Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
174
lượt xem
30
download

Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- ----------- S : 09/2008/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH LÀM VI C C A GIÁO VIÊN D Y NGH Căn c Lu t Giáo d c (năm 2005); Căn c Lu t D y ngh (năm 2006); Căn c Quy t nh s 188/1999/Q -TTg ngày 17/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v ch tu n làm vi c 40 gi ; B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n ch làm vi c c a giáo viên d y ngh như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh ch làm vi c c a giáo viên gi ng d y trình cao ng ngh , trung c p ngh , sơ c p ngh các trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh ; trư ng i h c, trư ng cao ng, trư ng trung c p chuyên nghi p và các cơ s giáo d c khác, doanh nghi p có ăng ký d y ngh (g i chung là cơ s d y ngh ). 2. i tư ng áp d ng Giáo viên cơ h u (biên ch ho c h p ng có th i h n t 12 tháng tr lên) tr c ti p gi ng d y, cán b làm công tác qu n lý có tham gia gi ng d y trình cao ng ngh , trung c p ngh , sơ c p ngh các cơ s d y ngh công l p, tư th c. 3. Quy nh v th i gian gi ng d y, quy i th i gian gi ng d y, tiêu chuNn gi gi ng, quy mô l p a) Th i gian gi ng d y, quy i th i gian gi ng d y - Th i gian gi ng d y trong k ho ch ào t o ư c tính b ng gi ; - M t gi d y lý thuy t là 45 phút ư c tính b ng 1 gi chuNn; - M t gi d y tích h p (k t h p c lý thuy t và th c hành) là 45 phút ư c tính b ng 1 gi chuNn; - M t gi d y th c hành là 60 phút ư c tính b ng 1 gi chuNn. b) Tiêu chuNn gi gi ng là s gi chuNn nh m c cho m i giáo viên ph i gi ng d y, ư c quy nh theo năm h c ho c tu n làm vi c.
  2. c) L p h c lý thuy t không quá 35 h c sinh, sinh viên. L p h c th c hành không quá 18 h c sinh, sinh viên i v i ngh bình thư ng; không quá 10 h c sinh, sinh viên i v i ngh n ng nh c, c h i, nguy hi m và c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m (theo Danh m c do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ban hành). Hi u trư ng, giám c các cơ s d y ngh quy t nh s h c sinh, sinh viên c th c a l p h c, m b o phù h p v i c i m c a t ng ngh . II. CH LÀM VI C C A GIÁO VIÊN GI NG D Y TRÌNH CAO NG NGH , TRUNG C P NGH . 1. Nhi m v a) Công tác gi ng d y, bao g m: - ChuNn b gi ng d y: so n giáo án, l p cương bài gi ng, chuNn b tài li u, trang thi t b ph c v cho vi c gi ng d y mô un, môn h c ư c phân công gi ng d y; - Gi ng d y mô – un, môn h c ư c phân công theo k ho ch và quy nh c a chương trình. - Hư ng d n th c t p, th c t p k t h p v i lao ng s n xu t; luy n thi cho h c sinh, sinh viên gi i ngh tham gia H i thi tay ngh các c p; - ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh, sinh viên: so n thi, ki m tra; coi thi, ki m tra, ánh giá k t qu ; ch m thi tuy n sinh, ch m thi t t nghi p; ánh giá k t qu nghiên c u c a sinh viên; - Biên so n giáo trình, tài li u gi ng d y. Góp ý ki n xây d ng chương trình, n i dung môn h c, mô- un ư c phân công gi ng d y; - Tham gia thi t k , xây d ng phòng h c chuyên môn; thi t k , c i ti n, t làm dùng, trang thi t b d y ngh . b) T ch c các ho t ng giáo d c và rèn luy n h c sinh, sinh viên. c) H c t p, b i dư ng nâng cao trình ; d gi , tra i kinh nghi m, c i ti n phương pháp gi ng d y; tham gia các ho t ng chuyên môn, nghi p v . d) Tham gia b i dư ng giáo viên theo yêu c u phát tri n chuyên môn, nghi p v c a trư ng, khoa, b môn. ) Nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n khoa h c k thu t ho c sáng ki n, c i ti n k thu t vào d y ngh và th c ti n s n xu t. Hư ng d n sinh viên tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c. e) Tham gia qu n lý công tác ào t o. g) Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh và yêu c u c a nhà trư ng. 2. Th i gian làm vi c, th i gian ngh hàng năm
  3. a) Th i gian làm vi c c a giáo viên d y cao ng ngh , trung c p ngh là 44 tu n/năm h c, trong ó: - Gi ng d y và giáo d c h c sinh, sinh viên: 32 tu n i v i giáo viên d y cao ng ngh ; 36 tu n i v i giáo viên d y trung c p ngh ; - H c t p, b i dư ng nâng cao trình , nghiên c u khoa h c: 12 tu n i v i giáo viên d y cao ng ngh ; 8 tu n i v i giáo viên d y trung c p ngh . Trư ng h p giáo viên s d ng không h t th i gian h c t p, b i dư ng nâng cao trình , nghiên c u khoa h c theo quy nh thì Hi u trư ng b trí th i gian còn l i chuy n sang làm công tác gi ng d y. b) Th i gian ngh h ng năm c a giáo viên là 8 tu n, bao g m: ngh hè, ngh T t, ngh các ngày l . Giáo viên hoàn thành nhi m v ư c giao ư c ngh 8 tu n. Giáo viên, cán b làm công tác qu n lý h c sinh, sinh viên ư c ngh như giáo viên. Cán b qu n lý có tham gia gi ng d y, hoàn thành nhi m v chuyên môn và tiêu chuNn gi gi ng ư c ngh 6 tu n. Th i gian ngh hè, ngh T t, ngh các ngày l ư c hư ng nguyên lương và ph c p (n u có) và ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh. Căn c k ho ch năm h c và i u ki n c th c a t ng trư ng, Hi u trư ng b trí cho giáo viên vào th i gian thích h p. 3. Tiêu chuNn gi gi ng c a giáo viên a) Tiêu chuNn gi gi ng c a giáo viên trong m t năm h c: t 380 n 450 gi chuNn i v i giáo viên d y cao ng ngh ; 430 n 510 gi chuNn i v i giáo viên d y trung c p ngh . Hi u trư ng căn c vào tình hình th c t c a nhà trư ng, c i m c a t ng mô – un, môn h c, trình c a giáo viên quy t nh tiêu chuNn gi gi ng c a m i giáo viên trong m t năm h c cho phù h p. Tiêu chuNn gi gi ng c a giáo viên d y các môn h c chung (Giáo d c qu c phòng – an ninh, Giáo d c th ch t, Chính tr , Pháp lu t, Ngo i ng , Tin h c) trong m t năm h c là 450 gi chuNn i v i giáo viên d y cao ng ngh ; 510 gi chuNn i v i giáo viên d y trung c p ngh . Tiêu chuNn gi gi ng c a giáo viên d y các môn văn hóa ph thông trong trư ng trung c p ngh th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 35/2006/TTLT- BGD T-BNV ngày 23/8/2006 c a liên B Giáo d c và ào t o – B N i v hư ng d n nh m c biên ch viên ch c các cơ s giáo d c ph thông công l p. b) Tiêu chuNn gi gi ng t i thi u cho cán b qu n lý tham gia gi ng d y trong năm h c ư c quy nh như sau:
  4. - Hi u trư ng: 30 gi /năm; - Phó Hi u trư ng: 40 gi /năm; - Trư ng phòng và tương ương: 60 gi /năm; - Phó trư ng phòng và tương ương: 70 gi /năm; - Cán b phòng ào t o: 80 gi /năm. 4. Quy i các ho t ng chuyên môn khác ra gi chuNn a) Gi ng d y: - Gi ng d y song song nhi u l p cùng chương trình, trình , t l p th 3 tr i; 1 gi lý thuy t ư c tính b ng 0,75 gi chuNn; - Trư ng h p c bi t c n thi t ph i phép l p: gi ng d y lý thuy t cho l p có trên 35 h c sinh, sinh viên: 1 gi ư c tính b ng 1,2 gi chuNn; có trên 50 h c sinh, sinh viên: 1 gi ư c tính b ng 1,3 gi chuNn; t i a không quá 60 h c sinh, sinh viên; - Gi ng d y hai môn h c, mô – un khác nhau tr lên an xen trong cùng m t kho ng th i gian: s gi chuNn gi ng d y ư c tính v i h s 1,1. - Th i gian thi t k , c i ti n, t làm các trang thi t b d y ngh (c p t môn tr lên phê duy t) ư c tính quy i ra gi chuNn; Hi u trư ng căn c i u ki n c th quy nh s gi chuNn quy i cho phù h p. - Gi ng d y, hư ng d n, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho giáo viên khác trong trư ng: 1 gi ư c tính b ng 1,5 gi chuNn; - i v i giáo viên giáo d c qu c phòng, giáo d c th ch t, th i gian làm công tác phong trào th d c th thao, hu n luy n quân s cho cán b , giáo viên, nhân viên c a trư ng ư c tính là th i gian gi ng d y. b) So n ki m tra, coi ki m tra, ch m ki m tra h c kỳ, k t thúc mô- un, môn h c: - So n ki m tra: +M t ki m tra vi t t lu n kèm theo áp án ư c tính b ng 1 gi chuNn; +M t ki m tra tr c nghi m kèm theo áp án ư c tính b ng 1,5 gi chuNn; +M t ki m tra v n áp kèm theo áp án ư c tính b ng 0,25 gi chuNn; +M t ki m tra th c hành kèm theo áp án ư c tính b ng 0,5 gi chuNn. - Coi ki m tra: 1 gi coi ki m tra (lý thuy t – 45 phút, th c hành – 60 phút) ư c tính b ng 0,3 gi chuNn.
  5. - Ch m ki m tra: + Ki m tra vi t t lu n, ki m tra tr c nghi m: 0,1 gi chuNn/bài; + Ki m tra v n áp: 0,2 gi chuNn/h c sinh, sinh viên; + Ki m tra th c hành: 0,2 gi chuNn/h c sinh, sinh viên. c) So n thi, coi thi, ch m thi t t nghi p - So n thi: +M t thi vi t t lu n kèm theo áp án ư c tính b ng 2 gi chuNn; +M t thi tr c nghi m kèm theo áp án ư c tính b ng 2,5 gi chuNn; +M t thi v n áp kèm theo áp án ư c tính b ng 0,5 gi chuNn; +M t thi th c hành kèm theo áp án ư c tính b ng 1,5 gi chuNn. - Coi thi: 1 gi coi thi (lý thuy t – 45 phút, th c hành – 60 phút) ư c tính b ng 0,5 gi chuNn. - Ch m thi: + Thi vi t t lu n, thi tr c nghi m: 0,2 gi chuNn/bài; + Thi v n áp: 0,4 gi chuNn/h c sinh, sinh viên; + Thi th c hành: 0,4 gi chuNn/h c sinh, sinh viên. d) Hư ng d n th c t p, th c t p k t h p v i lao ng s n xu t: 1 ngày làm vi c (8 gi ) ư c tính b ng 2,5 – 3 gi chuNn tùy theo tính ch t công vi c và i u ki n làm vi c c th . ) Th i gian luy n thi cho h c sinh, sinh viên gi i ngh tham gia H i thi tay ngh các c p ư c tính là th i gian gi ng d y. e) Biên so n giáo trình, tài li u gi ng d y dùng trong nhà trư ng: 1 trang tác gi ư c tính b ng 1 gi chuNn i v i lo i biên so n m i, 1 trang tác gi ư c tính b ng 0,5 gi chuNn i v i lo i biên so n l i ho c ký h p ng, thanh toán theo ch quy nh hi n hành. g) Hi u trư ng quy nh vi c quy i các ho t ng chuyên môn, nghi p v khác ra gi chuNn tính kh i lư ng gi ng d y cho t ng giáo viên. 5. Ch d y thêm gi Trong năm h c, giáo viên hoàn thành các nhi m v ư c giao, n u s gi gi ng d y vư t tiêu chuNn gi gi ng do Hi u trư ng quy nh t i kho n 3 m c II c a Thông tư
  6. này thì ư c tính là d y thêm gi . S gi d y thêm không vư t quá 1/2 tiêu chuNn gi gi ng i v i giáo viên chuyên nghi p, 1/3 tiêu chuNn gi gi ng i v i giáo viên kiêm ch c nhưng không quá 200 gi trong m t năm h c. Cách tính tr lương d y thêm gi theo quy nh hi n hành. 6. Ch gi m gi gi ng i v i giáo viên a) Giáo viên làm công tác qu n lý: - Giáo viên ch nhi m l p: ư c gi m 15% tiêu chuNn gi gi ng; - Giáo viên ph trách phòng h c chuyên môn: có nhân viên chuyên trách ư c gi m 10% tiêu chuNn gi gi ng; không có nhân viên chuyên trách ư c gi m 15% tiêu chuNn gi gi ng; - Giáo viên kiêm ph trách thư vi n: ư c gi m 15% tiêu chuNn gi gi ng; - Giáo viên kiêm trư ng b môn: gi m t 15-20% tiêu chuNn gi gi ng; - Giáo viên là trư ng khoa, trư ng tr m, tr i: ư c gi m 30% tiêu chuNn gi gi ng; phó khoa, phó trư ng tr m, tr i ư c gi m 20% tiêu chuNn gi gi ng. b) Giáo viên kiêm công tác ng, oàn th : - Giáo viên kiêm Bí thư ng y nhà trư ng ho c Bí thư Chi b nhà trư ng, kiêm Ch t ch Công oàn trư ng ư c gi m 20 – 30% tiêu chuNn gi gi ng; giáo viên kiêm c p phó các ch c danh nêu trên ư c gi m 15-20% tiêu chuNn gi gi ng; - Giáo viên kiêm công tác Bí thư oàn, Phó Bí thư oàn, Ch t ch H i Sinh viên, Ch t ch H i Liên hi p Thanh niên c p trư ng ư c hư ng ch , chính sách theo Quy t nh s 61/2005/Q -TTg ngày 24/3/2005 c a Th tư ng Chính ph v ch , chính sách i v i cán b oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Sinh viên Vi t Nam, H i Liên hi p Thanh niên Vi t Nam trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh và trung h c ph thông; - Giáo viên kiêm nhi u ch c v ư c gi m t i a không quá 45% tiêu chuNn gi gi ng; - Tùy theo quy mô c a nhà trư ng, s lư ng các thành viên trong t ng t ch c, sau khi th a thu n v i các t ch c oàn th , Hi u trư ng quy t nh t l gi gi m cho các ch c danh trong ph m vi quy nh. c) Ch gi m gi gi ng i v i các giáo viên khác. - Giáo viên d y th c hành các ngh c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m (theo Danh m c do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ban hành) ư c gi m 10% tiêu chuNn gi gi ng; - Giáo viên trong th i gian t p s , th vi c ư c gi m 30% tiêu chuNn gi gi ng;
  7. - Giáo viên n có con nh dư i 12 tháng tu i ư c gi m 15% tiêu chuNn gi gi ng. III. CH LÀM VI C C A GIÁO VIÊN GI NG D Y TRÌNH SƠ C P NGH 1. Nhi m v a) Công tác gi ng d y, bao g m: - ChuNn b gi ng d y: so n giáo án, l p cương bài gi ng, chuNn b tài li u, trang thi t b ph c v cho vi c gi ng d y mô un ư c phân công gi ng d y; - Gi ng d y mô- un ư c phân công theo k ho ch và quy nh c a chương trình; - ánh giá k t qu h c t p c a h c sinh: so n ki m tra; coi ki m tra, ánh giá k t qu ; - Biên so n giáo trình, tài li u gi ng d y; góp ý ki n xây d ng chương trình, n i dung mô un ư c phân công gi ng d y; - Tham gia thi t k , xây d ng phòng h c chuyên môn; thi t k , c i ti n, t làm dùng, trang thi t b d y ngh . b) T ch c các ho t ng giáo d c và rèn luy n h c sinh. c) H c t p, b i dư ng nâng cao trình : tham gia các ho t ng chuyên môn, nghi p v (d gi , trao i kinh nghi m, c i ti n phương pháp gi ng d y….) d) Tham gia b i dư ng giáo viên theo yêu c u phát tri n chuyên môn, nghi p v c a cơ s . ) Tham gia qu n lý công tác ào t o. e) Các nghi m v khác theo quy nh và yêu c u c a cơ s . 2. Th i gian làm vi c, th i gian ngh h ng năm a) Th i gian làm vi c c a giáo viên d y sơ c p ngh là 46 tu n/năm h c, trong ó: - Gi ng d y và giáo d c h c sinh: 42 tu n; - H c t p, b i dư ng nâng cao trình : 4 tu n Trư ng h p giáo viên s d ng không h t th i gian h c t p, b i dư ng nâng cao trình nêu trên thì Giám c b trí th i gian còn l i chuy n sang làm công tác gi ng d y. b) Th i gian ngh h ng năm c a giáo viên là 6 tu n, bao g m: ngh hè, ngh T t, ngh các ngày l .
  8. Giáo viên hoàn thành nhi m v ư c giao ư c ngh 6 tu n. Cán b qu n lý có tham gia gi ng d y, hoàn thành nhi m v chuyên môn và tiêu chuNn gi gi ng ư c ngh 5 tu n. Th i gian ngh hè, ngh T t, ngh các ngày l ư c hư ng nguyên lương và ph c p (n u có) và ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh. Căn c k ho ch năm h c và i u ki n c th c a t ng trung tâm, Giám c b trí cho giáo viên ngh vào th i gian thích h p. 3. Tiêu chuNn gi gi ng c a giáo viên a) Tiêu chuNn gi gi ng c a giáo viên: 14 gi chuNn/tu n. b) Tiêu chuNn gi gi ng t i thi u cho cán b qu n lý tham gia gi ng d y trong năm h c ư c quy nh như sau: - Giám c: 35 gi /năm; - Phó giám c: 45 gi /năm; - Trư ng phòng ào t o: 65 gi /năm; - Phó trư ng phòng ào t o: 75 gi /năm. 4. Quy i các ho t ng chuyên môn khác ra gi chuNn; ch d y thêm gi ; ch gi m gi gi ng i v i giáo viên Vi c quy i các ho t ng chuyên môn khác ra gi chuNn, ch d y thêm gi , ch gi m gi gi ng i v i giáo vien ư c áp d ng theo quy nh t i kho n 4, kho n 5, kho n 6 m c II c a Thông tư này. IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư 02/2002/TT-BL TBXH ngày 4/1/2002. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n nh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i và các y ban c a Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Th Kim Ngân
  9. - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - S L -TB&XH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Công báo; - Website c a Chính ph ; - Lưu: VT, TCDN (10 b n)
Đồng bộ tài khoản