Thông tư số 08/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
180
lượt xem
23
download

Thông tư số 08/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08/2009/TT-BNN về việc hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 08/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N S N XU T NÔNG, LÂM NGHI P VÀ TH Y S N THEO NGHN QUY T S 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n m t s chính sách h tr phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph như sau: M cI QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n th c hi n m t s chính sách h tr phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ- CP, ngày 27/12/2008 c a Chính ph v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. 2. i tư ng áp d ng: Là h gia ình ang sinh s ng và có h khNu thư ng trú t i a bàn các xã, th tr n thu c 61 huy n nghèo theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 c a Chính ph . M c II QUY NNH C TH 1. H tr thông qua khoán chăm sóc, b o v r ng, giao r ng và giao t tr ng r ng s n xu t a) H gia ình nh n khoán chăm sóc, b o v r ng i v i r ng c d ng, phòng h , r ng t nhiên là r ng s n xu t có tr lư ng giàu, trung bình nhưng ang óng c a r ng ư c hư ng ti n khoán b o v v i m c 200.000 ng/ha/năm.
  2. b) i v i di n tích r ng phòng h , c d ng sau khi rà soát l i theo ch th 38/2005/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , không tiêu chuNn nay chuy n sang r ng s n xu t ư c giao l i cho các h gia ình thì ư c hư ng l i như sau: - i v i r ng tr ng: Khi khai thác ư c hư ng l i toàn b s n phNm khai thác nhưng sau khai thác hư ng l i ph i tr ng l i r ng ngay trong năm ti p theo. - i v i r ng t nhiên là r ng s n xu t không thu c i m a nêu trên thì h gia ình ph i qu n lý, b o v , s n xu t theo hư ng d n c a U ban nhân dân xã và ư c ch t ch U ban nhân dân huy n phê duy t và ư c quy n: Khai thác g và các lâm s n ngoài g theo quy nh hi n hành; trong trư ng h p r ng t nhiên chưa i u ki n khai thác chính, n u các h có nhu c u thi t y u làm nhà m i, s a ch a, thay th nhà cũ thì ư c phép khai thác, m c khai thác cho m i h t i a là 10m3 g tròn cho 1 l n làm nhà m i, s a ch a, thay th nhà cũ, m c c th do y ban nhân dân t nh quy t nh. Khi khai thác ph i có ơn báo cáo U ban nhân dân xã xét t ng h p trình U ban nhân huy n phê duy t; khi các h gia ình ư c phép khai thác thì U ban nhân xã và cán b ki m lâm a bàn có trách nhi m giám sát vi c th c hi n. c) i v i di n tích r ng s n xu t c a h gia ình t b v n tr ng, sau khi rà soát l i theo ch th 38/2005/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph n u ph i chuy n sang r ng phòng h , c d ng thì ư c nhà nư c n bù theo giá t i th i i m chuy n i. d) i v i di n tích t tr ng ư c quy ho ch tr ng r ng, c th : - i v i tr ng r ng phòng h c d ng ư c u tư bình quân là 10 tri u ng /ha (bao g m c tr ng và chăm sóc n khi thành r ng). Vi c thanh toán căn c vào th c t , trên cơ s d toán d án u tư do c p có thNm quy n phê duy t. Sau 04 năm u tư tr ng và chăm sóc, n u t tiêu chuNn thành r ng thì ti p t c chuy n sang khoán b o v v i m c 200.000 ng/ha/năm. - i v i tr ng r ng s n xu t ư c giao cho h gia ình, cá nhân: ư c h tr cây gi ng, phân bón và 1 ph n nhân công v i m c h tr t 02 - 05 tri u ng /ha (m c h tr c th tuỳ thu c vào i u ki n a hình, t ai, m c khó khăn khi thi công, giá gi ng c a t ng a phương và do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh). ) ư c h tr 05 tri u ng/ha/h t n d ng t o t s n xu t lương th c trong khu v c di n tích r ng nh n khoán chăm sóc, b o v , r ng và t ư c giao tr ng r ng s n xu t; n u i u ki n s n xu t lương th c và phù h p v i Quy ch qu n lý r ng thì ch h báo cáo v i U ban nhân dân xã t ng h p báo cáo v i U ban nhân dân huy n xem xét h tr . 2. H tr khai hoang, ph c hoá ho c t o ru ng b c thang s n xu t nông nghi p a) t khai hoang: Là t ã ư c quy ho ch cho s n xu t nông nghi p theo quy ho ch s d ng t ư c c p có thNm quy n phê duy t, nhưng n trư c th i i m l p phương án khai hoang chưa giao cho t ch c, cá nhân khai thác s d ng, ang hoang hoá. M c h tr khai hoang ưa vào tr ng tr t ho c tr ng cây th c ăn gia súc là 10 tri u ng/ha.
  3. b) t ph c hoá: Là t ư c quy ho ch s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t, ã có th i gian ư c s d ng s n xu t nông nghi p, nhưng sau ó di n tích trên không ư c s n xu t tr ng tr t nên ã b hoang hoá tr l i n trư c th i i m l p phương án chuy n i di n tích t trên v n b b hoá. M c h tr ph c hoá t ưa vào tr ng tr t ho c tr ng cây th c ăn gia súc là 05 tri u ng/ha. t sau khi khai hoang, ph c hóa nêu trên ưa vào tr ng các lo i cây ng n ngày như: ngô, u tương, mía, l c, tr ng c chăn nuôi và tr ng cây công nghi p, cây ăn qu lâu năm. c) t t o ru ng b c thang: Là t nương r y hoang hóa ho c ang s d ng vào m c ích nông nghi p nhưng ư c c i t o thành ru ng b c thang tr ng lúa nư c ho c tr ng hoa màu, cây công nghi p, tr ng cây th c ăn gia súc. M c h tr c it o thành ru ng b c thang là 10 tri u ng/ha. d) H nghèo có di n tích m t nư c nuôi tr ng thu s n t 100 m2 tr lên: Nhà nư c h tr m t l n 01 tri u ng/h c i t o ao nuôi, chi phí cho các vi c c i t o p b , mương máng, mua hóa ch t và các ch phNm sinh h c c i t o môi trư ng, mua phân bón bón lót và chuNn b ao trư c khi th gi ng. ) Quy mô h tr : Căn c vào ngu n t ai và s h c a t ng a phương, UBND xã l p phương án phân b qu t khai hoang, ph c hoá, c i t o t d c thành ru ng b c thang cho các h . - Nơi qu t ít, m b o h tr t i thi u cho m i h 0,5 ha t nương r y ho c 0,25 ha t ru ng lúa nư c 01 v ho c 0,15 ha t ru ng lúa nư c 02 v . - Nơi a phương qu t còn nhi u, m c h tr t i a cho 01 h là 03 ha s n xu t cây ng n ngày ho c 30 ha tr ng cây lâu năm. e) Phương th c h tr : - i v i t khai hoang: Các h dân có nhu c u khai hoang làm ơn ăng ký v i U ban nhân dân xã (thông qua trư ng thôn, b n) v a i m, di n tích và th i gian th c hi n. U ban nhân dân xã thNm tra c th i chi u v i quy ho ch s d ng t và qu t c a a phương t ch c khai hoang theo m t trong hai phương th c sau: - i v i nh ng vùng có di n tích t nông nghi p khai hoang t p trung: U ban nhân dân huy n l p d án khai hoang ho c làm ru ng b c thang b ng cơ gi i, sau ó giao t cho các h s n xu t. - i v i nh ng di n tích t nông nghi p nh l phân tán ho c nơi khó thi công b ng cơ gi i: U ban nhân dân xã phê duy t a i m và di n tích ư c phép khai hoang c a h , l p h sơ ngh U ban nhân dân huy n c p kinh phí h tr tr c ti p cho các h dân t t ch c khai hoang. - i v i t ph c hoá, t c i t o thành ru ng b c thang, c i t o ao nuôi: Các h có nhu c u làm ơn ăng ký v i U ban nhân dân xã di n tích và a i m th c hi n. U ban nhân dân xã căn c h sơ t ai và i chi u v i quy ho ch s d ng t c a a
  4. phương n u phù h p thì ch p thu n h gia ình th c hi n ph c hoá, c i t o; ki m tra xác nh n di n tích th c t ã th c hi n h gia ình ư c hư ng kinh phí h tr theo quy nh. 3. H tr vi c chuy n i cây tr ng, v t nuôi có giá tr kinh t cao a) H tr m t l n toàn b ti n mua gi ng, phân bón: - Chuy n t tr ng cây hàng năm sang tr ng cây công nghi p như: chè, cà phê, ca cao, cao su, h tiêu, i u, cây nguyên li u sinh h c và cây ăn qu lâu năm ho c t r ng nghèo ki t sang tr ng cao su theo quy ho ch, Nhà nư c h tr toàn b 01 l n kinh phí mua gi ng và phân bón cho th i kỳ ki n thi t cơ b n theo nh m c h tr do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. - Chuy n i cơ c u gi ng trong nhóm cây ng n ngày (lúa, ngô, u, l c, bông gi ng m i, khoai tây, rau hoa, cây th c ăn gia súc) thì ư c h tr toàn b kinh phí mua gi ng, phân bón cho 01 v s n xu t chuy n i u tiên theo nh m c và quy trình do S Nông nghi p và PTNT xây d ng trình U ban nhân dân t nh phê duy t. Ưu tiên h tr vi c s d ng các gi ng lúa lai, ngô lai có năng su t cao, ch t lư ng t t. b) H tr m t l n toàn b ti n mua gi ng, ti n v n chuy n gi ng c a t ng lo i v t nuôi theo nhu c u chuy n i c a h chăn nuôi: S lư ng gi ng m i h gia ình ư c m t con trâu cái ho c bò cái t 12 tháng n 15 tháng tu i; trong trư ng h p h gia ình không có i u ki n chăn nuôi trâu, bò thì ư c h tr m t dê cái, ho c m t c u cái 11 - 13 tháng tu i, ho c 01 con l n nái, ho c m t c p l n nuôi th t tr ng lư ng t 20 n 30 kg/con, ho c 80 con gia c m t 3 n 4 tu n tu i. c) H tr m t l n toàn b ti n mua gi ng thu s n: H nuôi tr ng th y s n khi chuy n i nuôi các loài th y s n m i có giá tr kinh t cao ư c h tr m t l n toàn b ti n mua gi ng. M c h tr ư c thanh toán theo th c t nhưng không quá 02 tri u ng/1000m2 m t nư c. Các lo i gi ng thu s n ư c h tr thanh toán là gi ng th y s n m i ư c di nh p vào a phương và các loài thu s n có tên trong danh m c do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh. d) H nghèo ư c h tr m t l n 01 tri u ng/h làm chu ng tr i chăn nuôi. ) H nghèo có chăn nuôi trâu, bò, dê, c u ư c h tr 02 tri u ng/ha mua gi ng c tr ng thâm canh n u có chăn nuôi gia súc. e) Phương th c h tr : - S Nông nghi p và PTNT hư ng d n U ban nhân dân huy n l p k ho ch chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi và xác nh lo i cây tr ng, v t nuôi, lo i gi ng chuy n i cho phù h p v i i u ki n th c t c a a phương làm căn c h tr ; xây d ng nh m c u tư gi ng, phân bón c th cho t ng lo i cây tr ng, v t nuôi trình U ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t; - Trư c v s n xu t ít nh t 02 tháng, U ban nhân dân xã thông báo công khai cho các h lo i cây tr ng, v t nuôi ư c phép chuy n i ăng ký di n tích và s lư ng ch ng lo i gi ng, phân bón t ng h p trình U ban nhân dân huy n phê duy t.
  5. - U ban nhân huy n căn c vào nhu c u gi ng cây tr ng, v t nuôi, phân bón c n h tr do các xã g i lên, t ng h p nhu c u kinh phí ngh UBND t nh trình Chính ph h tr . U ban nhân dân huy n l a ch n ký k t v i các ơn v có năng l c cung ng gi ng, phân bón t i các xã ư c h tr m b o ch t lư ng, giá phù h p v i th trư ng t i t ng th i i m; t ch c ki m tra, giám sát vi c h tr m b o úng i tư ng và nh m c ư c duy t. 4. H tr lương th c i v i h nghèo thôn, b n vùng giáp biên gi i trong th i gian chưa t túc ư c lương th c - i v i các h nghèo nh n khoán b o v , tr ng và chăm sóc r ng n u không t túc ư c lương th c ngoài các chính sách ư c hư ng theo hư ng d n t i Kho n 1 m c II c a Thông tư này còn ư c tr c p g o 15 kg/khNu/tháng th i gian t i a là 84 tháng. - i v i h nghèo thôn b n vùng giáp biên gi i: Trong th i gian chưa t túc ư c lương th c thì ư c h tr 15 kg g o/khNu/tháng. Th i gian tr c p g o c th do Ch t ch U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. - Các h khác ư c h tr theo chính sách hi n hành. 5. H tr lãi su t a) H nghèo có nhu c u vay v n tr ng r ng s n xu t ư c ngân sách nhà nư c h tr 50% lãi su t ti n vay t i ngân hàng thương m i nhà nư c. b) H gia ình ư c h tr 50% lãi su t ti n vay t i ngân hàng thương m i nhà nư c cho vi c u tư phát tri n s n xu t bao g m u tư m i ho c m r ng chu ng, tr i. c) H nghèo ư c vay v n t i a 05 tri u ng/h v i lãi su t 0% (m t l n) trong th i gian 2 năm mua gi ng gia súc trâu bò, dê; i v i gia c m s lư ng ph i t 100 con tr lên và nuôi theo hư ng gia tr i, trang tr i; gi ng th y s n có tên trong danh m c các loài thu s n nuôi t i a phương do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh. d) H nghèo không có i u ki n chăn nuôi, có nhu c u phát tri n ngành ngh ti u, th công nghi p t o thu nh p ư c vay v n t i a 05 tri u ng/h v i lãi su t 0% (m t l n). Vi c vay và h tr lãi su t vay v n th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 6. H tr ti n v c xin tiêm phòng H nghèo ư c h tr 100% ti n v c xin tiêm phòng cho àn v t nuôi hi n có và àn v t nuôi m i i v i các b nh nguy hi m như l m m long móng, nhi t thán, t huy t trùng, d ch t và cúm gia c m. V c xin nh n theo k ho ch t Chi c c thú y do C c Thú y chuy n t i.
  6. M c III T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Ch t ch y ban nhân dân 61 huy n nghèo, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i s a i, b sung./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng; - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; H Xuân Hùng - Tòa án nhân dân; - CQ TW c a các oàn th ; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Website CP; Công báo; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S NN-PTNT các t nh, TP tr c thu c TW; - UBND 61 huy n (như M c I); - Các CQ, ơn v thu c B NN & PTNT; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản