Thông tư số 08/2001/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư số 08/2001/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2001/TT-BGTVT về việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2001/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2001/TT-BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 08/2001/TT/BGTVT NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N I MŨ B O HI M KHI I MÔ TÔ, XE MÁY Căn c kho n c i u 34 i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 2 năm 2001 s 02/2001/NQ- CP ngày 2 tháng 3 năm 2001; Căn c Ch th s 08/2001/CT-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c t p trung th c hi n m t s bi n pháp nh m h n ch tai n n giao thông và kh c ph c tình tr ng ùn t c giao thông; Căn c Văn b n s 407/CN-CP ngày 15 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph , B giao thông v n t i hư ng d n c th v vi c b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy như sau: I. NH NG HƯ NG D N CHUNG 1. i mũ b o hi m nh m b o v ngư i ng i trên mô tô, xe máy khi i trên h th ng ư ng b Vi t Nam không may b tai n n giao thông s gi m t vong ho c l i d t t do ch n thương s não gây ra. 2. Mô tô, xe máy i trên ư ng b ư c phân chia c th như sau: - "Xe máy" là phương ti n cơ gi i ư ng b có 2 bánh ch y b ng ng cơ có dung tích xi lanh nh hơn 50 cm3 và t c thi t k l n nh t không quá 50 km/h. - "Xe mô tô" là phương ti n cơ gi i ư ng b có 2 ho c 3 bánh ch y b ng ng cơ có dung tích xi lanh t 50 cm3 tr lên và t ng tr ng lư ng toàn xe không vư t quá 400 kg. 3. Ngư i ng i trên mô tô, xe máy khi i trên h th ng ư ng b Vi t Nam là ngư i qu c t ch Vi t Nam ho c qu c t ch nư c ngoài i u khi n xe (còn g i là lái xe) và ngư i ư c ch trên xe. 4. H th ng ư ng b Vi t Nam g m qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n, ư ng xã, ư ng ô th và ư ng chuyên dùng. 5. Mũ b o hi m cho ngư i i mô tô, xe máy (sau ây g i t t là mũ b o hi m) là mũ ư c s n xu t theo Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 5756-2001 và ư c C c ăng ki m Vi t Nam ki m nh tiêu chuNn ch t lư ng và có dán tem ch ng nh n ki m nh. II. NH NG HƯ NG D N C TH
  2. 1. T ngày 01 tháng 6 năm 2001 b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i ng i trên mô tô, xe máy (k c tr em) i trên h th ng ư ng b Vi t Nam theo úng Ngh quy t s 02/2001/NQ-CP ngày 2 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph . Tuy nhiên căn c tình hình th c t , trư c m t ch nh c nh , chưa x ph t nh ng ngư i không i mũ b o hi m khi i mô tô xe máy trong n i thành, n i th . Nh ng ngư i ng i trên mô tô, xe máy (k c tr em) i trên các qu c l , t nh l n m ngoài n i thành, n i th mà không i mũ b o hi m s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ti p t c tuyên truy n, v n ng m i ngư i ng i trên mô tô, xe máy i mũ b o hi m khi i trên các ư ng n i thành, n i th . Cán b , công ch c c a các cơ quan nhà nư c và sinh viên, h c sinh các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p và d y ngh khi i trên các ư ng n i thành, n i th c n gương m u th c hi n i mũ b o hi m theo Ngh quy t 02/2001/NQ-CP c a Chính ph . 3. Trư c ngày 31 tháng 5 năm 2001, C c ư ng b Vi t Nam, S giao thông v n t i ho c S giao thông công chính ph i hoàn thành vi c c m các bi n báo hi u ch rõ ranh gi i ph m vi n i thành, n i th trên t t c các tuy n ư ng m i ngư i i mô tô, xe máy bi t và th c hi n vi c i mũ b o hi m. 4. Trư c ngày 31 tháng 5 năm 2001, C c ăng ki m Vi t Nam thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng v các a i m ki m nh, quy trình ki m nh, tiêu chuNn ki m nh mũ b o hi m các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh mũ b o hi m n ki m nh. ng th i có trách nhi m thông báo y , chi ti t v tem ki m nh dán trên mũ b o hi m, các ki u, lo i mũ b o hi m ã ư c ki m nh nhân dân bi t khi mua. III. T CH C TH C HI N 1. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i ho c Giám c S Giao thông công chính ph i h p ch t ch v i S Tư pháp, S Y t , S Văn hoá thông tin, Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tuyên truy n r ng rãi n nhân dân c nư c v n i dung c a Thông tư này và t ch c th c hi n. 2. C c ăng ki m Vi t Nam làm vi c v i C c Qu n lý th trư ng, B Thương m i, T ng C c H i quan, các ngành có bi n pháp ki m tra các lo i mũ b o hi m xe máy ư c s n xu t trong nư c ho c nh p khNu nh m lo i b nh ng mũ b o hi m không t tiêu chuNn quy nh (TCVN - 5756 ) em bán trên th trư ng. 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho Thông tư s 312/2000/TT- BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v liên quan và nhân dân ph n ánh k p th i v B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t. Lê Ng c Hoàn
  3. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản