Thông tư số 08-TBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Thông tư số 08-TBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 08-TBXH về việc quy định lại một số khoản chi cho thương binh, gia đình liệt sĩ và đền bù giá một số mặt hàng bán thêm cho thương binh, bệnh binh do do Bộ Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 08-TBXH

  1. B THƯƠNG BINH VÀ XÃ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-TBXH Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 1982 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 8-TBXH NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1982 HƯ NG D N VI C QUY NNH L I M T S KHO N CHI CHO THƯƠNG BINH, B NH BINH, GIA ÌNH LI T SĨ VÀ VI C BÙ GIÁ M T S M T HÀNG BÁN THÊM CHO THƯƠNG BINH, B NH BINH áp ng m t ph n nh ng nhu c u thi t y u cho thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ phù h p v i tình hình giá c hi n nay, sau khi trao i th ng nh t v i B N i thương và B Tài chính, B Thương binh và xã h i hư ng d n vi c nh l i m t s kho n chi cho thương binh, b nh binh, gia ình li t sĩ và vi c bù giá m t s m t hàng bán thêm cho thương binh, b nh binh như sau: I. T M TH I NNH L I M T S KHO N CHO THƯƠNG BINH, B NH BINH, GIA ÌNH LI T SĨ 1. M c chi cho l báo t li t sĩ là m t trăm năm mươi ng (150 ng). 2. M c ti n ăn trong các ngày l , t t cho thương binh, b nh binh, ngư i có công v i cách m ng, b , m , con li t sĩ ang các khu i u dư ng thương binh, các nhà nuôi dư ng b m , con li t sĩ là b y ng (7 ng) m t ngày m t ngư i (thương binh, b nh binh ư c 7 ngày m t năm; ngư i có công v i cách m ng, b , m , con li t sĩ ư c 5 ngày m t năm). 3. M c ti n ăn i v i thương binh hư ng tr c p thương t t v gia ình trong th i gian l p chân tay gi , d ng c ch nh hình các Trung tâm ph c h i ch c năng là năm ng (5 ng) m t ngày m t ngư i. Ti n b i dư ng cho m i thương binh trong l n u t p s d ng chân tay gi , d ng c ch nh hình các Trung tâm ph c h i ch c năng là năm ng (5 ng) m t ngày m t ngư i. 4. Tr c p i v i thương binh gái tr i i u dư ng thương binh khi sinh , m t s a, sNy thai, n o thai áp d ng như ch i v i n công nhân, viên ch c Nhà nư c quy nh t i thông tư s 16 TT/TC ngày 27-6-1981 c a T ng công oàn, c th là: - Ti n tr c p b i dư ng khi là tám mươi ng (80 mư i ng). - Ti n tr c p s m tã lót là b y mươi ng (70 ng). N u sinh ôi, sinh ba thì ư c hư ng tr c p b i dư ng và s m tã lót g p ôi, g p ba.
  2. - Ti n tr c p m t s a sáu mươi ng (60 ng) m t tháng cho n khi con 10 tháng (Căn c vào gi y khai sinh và gi y ch ng nh n m t s a c a cơ quan y t tính th i gian tr c p cho n khi con 10 tháng; không căn c vào th i gian c p bán và nh lư ng s a bán c a m u d ch qu c doanh). - Ti n tr c p b i dư ng khi sNy thai, n o thai là hai mươi ng (20 ng). 5. Thương binh, b nh binh, ngư i có công v i cách m ng, b , m , con li t sĩ các khu i u dư ng thương binh, các nhà nuôi dư ng b , m , con li t sĩ ư c c p ti n tàu xe khi i ngh phép, i v thăm quê; thương binh, b nh binh i khám b nh, ch a b nh, i làm chân tay gi , d ng c ch nh hình ư c c p ti n tàu xe và ti n tr c p i ư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. II. BÙ GIÁ M T S M T HÀNG BÁN THÊM CHO THƯƠNG BINH, B NH BINH Do i u ki n và kh năng kinh t hi n nay, B t m th i quy nh l i vi c bán thêm m t s m t hàng cho thương binh, b nh binh như sau: 1. Thương binh b c t chân, tay, b thương s não ư c mua len ho c s i t ng h p thay len an b c m n c t, an mũ b t u theo nh lư ng: 75 gam cho thương binh s não ho c c t chân trên g i; 50 gam cho thương binh c t chân dư i g i; 25 gam cho thương binh c t tay ho c c t chân sát m t cá. Th i h n dùng là năm năm (5 năm); giá mua là giá l thương nghi p, thương binh ư c Nhà nư c bù ph n chênh l ch gi a giá cung c p cũ và giá l ph i mua. 2. Thương binh, b nh binh n ng khu i u dư ng thương binh ư c mua theo niên h n: a) M i năm m t qu n lót và m t áo lót. b) Năm năm (5 năm) m t áo m (áo bông, áo tr n th ho c áo s i). c) B y năm (7 năm) m t chăn (chăn bông ho c chăn chiên n i). Thương binh, b nh binh mua theo giá l thương nghi p và ư c Nhà nư c bù ph n chênh l ch gi a giá cung c p cũ và giá l ph i mua. 3. Thương binh, b nh binh n ng khu i u dư ng thương binh ư c c p theo niên h n: a) Thương binh s não ho c c t chân, tay ư c c p mũ b t u ho c b c m m c t dùng trong năm năm (5 năm). b) Thương binh b li t chân ho c tay ư c c p m t ôi bít t t chân ho c tay dùng trong 3 năm (3 năm). c) Thương binh b thương ng c, b nh binh b lao ph i, hen xuy n, m d dày, gan, tim, th n mãn tính ho c già y u ư c c p áo m (áo bông, áo tr n th , ho c áo s i) dùng trong năm năm (5 năm).
  3. d) Thương binh h ng m t ư c c p kính râm lo i trung bình, th i h n dùng t ba năm (3 năm) tr lên. N u kính hư h ng thì ư c s a ch a ho c c p kính khác. N u m t kính không có có lý do xác áng thì sau khi h t th i h n ba năm (3 năm) m i ư c c p kính khác. Nh ng thương binh, b nh binh ã ư c c p mũ b t u, b c m m c t và áo m thì không mua các m t hàng này n a. Nh ng m t hàng nói i m 3 do khu i u dư ng thương binh d trù và mua theo giá l thương nghi p. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Các kho n chi nói ph n I ư c áp d ng t ngày ban hành thông tư này. 2. Niên h n các m t hàng nói ph n II ư c b t u tính t l n bán ho c c p cu i cùng trư c ây; riêng qu n áo lót thì năm 1982 ư c mua c b . Nh ng m t hàng v i s i mi n phi u (áo bông, áo tr n th , chăn bông) có quy nh th i gian s d ng nhưng cũng căn c th c t khi nào rách m i bán ho c c p. Hàng năm, Ty, S thương binh và xã h i căn c s thương binh, b nh binh có tiêu chuNn và n niên h n ư c mua ho c ư c c p các m t hàng nói trên, l p d trù g i v B (V k ho ch - tài v ) ng th i l p d trù các m t hàng g i Ty, S thương nghi p thương nghi p có k ho ch chuNn b hàng bán cho thương binh, b nh binh. V kho n ti n bù giá và phương th c bù giá, B s hư ng d n sau khi có bi u giá th ng nh t c a U ban V t giá Nhà nư c. Nguy n Ki n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản