Thông tư số 08-BKH/TH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
57
lượt xem
2
download

Thông tư số 08-BKH/TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08-BKH/TH về việc hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08-BKH/TH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-BKH/TH Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1996 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 08 BKH/TH NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯ NG D N V K HO CH HOÁ U TƯ THEO NGHN NNH 42/CP C A CHÍNH PH Nh m nâng cao hơn hi u qu công tác k ho ch hoá u tư, căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng, B K ho ch và u tư ban hành thông tư hư ng d n v k ho ch hoá u tư thay th thông tư hư ng d n s 03 UB/KHH ngày 23 tháng 2 năm 1995 như sau: 1- K ho ch v n u tư c a m i ngành, m i c p ph i ph n ánh các ngu n v n u tư trong kỳ k ho ch c a ngành c p mình: (c nư c, ngành, c p t nh, thành ph , c p huy n, xã và doanh nghi p). 1.1- Trư c m i kỳ k ho ch, các doanh nghi p, các a phương, các b , ngành c n i u tra ánh giá t ng h p tình hình th c hi n các ngu n v n u tư c a kỳ báo cáo. Các ch u tư có nhi m v báo cáo lên các cơ quan ch qu n v tình hình th c hi n v n u tư thu c các ngu n theo bi u m u quy nh. V v n u tư c a dân và tư nhân, ngoài tài li u báo cáo c a cơ quan c p Gi y phép u tư, cơ quan k ho ch, th ng kê các c p c n t ch c, i u tra i n hình ánh giá. V n u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo dõi qua Gi y phép ã ư c c p và báo cáo th ng kê tình hình th c hi n d án. Trên cơ s k t qu phân tích ánh giá c a kỳ báo cáo, các B , T ng công ty thành l p theo Quy t nh 91/CP (g i t t T ng Công ty 91), các t nh, thành ph g i báo cáo v B K ho ch và u tư t ng h p tình hình th c hi n v n u tư chung c a c nư c (v n u tư thu c NSNN, v n tín d ng nhà nư c, v n u tư c a doanh nghi p NN, v n u tư c a dân và tư nhân, v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài). 1.2- K ho ch u tư h ng năm, 5 năm c a toàn b n n kinh t qu c dân, c a các b , a phương, doanh nghi p ph i th hi n y nhu c u, và cân i các ngu n v n u tư trong ph m vi mình qu n lý: + V n Ngân sách Nhà nư c (bao g m v n u tư XDCB t p trung, v n u tư các chương trình qu c gia, v n s nghi p có tính ch t xây d ng); Trong ó: V n ngoài nư c (v n vay nư c ngoài c a Chính ph và các ngu n vi n tr qu c t dành cho u tư phát tri n) i v i các d án do Ngân sách c p phát;
 2. + V n tín d ng theo K ho ch c a Nhà nư c (trong ó v n ngoài nư c theo các d án ã ký k t); + V n thu c qu h tr u tư qu c gia (theo gi y ch ng nh n ưu ãi u tư c a cơ quan có thNm quy n); + V n vay thương m i cho m c ích u tư (vay t các Ngân hàng trong nư c, vay tư nhân nư c ngoài có b o lãnh và không có b o lãnh); + V n u tư c a các doanh nghi p nhà nư c (kh u hao cơ b n, l i t c sau thu , v n t huy ng bao g m c hình th c c ph n hoá ho c phát hành trái phi u n u ư c phép, v n góp t t, nhà xư ng vào h p tác liên doanh v i nư c ngoài); + V n huy ng s óng góp c a các t ch c, cá nhân xây d ng k t c u h t ng dư i các hình th c: qu t thi n, quà t ng, bi u, v.v. +V n u tư xây d ng c a dân và tư nhân; + V n u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI) không k ph n Vi t Nam óng góp (V n th c hi n). V n u tư thu c Ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng theo k ho ch c a Nhà nư c, n u có v n h tr phát tri n chính th c (ODA) c n ghi c th danh m c và m c v n s d ng cho t ng chương trình, d án. 1.3- Cơ quan k ho ch và u tư các c p th c hi n k ho ch hoá tr c ti p ngu n v n Nhà nư c thông qua h th ng ch tiêu pháp l nh và hư ng d n, qu n lý, giám sát ch t ch quá trình th c hi n ngu n v n này. Yêu c u ch u tư và các c p k ho ch nh kỳ báo cáo tình hình tri n khai và th c hi n k ho ch, c bi t i v i d án công trình nhóm A. i v i các ngu n v n khác, th c hi n k ho ch hoá gián ti p thông qua k ho ch nh hư ng, qu n lý theo quy ho ch, có các chính sách khuy n khích u tư (theo vùng, lĩnh v c, s n phNm), các bi n pháp ưu ãi v lãi su t, thu , tr giá u vào ho c u ra, v.v... nh m huy ng t i a ngu n l c cho u tư phát tri n. 2- Th c hi n k ho ch hoá u tư theo chương trình và d án ã ư c c p có thNm quy n quy t nh u tư. M t chương trình, d án u tư có th là m t chương trình, d án c l p hay m t chương trình g m nhi u d án có quan h ch t ch v i nhau. Trong quy t nh u tư ph i xác nh t ng m c v n u tư cho toàn b chương trình d án bao g m c trư t giá, dài th i gian xây d ng (trư ng h p th i gian xây d ng nhi u năm, không xác nh ư c trư t giá ph i ghi rõ trong quy t nh). Khi b trí k ho ch v n u tư i v i các chương trình, d án ư c duy t ph i b o m úng ti n ã ghi trong quy t nh u tư. i v i v n u tư thu c ngân sách Nhà nư c, B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh t ng m c u tư c a các b và a phương, trong ó ghi c th m c v n u tư cho các d án thu c nhóm A và B. Danh m c d án thu c nhóm C do các b , a phương, H i ng qu n tr các t ng công ty b trí k ho ch, nhưng ph i n m trong quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i ã ư c c p có thNm
 3. quy n phê duy t, ng th i ph i b o m b trí không th p hơn 60% v n u tư d án nhóm C trong kỳ k ho ch cho các d án chuy n ti p hoàn thành. B trư ng B K ho ch và u tư thông báo k ho ch tín d ng c a Nhà nư c theo quy t nh v ngu n v n và cơ ch tín d ng c a Th tư ng Chính ph . 3. V n s nghi p có tính ch t xây d ng V n s nghi p có tính ch t xây d ng ư c s d ng vào nh ng m c tiêu sau ây: - u tư cho m t s chương trình c a Nhà nư c th c hi n trong m t s năm (như Chương trình 327, 773). - Chi cho s a ch a l n các cơ s v t ch t không s n xu t kinh doanh. i v i nh ng d án thu c lo i th nh t. Sau khi trao i th ng nh t v i các B có liên quan, B K ho ch và u tư thông báo cho các t nh, thành ph và các b . i v i nh ng d án thu c lo i th 2, sau khi nh n ư c ch tiêu chi ngân sách Nhà nư c, các B và a phương b trí k ho ch u tư c a mình và ăng ký v i B K ho ch và u tư và B Tài chính trong quý I năm k ho ch ki m tra vi c ch p hành th t c XDCB và c p phát thanh toán. 4- N i dung và i u ki n ghi k ho ch u tư h ng năm: Th c hi n theo kho n b i m 5 c a i u 10 Ngh nh 42/CP c a Chính ph , nay hư ng d n c th như sau: 4.1- K ho ch v n u tư cho công tác i u tra, kh o sát và l p quy ho ch. V n u tư cho công tác i u tra, kh o sát và quy ho ch nói t i Thông tư này bao g m v n cho công tác i u tra, kh o sát l p quy ho ch phát tri n ngành; quy ho ch t ng th kinh t xã h i vùng lãnh th ; quy ho ch b trí không gian ô th , nông thôn và vùng ph c n (ngoài hàng rào c a khu công nghi p). K ho ch này ph i xu t phát t m c tiêu chi n lư c, yêu c u công tác quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c, t ng ngành, vùng, lãnh th . - B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph danh m c d án quy ho ch t ng th kinh t - xã h i và d án quy ho ch khu công nghi p t p trung m i, ô th m i c n th c hi n trong kỳ k ho ch, ki n ngh cơ quan ch trì làm cơ s ghi k ho ch và giao k ho ch. - Danh m c các d án quy ho ch m i ưa vào k ho ch là các d án có ch nh c a Th tư ng Chính ph ho c ư c xem xét theo văn b n yêu c u ti n hành quy ho ch c a c p b , cơ quan ngang b , các cơ quan thu c Chính ph , UBND t nh, thành ph tr c thu c. - Danh m c d án ghi vào k ho ch ph i có nhi m v và cương ư c duy t trên cơ s nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m ư c c p có thNm quy n phê duy t. N u là d án tri n khai ti p t c ph i có báo cáo kh i lư ng th c hi n trư c th i i m ghi k ho ch và ư c tính n 31 tháng 12 c a năm trư c năm ghi k ho ch.
 4. - Nh ng d án có t ng m c chi phí thi t k quy ho ch t m t t ng tr lên và các quy ho ch liên vùng, liên quan n s d ng ngu n v n ODA và v n vi n tr c a các t ch c qu c t ph i có ý ki n tho thu n c a B k ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng trư c khi xét duy t. - Các cơ quan ch qu n không có l c lư ng chuyên môn làm công tác i u tra, kh o sát l p quy ho ch ph i ký h p ng v i ơn v và các cơ quan tư v n có ch c năng chuyên làm công tác i u tra, kh o sát, l p quy ho ch. 4.2- K ho ch chuNn b u tư. V n chuNn b u tư là v n th c hi n các công vi c: i u tra kh o sát l p d án ti n kh thi, d án kh thi, thNm nh d án và quy t nh u tư. Kinh phí l p d án, thNm nh d án u tư th c hi n theo i u 21 c a i u l qu n lý u tư và xây d ng và Thông tư hư ng d n c a B Xây d ng. - N i dung d án ti n kh thi, kh thi như i u 14, 15; vi c thNm nh d án u tư th c hi n như i u 16 c a i u l qu n lý u tư và xây d ng và các thông tư hư ng d n chi ti t c a B K ho ch và u tư. - i v i d án ang ti p t c chuNn b u tư ph i có báo cáo th c hi n kh i lư ng trư c th i i m ghi k ho ch và ư c tính n 31-12 c a năm trư c năm k ho ch. 4.3- K ho ch chuNn b th c hi n d án: V n u tư chuNn b th c hi n d án là v n u tư th c hi n các công vi c: kh o sát, thi t k k thu t, l p t ng d toán, l p h sơ m i th u, ánh giá h sơ m i th u, n bù gi i phóng m t b ng (trong m t s trư ng h p, i v i ư ng giao thông, tuy n kênh mương... có th ti n hành gi i phóng m t b ng ng th i v i k ho ch th c hi n d án). i v i m t s công trình c bi t quan tr ng, th i gian xây d ng dài, ư c c p có thNm quy n cho phép xây d ng khu ph tr , nhà t m c a công nhân xây d ng và các chi phí cho công tác chuNn b th c hi n d án khác có liên quan thì chi phí này cũng ư c ghi trong k ho ch chuNn b th c hi n d án. Ch ư c ghi vào k ho ch chuNn b th c hi n cho nh ng d án ã có Quy t nh u tư. 4.4- K ho ch th c hi n d án: V n th c hi n d án là v n th c hi n xây d ng và l p t, mua s m thi t b , ào t o, chi phí chuy n giao công ngh chi phí nghi m thu bàn giao, chi phí ch y th có t i theo quy ph m v.v... có liên quan n vi c ưa d án vào khai thác, s d ng. - Các chương trình u tư l n có nhi u d án nh , thì d án kh i công trong kỳ k ho ch ph i có thi t k và d toán ư c duy t. - D án u tư l n, có phân o n xây d ng thì h ng m c ghi vào k ho ch kh i công ph i có thi t k và d toán ư c duy t.
 5. - M t d án không ư c phép v a ghi k ho ch chuNn b u tư, chuNn b th c hi n d án và th c hi n d án. Trong trư ng h p ang trong giai o n th c hi n d án, m t h ng m c nào ó c a d án c n ph i i u ch nh thi t k k thu t làm thay i t ng d toán không ph i d ng l i làm công tác chuNn b th c hi n d án, mà ư c làm ng th i công trình thi công không b gián o n. Riêng i v i nh ng d án v a và nh (thu c nhóm C có v n u tư dư i 500 tri u ng), n u giai o n chuNn b th c hi n d án có th hoàn thành nhanh thì k t h p c 2 giai o n và ghi k ho ch th c hi n d án. 5- Trình t xây d ng và t ng h p k ho ch. 5.1- Giai o n hư ng d n, xây d ng k ho ch B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các b , ngành liên quan xác nh và t ng h p ngu n thông tin, thông báo cho các b , m t s t ng công ty l n, các a phương vào tháng 6 hàng năm chuNn b cho vi c xây d ng k ho ch năm sau: - D báo kh năng ngu n v n u tư b ng ngu n ngân sách t p trung và các ngu n khác c a kỳ k ho ch. - Hư ng d n u tư t p trung vào các chương trình, d án, vùng tr ng i m, các lĩnh v c ưu tiên. - Thông tin v nh ng chương trình, d án c n Ny m nh chuNn b các i u ki n, th t c u tư xây d ng. - Nh ng cơ ch , chính sách d ki n s ư c áp d ng trong kỳ k ho ch. 5.2- Giai o n các b , a phương, doanh nghi p xây d ng và báo cáo k ho ch. - Căn c ti n th c hi n d án và các m c tiêu ưu tiên ã hư ng d n, các b , a phương, doanh nghi p ph i h p v i các cơ quan liên quan xác nh c th danh m c và v n u tư các d án, s p x p theo th t ưu tiên. - Trên cơ s ăng ký k ho ch d u tư c a DNNN, DN ngoài qu c doanh, các t ch c chính tr xã h i khác..., tính toán, xác nh các ngu n v n u tư (n i dung các ngu n v n theo hư ng d n t i i m 1.2), trong ó làm rõ v n trong nư c c n thi t cho các d án có v n ODA, báo cáo k ho ch u tư cùng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a b , t ng công ty 91, a phương, trình Th tư ng Chính ph ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p chung vào tháng 8 hàng năm. - Ki n ngh các cơ ch chính sách c n thi t b o m cho vi c th c hi n k ho ch u tư. 5.3- Giai o n t ng h p, cân i và báo cáo k ho ch u tư c a c nư c. B K ho ch và u tư nghiên c u xu t các m c tiêu chi n lư c, các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i vùng, ngành và lãnh th , trong ó có nh ng m c tiêu chương trình u tư công c ng, t ng m c và cơ c u v n u tư c a toàn b n n kinh t qu c dân, t ng m c v n u tư và danh m c chương trình, d án u tư ưu tiên
 6. thu c ngân sách Nhà nư c, i tư ng u tư b ng v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c, trình Th tư ng Chính ph vào tháng 9 năm trư c năm k ho ch. Căn c vào các chương trình, d án u tư c a các b , t ng công ty 91 và a phương, B K ho ch và u tư d ki n phân b v n u tư t p trung thu c NSNN và v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c cho các b , t ng công ty 91, a phương trình Chính ph vào tháng 11. 5.4- Giao k ho ch u tư Th tư ng Chính ph giao cho các b , các T ng công ty 91 các t nh, thành ph các ch tiêu: - T ng m c v n u tư t p trung c a ngân sách Nhà nư c, chia ra v n trong nư c, v n ngoài nư c, trong ó: + V n th c hi n d án. + Cơ c u v n u tư theo m t s ngành, m c tiêu quan tr ng + Danh m c và v n u tư các công trình, d án thu c nhóm A, trong ó xây l p, thi t b. Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư giao các ch tiêu: - V n i u tra, kh o sát, l p quy ho ch và danh m c các d án quan tr ng có m c d toán t m t t ng tr lên. - V n chuNn b u tư và danh m c các d án nhóm A, B. - V n chuNn b th c hi n d án và danh m c nhóm A, B. - Danh m c và v n th c hi n d án các d án thu c nhóm B, trong ó xây l p, thi t b. - Năng l c m i huy ng trong m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng. - Hư ng d n v n KHCB tái u tư c a các b , T ng Công ty 91 (theo ngành) và c a các t nh, thành ph . - T ng m c v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c, danh m c các d án vay v n, m c v n ư c vay c a m t s d án quan tr ng (A, B). Căn c t ng m c, cơ c u v n th c hi n d án do Th tư ng Chính ph giao ch tiêu, B K ho ch và u tư giao theo u quy n và hư ng d n, các b , a phương doanh nghi p ch ng b trí c th s v n còn l i c a nhóm C và ăng ký v i B K ho ch và u tư và B Tài chính trong quí I hàng năm.
 7. V n vay u tư t ngu n v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c cho t ng chương trình, d án c th th c hi n theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư và theo h p ng vay v n ã ký gi a ch u tư v i cơ quan cho vay v n. 6- Ki m tra, theo dõi th c hi n k ho ch u tư - Các ch u tư th c hi n y ch báo cáo th ng kê v "th c hi n v n u tư xây d ng" do T ng c c Th ng kê ban hành. - Các b , ngành, T ng công ty 91, a phương nh kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và h ng năm l p báo cáo t ng h p và chi ti t v tình hình th c hi n các d án u tư g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Văn phòng Chính ph và T ng c c Th ng kê. (Riêng các ch d án công trình nhóm A còn ph i báo cáo nhanh hàng tháng và giao ban XDCB v i B K ho ch và u tư). - Trong quá trình th c hi n các chương trình, d án u tư, B K ho ch và u tư, B Tài chính và cơ quan liên quan t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t v tình hình th c hi n k ho ch các chương trình, d án u tư xây d ng; có th yêu c u các b , T ng Công ty và các t nh, thành ph b trí l i ho c i u ch nh các d án nhóm C cho phù h p v i quy nh và t p trung u tư xây d ng. B , T NG C C, T NG CTY, T NH, THÀNH PH ......... CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU ơn v tính: Tri u ng Năm 199... D Ghi ki n chú K ho ch Ư c th c hi n - Chương trình 327 - Chương trình 773 - Chương trình Gi i quy t vi c làm - Chương trình Giáo d c - Chương trình Y t - Chương trình Văn hoá - Chương trình Dân s và KHH gia ình - Chương trình Công ngh Thông tin - Chương trình Ph sóng phát
 8. thanh - Chương trình Ph sóng truy n hình - Chương trình Chăm sóc và b o v bà m & tr em - Chương trình Ch ng ma tuý - Chương trình Ch ng m i dâm - Chương trình Ch ng AIDS - H tr dân t c khó khăn ............. T NH, THÀNH PH ......... U TƯ PHÁT TRI N V N NGÂN SÁCH ơn v tính: Tri u ng Năm 199... D ki n Ghi chú K ho ch Ư c th c hi n I- u tư tr c ti p c a a phương A- Ngu n v n Ngân sách t p trung 1. V n trong nư c 2. V n nư c ngoài Cơ c u: - Công nghi p - Nông nghi p - Thu l i - Giao thông -Yt - Giáo d c - Công c ng
 9. - C p nư c ............. B- Ngu n v n l i cho a phương - V n KHCB - T c p quy n s d ng t - T bán nhà s h u NN - T x s ki n thi t - T thu SD t NN (tr ng lúa) C- Các ngu n v n huy ng khác II- V n u tư qua các B , Ngành - B Giao thông v n t i - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Công nghi p - - B T NG C C, T NG CÔNG TY, T NH THÀNH PH DANH M C CÁC D ÁN U TƯ, KH O SÁT, L P QUY HO CH, CHU N BN U TƯ, CHU N BN TH C HI N D ÁN ơn v tính: Tri u ng a Năng Th i D toán ã th c Ghi i m l c gian chi phí c n hi n n chú xây thi t th c thi t k 31/12/199... d ng k hi n hoàn thành I. i u tra, kh o sát, l p quy ho ch - -
 10. II. ChuNn b u tư - - III. ChuNn b th c hi n d án - - B , T NG CTY, T NH, THÀNH PH ........... V N U TƯ XÂY D NG ơn v tính: Tri u ng Ngu n Ư c th c hi n K ho ch Ghi chú năm 199.. năm 199... T ng s Trong ó: 1. V n u tư thu c NSNN 2. V n s nghi p có tính ch t xây d ng 3. V n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c 4. V n vay Ngân hàng Thương m i 5. V n huy ng c a các DNNN - T kh u hao cơ b n - L i t c sau thu - Bán trái phi u, c phi u - Vay trong và ngoài nư c - Các ngu n khác 6. V n c a dân và các doanh nghi p khác 7. V n u tư tr c ti p nư c ngoài Trong ó: - Ph n óng góp c a VN - V n nư c ngoài
 11. Qu c Sam ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản