i trư ng y. Ch nh ng nơi nào có nhi u trư ng c p 3 g n nhau và phương ti n giao thông thu n l i cho h c sinh (Thí d : Hà N i, H i Phòng, N am Đ nh, Hà Đông…) m i t ch c thành H i đ ng coi thi liên trư ng. Khu, S hay Ty Giáo d c quy t đ nh vi c thành l p nh ng H i đ ng coi thi t ng trư ng hay liên trư ng, ch đ nh thành ph n c a nh ng H i đ ng thi này. Thi xong ch t ch H i đ ng coi thi l p biên b n và niêm phong bài thi g i ngay v Khu, S hay Ty Giáo d c đ chuy n v V Giáo d c ph thông. c) H i đ ng ch m thi l p 10 riêng t i Khu Giáo d c Vi t B c. Khu Giáo d c Vi t B c ph trách vi c thành l p H i đ ng ch m bài thi c a h c sinh l p 10 các trư ng c p 3 trong khu, duy t k t qu kỳ thi, quy t đ nh vi c khen thư ng h c sinh gi i trong ph m vi khu t tr . Ch m xong, khu ch n m t s bài thi g i v V Giáo d c ph thông d cu c ch m thi chung.
  4. d) H i đ ng ch m thi l p 10 t i V Giáo d c ph thông. V Giáo d c ph thông ph trách vi c thành l p H i đ ng ch m thi chung, duy t k t qu kỳ thi và quy t đ nh vi c khen thư ng. 5. Đ thi: V Giáo d c ph thông ph trách ra đ thi l p 7 và l p 10. Đ thi ra trong ph m vi chương trình h c sinh đã h c đ n ngày m kỳ thi. Trình đ và ph m vi đ thi ra s tương đ i cao và r ng hơn đ thi thư ng đ h c sinh có th phát huy kh năng nhi u nh t c a mình và đ đòi h i h c sinh ph i luôn luôn vươn t i trư c trong h c t p. 6. Ngày thi: Ngày, gi thi cho h c sinh l p 7 và 10 n đ nh chung vào h i 7 gi sáng ngày th ba 03- 04-1962. III. KHEN THƯ NG Hình th c khen thư ng ch y u là: - gi y khen. - gi i thư ng b ng hi n v t. Khu, S , Ty Giáo d c c p gi y khen và gi i thư ng cho h c sinh gi i l p 7. V Giáo d c ph thông c p gi y khen và gi i thư ng cho h c sinh gi i l p 10. N u th y th t c n thi t, V , Khu, S , Ty có th đ ngh B có hình th c khen thư ng cao hơn đ i v i m t vài h c sinh nào có thành tích đ c s c trong cu c thi. Ngoài ti n d trù trong Ngân sách đ chi phí v t ch c và khen thư ng, Khu, S , Ty nên liên l c v i cơ quan, xí nghi p, đoàn th hay cá nhân tiêu bi u trong đ a phương đ xin gi i thư ng t ng cho h c sinh. IV. CHI U C H C SINH MI N NÚI Khi ch n h c sinh gi i thi u đi d thi, ch m bài, quy t đ nh vi c khen thư ng, các trư ng, các H i đ ng ch m thi c n chú ý chi u c H i đ ng mà b n thân là ngư i mi n Núi (châm trư c đi u ki n h c sinh đư c d thi, h th p m c yêu c u v tiêu chu n ch m bài…). V. NGUYÊN T C T CH C THI CH N H C SINH GI I L P 4
  5. Khu, S , Ty Giáo d c s d a vào tinh th n c a thông tư này đ n đ nh nguyên t c t ch c thi ch n h c sinh gi i l p 4 trong đ a phương mình. VI. M T S V N Đ C N CHÚ Ý TRONG KHI TI N HÀNH 1. Chúng ta c n chú ý đúng m c đ n công tác tuyên truy n đ đ ng viên và gây trong giáo viên, h c sinh, nhà trư ng không khí thi đua sôi n i gi ng d y, h c t p lao đ ng v i tinh th n luôn luôn vươn t i trư c. C n s d ng cu c thi đ thúc đ y h c sinh khá ti n lên làm đà lôi cu n h c sinh ch m ti n. Ngoài vi c tích c c và thư ng xuyên giúp đ h c sinh kém, các trư ng c n có k ho ch giúp đ và b i dư ng h c sinh khá tr thành h c sinh gi i và gi i toàn di n. 2. Ph i h t s c đ phòng tư tư ng ăn thua, v thành tích d n đ n vi c th c hi n nhi m v năm h c thi u toàn di n (h c l ch, h c v thi, quá chú tr ng v m t ki n th c và coi nh m t giáo d c tư tư ng chính tr , đ o đ c, tác phong, giáo d c lao đ ng, quên m t này là g c c a ch t lư ng giáo d c toàn di n v.v…) 3. Trong quá trình t ch c c n n m v ng phương châm ti n hành đã nêu trên đ ng th i đ phòng nh ng tư tư ng l ch l c có h i đ n m c đích và k t qu cu c thi như: coi nh n i dung mà n ng v hình th c phô trương, t ch c thi lu m thu m, thi u nghiêm túc đ x y ra nh ng vi c gian l u, s nghi k l n nhau làm m t đoàn k t, v.v… 4. C n phát huy m i sáng ki n đ t n d ng k t qu và thành tích mà cu c thi đã đưa đ n; dùng cu c thi t i trư ng đ đ y m nh phong trào thi đua 2 t t, dùng cu c thi liên trư ng làm d p đ h c sinh trao đ i kinh nghi m h c t p và rèn luy n, s d ng bài thi c a h c sinh gi i đư c khen thư ng đ tuyên truy n và đ ng viên giáo viên, h c sinh ph n đ u không ng ng nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n có k ho ch c th , lâu dài b i dư ng h c sinh gi i đư c khen thư ng và đ ng viên toàn th h c sinh, toàn trư ng ra s c h c t p, tu dư ng, lao đ ng… Đ i v i h c sinh gi i, trư ng t t đư c khen thư ng c n đ phòng tư tư ng tư li u, t mãn. Nh n đư c thông tư này, B đ ngh các Khu, S , Ty: - Ph bi n ngay cho các trư ng bi t và k p th i chu n b cho h c sinh d cu c thi có k t qu . - Nghiên c u đ t k ho ch ti n hành c th và chi ti t (chu n b tài chính, k ho ch tuyên truy n, nghiên c u th th c thi ch n h c sinh gi i l p 4, v.v…). - Riêng đ i v i Khu Giáo d c Vi t B c, B đ ngh Khu có ch th hư ng d n thêm cho các Ty trong Khu v th th c thi ch n h c sinh gi i phù h p v i đ c đi m c a khu t tr . - Riêng v Trư ng văn hóa dân t c mi n Nam (M trí), Trư ng s t ch c thi trong ph m vi trư ng.
  6. V Giáo d c ph thông s có ch th riêng hư ng d n thêm cách th c áp d ng và thi hành thông tư này (hư ng d n ch m bài và ch n h c sinh khen thư ng, th th c g i h sơ, báo cáo t ng k t…). B đ ngh các Khu, S , Ty báo cáo thư ng xuyên cho B (V Giáo d c ph thông) bi t tình hình chu n b và ti n hành cu c thi trên đ B có th theo dõi và góp ý ki n k p th i khi c n thi t. K.T. B TRƯ NG B GIÁO D C TH TRƯ NG Võ Thu n Nho
Đồng bộ tài khoản