Thông tư số 08/2000/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư số 08/2000/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2000/TT-BKH về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XB, ngày 29/4/1999 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2000/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2000/TT-BKH Hà N i, ngày 12 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 08/2000/TT-BKH NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯ NG D N B SUNG S A I CÔNG TÁC U TH U XÂY D NG CÔNG TRÌNH H T NG C A THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD, NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1999 Sau khi th ng nh t v i B Tài chính, B Xây d ng và U ban Dân t c và Mi n núi v vi c hư ng d n b sung Thông tư liên t ch s 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC- XD, ngày 29/4/1999 hư ng d n cơ ch qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa, B K ho ch và u tư hư ng d n b sung s a i công tác u th u xây d ng công trình h t ng các xã c bi t khó khăn như sau: Thay i m 3, m c 6, ph n II quy nh công trình xã không t làm ư c thì chia thành 2 m c như sau: - Công trình có t ng m c v n u tư trên 1.000 tri u ng th c hi n theo cơ ch hi n hành. - Công trình có m c v n u tư t 1.000 tri u ng tr xu ng do Ch t ch UBND t nh quy t nh ch nh th u ho c xác nh m c v n u quy n cho Ch t ch UBND huy n ch nh th u. Nguy n Xuân Th o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản