Thông tư số 08/1999/TT-BXD

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
70
lượt xem
3
download

Thông tư số 08/1999/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/1999/TT-BXD về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/1999/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1999/TT-BXD Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A B X ÂY D N G S 0 8 / 1 9 9 9 / TT-B XD NGÀY 1 6 T HÁ NG 1 1 NĂM 1 9 9 9 HƯ NG D N V I C L P V À QU N LÝ C H I P H Í XÂY D NG C ÔNG TR ÌN H THU C C ÁC D ÁN U TƯ Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. th c hi n cơ ch qu n lý i v i công trình c a các d án u tư và xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, v n do doanh nghi p nhà nư c t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh quy nh t i các i u 10,11 và 12 Ngh nh s 52/1999/N -CP; B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1- Chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư là toàn b chi phí c n thi t xây d ng m i ho c c i t o, m r ng hay trang b l i k thu t công trình. Do c i m c a quá trình s n xu t và c i m c a s n phNm xây d ng nên m i công trình có chi phí xây d ng riêng ư c xác nh theo quy mô, c i m, tính ch t k thu t và yêu c u công ngh c a quá trình xây d ng. Theo các giai o n c a quá trình u tư và xây d ng, chi phí xây d ng công trình ư c bi u th qua ch tiêu t ng m c u tư giai o n chuNn b u tư, t ng d toán công trình, d toán h ng m c công trình giai o n th c hi n u tư, giá thanh toán và quy t toán v n u tư công trình khi k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng. T ng m c u tư là toàn b chi phí u tư và xây d ng (k c v n s n xu t ban u) và là gi i h n chi phí t i a c a d án ư c xác nh trong Quy t nh u tư. T ng d toán công trình, t ng giá tr quy t toán công trình khi k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng n m trong gi i h n t ng m c u tư ã duy t ho c ã ư c i u ch nh theo quy nh t i i u 25 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . 2- Chi phí xây d ng công trình ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c, h th ng nh m c, ch tiêu kinh t -k thu t và các ch chính sách c a Nhà nư c phù h p nh ng y u t khách quan c a th trư ng trong t ng th i kỳ và ư c qu n lý theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph .
 2. 3- T t c các công trình c a các d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, v n do doanh nghi p nhà nư c t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh u ph i th c hi n theo hư ng d n l p và qu n lý chi phí xây d ng ư c quy nh trong Thông tư này. II- N I DUNG CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH THEO CÁC GIAI O N U TƯ 1- T ng m c u tư T ng m c u tư ư c phân tích, tính toán và xác nh trong giai o n l p báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo u tư) c a d án, bao g m nh ng chi phí cho vi c chuNn b u tư ( i u tra kh o sát, l p và thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi c a d án), chi phí chuNn b th c hi n u tư ( n bù t ai hoa màu, di chuy n dân cư, các công trình trên m t b ng xây d ng, chuy n quy n s d ng t ..., kh o sát, thi t k , l p và thNm nh thi t k , t ng d toán, chi phí u th u, hoàn t t các th t c u tư, xây d ng ư ng, i n, nư c thi công, khu ph tr , nhà t m công nhân (n u có)), chi phí th c hi n u tư và xây d ng (xây l p, mua s m thi t b và các chi phí khác có liên quan), chi phí chuNn b s n xu t ưa d án vào khai thác s d ng (chi phí ào t o, ch y th , s n xu t th , thuê chuyên gia v n hành trong th i gian ch y th ), v n lưu ng ban u cho s n xu t ( i v i d án s n xu t), lãi vay ngân hàng c a ch u tư trong th i gian th c hi n u tư, chi phí b o hi m, chi phí d phòng. i v i các d án nhóm A và m t s d án có yêu c u c bi t ư c Th tư ng Chính ph cho phép thì ngoài các n i dung nói trên, trong t ng m c u tư còn bao g m các chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh có liên quan n d án. N i dung chi ti t, phương pháp và căn c tính t ng m c u tư theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. 2- T ng d toán công trình T ng d toán công trình là t ng chi phí c n thi t cho vi c u tư xây d ng công trình ư c tính toán c th giai o n thi t k k thu t ho c thi t k k thu t- thi công. T ng d toán công trình bao g m: chi phí xây l p, chi phí thi t b (g m thi t b công ngh , các lo i thi t b phi tiêu chuNn c n s n xu t gia công (n u có) và các trang thi t b khác ph c v cho s n xu t, làm vi c, sinh ho t), chi phí khác và chi phí d phòng (g m c d phòng do y u t trư t giá và d phòng do kh i lư ng phát sinh). Các kho n m c chi phí trong t ng d toán công trình g m nh ng n i dung c th như sau: 2.1- Chi phí xây l p bao g m: - Chi phí phá và tháo d các v t ki n trúc cũ (Có tính n giá tr v t tư, v t li u ư c thu h i (n u có) gi m v n u tư); - Chi phí san l p m t b ng xây d ng;
 3. - Chi phí xây d ng công trình t m, công trình ph tr ph c v thi công ( ư ng thi công, i n nư c, nhà xư ng v.v... ), nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công (n u có); - Chi phí xây d ng các h ng m c công trình; - Chi phí l p t thi t b ( i v i thi t b c n l p t ); - Chi phí di chuy n l n thi t b thi công và l c lư ng xây d ng ( trong trư ng h p ch nh th u n u có). 2.2- Chi phí thi t b bao g m: - Chi phí mua s m thi t b công ngh (g m c thi t b phi tiêu chuNn c n s n xu t, gia công (n u có)), các trang thi t b khác ph c v s n xu t, làm vi c, sinh ho t c a công trình (bao g m thi t b l p t và thi t b không c n l p t ); - Chi phí v n chuy n t c ng ho c nơi mua n công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container (n u có) t i c ng Vi t nam ( i v i các thi t b nh p khNu), chi phí b o qu n, b o dư ng t i kho bãi hi n trư ng; - Thu và phí b o hi m thi t b công trình. 2.3- Chi phí khác bao g m: Do c i m riêng bi t c a kho n chi phí này nên n i dung c a t ng lo i chi phí ư c phân chia theo các giai o n c a quá trình u tư và xây d ng. C th là: a. giai o n chuNn b u tư: - Chi phí l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi i v i d án nhóm A ho c d án nhóm B (n u c p có thNm quy n quy t nh u tư yêu c u b ng văn b n), báo cáo nghiên c u kh thi i v i các d án nói chung và các d án ch th c hi n l p báo cáo u tư; - Chi phí tuyên truy n, qu ng cáo d án (n u có); - Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh có liên quan n d án ( i v i các d án nhóm A và m t s d án có yêu c u c bi t ư c Th tư ng Chính ph cho phép); - L phí thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi c a d án u tư. b. giai o n th c hi n u tư: - Chi phí kh i công công trình (n u có); - Chi phí n bù và t ch c th c hi n trong quá trình n bù t ai hoa màu, di chuy n dân cư và các công trình trên m t b ng xây d ng, chi phí ph c v cho công tác tái nh cư và ph c h i ( i v i công trình xây d ng c a d án u tư có yêu c u tái nh cư và ph c h i);
 4. - Ti n thuê t ho c ti n chuy n quy n s d ng t; - Chi phí kh o sát xây d ng, thi t k công trình, chi phí mô hình thí nghi m (n u có), chi phí l p h sơ m i th u, phân tích, ánh giá k t qu u th u xây l p, mua s m v t tư thi t b ; chi phí giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b và các chi phí tư v n khác... . - Chi phí Ban qu n lý d án; - Chi phí b o v an toàn, b o v môi trư ng trong quá trình xây d ng công trình (n u có); - Chi phí ki m nh ch t lư ng công trình (n u có); - Chi phí l p, thNm tra ơn giá d toán; qu n lý chi phí xây d ng công trình; - Chi phí b o hi m công trình; - L phí a chính; - L phí thNm nh thi t k k thu t ho c thi t k k thu t-thi công, t ng d toán công trình, k t qu u th u. c. giai o n k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng: - Chi phí l p h sơ hoàn công; quy i v n; thNm tra và phê duy t quy t toán công trình; - Chi phí tháo d công trình t m, công trình ph tr ph c v thi công, nhà t m (tr giá tr thu h i) v.v... - Chi phí thu d n v sinh công trình, t ch c nghi m thu, khánh thành và bàn giao công trình; - Chi phí ào t o công nhân k thu t và cán b qu n lý s n xu t; - Chi phí thuê chuyên gia v n hành và s n xu t trong th i gian ch y th (n u có); - Chi phí nguyên li u, năng lư ng và nhân l c cho quá trình ch y th không t i và có t i (tr giá tr s n phNm thu h i ư c) v.v ... 2.4- Chi phí d phòng: Chi phí d phòng là kho n chi phí ch d trù v n tính cho các kh i lư ng phát sinh do thay i thi t k theo yêu c u c a Ch u tư ư c c p có thNm quy n ch p nh n, kh i lư ng phát sinh không lư ng trư c ư c, d phòng do y u t trư t giá trong quá trình th c hi n d án. 3- D toán xây l p h ng m c công trình
 5. D toán xây l p h ng m c công trình là chi phí c n thi t hoàn thành kh i lư ng công tác xây l p c a h ng m c công trình ư c tính toán t thi t k b n v thi công ho c thi t k k thu t-thi công. D toán xây l p h ng m c công trình bao g m: 3.1- Giá tr d toán xây l p trư c thu g m: chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. 3.2- Giá tr d toán xây l p sau thu g m: giá tr d toán xây l p trư c thu và kho n thu giá tr gia tăng u ra. 4- Giá thanh toán 4.1- i v i trư ng h p u th u thì gía thanh toán ư c th c hi n theo ti n và theo giá trúng th u ( i v i h p ng tr n gói) ho c thanh toán theo ơn giá trúng th u và các i u ki n ư c ghi trong h p ng gi a ch u tư và doanh nghi p xây d ng ( i v i h p ng có i u ch nh giá). 4.2- i v i trư ng h p ư c phép ch nh th u thì giá thanh toán ư c th c hi n theo giá tr d toán h ng m c hay toàn b công trình ư c duy t trên cơ s nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng t ng kỳ thanh toán. 5 -V n u tư ư c quy t toán V n u tư ư c quy t toán là toàn b chi phí h p pháp ã th c hi n trong quá trình u tư và xây d ng. N i dung chi ti t v n u tư ư c quy t toán theo hư ng d n c a B Tài chính. III. CĂN C L P CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI O N TH C HI N U TƯ xác nh ư c toàn b các chi phí c n thi t trong giai o n th c hi n u tư theo n i dung trong i m 2; 3 m c II nói trên ph i căn c vào các tài li u c n thi t sau ây: 1- Báo cáo nghiên c u ti n kh thi (n u có) và báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2- H sơ thi t k k thu t, thi t k b n v thi công ho c thi t k k thu t-thi công. 3- Kh i lư ng công tác xây l p tính theo thi t k phù h p v i danh m c c a ơn giá xây d ng cơ b n. 4- Danh m c và s lư ng các thi t b công ngh (bao g m c thi t b phi tiêu chuNn c n s n xu t, gia công (n u có)), các trang thi t b khác ph c v s n xu t, làm vi c, sinh ho t c n ph i l p t, không c n l p t theo yêu c u công ngh s n xu t c a công trình xây d ng.
 6. Các t ch c tư v n thi t k ch u trách nhi m v m c y , chính xác, h p lý c a các n i dung nêu trong i m 3 và 4 nói trên. 5- Giá tính theo m t ơn v di n tích hay m t ơn v công su t s d ng c a các h ng m c công trình thông d ng: Là ch tiêu xác nh chi phí xây l p bình quân hoàn thành m t ơn v di n tích hay m t ơn v công su t s d ng ho c m t ơn v k t c u c a t ng lo i nhà, h ng m c công trình thông d ng ư c xây d ng theo thi t k i n hình hay theo thi t k h p lý kinh t . M c giá này ư c tính toán t giá tr d toán trư c thu c a các lo i công tác, k t c u xây l p trong ph m vi ngôi nhà, h ng m c công trình ( dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i v.v...), không bao g m các chi phí không c u thành tr c ti p trong ph m vi ngôi nhà ho c h ng m c công trình như các chi phí xây d ng các h ng m c ư ng xá, c p thoát nư c, i n ngoài nhà ... và chi phí thi t b c a ngôi nhà hay h ng m c công trình. 6- ơn giá xây d ng cơ b n: ơn giá xây d ng cơ b n do U ban nhân dân c p t nh ban hành bao g m nh ng chi phí tr c ti p v v t li u, nhân công và chi phí s d ng máy thi công tính trên m t ơn v kh i lư ng công tác xây l p riêng bi t ho c m t b ph n k t c u xây l p và ư c xác nh trên cơ s nh m c d toán xây d ng cơ b n. i v i nh ng công trình quan tr ng c a Nhà nư c, có quy mô xây d ng và yêu c u k thu t ph c t p ư c phép xây d ng ơn giá riêng thì căn c vào ơn giá xây d ng cơ b n l p phù h p v i các bư c thi t k ư c c p có thNm quy n ban hành. 7- Giá các thi t b theo k t qu u th u ho c chào hàng c nh tranh mua s m thi t b ho c theo các thông tin thương m i trên th trư ng. 8- Giá cư c v n t i, b c x p, chi phí lưu kho, bãi theo hư ng d n c a Ban V t giá Chính ph . 9- nh m c các chi phí, phí, l phí tính theo t l % ho c các b ng giá bao g m: - Chi phí n bù t ai hoa màu, di chuy n dân cư và các công trình trên m t b ng xây d ng, chi phí ph c v cho công tác tái nh cư và ph c h i ( i v i công trình xây d ng c a các d án u tư có yêu c u tái nh cư và ph c h i) căn c theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính và các cơ quan có thNm quy n. - Ti n thuê t ho c ti n chuy n quy n s d ng t căn c theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a các cơ quan có thNm quy n. - nh m c chi phí chung, giá kh o sát, chi phí thi t k , chi phí Ban qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng, các l phí thNm nh (báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k k thu t ho c thi t k k thu t - thi công, t ng d toán, d toán công trình...) theo hư ng d n c a B Xây d ng, B Tài chính và các cơ quan có thNm quy n. - L phí a chính, các lo i l phí khác, thu , phí b o hi m ... căn c vào hư ng d n c a B Tài chính. 10- Các ch , chính sách có liên quan do B Xây d ng và các cơ quan có thNm quy n ban hành.
 7. IV- PHƯƠNG PHÁP L P CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI O N TH C HI N U TƯ 1 - T ng d toán công trình T ng d toán công trình ư c xác nh theo nguyên t c và phương pháp như sau: - Công trình có k thu t cao, có k t c u n n móng và a ch t công trình, a ch t thu văn ph c t p ph i th c hi n thi t k k thu t (thi t k tri n khai) trư c khi thi t k b n v thi công (thi t k chi ti t) thì t ng d toán công trình l p theo thi t k k thu t. - Công trình k thu t ơn gi n ho c thông d ng ho c ã có thi t k m u ch th c hi n thi t k k thu t-thi công thì t ng d toán l p theo thi t k k thu t-thi công. 1.1.- Chi phí xây l p: 1.1.1- Nh ng h ng m c công trình xây d ng th c hi n bư c thi t k k thu t trư c khi thi t k b n v thi công thì chi phí xây l p ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công tác xây l p theo thi t k k thu t và ơn giá xây d ng cơ b n c a các lo i công tác ho c k t c u xây l p ư c l p phù h p v i thi t k k thu t. 1.1.2- Nh ng h ng m c công trình ch th c hi n bư c thi t k k thu t-thi công thì chi phí xây l p ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công tác xây l p theo thi t k k thu t-thi công và ơn giá xây d ng cơ b n nơi xây d ng công trình do y ban nhân dân c p t nh ban hành. 1.1.3- Nh ng h ng m c công trình thông d ng thì chi phí xây l p ư c xác nh trên cơ s t ng di n tích sàn hay công su t thi t k c a h ng m c công trình và m c gía tính theo m t ơn v di n tích hay m t ơn v công su t s d ng c a h ng m c công trình như n i dung trong i m 5, m c III nói trên. 1.1.4- i v i các h ng m c công trình thu c khu ph tr , nhà t m c a công nhân xây d ng ph c v thi công xây l p công trình c a các d án u tư ư c c p có thNm quy n quy t nh trong t ng m c u tư, vi c tính chi phí xây l p cho các h ng m c nói trên ư c th c hi n như sau: 1.1.4.1- V xây d ng khu ph tr Chi phí xây d ng khu ph tr ư c l p thành d toán xây l p riêng tùy thu c vào thi t k c th theo quy mô, tính ch t c a t ng h ng m c công trình trong khu ph tr nhưng t ng chi phí xây l p c a các h ng m c công trình không ư c vư t quá m c chi phí ghi trong t ng m c u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. D toán xây l p h ng m c công trình xác nh theo phương pháp nêu trong ph l c s 2 c a Thông tư này. 1.1.4.2- V xây d ng nhà t m c a công nhân xây d ng
 8. Chi phí xây d ng nhà t m c a công nhân xây d ng ư c tính toán căn c vào nhu c u c n thi t c a lo i nhà t m c n xây d ng nhưng không vư t quá 2% giá tr xây l p trong t ng d toán ã ư c phê duy t c a công trình ( i v i công trình m i kh i công xây d ng xa khu dân cư, nh ng công trình i theo tuy n ( ư ng xá, kênh mương c p I, ư ng lâm nghi p, ư ng dây)) và không vư t quá 1% giá tr xây l p trong t ng d toán ã ư c phê duy t c a công trình ( i v i các công trình khác). Chi phí xây d ng khu ph tr , nhà t m c a công nhân xây d ng ư c tính trong giá c a các gói th u ( i v i công trình th c hi n phương th c u th u) ho c khoán tr n gói các chi phí này ( i v i công trình ư c c p có thNm quy n ch nh th u). 1.2- Chi phí thi t b : Chi phí thi t b ư c xác nh theo s lư ng t ng lo i thi t b và giá tr tính cho m t t n ho c m t cái thi t b c a lo i tương ng; Trong ó, giá tr tính cho 1 t n ho c 1 cái thi t b bao g m: giá mua, chi phí v n chuy n t c ng ho c nơi mua n công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container (n u có) t i c ng Vi t nam ( i v i các thi t b nh p khNu), chi phí b o qu n, b o dư ng t i kho bãi hi n trư ng, thu và phí b o hi m thi t b công trình. Trư ng h p u th u thì giá thi t b là giá trúng th u g m các n i dung như ã nói trên và các kho n chi phí khác (n u có) ư c ghi trong h p ng. Riêng i v i các thi t b phi tiêu chuNn c n s n xu t, gia công thì chi phí cho các lo i thi t b này ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng thi t b c n s n xu t, gia công và m c giá s n xu t, gia công tính cho 1 t n ho c 1 cái phù h p v i tính ch t, ch ng lo i thi t b phi tiêu chuNn và các kho n chi phí khác có liên quan như ã nói trên. 1.3- Chi phí khác: Bao g m các chi phí không thu c chi phí xây l p, chi phí thi t b và ư c phân theo các giai o n c a quá trình u tư và xây d ng như n i dung trong kho n 2.3, i m 2, m c II c a Thông tư này. Các kho n chi phí này ư c xác nh theo nh m c tính b ng t l (%) ho c b ng giá c th và ư c chia làm 2 nhóm: - Nhóm chi phí, l phí xác nh theo nh m c tính b ng t l (%) bao g m: chi phí thi t k , chi phí Ban qu n lý d án, l phí thNm nh và các chi phí tư v n khác v.v... Trong ó: Chi phí Ban qu n lý d án ư c tính theo quy mô và lo i công trình. Tr s nh m c t l (%) và phương th c tính kho n chi phí Ban qu n lý d án th c hi n theo quy nh trong ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. - Nhóm chi phí xác nh b ng cách l p d toán bao g m chi phí không xác nh theo nh m c tính b ng t l (%) như: Chi phí kh o sát xây d ng, chi phí tuyên truy n qu ng cáo d án, chi phí ào t o công nhân, cán b k thu t và cán b qu n lý s n xu t, chi phí thuê chuyên gia v n hành và s n xu t th (n u có), chi phí n bù và chi phí t ch c th c hi n trong quá trình n bù t ai hoa màu, di chuy n dân cư và các công trình trên m t b ng xây d ng, chi phí ph c v cho công tác tái nh cư và ph c h i ( i v i công trình xây d ng c a d án u tư có yêu c u tái nh cư và ph c h i) v.v...
 9. 1.4- Phí d phòng: Theo quy nh thì nh m c chi phí d phòng trong t ng d toán công trình ư c tính b ng 10% trên t ng chi phí xây l p, chi phí thi t b và chi phí khác nêu trong i m 1.1, 1.2 và 1.3 nói trên. Trình t và phương pháp l p t ng d toán công trình xây d ng theo hư ng d n trong ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 2 - D toán xây l p h ng m c công trình D toán xây l p h ng m c công trình ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng các công tác xây l p tính theo thi t k , ơn giá xây d ng cơ b n do U ban nhân dân c p t nh ban hành ho c ơn giá xây d ng công trình ( i v i công trình ư c l p ơn giá riêng), nh m c chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và thu giá tr giă tăng u ra. Phương pháp l p d toán xây l p h ng m c công trình theo hư ng d n trong ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. V- QU N LÝ CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI O N TH C HI N U TƯ 1- V nh m c d toán nh m c d toán xây d ng cơ b n do B Xây d ng nghiên c u và ban hành áp d ng th ng nh t trong c nư c. ơn giá xây d ng cơ b n do U ban nhân dân c p t nh ban hành ho c ơn giá xây d ng cơ b n công trình ( i v i công trình ư c l p ơn giá riêng) u ph i l p trên cơ s các nh m c d toán nói trên. Trư ng h p nh ng lo i công tác xây l p ho c k t c u xây d ng chưa có trong danh m c nh m c d toán hi n hành thì các B có xây d ng chuyên ngành và các a phương ph i t ch c nghiên c u xây d ng các lo i nh m c ó và tho thu n v i B Xây d ng áp d ng. - Các B có xây d ng chuyên ngành t ch c soát xét, s a i, b sung các nh m c d toán chuyên ngành tho thu n v i B Xây d ng ban hành áp d ng; Không áp d ng các nh m c d toán do các B có xây d ng chuyên ngành ban hành trư c ngày 30/3/1994. - S Xây d ng các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch trì và ph i h p v i các S có xây d ng chuyên ngành t ch c xây d ng nh m c cho các công tác xây l p s d ng các lo i v t tư, v t li u và công ngh xây d ng m i thu c các công trình xây d ng trên a phương trình B Xây d ng áp d ng. S Xây d ng và các S có xây d ng chuyên ngành không ư c tho thu n ho c th ng nh t t m th i vi c b sung, i u ch nh nh m c d toán các công tác xây l p l p ơn giá công trình. 2- V ơn giá xây d ng cơ b n
 10. 2.1- ơn giá xây d ng cơ b n ư c l p t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i là ơn giá a phương) do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ban hành ch s d ng l p d toán xây l p riêng cho các h ng m c công trình, công trình ho c xác nh chi phí xây l p trong t ng d toán i v i các công trình xây d ng t i a phương (không ư c s d ng b ơn giá xây d ng cơ b n c a a phương khác), làm căn c t ch c u th u xây l p i v i t t c các công trình c a Trung ương và a phương, không ph thu c vào c p quy t nh u tư, xây d ng trên a phương ó. Riêng các t p ơn giá xây d ng cơ b n c a các thành ph Hà n i, H Chí Minh, H i phòng, à n ng và C n thơ trư c khi ban hành ho c b sung, s a i ph i có s tho thu n b ng văn b n c a B Xây d ng (ch m nh t là 30 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ngh ). ơn giá xây d ng cơ b n do S Xây d ng ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan (Tài chính, V t giá, Giao thông, Nông nghi p và phát tri n nông thôn...) xây d ng theo nguyên t c , phương pháp hư ng d n c a B Xây d ng . 2.2- i v i nh ng công trình quan tr ng c a Nhà nư c có quy mô xây d ng và yêu c u k thu t ph c t p, m t s công trình có yêu c u c bi t ho c m t s công trình có i u ki n riêng bi t ư c phép l p ơn giá riêng ( ơn giá xây d ng cơ b n công trình) theo phương pháp l p ơn giá do B Xây d ng hư ng d n. B Xây d ng th ng nh t v i c p quy t nh u tư vi c thành l p Ban ơn giá công trình và tho thu n ban hành ơn giá riêng c a nh ng công trình ó. 3- V t ng d toán công trình T t c các công trình xây d ng không phân bi t u th u hay ư c phép ch nh th u u ph i l p t ng d toán theo úng các n i dung, nguyên t c, phương pháp hư ng d n t i Thông tư này. Trư c khi Ch u tư trình c p có thNm quy n phê duy t t ng d toán thì t ng d toán ph i ư c cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng ư c phân c p thNm nh. Cơ quan thNm nh t ng d toán b o m n i dung thNm nh quy nh t i kho n 2 i u 37 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu và n i dung thNm nh như ã nói trên. Khi c n thi t, cơ quan thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán th ng nh t v i cơ quan phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán thuê các t ch c tư v n (ho c chuyên gia) th c hi n vi c thNm nh. Trong trư ng h p này, l phí thNm nh ư c dùng thuê t ch c tư v n (ho c chuyên gia) th c hi n thNm nh. Riêng t ng d toán công trình các d án thu c nhóm A do B Xây d ng t ch c thNm nh. T ng d toán do c p có thNm quy n phê duy t không ư c vư t t ng m c u tư ã duy t. 3.1- T ng d toán công trình c a các d án nhóm B,C s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh thu c các B , Ngành, cơ quan Trung ương và các T ng công ty nhà nư c do Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t sau khi ư c cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng c a c p quy t nh u tư ho c cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý ơn giá, d toán xây d ng c a các B có xây d ng chuyên ngành ( i v i các d án mà c p quy t nh u tư không có cơ quan ch c năng nói trên) thNm nh.
 11. 3.2- T ng d toán công trình c a các d án thu c nhóm B,C s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, v n do doanh nghi p nhà nư c t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh do Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư c a doanh nghi p phê duy t sau khi ư c cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng c a doanh nghi p ho c do cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý ơn giá, d toán xây d ng c a các B , a phương ( i v i các d án u tư xây d ng c a doanh nghi p không có cơ quan ch c năng nói trên) thNm nh. 3.3- T ng d toán công trình ư c Ngư i có thNm quy n phê duy t là gi i h n t i a chi phí xây d ng công trình, làm căn c t ch c u th u và qu n lý chi phí sau u th u. Ngư i có thNm quy n phê duy t t ng d toán ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung phê duy t theo quy nh t i kho n 2, i u 38 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và các quy nh khác c a pháp lu t. - Trư ng h p d án nhóm A ư c phép phân ra các d án thành ph n (ho c ti u d án) thì t ng d toán công trình c a t ng d án thành ph n (ho c ti u d án) ư c l p như công trình c a m t d án u tư c l p. Vi c thNm nh, phê duy t t ng d toán công trình c a t ng d án thành ph n (ho c ti u d án) th c hi n như quy nh i v i công trình thu c d án nhóm A. - Trư ng h p riêng bi t, n u công trình xây d ng c a d án nhóm A, B chưa có t ng d toán ư c phê duy t ho c chưa i u ki n l p t ng d toán thì ch m nh t sau khi th c hi n ư c 50% giá tr kh i lư ng công tác xây l p c a toàn b công trình ph i có t ng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t: + Trư ng h p trong quy t nh u tư ã quy nh m c v n c a t ng h ng m c nhưng c n thi t ph i ti n hành kh i công công trình thì ph i có d toán h ng m c công trình kh i công ư c c p có thNm quy n phê duy t. + i v i các d toán h ng m c thu c công trình xây d ng c a d án thành ph n thu c các nhóm d án nói trên, trư c khi Ch u tư th c hi n phê duy t d toán các h ng m c c a công trình thì các d toán này ph i ư c cơ quan chuyên môn có ch c năng qu n lý ơn giá, d toán xây d ng thNm nh. D toán c a các h ng m c ã ư c Ch u tư phê duy t không ư c vư t d toán công trình c a d án thành ph n trong t ng d toán c a toàn b công trình ư c l p trình c p có thNm quy n phê duy t. 3.4- Th i gian thNm nh t ng d toán không quá 45 ngày i v i công trình thu c d án nhóm A, 30 ngày i v i công trình thu c d án nhóm B, 20 ngày i v i công trình thu c d án nhóm C k t ngày cơ quan thNm nh nh n h sơ h p l . 4. i u ch nh chi phí xây d ng công trình T ng d toán công trình cũng như d toán h ng m c công trình ho c công tác xây l p riêng bi t ã ư c phê duy t có th ư c i u ch nh, b sung, nhưng không ư c vư t t ng m c u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4.1- Trư ng h p ư c c p quy t nh u tư cho phép thay i thi t k m t s b ph n, h ng m c c a công trình, khi l p l i d toán cho các b ph n, h ng m c ó theo cùng m t b ng giá c a t ng d toán ã ư c phê duy t mà làm vư t t ng d toán
 12. (bao g m c chi phí d phòng) ã ư c phê duy t thì Ch u tư ph i l p l i t ng d toán và th c hi n vi c thNm nh l i trình c p có thNm quy n phê duy t. 4.2- Trong trư ng h p ư c c p quy t nh u tư cho phép thay i thi t k m t s b ph n, h ng m c c a công trình, mà không làm vư t t ng d toán ã ư c phê duy t (bao g m c chi phí d phòng) thì khi l p l i d toán cho các b ph n, h ng m c ó v n ph i áp d ng theo cùng m t m t b ng giá c a t ng d toán ã ư c phê duy t b o m s nh t quán c a tài li u d toán công trình. 4.3- Vi c i u ch nh chi phí xây d ng công trình ư c ti n hành thư ng xuyên theo tháng ho c quí b ng cách xác nh m c bù, tr chênh l ch ho c i u ch nh riêng t ng kho n m c chi phí trong d toán, sau ó t ng h p l i xác nh m c i u ch nh chung c a d toán công trình. S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì v i s tham gia c a S Tài chính-V t giá và các cơ quan có liên quan trong vi c xác nh giá v t li u n hi n trư ng xây l p trên cơ s thông báo nh kỳ c a Liên S Xây d ng-Tài chính- V t giá v giá các lo i v t tư, v t li u xây d ng t i nơi bán t p trung ho c các nơi s n xu t trên a bàn t nh, thành ph làm căn c xác nh m c bù, tr chênh l ch chi phí v t li u trong d toán. Khi có s thay i l n v giá c , ti n lương và các ch chính sách có liên quan thì các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ch u tư ( i v i công trình ư c l p ơn giá riêng) ph i ti n hành xây d ng l i b ơn giá xây d ng cơ b n theo quy nh c a Nhà nư c. 4.4 - Vi c thanh toán v n u tư i v i các công trình u th u ho c ch nh th u th c hi n theo n i dung quy nh trong i u 49 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng và hư ng d n c a B Tài chính. VI- T CH C TH C HI N Thông tư này áp d ng th ng nh t trong c nư c k t ngày ký ban hành. Nh ng Thông tư hư ng d n trư c ây c a B Xây d ng có n i dung liên quan n Thông tư này u bãi b . Nguy n M nh Ki m ( ã ký) PH L C S 1 PH Ư Ơ NG PH Á P L P T NG D T O ÁN CÔ NG T RÌ NH XÂY D NG ( Kèm theo Thông tư s : 08 /1999/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 1999 )
 13. T ng d toán công trình là t ng chi phí c n thi t cho vi c u tư xây d ng công trình và ư c tính toán c th giai o n thi t k k thu t ( i v i công trình thi t k 2 bư c) ho c thi t k k thu t-thi công ( i v i công trình thi t k 1 bư c). T ng d toán công trình bao g m: Chi phí xây l p (GXL), chi phí thi t b (GTB), chi phí khác (GK) và chi phí d phòng (GDP). T ng d toán công trình ư c tính theo công th c: GTDT = GXL + GTB + GK + GDP (1) 1. Phương pháp tính chi phí xây l p: Chi phí xây l p công trình xây d ng là toàn b chi phí th c hi n công tác xây d ng và l p t c a t ng h ng m c công trình thu c công trình ó. Chi phí xây l p công trình ư c tính theo công th c sau: n Gxl = ∑ gixl (1 + TXLGTGT) (2) i=1 Trong ó: gixl : Giá tr d toán xây l p trư c thu c a h ng m c công trình th i; TXLGTGT : M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh cho công tác xây d ng, l p t. - i v i nh ng h ng m c công trình xây d ng theo thi t k riêng bi t thì giá tr d toán xây l p trư c thu h ng m c công trình ư c tính theo phương pháp l p d toán xây l p trong ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. - i v i nh ng h ng m c công trình thông d ng (như nhà , nhà làm vi c, h i trư ng, kho tàng, ư ng xá, sân bãi ... ) thì giá tr d toán xây l p trư c thu ư c xác nh theo công th c: n gixl = ∑ Pi x Si (3) i=1 Trong ó: Pi: M c giá tính theo m t ơn v di n tích hay m t ơn v công su t s d ng c a h ng m c công trình th i;
 14. Si: Di n tích hay công su t s d ng c a h ng m c công trình th i. 2- Phương pháp tính chi phí thi t b . Chi phí thi t b ư c tính theo công th c sau: n GTB = ∑ QiMi (1 + TTBGTGT) (4) i=1 Trong ó: Qi: Tr ng lư ng (t n) ho c s lư ng (cái) thi t b (nhóm thi t b ) th i; Mi: Giá tính cho 1 t n ho c 1 cái (1 nhóm) thi t b th i c a công trình; Mi = mi + ni + ki + vi + hi (5) mi: Giá c a thi t b th i nơi mua (nơi s n xu t, ch t o ho c nơi cung ng thi t b công ngh t i Vi t nam) hay giá tính n c ng Vi t nam ( i v i thi t b công ngh nh p khNu); ni : Chi phí v n chuy n 1 t n ho c 1 cái ( 1nhóm) thi t b th i t nơi mua hay t c ng Vi t nam n công trình; ki : Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container 1 t n ho c 1 cái (1 nhóm) thi t b th i (n u có) t i c ng Vi t nam ( i v i thi t b nh p khNu); vi : Chi phí b o qu n, b o dư ng 1t n ho c 1 cái(1nhóm) thi t b th i t i hi n trư ng; hi : Thu và phí b o hi m thi t b th i; TTBGTGT: M c thu su t thu giá tr gia tăng quy nh i v i t ng lo i thi t b . Riêng i v i các lo i thi t b phi tiêu chuNn c n s n xu t, gia công thì chi phí tính cho lo i thi t b này th c hi n theo nguyên t c, phương pháp trong kho n 1.2, i m 1 m c IV c a Thông tư này và bao g m các n i dung như ã nói trên. 3. Phương pháp tính chi phí khác: Chi phí khác ư c tính theo công th c sau:
 15. n m GK = ( ∑ Bi + ∑ Cj ) x (1 + TKGTGT) (6) i=1 j=1 Trong ó: Bi: Giá tr c a kho n m c chi phí khác th i thu c nhóm chi phí, l phí tính theo nh m c t l %; Cj: Giá tr c a kho n m c chi phí khác th j thu c nhóm chi phí khác tính b ng cách l p d toán; TKGTGT: M c thu su t thu giá tr gia tăng theo quy nh i v i t ng lo i chi phí khác là i tư ng ch u thu giá tr gia tăng. 4- Chi phí d phòng: Chi phí d phòng (bao g m c d phòng do kh i lư ng phát sinh và d phòng do y u t trư t giá ) ư c tính b ng 10% trên toàn b chi phí xây l p, chi phí thi t b và chi phí khác c a công trình theo cách tính nói trên và xác nh theo công th c: GDP = (GXL + GTB + GK) x 10% (7) H SƠ, BI U M U T NG D TOÁN 1- H sơ t ng d toán bao g m: - T trình xin duy t t ng d toán; - B n thuy t minh t ng d toán; - Bi u t ng h p t ng d toán, các bi u t ng h p riêng t ng kho n m c chi phí bao g m: chi phí xây l p, chi phí thi t b , chi phí khác và bi u tính kh i lư ng công tác xây l p (Theo hình th c và n i dung trong m c 2 dư i ây). - v.v ... 2- Bi u m u t ng d toán 2.1 - Bi u t ng h p t ng d toán (bi u s 1 - TDT) Ngày ......... tháng........... năm .......... Tên công trình:
 16. STT Kho n m c chi phí giá tr thu giá tr giá tr trư c thu gia tăng u ra sau thu 1 2 3 4 5 1 Chi phí xây l p GXL 2 Chi phí thi t b GTB 3 Chi phí khác: GK - Giai o n chuNn b u tư - Giai o n th c hi n u tư - Giai o n k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng 4 Chi phí d phòng GDP T ng c ng: ( 1+ 2 + 3 + 4 ) GTDT Ngư i tính Ngư i ki m tra Cơ quan l p 2.2 Bi u t ng h p chi phí xây l p (bi u s 2-TDT) Ngày ........... tháng ......... năm ....... Tên công trình: STT Tên h ng m c công trình Giá tr d toán thu giá Giá tr d toán tr gia xây l p trư c tăng àu ra xây l p sau thu thu 1 2 3 4 5 1 H ng m c ..... 2 H ng m c .....
 17. 3 .............................. T ng c ng gxl Ngư i tính Ngư i ki m tra Cơ quan l p Ghi chú: - Giá tr d toán xây l p trư c thu c a t ng h ng m c công trình xác nh theo phương pháp nêu trong i m 1 c a ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. 2.3 Bi u t ng h p chi phí thi t b ( Bi u s 3-TDT) Ngày....... tháng......... năm ....... Tên công trình : S Tên ơn S Gía Thành Chi Chi phí Chi Phí T ng Thu T ng TT thi t b v lư ng mua ti n phí lưu kho, phí b o giá giá giá hay mua v n lưu bãi, b o hi m tr tr tr nhóm TB chuy n lưu qu n trư c gia sau thi t b Container thu tăng thu (n u có) u t i c ng ra Vi t nam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I.Thi t có th Có b ph i tính th l p chung tính cho chung . toàn cho b toàn . ho c b tính ho c II.Thi t cho tính b t ng cho không thi t b t ng ph i l p thi t b . . III. Thi t b phi tiêu chuNn ph i gia công,
 18. s n xu t T ng GTB c ng Ngư i tính Ngư i ki m tra Cơ quan l p 2.4 - Bi u t ng h p chi phí khác (Bi u s 4-TDT) Ngày ........... tháng .......... năm ........... Tên công trình: Các kho n chi phí khác giá tr thu giá tr gia giá trư c thu tăng u ra tr sau thu 1 2 3 4 1. Giai o n chuNn b u tư - - - 2. Giai o n th c hi n u tư - - - 3. Giai o n k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng - - - - - T NG C NG Gk Ngư i tính Ngư i ki m tra Cơ quan l p
 19. 2.5 - Bi u tính kh i lư ng công tác xây l p ch y u (Bi u s 5 - TDT) Ngày........ tháng.......... năm ........... Tên công trình STT Lo i công tác ơn Kh i lư ng công tác T ng v c ng H ng H ng H ng H ng v.v... H ng m c1 m c2 m c3 m c4 m cn 1 2 3 4 5 6 7 ... m-1 m I ào p t á, cát 1 ào t 2 p t . . . n v.v.. II Công tác óng c c 1 óng c c tre 2 óng c c g 3 óng c c bê tông . . . n v.v...
 20. Ngư i tính Ngư i ki m tra Cơ quan l p PH L C S 2 PH Ư Ơ NG PH Á P L P D T O ÁN XÂY L P H NG M C CÔ N G T RÌ NH XÂY D N G (Kèm theo Thông tư s 08 /1999/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 1999 ) Giá tr d toán xây l p sau thu c a h ng m c công trình bao g m giá tr d toán xây l p trư c thu và kho n thu giá tr gia tăng u ra. Giá tr d toán xây l p trư c thu c a h ng m c công trình bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. Chi phí tr c ti p: Bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công và chi phí s d ng máy thi công. Chi phí v t li u, chi phí nhân công và chi phí s d ng máy thi công ư c xác nh d a trên cơ s kh i lư ng công tác xây l p và ơn giá xây d ng c a công tác xây l p tương ng. Riêng chi phí nhân công trong ơn giá xây d ng nói trên bao g m: - Ti n lương cơ b n theo B ng lương A6 ban hành kèm theo Ngh nh s 05/CP ngày 26/1/1994 c a Chính ph , trong ó m c ti n lương t i thi u b ng 144.000 áp d ng theo Ngh nh s 06/CP ngày 21 tháng 1 năm 1997 c a Chính ph . - Các kho n ph c p: bao g m ph c p lưu ng m c th p nh t b ng 20% ti n lương t i thi u, ph c p không n nh s n xu t m c th p nh t bình quân b ng 10% ti n lương cơ b n, m t s kho n lương ph (ngh l , t t, phép ... ) b ng 12% và m t s chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng tính b ng 4% so v i ti n lương cơ b n. i v i các công trình ư c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c cho phép ư c hư ng thêm các kho n ph c p lương và ch chính sách khác chưa tính vào chi phí nhân công trong ơn giá nêu trên ho c ư c hư ng ph c p lưu ng m c cao hơn 20% hay ư c hư ng ph c p không n nh s n xu t m c cao hơn 10% thì ư c b sung các kho n này vào chi phí nhân công trong d toán theo hư ng d n b ng 1 (b ng t ng h p d toán xây l p h ng m c công trình xây d ng) c a ph l c này. i v i chi phí c p nư c ng t ph c v sinh ho t nh ng nơi thi u nư c ng t ư c ưa vào d toán xây l p công trình cùng v i nư c ng t ph c v s n xu t. Chi phí chung: ư c tính b ng t l (%) so v i chi phí nhân công trong d toán xây l p. Kho n chi phí chung này quy nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 c a ph l c này. Thu nh p ch u thu tính trư c: ư c tính b ng t l (%) so v i chi phí tr c ti p và chi phí chung quy nh theo t ng lo i công trình t i b ng 2 c a ph l c này.
Đồng bộ tài khoản