Thông tư số 08/1997/TT-KHĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư số 08/1997/TT-KHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/1997/TT-KHĐT về quy định danh mục ngành nghề công nghiệp khuyến khích đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc cấm đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/1997/TT-KHĐT

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1997/TT-KH T Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 1997 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 08/1997/TT-KH T NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯ NG D N V QUY NNH DANH M C NGÀNH NGH CÔNG NGHI P KHUY N KHÍCH U TƯ, H N CH U TƯ HO C C M U TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHI P, KHU CÔNG NGH CAO Căn c Ngh nh 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p. Căn c Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. Căn c Ch th 264/TTg ngày 24/4/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành các văn b n hư ng d n và tri n khai m t s công vi c th c hi n Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. B Công nghi p hư ng d n th c hi n v quy nh danh m c ngành ngh công nghi p ư c khuy n khích, h n ch ho c c m u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG. I. NGUYÊN T C CHUNG: T t c các ngành ngh công nghi p áp ng ư c ít nh t m t trong các yêu c u sau ây nói chung u ư c khuy n khích u tư vào các KCN: 1. Nh ng ngành ngh s n xu t công nghi p theo nh hư ng quy ho ch t ng th c a c nư c ã ư c Chính ph thông qua. 2. Khai thác ti m năng và s d ng ch y u v t tư, nguyên li u trong nư c (k c thành phNm, bán thành phNm, th phNm, ph li u, ch t th i... c a các ngành công nghi p khác). 3. Thúc Ny s phát tri n c a các ngành kinh t , ngành công nghi p khác trong nư c (cung c p nguyên li u, máy móc, thi t b , b ph n, chi ti t, ph tùng, bán thành phNm... cho ngành khác; gia công cho ngành khác...). 4. S n xu t hàng xu t khNu, hàng thay th hàng nh p khNu. 5. S d ng công ngh - k thu t cao; s n xu t ra các s n phNm cao c p, s n phNm mang hàm lư ng KHCN cao, v t li u m i.
  2. 6. Thu hút nhi u lao ng và t o ra giá tr gia tăng cao. II. NH NG NGÀNH NGH KHUY N KHÍCH U TƯ: 1. Cơ khí: - Ch t o thi t b , ph tùng ph c v cơ gi i hoá nông nghi p; ch bi n lương th c, nông s n; ánh b t và ch bi n h i s n. - Ch t o máy ng l c và ph tùng máy ng l c. - Ch t o thi t b , ph tùng cho các ngành công nghi p: + Thi t b , ph tùng cho ngành xây d ng (máy móc, thi t b ph c v cơ gi i hoá xây d ng) và ngành CN v t li u xây d ng (trư c h t là xi m ng, g ch ngói, nghi n - sàng á, v t li u trang trí n i th t...). + Thi t b , ph tùng cho công nghi p luy n kim. + Thi t b , ph tùng cho công nghi p hoá ch t - hoá d u. + Thi t b , ph tùng cho ngành khai thác - ch bi n khoáng s n. + Thi t b , ph tùng cho các nhà máy i n; thi t b k thu t i n, phu tùng, ph ki n, khí c i n... ph c v chương trình i n khí hoá. + Thi t b , ph tùng cho công nghi p khai thác d u khí. + Thi t b , ph tùng cho các ngành công nghi p nh (d t - may, gi y, da - gi y, nh a, th c phNm công nghi p). + Thi t b , ph tùng cho b n thân ngành cơ khí. - Ch t o s n phNm ph c v ngành giao thông v n t i: + Ch t o ph tùng, chi ti t, b ph n ph c v chương trình n i a hoá ngành công nghi p ôtô - xe máy. + óng tàu thu , toa xe và các phương ti n GTVT khác; ch t o ph tùng thay th - s a ch a. + Ch t o thi t b , ph tùng cho thi t b v n chuy n và nâng - h (cNu các lo i, xe nâng hàng, băng t i, h th ng v n chuy n b ng ư ng ng...); thi t b kho tàng, b n bãi... - Cơ khí quang h c và cơ khí chính xác. - S n xu t s n phNm cơ khí - cơ i n tiêu dùng. 2. Luy n kim: - Công nghi p thép:
  3. + Luy n thép (bao g m c thép ch t o cơ khí, thép h p kim...) - Cán t m, cán ng, cán thép hình và thép tròn các lo i; kéo dây thép. + S n phNm gia công sau cán. + S n xu t nguyên li u cho luy n thép. - Luy n kim m u: + Luy n, cán - kéo các kim lo i m u cơ b n và h p kim (nhôm, ng, k m, chì...). 3. i n t - công ngh thông tin: - S n xu t thi t b i n t công nghi p và i n t chuyên d ng (thi t b y t , thi t b ki m tra - o lư ng, thi t b và phương ti n i u khi n - t ng hoá...). - S n xu t thi t b thông tin - liên l c, phát thanh, truy n hình, thi t b văn phòng. - S n xu t c u ki n, linh ki n, ph ki n, v t li u i n t . - S n xu t thi t b tin h c. - S n xu t s n phNm i n t dân d ng. - D ch v tin h c và ph n m m. - D ch v i n t công nghi p và chuyên d ng. 4. Hoá ch t - hoá d u: - S n xu t các hoá ch t công nghi p cơ b n. - Phân bón và thu c b o v th c v t (g m c phân vi sinh và thu c b o v th c v t vi sinh). - Công nghi p hoá d u. - S n xu t các s n phNm hoá ch t tiêu dùng, m phNm. - S n xu t săm l p và các s n phNm cao su k thu t. - Các lo i khí công nghi p. 5. Công nghi p hàng tiêu dùng: - Công nghi p d t - may: + S n xu t s i, len.
  4. + D t các lo i v i cao c p. + May xu t khNu. - S n xu t giày - dép xu t khNu; s n phNm da cao c p. - Công nghi p gi y: ch y u là gi y cao c p như gi y in offet, art paper, gi y kraff, gi y thu c lá... và bao bì t gi y tái ch . - Ch bi n nông lâm h i s n ( ư ng s a, d u ăn, bánh k o, h p nư c hoa trái, ông l nh...). - Công nghi p nh a: ph tùng, chi ti t b ng nh a cho các ngành công nghi p khác và s n phNm nh a ph c v cho XD và tiêu dùng. - Công nghi p g m - s - thu s n: ch y u là s n phNm g m - s - thu tinh cao c p như g m k thu t, thu tinh cao c p, s cách i n, pha lê... 6. Các ngành khác: - Công ngh sinh h c. - S n xu t v t li u xây d ng cao c p, v t li u trang trí ngo i - n i th t. - S n xu t trang thi t b , d ng c y t . - S n xu t thu c ch a b nh, thu c thú y. - Ch bi n g t g nguyên li u nh p khNu ho c g cao su; s n xu t ván ép nhân t o, v t li u thay th g . - X lý ch t th i công nghi p. - S n xu t bao bì ( c bi t là bao bì tái ch ư c ph c v bao gói hàng hoá xu t khNu). - S n xu t trang b - d ng c th thao; dùng d y h c; chơi tr em. III. CÁC NGÀNH NGH H N CH U TƯ VÀO CÁC KCN: - S n xu t VLXD ph thông (xi măng, g ch ngói, ng và c u ki n ư ng ng b ng g m - s xây d ng...) - S n xu t thu c lá (tr trư ng h p xu t khNu) - S n xu t rư u - bia (tr trư ng h p xu t khNu) - Các ngành ngh mang tính ch t ti u th CN (g m - s thông thư ng, hàng mây tre, hàng th công m ngh ). IV. CÁC NGÀNH NGH C M U TƯ VÀO CÁC KCN:
  5. - i n nguyên t - S n xu t các ch t phóng x - S n xu t v t li u n công nghi p - S n xu t hoá ch t c h i (theo danh m c quy nh c a Nhà nư c) - Thu c da, nhu m. Ghi chú: i v i các ngành ngh chưa ư c li t kê trong danh m c trên, vi c u tư vào KCN s ư c B Công nghi p và Ban qu n lý các KCN Vi t Nam hư ng d n c th tuỳ theo t ng d án và căn c nguyên t c ã nêu ph n A.I. B. HƯ NG D N C TH CHO CÁC LO I HÌNH KCN I. I V I CÁC KHU CH XU T VÀ XÍ NGHI P CH XU T: Áp d ng toàn b danh m c quy nh ph n A. II. I V I CÁC KHU CÔNG NGH - K THU T CAO: Các ngành công nghi p s n xu t ra các s n phNm công ngh cao, s d ng thành t u và công ngh hi n i, m i nh t, các sáng ch liên quan n công ngh cao, nh m thay th hàng nh p, t o s n phNm xu t khNu, c th : 1. Khuy n khích u tư: - Cơ khí: Ch t o thi t b , máy móc công ngh cao (high-tech) ph c v các ngành công nghi p; ng d ng công ngh CAD/CAM, áp d ng k thu t i u khi n b ng s (NC), các lo i robot... Thi t k và ch t o các h th ng i u khi n t ng cho các nhà máy công nghi p v.v... Ch t o máy móc quang h c, thi t b ng d ng laser, máy móc siêu nh và s n phNm cơ khí có chính xác cao; thi t b và d ng c nghiên c u - thí nghi m; máy móc và d ng c y t . - i n t - công ngh thông tin: S n xu t thi t b i n t công nghi p và chuyên d ng, thi t b truy n thông k thu t s (digital); s n xu t máy vi tính, v t li u i n t , c u ki n, linh ki n..... (k c các lo i m ch như ASIC, VLSI, ĩa quang, laser.....); s n xu t ph n m m v.v... - Ch t o v t li u m i: v t li u siêu s ch, siêu b n, siêu d n, g m k thu t, các h p kim m i, v t li u composit m i, s i cacbon, v t li u cao phân t v.v... - Ch t o các s n phNm nguyên lý m i. - Công ngh sinh h c (gen, t bào, vi sinh nh m ng d ng vào ngành th c phNm, nông, lâm, y dư c...). - Các ngành công nghi p khác: công ngh ph c v hàng không.
  6. 2. Cho u tư m c h n ch : - S n xu t thu c ch a b nh. 3. Không cho u tư: Các ngành ngh còn l i theo danh m c quy nh ph n A. III. I V I CÁC KHU CÔNG NGHI P T P TRUNG KHÁC: 1. Các KCN trong s KCN ưu tiên u tư n năm 2000 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: a. Khuy n khích u tư: - Các KCN trên a bàn Hà N i, thành ph H Chí Minh: các ngành ngh thu c lĩnh v c cơ khí, i n t - công ngh thông tin, công nghi p hàng tiêu dùng và các ngành khác nêu m c A.I.6. Riêng lĩnh v c hoá ch t - hoá d u ch khuy n khích các ngành s n xu t s n phNm hoá ch t tiêu dùng - m phNm và s n xu t săm l p - cao su k thu t. - Các KCN trên a bàn Qu ng Ninh, H i Phòng, Bà R a - Vũng Tàu, à N ng, Qu ng Ngãi: ưu tiên b trí các ngành ngh thu c lĩnh v c cơ khí n ng (ch t o thi t b , ph tùng cho các ngành công nghi p, óng tàu), luy n kim, hoá ch t - hoá d u, VLXD và công nghi p hàng tiêu dùng, ch bi n nông, lâm, h i s n. - Các KCN trên a bàn ng Nai, Sông Bé: ưu tiên b trí các ngành ngh cơ khí ph c v công ngh ch bi n và cơ gi i hoá nông nghi p; cơ khí ph c v các ngành xây d ng và công nghi p nh ; ch t o thi t b k thu t i n; công nghi p hoá ch t; công nghi p i n t - công ngh thông tin; công nghi p hàng tiêu dùng (k c hàng cơ khí tiêu dùng). - Các KCN trên a bàn Hà Tây, B c Ninh, Hu : các ngành ngh thu c lĩnh v c cơ khí, công nghi p hàng tiêu dùng, s n xu t VLXD, ch bi n nông, lâm s n. b. H n ch u tư và c m u tư: Áp d ng theo các m c A.II và A.III. 2. Các KCN s hình thành ti p: B Công nghi p và Ban qu n lý các KCN Vi t Nam s căn c ph n A trên ây và c i m c a t ng vùng b trí KCN hư ng d n c th khi xây d ng và phê duy t quy ho ch KCN. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Nguy n Minh Thông ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản