Thông tư số 09/2004/TT-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
109
lượt xem
9
download

Thông tư số 09/2004/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2004/TT-BNV về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ_CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2004/TT-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do-H nh phúc S :09/2004/TT- Hà N i,ngày 9 tháng 02 năm 2004 BNV THÔNG TƯ C A B N I V S 09 /2004/TT-BNV NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 117/2003/N - CP NGÀY 10/10/2003 C A CHÍNH PH V TUY N D NG, S D NG VÀ QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C Thi hành Ngh nh s 117/2003/N - CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c (sau ây g i t t là Ngh nh s 117/2003/N -CP), B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi và i tư ng Ngh nh s 117/2003/N -CP quy nh vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c, l c lư ng vũ trang, ã quy nh công ch c là công dân Vi t nam, ư c tuy n d ng vào biên ch , b nhi m vào m t ng ch công ch c ho c ư c giao gi m t công v thư ng xuyên, hư ng lương t ngân sách, làm vi c trong các cơ quan nhà nư c sau: 1.1. Các t ch c thu c Văn phòng Qu c h i th c hi n ch c năng, nhi m v giúp vi c Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i, các Ban c a U ban Thư ng v Qu c h i (tr các ơn v s nghi p tr c thu c); 1.2. Các t ch c giúp Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c trong vi c ph c v Ch t ch nư c th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t; 1.3. Các t ch c giúp B trư ng, ngư i ng d u cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c;
 2. 1.4. Các t ch c giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; 1.5. Các t ch c giúp Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân các c p th c hi n ch c năng, nhi m v theo quy nh c a Hi n pháp và pháp lu t (tr các ơn v s nghi p tr c thu c); 1.6. Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài. 2. Phân lo i công ch c 2.1. Công ch c ư c phân lo i theo trình ào t o, theo ng ch và theo v trí công tác quy nh t i i u 4 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP. 2.2. Công ch c lo i A là nh ng ngư i ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình ào t o chuyên môn giáo d c i h c và sau i h c bao g m: cao ng, i h c, th c sĩ, ti n sĩ. 2.3. Công ch c có trình cao ng ã ư c b nhi m vào ng ch cán s ho c tương ương n u cơ quan có v trí công tác, i u ki n và tiêu chuNn thì ư c xem xét c d thi nâng ng ch theo quy nh hi n hành. II. TUY N D NG CÔNG CH C 1. M t s hư ng d n chung v nguyên t c tuy n d ng 1.1. Tuy n d ng công ch c ph i căn c vào nhu c u công vi c, có v trí công tác và theo ch tiêu biên ch ư c giao. 1.2. Vi c tuy n d ng công ch c vào làm vi c trong các cơ quan nhà nư c nói t i i m 1 ph n I c a Thông tư này ph i thông qua thi tuy n. Vi c xét tuy n ch th c hi n i v i các trư ng h p quy nh t i i m 2 i u 6 Ngh nh s 117/2003/N -CP. 1.3. Công ch c d b hoàn thành nhi m v ư c tuy n d ng vào công ch c theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 115/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch công ch c d b và các văn b n hư ng d n th c hi n. 1.4. Nh ng ngư i ang là cán b , công ch c quy nh t i i m a, i m g kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c và nh ng ngư i ang là cán b qu n lý, lãnh o ơn v s nghi p c a Nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c khi chuy n v các cơ quan nhà nư c không th c hi n theo các quy nh v tuy n d ng mà th c hi n theo các quy nh v i u ng, luân chuy n hi n hành c a ng và Nhà nư c.
 3. 2. i u ki n tuy n d ng 2.1. Ngư i mu n ư c tuy n d ng vào công ch c ph i có các i u ki n ăng ký d tuy n quy nh t i i u 5 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP. 2.2. Ngư i ư c tuy n d ng vào công ch c ph i là ngư i mang qu c t ch Vi t Nam và có a ch thư ng trú trên lãnh th Vi t Nam. 2.3. H sơ d tuy n bao g m: 2.3.1. B n sơ y u lý l ch theo m u quy nh, có xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan, t ch c nơi ngư i ó ang công tác, h c t p; 2.3.2. B n sao gi y khai sinh; 2.3.3. Có b n sao ư c công ch ng ho c ch ng nh n c a cơ quan có thNm quy n các văn b ng, ch ng ch và b n k t qu h c t p phù h p v i yêu c u c a ng ch d tuy n. Khi trúng tuy n, ph i xu t trình b n chính ki m tra; 2.3.4. Gi y ch ng nh n s c kh e do cơ quan y t có thNm quy n c p qu n, huy n tr lên c p. Gi y ch ng nh n s c kh e có giá tr trong th i h n 6 tháng tính n ngày n p h sơ d tuy n. 2.4. Trong quá trình t ch c tuy n d ng, cơ quan có thNm quy n tuy n d ng có th b sung thêm m t s i u ki n d tuy n khác, các i u ki n b sung này ph i căn c vào tính ch t và c i m chuyên môn nghi p v c a ng ch c n tuy n quy nh cho phù h p. 2.5. Ngư i d tuy n vào công ch c quy nh t i i m b và i m c kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 04 năm 2003 n u trúng tuy n ph i th c hi n ch công ch c d b quy nh t i kho n 2 i u 5 Ngh nh s 117/2003/N -CP. N u hoàn thành nhi m v trong th i gian th c hi n ch công ch c d b m i ư c xem xét b nhi m vào ng ch công ch c. 2.6. Nh ng trư ng h p tuy n d ng vào công ch c không qua ch công ch c d b ch áp d ng i v i các trư ng h p sau: 2.6.1. Nh ng ngư i là cán b , công ch c t trư c ngày 01 tháng 7 năm 2003 ang làm vi c các ơn v s nghi p c a Nhà nư c quy nh t i Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph ; 2.6.2. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào cán b , công ch c sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 làm vi c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c quy nh t i Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph ã có th i gian làm vi c liên t c t 3 năm tr lên ( 36 tháng);
 4. 2.6.3. Nh ng ngư i ang làm công tác qu n lý, lãnh o t c p phòng tr lên trong các doanh nghi p c a Nhà nư c ã có th i gian làm vi c liên t c t 3 năm tr lên ( 36 tháng); 2.6.4. Nh ng ngư i là cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n ã có th i gian làm vi c liên t c t 3 năm tr lên ( 36 tháng); 2.6.5. Nh ng ngư i là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân ã có th i gian công tác trong l c lư ng vũ trang t 3 năm tr lên ( 36 tháng) 3. Thông báo tuy n d ng 3.1. Thông báo tuy n d ng ph i ư c ăng t i trên m t trong các phương ti n thông tin i chúng sau: báo vi t, báo nói, báo hình ng th i ph i ư c niêm y t công khai t i a i m ti p nh n h sơ. 3.2. N i dung thông báo tuy n d ng g m: i u ki n và tiêu chuNn ăng ký d tuy n, s lư ng c n tuy n, n i dung h sơ ăng ký d tuy n, th i gian ăng ký d tuy n và a i m n p h sơ, s i n tho i liên h , n i dung thi, th i gian d thi, a i m thi, l phí thi. Th i gian n p h sơ ăng ký d tuy n ph i sau th i gian thông báo ít nh t là 15 ngày. Th i gian thi ph i sau th i gian n p h sơ ăng ký d tuy n ít nh t là 15 ngày. 4. T ch c sơ tuy n i v i trư ng h p s ngư i ăng ký d tuy n t 100 ngư i tr lên và nhi u hơn 2 l n ch tiêu ư c tuy n thì căn c vào tình hình c th , H i ng tuy n d ng quy t nh t ch c sơ tuy n ch n ra s ngư i tiêu chuNn và i u ki n d thi tuy n. S ngư i d thi tuy n ph i nhi u hơn ch tiêu ư c tuy n ít nh t 2 l n. 5. Hình th c thi ti p Trư ng h p nhi u ngư i d thi có t ng s i m b ng nhau ch tiêu cu i cùng ư c tuy n thì H i ng thi tuy n xem xét ch n ngư i trúng tuy n theo trình t sau: 5.1. N u H i ng thi tuy n không có i u ki n t ch c thi ti p thì ngư i có i m môn thi hành chính Nhà nư c cao hơn s ư c ch n là ngư i trúng tuy n; 5.2. N u H i ng thi tuy n t ch c thi ti p thì môn thi ti p ch n ngư i trúng tuy n là môn hành chính. N u i m môn thi ti p b ng nhau thì H i ng thi tuy n s ch n ngư i có trình ào t o cao hơn là ngư i trúng tuy n. N u ngư i d tuy n có trình ào t o như nhau thì ngư i nào có k t qu h c t p cao hơn và t t nghi p
 5. ngành chuyên môn nghi p v phù h p v i ng ch d tuy n hơn s là ngư i trúng tuy n. 6. T p s 6.1. T p s là ngư i m i ư c tuy n d ng làm quen v i môi trư ng công tác, t p làm nh ng công vi c c a ng ch công ch c s ư c b nhi m. 6.2. N i dung t p s g m: 6.2.1. N m v ng và th c hi n nghĩa v c a cán b , công ch c theo Pháp l nh Cán b , công ch c; 6.2.2. Hi u bi t v cơ c u t ch c, ch c năng nhi m v c a cơ quan, ơn v ang công tác; 6.2.3. N m v ng n i quy, quy ch làm vi c c a cơ quan, ơn v và ch c trách, nhi m v c a ng ch s ư c b nhi m; 6.2.4. Trau d i ki n th c và các k năng hành chính theo yêu c u v trình , hi u bi t c a ng ch s ư c b nhi m; 6.2.5. N m v ng các ch chính sách và các quy nh liên quan n công vi c c a v trí ang công tác; 6.2.6. Gi i quy t và th c hi n các công vi c c a ng ch công ch c s ư c b nhi m; 6.2.8. So n th o văn b n hành chính và s d ng máy tính thành th o. 6.3. Th i gian t p s th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 16 Ngh nh s 117/2003/N -CP. 6.4. Nh ng trư ng h p ư c i u ng v làm vi c t i các cơ quan nhà nư c, l c lư ng vũ trang quy nh t i i u 2 Ngh nh s 117/2003/N -CP thì không ph i th c hi n ch t p s , bao g m: 6.4.1. Nh ng ngư i gi các ch c danh: Ch t ch H i ng qu n tr , U viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng công tác t i các doanh nghi p nhà nư c; 6.4.2. Nh ng ngư i trư c khi là cán b , công ch c quy nh t i i m a, i m , i m g kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c ã là cán b , công ch c quy nh t i i m b, i m c kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c; 6.4.3. Nh ng ngư i ã ư c tuy n d ng vào cán b , công ch c quy nh t i i m d kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c trư c ngày 01 tháng 7 năm 2003;
 6. 6.4.4. Nh ng ngư i ã ư c tuy n d ng vào cán b , công ch c quy nh t i i m d kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c sau ngày 01 tháng 7 năm 2003 ã có th i gian thâm niên t 3 năm (36 tháng) tr lên; 6.4.5. Cán b , công ch c quy nh t i i m h kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c ã có th i gian công tác t 3 năm (36 tháng) tr lên. 6.5. H t th i gian t p s , ngư i t p s ph i vi t báo cáo t ánh giá k t qu t p s c a mình theo các n i dung: phNm ch t o c; ý th c ch p hành ch trương, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; ý th c ch p hành k lu t, n i quy, quy ch c a cơ quan; k t qu làm vi c và h c t p trong th i gian t p s g i cơ quan s d ng công ch c. 6.6. Ngư i hư ng d n t p s nh n xét và ánh giá k t qu công tác c a ngư i t p s b ng văn b n g i ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c theo các n i dung: PhNm ch t o c; ý th c k lu t; k t qu làm vi c và h c t p trong th i gian t p s . 6.7. Ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c ánh giá phNm ch t o c và k t qu công vi c c a ngư i t p s , n u ngư i t p s t yêu c u thì ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c ra quy t nh b nhi m vào ng ch công ch c. 7. Ch , chính sách i v i ngư i t p s 7.1. K t ngày 01 tháng 7 năm 2003, nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào công ch c khi th c hi n ch t p s ư c hư ng ch , chính sách như quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 18 Ngh nh s 117/2003/N -CP và các kho n ph c p (n u có) theo quy nh c a Nhà nư c. 7.2. Nh ng ngư i ang trong th i gian t p s theo Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph , n u ã có b ng Th c sĩ phù h p v i chuyên môn c a ng ch d tuy n thì ư c i u ch nh cho hư ng 85% b c 2 c a ng ch tuy n d ng; n u ã có b ng Ti n sĩ sĩ phù h p v i chuyên môn c a ng ch d tuy n thì ư c i u ch nh cho hư ng 85% b c 3 c a ng ch tuy n d ng. Th i gian hư ng ch ư c tính t ngày 01 tháng 7 năm 2003 cho n khi h t th i gian t p s quy nh, không th c hi n i v i th i gian t p s trư c ngày 01 tháng 7 năm 2003. 8. B nhi m vào ng ch công ch c Cơ quan có thNm quy n căn c k t qu ánh giá t p s , xem xét và quy t nh ng ch b nhi m vào công ch c. Ngư i ư c b nhi m vào ng ch công ch c ph i tiêu chuNn quy nh c a ng ch và ph i có v trí công tác phù h p v i ng ch ư c b nhi m. 9. Báo cáo k t qu tuy n d ng
 7. Ch m nh t là 30 ngày k t ngày công b k t qu tuy n d ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p báo v k t qu tuy n d ng, danh sách ngư i ư c tuy n d ng g i v B N i v theo dõi chung (theo M u s 01 kèm theo Thông tư này). III. S D NG CÔNG CH C 1. Phân công công tác Căn c vào nhu c u công tác và phNm ch t, trình , năng l c c a công ch c, ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c b trí, phân công công tác phù h p cho công ch c. 2. Chuy n ng ch 2.1. Vi c chuy n công ch c t ng ch này sang ng ch khác ph i th c hi n theo nguyên t c quy nh t i i u 22 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP. 2.2. Cơ quan s d ng công ch c căn c vào v trí công tác, cơ c u ng ch công ch c và trình ào t o b i dư ng c a công ch c thành l p H i ng ki m tra sát h ch trình , năng l c c a công ch c ho c làm văn b n ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c xem xét th c hi n vi c chuy n ng ch cho công ch c theo phân c p thNm quy n. 2.3. Trư ng h p H i ng ki m tra sát h ch k t lu n công ch c không áp ng tiêu chuNn nghi p v c a ng ch m i thì cơ quan s d ng công ch c b trí và phân công công tác l i cho công ch c vào v trí khác phù h p. 3. Nâng ng ch và nâng b c lương 3.1. Nâng ng ch công ch c ư c th c hi n thông qua kỳ thi. 3.2. Nâng lương cho công ch c ư c th c hi n thông qua nâng b c lương theo thâm niên và nâng b c lương trư c th i h n. 3.3. Ch th c hi n nâng ng ch không qua thi và nâng b c lương trư c th i h n iv i công ch c có thành tích xu t s c trong khi thi hành nhi m v , công v . 3.4. Nguyên t c, i u ki n, tiêu chuNn và quy trình th c hi n vi c nâng ng ch không qua thi và nâng b c lương trư c th i h n s ư c quy nh và hư ng d n t i m t Thông tư khác c a B N i v .
 8. 4. C công ch c d thi nâng ng ch 4.1. Công ch c d thi nâng ng ch ph i ư c H i ng sơ tuy n c a cơ quan nh t trí ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c c d thi. Công ch c không ư c H i ng sơ tuy n ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c c d thi nâng ng ch thì không ư c tham gia kỳ thi nâng ng ch. 4.2. H i ng sơ tuy n khi xét ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c c công ch c d thi nâng ng ch ph i căn c vào: 4.2.1. Cơ c u và nhu c u ng ch công ch c c a cơ quan, ơn v ho c vào v trí công tác c a công ch c; 4.2.2. PhNm ch t o c, trình năng l c và kh năng phát tri n c a công ch c so v i tiêu chuNn nghi p v chuyên môn c a ng ch ăng ký d thi; 4.2.3. i u ki n và tiêu chuNn quy nh c a ng ch d thi. 4.3. Cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trong vi c c công ch c d thi nâng ng ch. 5. Tiêu chu n và i u ki n d thi nâng ng ch Công ch c ư c c d thi nâng ng ch ph i có các i u ki n và tiêu chuNn sau: 5.1. Công ch c ư c c d thi nâng ng ch là ngư i ã ư c b nhi m ho c x p vào ng ch công ch c chuyên ngành còn ng ch cao hơn li n k , có nhu c u và v trí công tác. i v i công ch c các ng ch nhân viên khi có tiêu chuNn, i u ki n và v trí công tác thì có th ư c tham gia d thi vào ng ch chuyên viên, cán s ho c tương ương; 5.2. ư c ánh giá hoàn thành t t nhi m v , có phNm ch t o c t t, nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c và c a cơ quan, ơn v trong th i gian 3 năm liên t c g n nh t; 5.3. Không trong th i gian b thi hành k lu t t khi n trách tr lên; 5.4. t tiêu chuNn nghi p v c a ng ch công ch c d thi do Nhà nư c ban hành; 5.5. th i gian t i thi u ng ch công ch c ang gi theo quy nh (không k th i gian t p s và th i gian th c hi n ch công ch c d b ); 5.6. t h s lương quy nh ng ch ang gi ; 5.7. Ph i có các văn b ng, ch ng ch theo yêu c u c a ng ch d thi .
 9. 6. V k ho ch và ch tiêu thi 6.1. Hàng năm, vào th i i m ngày 31 tháng 12 các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là B , t nh) xây d ng k ho ch, ch tiêu c công ch c d thi nâng ng ch và làm văn b n g i v B N i v th ng nh t k ho ch và ch tiêu d thi nâng ng ch công ch c i v i t ng ng ch công ch c t ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên. 6.2. Sau khi B N i v th ng nh t k ho ch và ch tiêu d thi nâng ng ch công ch c i v i t ng ng ch công ch c t ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên, các B , t nh t ch c sơ tuy n c công ch c d thi theo quy nh g i B ư c phân công qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành t ch c kỳ thi nâng ng ch. 6.3. Các B , t nh hư ng d n các cơ quan tr c thu c ăng ký ch tiêu d thi nâng ng ch i v i t ng ng ch công ch c t ng ch chuyên viên và tương ương tr xu ng. Sau khi xem xét và phê duy t, B , t nh thông báo ch tiêu d thi cho các cơ quan tr c thu c t ch c sơ tuy n c công ch c d thi ng th i xây d ng k ho ch t ch c kỳ thi nâng ng ch theo thNm quy n. 7. T ch c thi Căn c vào k ho ch và ch tiêu d thi nâng ng ch công ch c i v i t ng ng ch công ch c, các B , t nh tri n khai vi c thi nâng ng ch như sau: 7.1. i v i các ng ch công ch c chuyên ngành tương ương ng ch chuyên viên, cán s tr xu ng: 7.1.1. Căn c vào nhu c u và v trí công tác, cơ c u ng ch công ch c, các B , t nh xác nh và thông báo ch tiêu d thi v các cơ quan, t ch c tr c thu c t ch c sơ tuy n c công ch c d thi theo quy nh; 7.1.2. Căn c vào danh sách công ch c ư c c d thi nâng ng ch do các cơ quan, t ch c tr c thu c ngh , các B , t nh l p k ho ch t ch c kỳ thi nâng ng ch; 7.1.3. Ngư i ng u cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c thành l p H i ng thi nâng ng ch theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP; 7.1.4. H i ng thi nâng ng ch t ch c thNm nh h sơ, lên danh sách công ch c i u ki n d thi và t ch c kỳ thi nâng ng ch theo quy nh; 7.1.5. Căn c vào k t qu kỳ thi nâng ng ch do H i ng thi nâng ng ch báo cáo, ngư i ng u B , t nh ra quy t nh công nh n k t qu kỳ thi và có văn b n g i B ư c phân công qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành ngh c p gi y ch ng nh n ng ch cho công ch c t k t qu kỳ thi.
 10. 7.2. i v i các ng ch công ch c chuyên ngành tương ương ng ch chuyên viên chính do cơ quan có thNm quy n qu n lý các ng ch công ch c chuyên ngành t ch c thi: 7.2.1. Căn c vào k ho ch và ch tiêu d thi ã ư c thông báo, các B , t nh phân b ch tiêu d thi cho các cơ quan, t ch c tr c thu c. Các cơ quan, t ch c tr c thu c làm văn b n c công ch c d thi g i v B , t nh. Căn c vào văn b n và danh sách ngh , B , t nh thành l p H i ng sơ tuy n c công ch c d thi; 7.2.2. Căn c vào danh sách công ch c ư c H i ng sơ tuy n ngh , các B , t nh làm văn b n (có danh sách và h sơ d thi kèm theo) g i v B ư c giao thNm quy n qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành tham d kỳ thi; 7.2.3. Các B ư c giao thNm quy n qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành xây d ng án thi nâng ng ch và g i v B N i v th ng nh t ý ki n trư c khi th c hi n. án g i v B N i v g m: - Cơ c u ng ch công ch c hi n t i thu c ngành chuyên môn t ng cơ quan, t ch c do B , ngành, t nh qu n lý; - Ch tiêu d thi ã ư c thông báo; - Danh sách các B , t nh có công ch c d thi nâng ng ch; - Thành viên c a H i ng thi, Ban ch m thi (danh sách, ng ch, văn b ng và ch c danh khoa h c), Ban coi thi; - K ho ch t ch c thi. 7.2.4. Ngư i ng u cơ quan có thNm quy n qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành thành l p H i ng thi nâng ng ch theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP; 7.2.5. H i ng thi nâng ng ch t ch c ti p nh n và thNm nh h sơ d thi c a các B , t nh, lên danh sách công ch c i u ki n d thi và t ch c kỳ thi theo quy nh; 7.2.6. H i ng thi nâng ng ch t ch c ch m thi, t ng h p và báo cáo k t qu thi lên ngư i ng u cơ quan có thNm quy n qu n lý ng ch công ch c công nh n k t qu kỳ thi và c p gi y ch ng nh n ng ch cho công ch c trúng tuy n theo quy nh; 7.2.7. Căn c vào gi y ch ng nh n ng ch, ngư i ng u B , t nh ra quy t nh b nhi m ng ch và x p lương cho công ch c vào ng ch d thi theo quy nh. 7.3. i v i các ng ch chuyên viên cao c p và tương ương thu c thNm quy n c a B N i v và các B ư c phân công qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành: 7.3.1. Trư c khi t ch c kỳ thi nâng ng ch, các B xây d ng án thi nâng ng ch và g iv B N iv th ng nh t ý ki n trư c khi th c hi n. án g i v B N i v g m:
 11. - Các thành viên c a H i ng thi, Ban ch m thi (danh sách, ng ch, văn b ng và ch c danh khoa h c), Ban coi thi; - Ch tiêu d thi; - Danh sách các B , t nh c công ch c d thi; - K ho ch t ch c thi; 7.3.2. Căn c vào ch tiêu d thi nâng ng ch ư c thông báo, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành t ch c sơ tuy n công ch c d thi và g i h sơ d thi kèm theo công văn ngh v B ư c phân công qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành; 7.3.3. B trư ng B N i v quy t nh thành l p H i ng thi nâng ng ch theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP; 7.3.4. H i ng thi nâng ng ch t ch c ti p nh n công văn c a các cơ quan, ơn v kèm theo h sơ c a công ch c d thi t ch c thNm nh, l p danh sách công ch c i u ki n d thi và t ch c kỳ thi, t ch c ch m thi và báo cáo k t qu thi lên B trư ng B N i v công nh n k t qu kỳ thi và c p gi y ch ng nh n ng ch cho công ch c trúng tuy n theo quy nh. 7.4. B N i v th c hi n ch c năng ki m tra và giám sát vi c t ch c các kỳ thi nâng ng ch công ch c theo quy nh. 8. Môn thi, n i dung thi và phân lo i k t qu thi nâng ng ch 8.1. Kỳ thi nâng ng ch công ch c bao g m các môn thi sau: 8.1.1. Môn hành chính (là môn thi b t bu c b ng thi vi t); 8.1.2. Môn chuyên môn nghi p v ; 8.1.3. Môn tin h c; 8.1.4. Môn ngo i ng . Các môn thi chuyên môn nghi p v , tin h c và ngo i ng ư c t ch c theo các hình th c thi vi t, thi v n áp ho c thi tr c nghi m. Riêng môn thi tin h c có th t ch c thi th c hành trên máy. 8.2. Ngoài các môn thi nói i m 8.1 m c 8 Ph n II, công ch c d thi nâng ng ch cao c p còn ph i xây d ng và b o v án thu c lĩnh v c chuyên ngành công tác c a mình.
 12. 8.3. B ư c phân công qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành quy nh và hư ng d n n i dung thi v nghi p v c a ng ch công ch c chuyên ngành. B N i v hư ng d n n i dung thi v hành chính. 8.4. N i dung môn thi tin h c và thi ngo i ng ph i căn c vào yêu c u v trình ngo i ng và tin h c quy nh t i tiêu chuNn ch c danh c a ng ch công ch c d thi. 8.5. M i ph n thi ư c ch m theo thang i m 100. Ngư i trúng tuy n trong kỳ thi là ngư i ph i thi các môn thi và có s i m c a m i ph n thi t t 55 i m tr lên. N u có m t môn thi t dư i 55 i m thì không trúng tuy n kỳ thi. 8.6. H s c a các môn thi ư c tính như sau: 8.6.1. i m môn thi hành chính ư c tính theo h s 2; 8.6.2. i m môn thi nghi p v , tin h c và ngo i ng ư c tính theo h s 1. 8.7. Phân lo i k t qu thi nâng ng ch ư c quy nh như sau: - K t qu i m t 275 i m n dư i 350 i m t lo i trung bình. - K t qu i m t 350 i m n dư i 450 i m t lo i khá. - K t qu i m t 450 i m tr lên t lo i gi i. 9. Ch ng nh n ng ch và b nhi m vào ng ch công ch c sau kỳ thi nâng ng ch 9.1. Căn c vào k t qu thi, H i ng thi nâng ng ch báo cáo và ngh ngư i ng u cơ quan có thNm quy n thành l p H i ng thi xem xét quy t nh công nh n k t qu kỳ thi. 9.2. Sau khi có quy t nh công nh n k t qu kỳ thi, ch m nh t là 30 ngày, cơ quan có thNm quy n qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành c p gi y ch ng nh n ng ch cho công ch c t k t qu kỳ thi. 9.3. B N i v qu n lý th ng nh t phôi gi y ch ng nh n ng ch. 9.4. Trư ng h p các kỳ thi nâng ng ch do B , t nh t ch c thì ch m nh t là 15 ngày, các B , t nh g i công văn kèm theo quy t nh công nh n k t qu kỳ thi nâng ng ch v cơ quan có thNm quy n qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành ngh c p gi y ch ng nh n ng ch cho công ch c t k t qu kỳ thi. 9.5. Căn c vào gi y ch ng nh n ng ch, cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c ra quy t nh b nhi m ng ch và x p lương theo quy nh. 10. Báo cáo k t qu kỳ thi nâng ng ch
 13. Ch m nh t là 30 ngày k t ngày công b k t qu thi nâng ng ch, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính Ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p báo cáo v k t qu kỳ thi nâng ng ch, danh sách ngư i t k t qu kỳ thi g i v B N i v theo dõi chung (theo M u s 02 kèm theo Thông tư này). 11. Qu n lý h sơ d thi nâng ng ch Ch m nh t là 30 ngày, sau khi k t thúc kỳ thi nâng ng ch, vi c qu n lý h sơ công ch c d thi ư c th c hi n như sau: 11.1. i v i các kỳ thi nâng ng ch cán s , chuyên viên ho c tương ương do B , t nh t ch c theo thNm quy n: H i ng thi nâng ng ch giao h sơ công ch c d thi v cho V T ch c cán b ho c S N i v qu n lý; 11.2. i v i các kỳ thi nâng ng ch chuyên viên chính ho c tương ương do B ư c phân công qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành t ch c: H i ng thi nâng ng ch giao h sơ công ch c d thi v cho V T ch c cán b ho c S N i v qu n lý; 11.3. i v i các kỳ thi nâng ng ch chuyên viên cao c p ho c tương ương: H i ng thi nâng ng ch giao h sơ công ch c d thi v B N i v l p h sơ công ch c cao c p ban u và theo dõi. IV. QU N LÝ CÔNG CH C 1. Qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành Các B , cơ quan ngang B ư c Chính ph phân công qu n lý ng ch công ch c chuyên ngành quy nh t i i u 43 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP ch u trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v và quy n h n quy nh t i i u 44 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP và làm ngay nh ng vi c sau: 1.1. Ph i h p v i B N i v t ch c rà soát s a i, b sung ho c xây d ng m i ch c danh và tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c chuyên ngành th ng nh t ban hành; 1.2. Nghiên c u và khNn trương ban hành quy nh n i dung thi tuy n, thi nâng ng ch các ng ch công ch c chuyên ngành theo tiêu chuNn nghi p v c a ng ch. 2. Qu n lý công tác tuy n d ng công ch c
 14. 2.1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p H i ng tuy n d ng t ch c tuy n d ng công ch c. 2.2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c vào k t qu thi tuy n, xét tuy n quy t nh tuy n d ng và phân công công ch c v các t ch c, ơn v thu c B . 2.3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c k t qu thi tuy n, xét tuy n quy t nh tuy n d ng và phân công công ch c v các S , ban, ngành và U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. 3. B nhi m ng ch và nâng lương cho công ch c hàng năm 3.1. i v i công ch c ng ch chuyên viên cao c p và tương ương, V T ch c cán b (n u là B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ) ho c S N i v (n u là U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) l p danh sách trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh B trư ng B N i v quy t nh. 3.2. i v i công ch c ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng, V T ch c cán b (n u là B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ) ho c S N i v (n u là U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) l p danh sách trình B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 4. Qu n lý s lư ng và ch t lư ng i ngũ công ch c 4.1. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương(sau ây g i chung là B , t nh) t ch c cơ s d li u toàn b công ch c thu c quy n qu n lý theo hư ng d n th ng nh t c a B N i v . 4.2. B , t nh ch o các cơ quan, t ch c tr c thu c l p báo cáo danh sách công ch c, th ng kê s lư ng, ch t lư ng công ch c tính n th i i m ngày 31 tháng 12 năm 2003 theo M u s 03 và M u s 04 kèm Thông tư này, sau ó t ng h p g i v B N i v . 4.3. T tháng 12 năm 2004 tr i, các B , t nh th c hi n ch báo cáo th ng kê m i năm m t l n vào ngày 31 tháng 12 hàng năm theo quy nh t i i m 6 M c IV c a Thông tư này. 5. Qu n lý h sơ công ch c
 15. 5.1. Cơ quan s d ng công ch c theo thNm quy n phân c p có trách nhi m l p và qu n lý h sơ cá nhân c a công ch c, bao g m: - B n khai lý l ch g c và các b n lý l ch do công ch c t khai theo m u quy nh, gi y khai sinh; - Các văn b ng, ch ng ch ào t o b i dư ng (b n sao có công ch ng); - Các Quy t nh tuy n d ng, i u ng, b nhi m, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương; - Phi u ánh giá công ch c hàng năm; - C p nh t các h sơ khác phát sinh trong quá trình công tác, nh ng thay i trong lý l ch; - Các tài li u thNm tra, xác minh, k t lu n c a cơ quan có thNm quy n liên quan n ngu n g c xu t thân, quá trình công tác, khen thư ng, k lu t, các b n gi i trình; - Các b n ki m i m cá nhân, b n gi i trình ơn khi u n i, t cáo, b n báo cáo thành tích khen thư ng. 5.2. H sơ ban u c a công ch c ư c b nhi m vào ng ch chuyên viên cao c p và tương ương tr lên là h sơ d thi nâng ng ch ho c h sơ trình c p có thNm quy n xem xét b nhi m ng ch do B N i v qu n lý, bao g m: Tóm t t sơ y u lý l ch có nh 3cm x 4cm c a cá nhân công ch c, các b n sao văn b ng, ch ng ch các khoá ào t o, b i dư ng có ch ng nh n c a cơ quan có thNm quy n, b n sao Quy t nh nâng b c lương g n nh t, văn b n nh n xét i v i công ch c d thi trong th i gian 3 năm g n nh t c a c p qu n lý tr c ti p. 5.3. H sơ d thi nâng ng ch chuyên viên chính ho c tương ương c a công ch c sau khi k t thúc kỳ thi ư c H i ng thi nâng ng ch giao tr v cho cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c lưu gi . 6. Qu n lý ch th ng kê, báo cáo 6.1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c l p danh sách và th ng kê i ngũ công ch c thu c ph m vi ư c giao qu n lý tính n th i i m ngày 31 tháng 12 năm 2003 và báo cáo tăng gi m vào th i i m ngày 31 tháng 12 hàng năm g i v B N i v t ng h p theo các n i dung sau: 6.1.1. S lư ng, ch t lư ng và cơ c u i ngũ công ch c (theo lĩnh v c và theo ơn v tr c thu c); 6.1.2. Công tác tuy n d ng công ch c; 6.1.3- Công tác nâng ng ch công ch c;
 16. 6.1.4. Công tác khen thư ng - k lu t công ch c; 6.1.5. Công tác ánh giá công ch c hàng năm; 6.1.6. Công tác b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, mi n nhi m, t ch c công ch c lãnh o; 6.1.7. Danh sách và ng ch, b c lương cán b , công ch c. 6.2. Các bi u m u báo cáo cho t ng n i dung quy nh t i i m 6.1 m c 6 Ph n IV th c hi n th ng nh t theo quy nh và hư ng d n c a B N i v . V. T CH C TH C HI N 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi tuy n d ng công ch c theo ch tiêu biên ch t năm 2004 tr i thì th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. N u tuy n d ng công ch c d b thì th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 115/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch công ch c d b và các văn b n hư ng d n. 2. Căn c nguyên t c b nhi m vào ng ch công ch c quy nh t i kho n 1 i u 19 c a Ngh nh s 117/2003/N -CP, k t khi Thông tư này có hi u l c n h t ngày 30 tháng 6 năm 2004, các B , ngành và a phương ph i h p v i B N i v ti n hành tri n khai rà soát vi c x p ng ch ho c b nhi m ng ch công ch c theo v trí công tác, nhi m v và ch c trách ư c giao trong các ơn v tr c thu c. Nh ng trư ng h p ã x p ng ch ho c b nhi m ng ch công ch c chưa phù h p v i nhi m v và ch c trách ư c giao thì ti n hành b nhi m công ch c vào ng ch ch c danh phù h p. 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n Thông tư này. 4. Thông tư này thay th Thông tư s 04/1999/TT-BTCCBCP ngày 20/3/1999 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17/11/1999 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c. Bãi b Công văn s 197/BNV-CCVC ngày 12/9/2002 c a B N i v v vi c xét chuy n ng ch cán s , chuyên viên ho c tương ương. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 6. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngành, a phương ph n ánh v B N i v nghiên c u gi i quy t.
 17. M us 1 B , ngành .............................. (ban hành kèm theo Thông tư s 9/2004/TT-BNV, T nh, thành ph ...................... ngày 19/02/2004 c a B N i v ) BÁO CÁO DANH SÁCH NH NG NGƯ I Ư C TUY N D NG NĂM.......... (Kèm theo Công văn s … ngày…….) STT H Năm sinh Trình Tên cơ Hình th c tuy n Ng ch H s Ghi và chuyên quan d ng công lương chú tên môn tuy n ch c nghi p d ng ư c v tuy n d ng Nam N Xét Thi tuy n tuy n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ............, ngày….. tháng…… năm……… NGƯ I L P B NG TH TRƯ NG ƠN VN (Ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u)
 18. B , ngành M us 2 .............................. T nh, thành ph ...................... (ban hành kèm theo Thông tư s 9/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004 c a B N i v ) BÁO CÁO DANH SÁCH NH NG NGƯ I T KỲ THI NÂNG NG CH T NG CH ........... LÊN NG CH............. NĂM .......... (Kèm theo Công văn s … ngày…….) STT H Năm sinh Ch c Cơ K t Lương hi n D Th i Ghi và v quan qu hư ng ki n gian xét chú tên hi n công t x ph nâng nay tác lo i s lương lương l n sau Nam N H Th i s gian hư ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. ........., ngày….. tháng…… năm……… NGƯ I L P B NG TH TRƯ NG ƠN VN (Ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u)
 19. B , ngành M us 3 .............................. T nh, thành ph ...................... (ban hành kèm theo Thông tư s 9/2004/TT-BNV, ngày 19/02/2004 c a B N i v ) BÁO CÁO DANH SÁCH CÔNG CH C THEO H TH NG T CH C (Tính n ngày 31/12/2003) STTH Ngày Quê Ch c ơn Ng ch, b c lương Trình ào t o và quán v v hi n hư ng Chuyên môn Chính Tin h c tên tháng công tr tác Mã H s Th i Ti n Th c i Cao Trung Còn Cao Trung i Ch ng năm ng ch lương gian sĩ sĩ h c ng h c l i c p c p h c ch sinh hư ng 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ............, ngày….. tháng…… năm……… NGƯ I L P B NG TH TRƯ NG ƠN VN (Ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u) B , ngành M us 4
 20. .............................. T nh, thành (ban hành kèm theo Thông tư s 9/2004/TT-BNV, ph ...................... ngày 19/02/2004 c a B N i v ) BÁO CÁO S LƯ NG, CH T LƯ NG CÔNG CH C (Tính n ngày 31/12/2003) STTTên T ng Chia theo ch c v b u c và Chia theo trình ào t o ơn s ng ch công ch c v B u CVCCvà CVC CV CS Còn Chuyên môn Chính tr Tin h c Ng tr c c T và và l i thu c T và T T Ti n Th csĩ i Cao Trung Còn Cao Trung i Ch ng An sĩ h c ng h c l i c p c p h c ch h A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 ............, ngày….. tháng…… năm……… NGƯ I L P B NG TH TRƯ NG ƠN VN (Ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản