Thông tư số 08/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư số 08/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 08/2004/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 2004 HƯ NG D N CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ TH M NH CHƯƠNG TRÌNH BI U DI N NGH THU T Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/8/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí th m nh chương trình bi u di n ngh thu t như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG VÀ M C THU PHÍ: 1. ơn v có ch c năng t ch c bi u di n ngh thu t khi ngh c p "gi y phép công di n chương trình, v di n" theo Quy ch ho t ng bi u di n ngh thu t chuyên nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 32/1999/Q -BVHTT ngày 29/4/1999 c a B trư ng B Văn hoá- Thông tin, ph i n p phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n quy nh c a Thông tư này. 2. Không thu phí th m nh i v i các chương trình, v di n ph c v nhi m v chính tr do các cơ quan ch c năng qu n lý ngh thu t cho phép. 3. M c thu phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n ư c quy nh c th t i Bi u m c thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. II. T CH C THU, N P PHÍ: 1. Vi c t ch c thu, n p phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n ph i tuân theo các quy nh pháp lu t hi n hành v phí thu c ngân sách nhà nư c. 2. Cơ quan thu phí là các cơ quan có trách nhi m t ch c vi c th m nh và xét duy t các chương trình ngh thu t bi u di n, bao g m: - C c ngh thu t bi u di n (B Văn hoá Thông tin); - S Văn hoá Thông tin các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 3. Cơ quan thu phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n có trách nhi m: a. T ch c thu, n p, qu n lý và s d ng phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n theo úng quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t v phí. b. ăng ký, kê khai thu, n p, quy t toán phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n theo các quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. III. QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ TH M NH CHƯƠNG TRÌNH BI U DI N NGH THU T: 1. Cơ quan thu phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n ư c trích 90% s thu phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n chi phí cho vi c t ch c th m nh và thu phí.
  2. Ph n ti n thu phí còn l i (10% trên t ng s thu phí) n p vào NSNN các c p (cơ quan thu là C c Ngh thu t bi u di n thì n p vào Ngân sách Trung ương, cơ quan thu là S Văn hoá-Thông tin thì n p vào ngân sách t nh) và ghi thu ngân sách t i ti u m c 09: phí th m nh văn hoá ph m, m c 039: phí thu c lĩnh v c văn hoá, xã h i. 2. Cơ quan thu phí ư c s d ng ph n thu phí trích l i ơn v quy nh t i i m 1, m c III c a Thông tư này chi cho các n i dung sau: - Chi tr thù lao cho các thành viên và thư ký H i ng th m nh chương trình ngh thu t bi u di n; - Chi phí cho công tác qu n lý thu, n p phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n; - B sung kinh phí chi thư ng xuyên và mua s m, s a ch a nh c a ơn v . 3. Cơ quan thu phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n có trách nhi m l p k ho ch thu phí chi cho các m c ích nêu t i i m 2, m c III c a Thông tư này và t ng h p chung vào d toán ngân sách hàng năm c a ơn v ; qu n lý ch t ch kho n phí trích l i nh m s d ng chi cho các m c ích chi trên; th c hi n công tác k toán, quy t toán các kho n thu-chi có liên quan n thu phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n theo quy nh pháp lu t hi n hành. IV. T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Nh ng quy nh ã ban hành v phí th m nh chương trình ngh thu t bi u di n mà trái v i Thông tư này u h t hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU PHÍ TH M NH CHƯƠNG TRÌNH NGH THU T BI U DI N (Ban hành kèm theo Thông tư s 08/2004/TT-BTC ngày 9/2/2004 c a B Tài chính) STT dài th i gian c a m t chương trình (v di n) bi u M c thu phí di n ngh thu t ( /chương trình, v di n) 1 n 50 phút 300.000 2 51 - 100 phút 600.000 3 101 - 150 phút 900.000 4 trên 150 phút 900.000 + M c phí tăng thêm Trong ó: - M c phí tăng thêm ư c xác nh như sau: t phút 151 tr i c 25 phút tăng thêm (n u không thì làm tròn) th i lư ng c a chương trình, v di n thì c ng thêm 150.000 . - M c thu phí th m nh chương trình nh c không l i, múa, b ng 50% m c phí quy nh theo dài th i gian chương trình, v di n nêu t i bi u trên. - M c thu phí th m nh các chương trình, v di n có m c ích t thi n, nhân o b ng 50% m c phí quy nh theo dài th i gian chương trình, v di n nêu t i bi u trên. - Các chương trình, v di n có nh ng v n c n ph i s a ch a, th m nh l i thì m c thu phí th m nh chương trình, v di n l n sau b ng 50% m c thu phí th m nh l n u.
Đồng bộ tài khoản