Thông tư số 09/2008/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
90
lượt xem
5
download

Thông tư số 09/2008/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2008/TT-BNV về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09/2008/TT-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 09/2008/TT-BNV Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 148/2007/N - CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V T CH C, HO T NG C A QU XÃ H I, QU T THI N Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n (sau ây g i là Ngh nh 148/2007/N -CP); B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 148/2007/N -CP như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Qu xã h i, qu t thi n (sau ây g i chung là qu ) là t ch c phi chính ph có tên g i khác nhau ư c t ch c, ho t ng theo Ngh nh 148/2007/N -CP. 2. Ph m vi ho t ng c a qu : a) Toàn qu c, liên t nh (sau ây g i chung là toàn qu c); b) T nh, thành ph tr c thu c Trung ương, liên huy n thu c t nh (sau ây g i chung là c p t nh); c) Huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n); d) Xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã). 3. Tài chính c a qu xã h i, qu t thi n ư c th c hi n theo Quy t nh s 10/2008/Q -BTC ngày 12 tháng 02 năm 2008 c a B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính qu xã h i, qu t thi n. II. I U KI N THÀNH L P QU 1. Sáng l p viên thành l p qu có cam k t óng góp tài s n t i thi u ban u thành l p qu . 2. Tài s n t i thi u ban u ư c quy ra b ng ti n ng Vi t Nam, quy nh như sau: a) Qu ho t ng trong ph m vi c p xã: 50.000.000,00 (năm mươi tri u ng);
 2. b) Qu ho t ng trong ph m vi c p huy n: 100.000.000,00 (m t trăm tri u ng); c) Qu ho t ng trong ph m vi c p t nh: 500.000.000,00 (năm trăm tri u ng); d) Qu ho t ng trong ph m vi toàn qu c: 2.000.000.000,00 (hai t ng). 3. Tài s n t i thi u ban u ư c quy ra b ng ti n ng Vi t Nam i v i qu c a các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và qu có góp v n c a cá nhân, t ch c nư c ngoài v i cá nhân, t ch c Vi t Nam ư c quy nh như sau: a) Ho t ng trong ph m vi c p xã: 1.000.000.000,00 (m t t ng); b) Ho t ng trong ph m vi c p huy n: 2.000.000.000,00 (hai t ng); c) Ho t ng trong ph m vi c p t nh: 5.000.000.000,00 (năm t ng); d) Ho t ng trong ph m vi toàn qu c: 10.000.000.000,00 (mư i t ng). III. BÁO CÁO QU I U KI N HO T NG 1. Khi có i u ki n ho t ng theo quy nh t i i u 12 Ngh nh 148/2007/N -CP qu báo cáo b ng văn b n n cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP và y ban nhân dân c p t nh và c p huy n nơi qu t tr s chính. 2. Báo cáo kèm theo xác nh n c a ngân hàng, kho b c v ch ng t , hóa ơn ch ng minh qu ã góp tài s n t i thi u theo cam k t. 3. i v i tài s n là tr s , trang thi t b , công ngh và các quy n v tài s n ph i do t ch c thNm nh giá ư c thành l p h p pháp xác nh giá tr và quy i ra ti n ng Vi t Nam b ng văn b n t i th i i m nh giá. 4. Giám c qu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c công b qu ã i u ki n ho t ng và ch u s ki m tra c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. IV. GI Y PHÉP THÀNH L P QU , CÔNG NH N I U L QU ; TRÌNH T , TH T C C P L I, THAY I GI Y PHÉP THÀNH L P HO C CÔNG NH N S A I, B SUNG I U L QU 1. M u gi y phép thành l p ho c công nh n i u l qu theo ph l c kèm theo. 2. Trình t , th t c c p gi y phép thành l p ho c công nh n i u l qu th c hi n theo quy nh t i các i u 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 c a Ngh nh 148/2007/N -CP. 3. Thay i gi y phép thành l p ho c công nh n i u l qu . Thay i gi y phép thành l p ho c công nh n i u l qu t i Thông tư này là vi c c p l i gi y phép thành l p qu ho c công nh n s a i, b sung i u l qu .
 3. Khi qu mu n c p l i gi y phép thành l p ho c s a i, b sung i u l qu . H i ng qu n lý qu g i h sơ n cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP, h sơ g m: a) ơn xin c p l i gi y phép thành l p ho c s a i, b sung i u l qu ; b) Ngh quy t c a H i ng qu n lý qu nêu rõ lý do v vi c xin c p l i gi y phép thành l p ho c s a i, b sung i u l qu : c) D th o i u l s a i, b sung. 4. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n h sơ h p l v vi c xin c p l i gi y phép thành l p ho c công nh n s a i, b sung i u l qu , cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP xem xét, quy t nh c p l i gi y phép thành l p ho c công nh n s a i, b sung i u l qu . Trư ng h p không ng ý, ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. V. L P CHI NHÁNH HO C VĂN PHÒNG I DI N C A QU 1. Qu có ph m vi ho t ng toàn qu c ư c thành l p chi nhánh, ho c văn phòng i di n a phương khác v i nơi t tr s chính c a qu , và ph i xin phép y ban nhân dân c p t nh nơi qu ngh t chi nhánh ho c văn phòng i di n. 2. H sơ xin phép g m: a) ơn ngh ; b) Văn b n ch ng minh qu có tr s làm vi c và b n sao có công ch ng văn b n nh giá tài s n t i thi u ban u, ư c quy ra b ng ti n ng Vi t Nam như quy nh i v i qu ho t ng trong ph m vi c p t nh t i kho n 2, kho n 3 M c II c a Thông tư này; c) Lý l ch tư pháp c a ngư i ng u chi nhánh ho c văn phòng i di n; d) Quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a chi nhánh ho c văn phòng i di n c a qu ; ) B n sao Gi y phép thành l p và công nh n i u l qu có công ch ng. 3. Trình t c p gi y phép thành l p chi nhánh ho c văn phòng i di n c a qu : Qu g i h sơ n y ban nhân dân c p t nh nơi qu ngh t chi nhánh ho c văn phòng i di n. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . y ban nhân dân c p t nh có văn b n tr l i ng ý qu t chi nhánh ho c văn phòng i di n. Trư ng h p không ng ý ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 4. Qu có trách nhi m báo cáo B N i v vi c t chi nhánh ho c văn phòng i di n sau khi ã ư c y ban nhân dân c p t nh ng ý qu t chi nhánh ho c văn phòng i di n.
 4. VI. THAY I NA CH , TR S CHÍNH VÀ NHÂN S CH TNCH H I NG QU N LÝ, GIÁM C, K TOÁN TRƯ NG C A QU 1. Khi qu có s thay i v tr s chính, nhân s là Ch t ch H i ng qu n lý ho c Giám c ho c K toán trư ng, qu báo cáo b ng văn b n n cơ quan nhà nư c có thNm quy n; a) B N i v , B qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c mà qu ho t ng và B Tài chính i v i qu có ph m vi ho t ng toàn qu c; b) S N i v , S qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c mà qu ho t ng và S Tài chính i v i qu có ph m vi ho t ng trong ph m vi c p t nh; c) y ban nhân dân c p huy n i v i qu có ph m vi ho t ng trong ph m vi c p huy n, c p xã. 2. Vi c thay i tr s chính c a qu , trong báo cáo ph i ghi rõ a ch nơi t tr s , i n tho i, fax, a ch Email, website (n u có). 3. Vi c thay i m t trong các nhân s là Ch t ch H i ng qu n lý ho c Giám c ho c K toán trư ng, qu g i kèm theo báo cáo: a) Ngh quy t c a H i ng qu n lý qu v vi c b u, b nhi m nhân s m i: lý do c a s thay i nhân s này b) Lý l ch tư pháp c a nhân s m i là Ch t ch H i ng qu n lý. VII. H P NH T, SÁP NH P, CHIA, TÁCH, GI I TH QU ; I TÊN; THU H I GI Y PHÉP HO T NG, CON D U C A QU 1. Vi c h p nh t, sáp nh p, chia, tách qu theo quy nh t i các i u 94, 95, 96 và 97 c a B Lu t dân s và ph i ư c h i ng qu n lý qu ra ngh quy t thông qua, kèm theo ý ki n ng ý b ng văn b n c a sáng l p viên ho c ngư i i di n h p pháp c a sáng l p viên, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v ngành, lĩnh v c mà qu ho t ng. 2. Trình t , th t c h p nh t, sáp nh p, chia, tách qu ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 c a Ngh nh 148/2007/N -CP. 3. H sơ h p nh t, sáp nh p, chia, tách qu , g m: a) ơn ngh v vi c h p nh t, sáp nh p, chia, tách qu ; tên g i m i c a qu sau khi h p nh t, sáp nh p, chia, tách; b) án t ch c và ho t ng c a qu ; c) D th o i u l qu ; d) Văn b n v tr s chính c a qu ;
 5. ) Ngh quy t c a H i ng qu n lý qu v vi c h p nh t, sáp nh p, chia, tách qu ; e) Báo cáo nhân s H i ng qu n lý qu và lý l ch tư pháp c a Ch t ch qu ; g) Biên b n th a thu n gi a các bên v tài chính qu ; h) Phương án gi i quy t tài s n, tài chính khi h p nh t, sáp nh p, chia, tách qu . Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP xem xét, quy t nh c p l i gi y phép, công nh n i u l cho qu h p nh t, sáp nh p, chia, tách. Trư ng h p không ng ý, ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 4. i tên qu H sơ ngh i tên qu g m: a) ơn ngh i tên qu ; b) Ngh quy t c a H i ng qu n lý v vi c i tên qu ; c) D th o i u l qu . H sơ ư c g i n cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP xem xét, quy t nh c p l i gi y phép v vi c i tên qu . Trư ng h p không ng ý ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 5. Qu t gi i th H i ng qu n lý qu ra ngh quy t v vi c qu t gi i th ; qu g i h sơ xin gi i th n cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N - CP, h sơ g m: a) ơn ngh gi i th ; b) Ngh quy t c a H i ng qu n lý v lý do qu t gi i th ; c) Ban ki m kê tài s n, tài chính c a qu ; d) D ki n phương th c x lý tài s n, tài chính và th i h n thanh toán các kho n n : ) Qu thông báo th i h n thanh toán n (n u có) cho các t ch c và cá nhân có liên quan theo quy nh c a pháp lu t trên 3 (ba) s báo liên ti p Trung ương i v i qu có ph m vi ho t ng toàn qu c, báo a phương i v i qu có ph m vi ho t ng trong t nh;
 6. e) Sau 15 ngày k t ngày k t thúc th i h n ghi trong thông báo thanh toán n và thanh lý tài s n, tài chính c a qu khi qu t gi i th mà không có ơn khi u n i, cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP xem xét, ra quy t nh gi i th qu ; g) Qu ch m d t ho t ng k t ngày quy t nh gi i th qu c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n có hi u l c. 6. Qu b gi i th a) Cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP ra quy t nh gi i th qu khi qu vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 3 i u 28 Ngh nh 148/2007/N -CP. b) Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi qu b gi i th : thông báo quy t nh gi i th qu trên 3 (ba) s báo liên ti p Trung ương i v i qu có ph m vi ho t ng toàn qu c, báo a phương i v i qu có ph m vi ho t ng trong t nh. Sau 15 ngày k t ngày k t thúc th i h n thanh toán n và thanh lý tài s n, tài chính ghi trong thông báo c a qu b gi i th mà không có ơn khi u n i, cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP ra quy t nh gi i th qu . c) Trư ng h p qu b gi i th mà không ng ý v i quy t nh gi i th , thì qu có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. Trong th i gian ch gi i quy t khi u n i, qu không ư c ho t ng. 7. Thu h i gi y phép thành l p và con d u c a qu a) Cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP ra quy t nh thu h i gi y phép thành l p qu trong trư ng h p h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th qu ho c sau th i h n 12 tháng, k t ngày ư c c p gi y phép thành l p mà qu không ho t ng, không áp ng các i u ki n qu ho t ng theo quy nh t i các kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u 12 Ngh nh 148/2007/N - CP. b) Vi c thu h i con d u ư c th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng con d u và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. VIII. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I QU 1. B N i v có trách nhi m l y ý ki n b ng văn b n c a B , cơ quan ngang B qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c mà qu ho t ng khi cho phép thành l p, h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th qu ; i tên qu ; t m ình ch ho t ng; thu h i gi y phép thành l p; gi i quy t khi u n i, t cáo v qu : c p l i gi y phép thành l p; công nh n s a i, b sung i u l qu i v i qu có ph m vi ho t ng toàn qu c. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B N i v trong vi c thanh tra, ki m tra, giám sát ho t ng tài chính qu ; gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý các vi ph m v tài chính i v i các qu do B N i v cho phép thành l p.
 7. 3. B , cơ quan ngang B có trách nhi m: a) Ch trì, ph i h p v i B N i v trong vi c thanh tra, ki m tra, giám sát v t ch c, ho t ng c a qu , gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý các vi ph m thu c lĩnh v c do B , cơ quan ngang B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t b) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c văn b n xin ý ki n c a B N i v v n i dung quy nh t i kho n 1 i u 35 Ngh nh 148/2007/N -CP, B , cơ quan ngang B có trách nhi m tr l i b ng văn b n; c) Hư ng d n, ki m tra, giám sát qu trong vi c th c hi n các quy nh v chuyên môn do B , cơ quan ngang B qu n lý; ) Hư ng d n S , Ban, ngành a phương trong vi c qu n lý, giám sát các ho t ng c a qu thu c ngành, lĩnh v c do B , cơ quan ngang B qu n lý. 4. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: a) Qu n lý, hư ng d n, ki m tra, giám sát qu trong vi c th c hi n pháp lu t và i u l i v i qu ho t ng a phương; b) Hư ng d n y ban nhân dân c p huy n th c hi n qu n lý theo thNm quy n iv i qu ho t ng trên a bàn. 5. S N i v có trách nhi m: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh trong vi c th c hi n qu n lý nhà nư c i v i qu ho t ng a phương; b) Tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh trong vi c gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình t ch c và ho t ng c a qu : gi i quy t khi u n i, t cáo i v i qu ho t ng trong ph m vi t nh; ph i h p v i các ngành h u quan hư ng d n v chính sách, pháp lu t i v i qu ; c) L y ý ki n b ng văn b n c a S qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c mà qu ho t ng i v i qu ho t ng trong ph m vi c p t nh; thNm nh trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phép thành l p, chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th : i tên và công nh n i u l qu ho t ng t i a phương; d) Giúp y ban nhân dân c p t nh trong vi c hư ng d n, ki m tra, giám sát và qu n lý qu theo pháp lu t và i u l qu ; ) T ng h p tình hình t ch c, ho t ng và qu n lý qu (k c chi nhánh ho c văn phòng i di n c a qu có ph m vi ho t ng toàn qu c, liên t nh có tr s t i a phương), nh kỳ hàng năm báo cáo B N i v , y ban nhân dân c p t nh e) Hư ng d n Phòng N i v c p huy n v chuyên môn, nghi p v qu n lý qu . 6. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m:
 8. a) Th c hi n quy t nh y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v qu n lý nhà nư c i v i qu ; b) Qu n lý nhà nư c i v i qu ho t ng trong ph m vi c p huy n theo quy nh c a pháp lu t; c) Phòng N i v có trách nhi m tham mưu, giúp Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n qu n lý nhà nư c i v i qu trong trư ng h p th c hi n quy t nh y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v qu ; ch u s hư ng d n chuyên môn c a S N i v ; hàng năm t ng h p, báo cáo tình hình t ch c, ho t ng c a các qu trên a bàn cho y ban nhân dân c p huy n và S N i v . IX. T CH C TH C HI N 1. Các qu ã ư c thành l p theo Ngh nh s 177/1999/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n và các qu xã h i, qu t thi n ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thành l p trư c khi Ngh nh 148/2007/N -CP có hi u l c thì không ph i xin phép thành l p l i, nhưng ph i b sung, hoàn ch nh h sơ theo quy nh t i Ngh nh 148/2007/N -CP. Trong th i h n 6 (sáu) tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c, qu ph i g i h sơ n cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 14 Ngh nh 148/2007/N -CP t ng h p, qu n lý, giám sát. Quá th i h n nói trên, n u qu không hoàn ch nh h sơ, qu s b t m ình ch ho t ng theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 27 Ngh nh 148/2007/N -CP. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các qu có trách nhi m th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B N i v nghiên c u, s a i, b sung. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch Nư c; Tr n Văn Tu n - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương MTTQ Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - S N i v , S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu: VT, V TCPCP.
 9. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /Q -BNV Hà N i, ngày tháng năm 200… QUY T NNH V vi c c p Gi y phép thành l p và Công nh n i u l Qu ………………………….. B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Xét ngh c a các sáng l p viên thành l p Qu …………. và ngh c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. C p Gi y phép thành l p và Công nh n i u l Qu ……………….. ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2. Qu …………………… ho t ng theo i u l qu và quy nh c a pháp lu t; Qu …………………. ch u s qu n lý nhà nư c c a B … v lĩnh v c Qu ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch t ch Qu ……………………. Chánh Văn phòng. V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B …………..; Ký tên và óng d u - B Tài chính; - B Công an(C13); - …………………… - Lưu: TCPCP, VP.
 10. UBND T NH/T.P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /Q -UBND ………….., ngày tháng năm 200… QUY T NNH V vi c c p Gi y phép thành l p và Công nh n i u l Qu …………………………. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH/THÀNH PH … Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n. Thông tư s …/2008/TT-BNV ngày …/…/2008 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Xét ngh c a các sáng l p viên thành l p Qu …………. và ngh c a Giám c S N iv , QUY T NNH: i u 1. C p Gi y phép thành l p và Công nh n i u l Qu ……………….. ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2. Qu ………… ho t ng theo i u l qu và quy nh c a pháp lu t; Qu ……………. ch u s qu n lý nhà nư c c a S … v lĩnh v c Qu ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch t ch Qu ……………………. Chánh Văn phòng y ban nhân dân, Giám c S N i v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; -B N iv ; Ký tên và óng d u - S Tài chính; - Công an t nh … (PC13); - …………………… - Lưu: S N i v , VP.
 11. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /Q -BNV …….., ngày tháng năm 200… QUY T NNH V vi c Công nh n i u l (s a i, b sung l n th …) c a Qu …………………………. B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Xét ngh c a H i ng qu n lý Qu …………. và ngh c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NNH: i u 1. C p l i Gi y phép thành l p (l n th …) và công nh n i u l (s a i, b sung l n th …) c a Qu ………….. ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2. Qu …………………… ho t ng theo i u l (s a i, b sung l n th …) c a Qu và quy nh c a pháp lu t; Qu …………………. ch u s qu n lý nhà nư c c a B … v lĩnh v c Qu ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch t ch Qu ……………………. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B …………..; Ký tên và óng d u - B Tài chính; - B Công an (C13); - …………………… - Lưu: TCPCP, VP.
 12. UBND T NH/T.P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /Q -UBND ………….., ngày tháng năm 200… QUY T NNH V vi c Công nh n i u l (s a i, b sung l n th …) c a Qu ………………………….. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH/THÀNH PH … Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Thông tư s …/2008/TT-BNV ngày …/…/2008 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Xét ngh c a H i ng qu n lý Qu …………. và ngh c a Giám cS N i v , QUY T NNH: i u 1. C p l i Gi y phép thành l p (l n th …) và Công nh n i u l (s a i, b sung l n th …) c a Qu ……………….. ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2. Qu ………… ho t ng theo i u l (s a i, b sung l n th …) c a Qu và quy nh c a pháp lu t; Qu …………. ch u s qu n lý nhà nư c c a S … v lĩnh v c Qu ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch t ch Qu ……………………. Chánh Văn phòng y ban nhân dân, Giám c S N i v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; -B N iv ; Ký tên và óng d u - S Tài chính; - Công an t nh … (PC13);
 13. - …………………… - Lưu: S N i v , VP.
Đồng bộ tài khoản