intTypePromotion=3

Thông tư số 08/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
118
lượt xem
11
download

Thông tư số 08/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2005/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2005/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 2005 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 08/2005/TT-BXD NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯ NG D N M T S N I DUNG V L P,TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ X LÝ CHUY N TI P TH C HI N NGHN NNH S 16/2005/N -CP NGÀY 07/02/2005 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung v l p, th m nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình và x lý chuy n ti p t th c hi n Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo các Ngh nh s 52/1999/N -CP, s 12/2000/N -CP, s 07/2003/N -CP (dư i ây vi t t t là N 52/CP, N 12/CP, N 07/CP) sang th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình (dư i ây vi t t t là N 16/CP) như sau: Ph n1: HƯ NG D N M T S N I DUNG V L P, TH M NNH,PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH I. V L P BÁO CÁO U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ XIN PHÉP U TƯ Ư C QUY NNH T I I U 4 C A N 16/CP: 1. Ch u tư t ch c l p ho c thuê tư v n có i u ki n năng l c phù h p v i công vi c l p d án u tư xây d ng công trình l p Báo cáo u tư xây d ng công trình, trình c p có thNm quy n xem xét cho phép u tư. 2. i v i d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n, n u t ng d án thành ph n có th c l p v n hành, khai thác thì ngoài nh ng n i dung quy nh t i kho n 2 i u 4 c a N 16/CP trong n i dung Báo cáo u tư xây d ng công trình còn ph i xác nh rõ tính c l p khi v n hành, khai thác. 3. i v i công trình yêu c u ph i thi tuy n thi t k ki n trúc thì trong n i dung c a Báo cáo u tư xây d ng công trình ph i nêu ư c hình th c, th i gian và kinh phí t ch c thi tuy n. 4. V xin phép u tư xây d ng công trình ư c quy nh t i i m a kho n 3 i u 4 c a N 16/CP th c hi n như sau: Ch u tư có trách nhi m g i Báo cáo u tư xây
 2. d ng công trình t i B qu n lý ngành. Ví d các d án u tư xây d ng công trình văn hoá g i t i B Văn hoá - Thông tin; các d án u tư xây d ng công trình y t g i t i B Y t ; các d án u tư xây d ng công trình giao thông g i t i B Giao thông v n t i; các d án u tư xây d ng công trình bưu chính, vi n thông g i t i B Bưu chính - Vi n thông; ... S lư ng Báo cáo u tư xây d ng công trình ư c l p t i thi u là 09 b . B qu n lý ngành là cơ quan u m i giúp Th tư ng Chính ph l y ý ki n c a các B , ngành, a phương có liên quan t i d án và t ng h p ánh giá, xu t ý ki n trình Th tư ng Chính ph . Trư ng h p d án u tư xây d ng công trình liên quan t i nhi u chuyên ngành thì B qu n lý ngành có y u t quy t nh v tính ch t, m c tiêu c a d án là cơ quan u m i l y ý ki n các B , ngành, a phương có liên quan n d án và t ng h p, ánh giá xu t ý ki n trình Th tư ng Chính ph . II. V CĂN C L P THI T K CƠ S TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ư C QUY NNH T I I U 7 C A N 16/CP: 1. i v i nh ng công trình không ph i l p Báo cáo u tư xây d ng công trình nhưng thu c i tư ng ph i thi tuy n thi t k ki n trúc theo quy nh t i kho n 1 i u 26 c a N 16/CP ho c i v i nh ng công trình mà ch u tư th y c n thi t thi tuy n thi t k ki n trúc thì ch u tư báo cáo ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh vi c thi tuy n, hình th c, th i gian và kinh phí t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc. Vi c thi tuy n thi t k ki n trúc th c hi n theo Thông tư s 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng. Phương án thi t k ki n trúc ư c ch n là căn c l p thi t k cơ s c a d án u tư xây d ng công trình. 2. i v i công trình không ph i thi tuy n thi t k ki n trúc ho c không có yêu c u v ki n trúc thì t ch c tư v n thi t k ư c ch n l p thi t k cơ s ph i căn c nhi m v thi t k ã ư c ch u tư phê duy t, l p m t s phương án thi t k ch u tư l a ch n phương án thi t k t i ưu làm căn c cho vi c l p thi t k cơ s . Kinh phí cho vi c th c hi n các phương án thi t k ư c tính trong kinh phí thi t k cơ s c a d án. III. V TH M NNH D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ư C QUY NNH T I I U 9 C A N 16/CP: 1. Ngư i quy t nh u tư ch nh ơn v chuyên môn tr c thu c làm um it ch c thNm nh d án trư c khi phê duy t. 2. Ch u tư g i h sơ d án (bao g m c ph n thuy t minh d án và ph n thi t k cơ s ) n ngư i quy t nh u tư t ch c thNm nh. Riêng các d án do Th
 3. tư ng Chính ph quy t nh u tư, thì ch u tư g i h sơ d án t i ơn v u m i t ch c thNm nh d án là H i ng thNm nh nhà nư c v các d án u tư do Th tư ng Chính ph thành l p thNm nh. Các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư, thì ch u tư g i h sơ d án t i ơn v u m i t ch c thNm nh d án là S K ho ch và u tư thNm nh. 3. Các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư; các d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a ng, cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p (dư i ây g i chung là B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ), Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư thì ơn v u m i thNm nh d án g i h sơ d án t i các B , ngành, a phương có liên quan n n i dung thNm nh d án l y ý ki n. 4. i v i các d án u tư xây d ng công trình nhóm B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c, vi c thNm nh d án ư c th c hi n như sau: a) Các d án do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B quy t nh u tư ho c u quy n quy t nh u tư cho cơ quan c p dư i tr c ti p thì ơn v chuyên môn ư c giao làm u m i t ch c thNm nh d án trình ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. b) Các d án do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư, u quy n ho c phân c p quy t nh u tư cho cơ quan c p dư i tr c ti p và các d án do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, c p xã quy t nh u tư thì ơn v u m i thNm nh d án g i h sơ d án t i các S , Ban, ngành l y ý ki n v nh ng n i dung liên quan n thNm nh d án và có th m i i di n c a các S , chuyên gia có năng l c tham gia thNm nh d án. 5. i v i các d án s d ng các ngu n v n khác, ngư i quy t nh u tư t t ch c thNm nh, phê duy t d án và t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 6. ơn v u m i t ch c thNm nh d án có trách nhi m g i h sơ d án (bao g m c ph n thuy t minh d án và ph n thi t k cơ s ) t i cơ quan có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s quy nh t i i u 9 c a N 16/CP thNm nh thi t k cơ s theo quy nh; ng th i g i h sơ d án t i các cơ quan, ơn v có liên quan l y ý ki n v nh ng n i dung liên quan n d án. T trình thNm nh thi t k cơ s theo m u t i ph l c s 1 c a Thông tư này. 7. ơn v u m i thNm nh d án có trách nhi m t ng h p ý ki n c a các cơ quan, ơn v có liên quan và k t qu thNm nh thi t k cơ s ánh giá và xu t ý ki n ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh. Báo cáo k t qu thNm nh d án u tư xây d ng công trình ư c l p theo m u t i ph l c s 3 c a Thông tư này. 8. V thNm quy n thNm nh thi t k cơ s i v i d án nhóm A ư c quy nh t i i m a, d, kho n 4 i u 9 c a N 16/CP:
 4. - B Công nghi p t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành tr công trình công nghi p v t li u xây d ng. - B Xây d ng t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, h t ng k thu t ô th (bao g m các công trình: Hè, ư ng ô th , c p nư c, thoát nư c, chi u sáng, công viên, cây xanh, x lý rác th i ô th , nghĩa trang, bãi xe trong ô th ) và các d án u tư xây d ng công trình khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. - i v i các d án u tư xây d ng công trình liên quan t i nhi u chuyên ngành, thì n i dung c a thi t k cơ s liên quan nhi u n B nào ư c quy nh t i kho n 4 i u 9 c a N 16/CP thì B ó là u m i t ch c thNm nh thi t k cơ s c a d án. B u m i thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n c a B liên quan n ph n công ngh chính, các B , ngành khác và a phương có liên quan n n i dung thNm nh thi t k cơ s . 9. V thNm quy n thNm nh thi t k cơ s i v i d án nhóm B, C ư c quy nh t i i m a, d, kho n 5 i u 9 c a N 16/CP: - S Công nghi p t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình h m m , d u khí, nhà máy i n, ư ng dây t i i n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành tr công trình công nghi p v t li u xây d ng. - S Xây d ng t ch c thNm nh thi t k cơ s c a các d án u tư xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng và các d án u tư xây d ng công trình khác do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh yêu c u. Riêng thi t k cơ s các công trình h t ng k thu t ô th a phương (bao g m các công trình: Hè, ư ng ô th , c p nư c, thoát nư c, chi u sáng, công viên, cây xanh, x lý rác th i ô th , nghĩa trang, bãi xe trong ô th ) do S Xây d ng, S Giao thông công chính ho c S Giao thông v n t i t ch c thNm nh phù h p v i ch c năng, nhi m v do U ban nhân dân c p t nh quy nh. - i v i các d án u tư xây d ng công trình liên quan t i nhi u chuyên ngành, thì n i dung c a thi t k cơ s liên quan nhi u n S nào ư c quy nh t i kho n 5 i u 9 c a N 16/CP thì S ó là u m i t ch c thNm nh thi t k cơ s c a d án. S u m i thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m l y ý ki n c a S liên quan n ph n công ngh chính và các S , Ban, ngành khác có liên quan n n i dung thNm nh thi t k cơ s . - i v i các d án u tư xây d ng công trình có k thu t ph c t p, áp d ng công ngh m i, công ngh cao, ... thì S có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s có th báo cáo U ban nhân dân c p t nh ngh B có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s tương ng theo quy nh t i kho n 4 i u 9 c a N 16/CP t ch c thNm nh thi t k cơ s c a d án ó. 10. Cơ quan thNm nh thi t k cơ s có trách nhi m g i k t qu thNm nh thi t k cơ s t i ơn v u m i thNm nh d án theo th i gian quy nh t i kho n 8 i u 9 c a
 5. N 16/CP; ng th i g i m t b n t i S Xây d ng a phương nơi xây d ng công trình. K t qu thNm nh thi t k cơ s ư c l p theo m u t i ph l c s 2 c a Thông tư này. IV. V N I DUNG TH M NNH THI T K CƠ S QUY NNH T I I U 10 C A N 16/CP: N i dung thNm nh thi t k cơ s trong d án u tư xây d ng công trình bao g m: 1. S phù h p c a thi t k cơ s v i quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng. S h p lý v b trí m t b ng, tuy n công trình, các i m u n i v i công trình h t ng k thu t,…. 2. S phù h p c a thi t k cơ s v i thuy t minh c a d án v quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , c p công trình; các s li u s d ng trong thi t k ; các quy chuNn, tiêu chuNn áp d ng. 3. S phù h p c a thi t k cơ s v i phương án ki n trúc ã ư c l a ch n thông qua thi tuy n i v i trư ng h p có thi tuy n thi t k ki n trúc. 4. Các tiêu chuNn ư c áp d ng trong các gi i pháp thi t k . 5. i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p d án và thi t k cơ s theo quy nh. V. V L P, TH M NNH, PHÊ DUY T BÁO CÁO KINH T - K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ư C QUY NNH T I I U 12 C A N 16/CP: 1. V l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: a) Các công trình không ph i l p d án mà ch c n l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình trình ngư i quy t nh u tư phê duy t, bao g m: - Công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo; - Công trình xây d ng m i tr s cơ quan có t ng m c u tư dư i 3 t ng; - Công trình h t ng xã h i có t ng m c u tư dư i 7 t ng s d ng v n ngân sách không nh m m c ích kinh doanh, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng và ã có ch trương u tư ho c ã ư c b trí trong k ho ch u tư hàng năm; - Công trình xây d ng m i, s a ch a, c i t o s d ng v n ngân sách, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng, ã có ch trương u tư và rõ hi u qu u tư, có t ng m c u tư dư i 5 t ng. - Các công trình xây d ng khác không thu c các trư ng h p nêu trên có t ng m c u tư dư i 5 t ng, tuỳ t ng trư ng h p c th ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh vi c l p d án u tư xây d ng công trình ho c Báo cáo kinh t - k thu t xây
 6. d ng công trình và làm rõ tính hi u qu trư c khi quy t nh u tư xây d ng công trình. b) N i dung c a Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình ư c l p theo quy nh t i kho n 4 i u 35 c a Lu t Xây d ng. Khi l p thi t k b n v thi công trong Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình có th s d ng thi t k m u, thi t k i n hình do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. Trư ng h p chưa có thi t k m u, thi t k i n hình thì nhà th u tư v n thi t k ư c ch u tư l a ch n l p m t s phương án thi t k ch u tư l a ch n phương án t i ưu làm căn c cho vi c tri n khai thi t k b n v thi công. c) i v i nh ng công trình ch l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình mà thi t k b n v thi công không do các S quy nh t i kho n 5 i u 9 c a N 16/CP thNm nh thì ch u tư ph i xin gi y phép xây d ng theo quy nh, tr các công trình h t ng k thu t (bao g m các công trình: Nhà máy x lý rác th i, bãi chôn l p rác, c p nư c, thoát nư c, ư ng, kênh, mương, ...) có t ng m c u tư dư i 5 t ng thu c các xã vùng sâu, vùng xa, không vi ph m các khu v c b o t n di s n văn hoá, di tích l ch s - văn hoá. d) i v i d án ch có mua s m dây chuy n thi t b công ngh , không có xây d ng ch có l p t, thì nhà th u thi công xây d ng công trình l p thi t k b n v thi công và d toán l p t thi t b trình ngư i quy t nh u tư t ch c thNm nh, phê duy t. N u vi c l p t thi t b làm thay i k t c u và ki n trúc công trình xây d ng ã ư c duy t thì ch u tư ph i xin gi y phép xây d ng theo quy nh. 2. V h sơ Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: a) Ch u tư có trách nhi m g i h sơ Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình t i ngư i quy t nh u tư t ch c thNm nh, phê duy t. b) H sơ Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình trình thNm nh bao g m: - T trình phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình theo m u t i ph l c s 4 c a Thông tư này. - Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình bao g m thuy t minh và thi t k b n v thi công. - Các văn b n pháp lý có liên quan. c) i v i nh ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c có t ng m c u tư t 500 tri u ng tr lên thì khi g i h sơ Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình t i ngư i quy t nh u tư, ch u tư ng th i g i Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình t i S có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s quy nh t i kho n 5 i u 9 c a N 16/CP thNm nh thi t k b n v thi công. T trình thNm nh thi t k b n v thi công theo m u t i ph l c s 5 c a Thông tư này.
 7. 3. V t ch c thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: a) i v i d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c thì ngư i quy t nh u tư t t ch c thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, S có thNm quy n thNm nh thi t k cơ s quy nh t i kho n 5 i u 9 c a N 16/CP thNm nh thi t k b n v thi công i v i các công trình có t ng m c u tư t 500 tri u ng tr lên. Ngư i quy t nh u tư ch phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình sau khi có k t qu thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và k t qu thNm nh thi t k b n v thi công. b) i v i d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c có t ng m c u tư dư i 500 tri u ng ho c s d ng các ngu n v n khác thì ngư i quy t nh u tư t t ch c thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, ch u tư t ch c thNm nh thi t k b n v thi công trình ngư i quy t nh u tư phê duy t. c) N i dung thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình ư c th c hi n theo n i dung quy nh t i kho n 4 i u 35 c a Lu t Xây d ng. d) N i dung thNm nh thi t k b n v thi công: - S tuân th quy chuNn xây d ng và các tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng. - S phù h p c a thi t k b n v thi công v i phương án ki n trúc ã ư c l a ch n thông qua thi tuy n i v i trư ng h p có thi tuy n thi t k ki n trúc. - S h p lý c a các gi i pháp thi t k , c u t o, ánh giá m c an toàn c a công trình. - S h p lý c a vi c l a ch n dây chuy n và thi t b công ngh (n u có). - B o v môi trư ng; phòng, ch ng cháy, n . 4. Th i gian thNm nh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình và thi t k b n v thi công tương ng như th i gian thNm nh i v i d án nhóm C. 5. Cơ quan thNm nh thi t k b n v thi công có trách nhi m g i k t qu thNm nh t i ch u tư t ng h p, ánh giá xu t ý ki n ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh. K t qu thNm nh thi t k b n v thi công ư c l p theo m u t i ph l c s 6 c a Thông tư này. VI. V L P, TH M NNH, PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH S D NG V N ODA: 1. N i dung l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ODA ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng như i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c và b sung thêm các n i dung có liên quan n v n ODA.
 8. 2. Trình t , th t c, thNm quy n thNm nh, phê duy t d án ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. ThNm quy n thNm nh, n i dung thNm nh thi t k cơ s c a d án và vi c qu n lý d án ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Xây d ng và N 16/CP. Trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t gi a Nhà nư c ho c Chính ph v i nhà tài tr có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. Ph n 2: HƯ NG D N CHUY N TI P T TH C HI N N 52/CP, N 12/CP, N 07/CP SANG TH C HI N N 16/CP I. V CHUY N TI P TH C HI N CÁC QUY NNH QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH THEO N 16/CP: 1. Ngư i quy t nh u tư có trách nhi m xem xét quy t nh vi c chuy n ti p th c hi n qu n lý d án u tư xây d ng công trình theo N 16/CP m b o các nguyên t c sau: a) Không làm gián o n các công vi c. b) m b o tính ng b và hi u qu c a d án. 2. i v i d án quan tr ng qu c gia ã ư c Qu c h i thông qua ch trương u tư và cho phép u tư; các d án u tư xây d ng công trình nhóm A ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư trư c ngày N 16/CP có hi u l c thì không ph i l p Báo cáo u tư xây d ng công trình theo quy nh c a N 16/CP. Các công vi c ti p theo th c hi n theo quy nh c a N 16/CP. 3. Các d án quan tr ng qu c gia, d án nhóm A ã trình c p có thNm quy n xin phép u tư trư c ngày N 16/CP có hi u l c nhưng chưa ư c thNm nh và cho phép u tư thì không ph i l p và trình l i; vi c thNm nh và cho phép u tư ư c th c hi n theo quy nh trư c ngày N 16/CP có hi u l c thi hành. Các công vi c ti p theo th c hi n theo quy nh c a N 16/CP. 4. Các d án ã phê duy t, d án ang t ch c thNm nh, d án ã thNm nh nhưng chưa phê duy t, d án ang tri n khai th c hi n d dang thì các công vi c ti p theo th c hi n theo quy nh trư c khi N 16/CP có hi u l c thi hành. Trư ng h p th y c n thi t th c hi n các công vi c chưa tri n khai ho c ang th c hi n d dang cho phù h p v i quy nh c a N 16/CP thì ngư i quy t nh u tư xem xét, quy t nh. 5. i v i d án chưa t ch c thNm nh, thì vi c l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý d án u tư xây d ng công trình th c hi n theo quy nh c a N 16/CP. II. V CHUY N TI P I U KI N NĂNG L C TRONG HO T NG XÂY D NG:
 9. 1. i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân ho t ng xây d ng ư c th c hi n theo quy nh c a N 16/CP. i v i các a phương thu c vùng sâu, vùng xa, các ban qu n lý d án, các nhà th u chưa có i u ki n năng l c theo quy nh c a N 16/CP thì ch u tư l p báo cáo trình ngư i quy t nh u tư xem xét, x lý và t ng h p g i v B Xây d ng. 2. Các cá nhân khi ho t ng xây d ng yêu c u ph i có ch ng ch hành ngh ư c th c hi n theo Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình ban hành theo Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/4/2005 và Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t ng xây d ng ban hành theo Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân g i ý ki n v B Xây d ng xem xét, gi i quy t. Nguy n Văn Liên ( ã ký) PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B trư ng B Xây d ng) Cơ quan trình C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : c l p - T do - H nh phúc ........, ngày...... tháng...... năm...... T TRÌNH TH M NNH THI T K CƠ S CÔNG TRÌNH……….THU C D ÁN………………………….. Kính g i:...................................................... - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Thông tư s .............................. c a B trư ng B Xây d ng - Căn c văn b n s ..... ngày.... c a... v ch trương u tư xây d ng công trình (n u có)...;
 10. - Các căn c khác có liên quan................................................................... (Cơ quan trình) trình thNm nh thi t k cơ s c a` d án u tư xây d ng công trình… do… l p v i các n i dung sau: 1. Tên công trình… Lo i và c p công trình… - Thu c d án… - D ki n t ng m c u tư d án… - Ch u tư... - a i m xây d ng… - Di n tích s d ng t… - Nhà th u l p thi t k cơ s … - Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng… - Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u… - Các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng… 2. H sơ thi t k trình: 1- B n sao văn b n s … ngày… c a… v ch trương u tư xây d ng công trình. 2- Thuy t minh d án. 3- Thuy t minh thi t k . 4- Các b n v thi t k . 5- Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng. 6- Biên b n c a ch u tư nghi m thu thi t k cơ s , nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng. 7- Các văn b n c a c p có thNm quy n (n u có) v quy ho ch xây d ng, quy n s d ng t, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng sinh thái, s d ng h th ng h t ng k thu t bên ngoài công trình, an toàn v n hành công trình ng m và các yêu c u khác có liên quan. 8- K t qu thi tuy n thi t k ki n trúc công trình i v i trư ng h p có thi tuy n. 9- ăng ký kinh doanh c a nhà th u thi t k , nhà th u kh o sát xây d ng.
 11. 10- Ch ng ch hành ngh c a ch nhi m kh o sát xây d ng, ch nhi m thi t k và các ch trì thi t k . (Cơ quan trình) trình....... thNm nh thi t k cơ s công trình.......... Nơi nh n: CƠ QUAN TRÌNH: - Lưu (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C S 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B trư ng B Xây d ng) (Cơ quan th m nh C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM thi t k cơ s ) c l p - T do - H nh phúc S : ........, ngày...... tháng...... năm...... K T QU TH M NNH THI T K CƠ S C A D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Kính g i: .................................................... (Cơ quan th m nh) ã nh n T trình s ... ngày... c a... v vi c thNm nh thi t k cơ s c a d án u tư xây d ng công trình... kèm theo h sơ d án. - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Thông tư s ........................................ c a B trư ng B Xây d ng - Các căn c khác có liên quan. 1. Sau khi xem xét, (Cơ quan th m nh) thông báo k t qu thNm nh thi t k cơ s công trình như sau: a) D án u tư xây d ng công trình … b) Ch u tư … c) a i m xây d ng …
 12. d) Di n tích s d ng t… ) Nhà th u l p thi t k cơ s … e) Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng … g) Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u c a d án.. h) Các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng … i) Các gi i pháp thi t k ch y u v : - M t b ng, tuy n công trình, các i m u n i v i công trình h t ng k thu t. - B o v môi trư ng sinh thái, phòng ch ng cháy n , an toàn v n hành công trình ng m và các yêu c u khác có liên quan. - Sơ công ngh (n u có). 2. N i dung h sơ d án u tư xây d ng công trình, bao g m c thi t k cơ s trình: a) Các văn b n c a c p có thNm quy n (n u có) v ch trương u tư, quy ho ch xây d ng, quy n s d ng t, b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n , các văn b n liên quan khác. b) Tài li u thi t k : - Thuy t minh thi t k cơ s - Các b n v thi t k cơ s - K t qu kh o sát xây d ng - Biên b n c a ch u tư nghi m thu thi t k , nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng 3. K t qu thNm nh thi t k cơ s : a) S phù h p c a thi t k cơ s v quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng. S h p lý v b trí m t b ng, tuy n công trình, các i m u n i v i công trình h t ng k thu t. b) S phù h p v i thi t k cơ s v i thuy t minh c a d án v quy mô xây d ng, công ngh , công su t thi t k , các s li u s d ng trong thi t k . c) S phù h p c a thi t k cơ s v i phương án ki n trúc ã ư c l a ch n thông qua thi tuy n i v i trư ng h p có thi tuy n phương án ki n trúc. d) Các tiêu chuNn ư c áp d ng trong các gi i pháp thi t k .
 13. ) i u ki n năng l c ho t ng c a t ch c tư v n, năng l c hành ngh c a cá nhân l p thi t k cơ s theo quy nh. 4. K t lu n: a) i u ki n hay không i u ki n xem xét phê duy t thi t k cơ s cùng v i d án u tư xây d ng công trình. b) Yêu c u s a i, b sung, hoàn thi n thi t k cơ s (n u có). c) Nh ng ki n ngh và yêu c u i v i ch u tư: Nơi nh n: CƠ QUAN TRÌNH: - Lưu (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C S 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B trư ng B Xây d ng) (Cơ quan C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM th m nh d án) c l p - T do - H nh phúc S : ........, ngày...... tháng...... năm...... BÁO CÁO K T QU TH M NNH D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH (tên d án) ........................................................... Kính g i: (c p có thNm quy n quy t nh u tư) Cơ quan thNm nh............... ã nh n ư c T trình phê duy t d án u tư xây d ng công trình s ............. ngày...... tháng....... năm........... c a............... - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. - Căn c Thông tư s ................................... c a B trư ng B Xây d ng. 1. Sau khi thNm nh, (cơ quan thNm nh) báo cáo k t qu thNm nh d án như sau: a) Tên d án u tư xây d ng công trình: Lo i d án:
 14. b) Ch u tư: c) a i m xây d ng: d) Di n tích chi m t: 2. Tính pháp lý c a h sơ trình thNm nh phê duy t: a) Nhà th u tư v n l p d án: b) Nhà th u l p thi t k cơ s : c) Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng: d) Các quy chuNn, tiêu chuNn áp d ng: ) H sơ d án trình thNm nh: e) Các văn b n pháp lý liên quan: 3. Tóm t t nh ng n i dung chính c a d án: 4. Tóm t t ý ki n các cơ quan, ơn v liên quan: 5. Nh n xét, ánh giá v n i dung d án: a) S c n thi t và m c tiêu u tư b) S phù h p v i qui ho ch c) S phù h p v i báo cáo u tư xây d ng công trình ã ư c cơ quan có thNm quy n cho phép u tư (n u có) d) Lo i, c p công trình ) S tuân th quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng áp d ng e) S h p lý l a ch n công ngh , công su t thi t k g) Các phương án thi t k ki n trúc ( i v i công trình yêu c u thi t k ki n trúc), ho c các phương án thi t k và phương án thi t k t i ưu ư c ch n h) Phương án khai thác d án và s d ng lao ng i) ánh giá tác ng môi trư ng, các gi i pháp phòng ch ng cháy, n k) Phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư
 15. l) T ng m c v n u tư, ngu n v n u tư, kh năng huy ng v n, phương án hoàn tr i v i các d án có yêu c u thu h i v n, các ch tiêu tài chính. Phân tích ánh giá hi u qu kinh t , xã h i m) Th i gian xây d ng, phân o n th c hi n, ti n th c hi n 6. K t lu n và ki n ngh c a cơ quan thNm nh thi t k cơ s (kèm theo báo cáo k t qu thNm nh thi t k cơ s c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v xây d ng thNm nh): 7. ánh giá t ng th v hi u qu kinh t - xã h i c a d án: 8. Nh ng t n t i c a d án; trách nhi m và th i h n x lý: 9. Nh ng ki n ngh c th : Nơi nh n: Th trư ng cơ quan, ơn v th m nh d án - Lưu (Ký tên, óng d u) PH L C S 4 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B trư ng B Xây d ng) CH U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ........, ngày...... tháng...... năm...... T TRÌNH PHÊ DUY T BÁO CÁO KINH T - K THU T XÂY D NG CÔNG TRÌNH………………………………………. Kính g i: - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Thông tư s ................................. c a B trư ng B Xây d ng - Các căn c pháp lý khác có liên quan;
 16. (Ch u tư) trình phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình v i các n i dung chính sau: 1. Tên công trình: 2. Ch u tư: 3. T ch c tư v n l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: 4. Ch nhi m l p Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: 5. M c tiêu u tư xây d ng: 6. N i dung và quy mô u tư xây d ng: 7. a i m xây d ng: 8. Di n tích s d ng t: 9. Thi t k b n v thi công và d toán công trình: 10. Lo i, c p công trình: 11. Thi t b công ngh (n u có): 12. Phương án gi i phóng m t b ng, tái nh cư (n u có): 13. T ng m c u tư: T ng c ng: Trong ó: - Chi phí xây d ng: - Chi phí thi t b (n u có): - Chi phí n bù gi i phóng m t b ng, tái nh cư: - Chi phí khác: - Chi phí d phòng: 14. Ngu n v n u tư: 15. Hình th c qu n lý d án: 16. Th i gian th c hi n d án: 17. Các n i dung khác:
 17. 18. K t lu n: Ch u tư..................... trình phê duy t báo cáo kinh t k thu t u tư xây d ng công trình................................................................. Nơi nh n: Ch u tư - Như trên (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) - Lưu PH L C S 5 (Ban hành kèm theo Thông tư s : 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B trư ng B Xây d ng) Cơ quan trình C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ........, ngày...... tháng...... năm...... T TRÌNH TH M NNH THI T K B N V THI CÔNG CÔNG TRÌNH Kính g i: - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Thông tư s .............................................. c a B trư ng B xây d ng - Các căn c khác có liên quan. (Cơ quan trình) trình thNm nh thi t k b n v thi công công trình......................... do...................................... l p v i các n i dung sau: 1. Tên công trình......... - Lo i và c p công trình......... - T ng m c u tư............ - Ch u tư...........
 18. - a i m xây d ng.......... - Di n tích s d ng r............ - Nhà th u l p thi t k b n v thi công.......... - Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng (n u có)............. - Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u......... - Các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng....... 2. H sơ thi t k b n v thi công, trình: 1. B n sao văn b n s … ngày… c a… v ch trương u tư xây d ng công trình (n u có). 2. Thuy t minh Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. 3. Thuy t minh thi t k . 4. Các b n v thi t k . 5. Báo cáo k t qu kh o sát xây d ng (n u có). 6. Biên b n c a ch u tư nghi m thu thi t k b n v thi công. Biên b n nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng (n u có). 7. Các văn b n c a c p có thNm quy n v quy ho ch xây d ng, quy n s d ng t, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng, các văn b n liên quan khác. 8. K t qu thi tuy n thi t k ki n trúc công trình i v i trư ng h p có thi tuy n. 9. ăng ký kinh doanh c a nhà th u thi t k , nhà th u kh o sát xây d ng. (Cơ quan trình) trình........... thNm nh thi t k b n v thi công công trình............. Nơi nh n: CƠ QUAN TRÌNH : - Lưu (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C S 6 (Ban hành kèm theo Thông tư s 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 c a B trư ng B Xây d ng) (Cơ quan th m nh thi t C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM k b n v thi công) c l p - T do - H nh phúc
 19. S : ........, ngày...... tháng...... năm...... K T QU TH M NNH THI T K B N V THI CÔNG C A CÔNG TRÌNH ……………. … Kính g i: (Cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư) (Cơ quan th m nh) ã nh n t trình s ... ngày... c a... v vi c thNm nh thi t k b n v thi công công trình.............................................................................. - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; - Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Thông tư s ......................................... c a B trư ng B xây d ng - Các căn c khác có liên quan. 1. Sau khi xem xét, (Cơ quan th m nh) thông báo k t qu thNm nh thi t k b n v thi công công trình....................................................... như sau: a) Công trình:.................................................................................................. - Lo i và c p công trình:................................................................................. b) Ch u tư:.................................................................................................. d) a i m xây d ng:..................................................................................... ) Di n tích s d ng t:................................................................................. e) Nhà th u l p thi t k b n v thi công:........................................................ g) Nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng:...................................................... h) Quy mô xây d ng, công su t, các thông s k thu t ch y u:.................. i) Các quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng:.................................. k) Các tài li u khác:....................................................................................... 2. K t qu thNm nh thi t k b n v thi công: a) S tuân th quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng ư c áp d ng
 20. b) S phù h p c a thi t k b n v thi công v i phương án ki n trúc ã ư c l a ch n thông qua thi tuy n i v i trư ng h p có thi tuy n phương án ki n trúc. c) S h p lý c a các gi i pháp thi t k , c u t o. ánh giá m c an toàn công trình. d) B o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n 3. K t lu n: a) i u ki n hay không i u ki n xem xét phê duy t thi t k b n v thi công công trình. b) Yêu c u s a i, b sung, hoàn thi n thi t k b n v thi công (n u có). c) Nh ng ki n ngh và yêu c u i v i ch u tư: Nơi nh n: CƠ QUAN TH M NNH: - Lưu (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản