Thông tư số 09-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư số 09-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09-NV về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 09-NV

 1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******* c l p - T do - H nh phúc S : 09-NV ******* Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 1961 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH PHÁP L NH V VI C B U C H I NG NHÂN DÂN CÁC C P ti n hành Hi n pháp, ng th i áp ng v i tình hình và nhi m v cách m ng hi n t i, Pháp l nh v vi c b u c H i ng nhân dân các c p ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 18-01-1961 và do L nh s 01-LCT ngày 23-01-1961 c a Ch t ch nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa công b . Thông tư này hư ng d n thi hành Pháp l nh nói trên. I. M Y V N CĂN B N C A PHÁP L NH C N QUÁN TRI T TRONG KHI THI HÀNH PHÁP L NH 1. i u I c a Pháp l nh ghi b n nguyên t c căn b n c a vi c b u c là: ph thông, bình ng, tr c ti p và b phi u kín. Nh ng nguyên t c này b o m quy n t do, dân ch và bình ng c a nhân dân ta trong vi c làm ch t nư c, n m gi chính quy n. S c lu t s 004/SLt cũng ghi b n nguyên t c này nhưng l i quy nh m t ngo i l iv i nguyên t c b u c tr c ti p là các Khu t tr và mi n núi H i ng nhân dân t c p châu tr lên do H i ng nhân dân xã b u ra. Pháp l nh xóa b ngo i l này. 2. B u c i bi u vào các cơ quan quy n l c Nhà nư c là vi c c a nhân dân, do nhân dân m nhi m; các cơ quan hành chính ph i t o m i i u ki n thu n ti n t t c công dân có th s d ng y quy n b u c và ng c c a mình. Quán tri t tinh th n trên, Pháp l nh ã giao thêm cho các t ch c ph trách b u c (H i ng b u c , Ban b u c , T b u c ) m t s nhi m v mà trư c ây S c lu t s 004/SLt ã giao cho cơ quan hành chính m nhi m như ti p nh n ơn ng c , l p và niêm y t danh sách nh ng ngư i ng c , xét các khi u n i c a nhân dân trong cu c b u c , tuyên b k t qu cu c b u c . Pháp l nh ã quy nh: “trong phiên h p u tiên H i ng nhân dân c ra Ban thNm tra tư cách i bi u. Căn c vào báo cáo c a Ban thNm tra tư cách i bi u H i ng nhân dân quy t nh xác nh n tư cách i bi u H i ng nhân dân cáp mình” ( i u 59). Các cơ quan hành chính không xét duy t và cũng không công b k t qu cu c b u c H i ng nhân dân các c p. 3. Pháp l nh quy nh trong i u 5 “Kinh phí v t ch c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p do ngân sách Nhà nư c ch u”. Quy nh này nh m t t c công dân có i u ki n thu n ti n s d ng quy n b u c và ng c c a mình. 4. H i ng nhân dân các c p là cơ quan quy n l c Nhà nư c a phương, ph i có s i bi u thích áng b o m vi c bàn b c, quy t nh nh ng v n quan tr ng c a a phương, ng th i b o m a v lãnh o c a giai c p công nhân và kh i oàn k t các dân t c.
 2. Pháp l nh ã quy nh H i ng nhân dân c p xã t i thi u có 20 i bi u các a phương m c dù ít nhân khNu cũng ư c c s i bi u b o m th c hi n nhi m v . H i ng nhân dân c p t nh t i a có th có t i 120 i bi u; các thành ph có th có t i 140 i bi u. S lư ng i bi u H i ng nhân dân các c p các c p mi n núi ngang v i s lư ng i bi u H i ng nhân dân mi n xuôi. i v i các a phương có nhi u dân t c xen k , có các khu v c công nghi p t p trung ho c nông trư ng, các dân t c và công nhân có s i bi u thích áng trong H i ng nhân dân, Chính ph có th châm chư c các t l ã quy nh trong ph m vi m c t i a ã quy nh. 5. i ôi v i tinh th n phát huy dân ch , Pháp l nh ã ra nh ng bi n pháp b o m lãnh o t t vi c b o v quy n dân ch c a nhân dân và ch pháp ch dân ch . Trong tình hình th c t , các th tr n và xã c n ph i có s hư ng d n giúp c a c p huy n, châu v.v... trong công tác b u c , Pháp l nh quy nh thành l p H i ng giám sát vi c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã. H i ng này có nhi m v hư ng d n, giúp các t ch c ph trách b u c th tr n và xã thi hành úng pháp lu t, b o m quy n dân ch b u c c a nhân dân, b o m cu c b u c t k t qu t t. Cu c b u c i bi u H i ng nhân dân nào có nh ng i u không h p pháp nghiêm tr ng thì y ban Thư ng v Qu c h i quy t nh h y b . Trên ây là m y v n căn b n mà các c p c n quán tri t áp d ng các i u quy nh trong Pháp l nh ư c t t. II. M T S I M CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH 1. L p danh sách c tri: Công dân Vi t Nam t 18 tu i tr lên, không phân bi t dân t c, nòi gi ng, nam n , thành ph n xã h i, tôn giáo, tín ngư ng, tình tr ng tài s n, trình văn hóa, ngh nghi p, th i h n cư trú, u có quy n b u c . Công dân ang trong quân i và công an nhân dân vũ trang có quy n b u c như nh ng công dân khác. a ch ư c quy n b u c theo nh ng i u ki n ã quy nh trong Thông tư s 94-TTg ngày 12-4-1960 c a Ph Th tư ng. Nh ng ngư i b tòa án ho c pháp lu t tư c quy n b u c , ng c và nh ng ngư i m t trí không có quy n b u c . Tu i b u c tính theo cách tính tu i trong i u tra dân s năm 1960, nghĩa là tính t ngày sinh n ngày b u c ph i 18 tu i m i ư c b u c ; trư ng h p không nh ngày tháng sinh thì căn c vào năm sinh tính tu i b u c . Lúc l p danh sách c tri b uc i bi u H i ng nhân dân m t c p, nh ng ngư i có quy n b u c ư c ghi tên vào danh sách c tri nơi cư trú, n u nơi này là: a) Nơi cư trú chính th c ( ã ăng ký vào m t h chính th c). b) Nơi và làm ăn thư ng xuyên ngoài nơi cư trú chính th c; thí d : m t ngư i có nơi cư trú chính th c xã A thu c t nh Thái Bình, nhưng hi n nay làm vi c m t công trư ng trong t nh Thái Nguyên, thì ư c ghi tên vào danh sách c tri và b phi u nơi có công trư ng, là nơi cư trú thư ng xuyên c a ngư i ó. c) Ho c là nơi cư trú t m th i nhưng trong cùng m t a phương có cu c b u c v i nơi cư trú chính th c, như: cùng huy n n u là cu c b u c i bi u H i ng nhân dân huy n, cùng thành ph n u là cu c b u c i bi u H i ng nhân dân thành ph . Thí d : m t ngư i mà
 3. nơi cư trú chính th c thu c xã Tân Cương huy n ng H , nhưng lúc l p danh sách c tri b uc i bi u H i ng nhân dân huy n ng H , ang t m trú xã Gia Sàng huy n ng H , thì có quy n ư c ghi tên vào danh sách c tri và b phi u xã Gia Sàng. i v i các công trư ng to l n, l i thu c ph m vi nhi u xã thì y ban hành chính t nh ho c y ban hành chính hành chính huy n có th th ng nh t vi c l p danh sách c tri trong công trư ng vào y ban hành chính xã nơi Ban ch huy công trư ng óng tr s . y ban hành chính xã này có th giao cho Ban ch huy công trư ng th a l nh mình l p danh sách c tri cho t t c cán b công nhân viên trong công trư ng. Nh ng c tri trong quân i và công an nhân dân vũ trang bi t phái, công tác ngoài nơi ơn v mình óng quân, ư c ghi danh sách c tri thu c khu v c b phi u nơi công tác. Nh ng ngư i công tác ơn v nhưng ư c ngoài doanh tr i v n ư c ghi vào danh sách c tri c a ơn v quân i hay là công an nhân dân vũ trang. 2. S i bi u H i ng nhân dân các c p : S i bi u H i ng nhân dân các c p ã ư c quy nh trong i u 11 c a Pháp l nh. Theo o n 1 và o n 4, i u 11: “Th tr n và xã mi n núi và h i o có t 700 nhân khNu tr xu ng, b u c 20 i bi u; có trên 700 nhân khNu, thì ngoài s 20 i bi u tính cho 700 nhân khNu u tiên, c thêm 150 n 200 nhân khNu thì ư c b u thêm 1 i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 35 i bi u”. “Châu và huy n mi n núi và h i o có t 10.000 nhân khNu tr xu ng, b u c 30 i bi u; có trên 10.000 nhân khNu thì ngoài s 30 i bi u tính cho 10.000 nhân khNu u tiên, c thêm 1.500 n 2000 nhân khNu thì ư c b u thêm 1 i bi u, nhưng t ng s không ư c quá 50 i bi u”. Các quy nh này xu t phát t tình hình các a phương mi n núi, có nh ng nơi có nhi u dân t c xen k và nh m các a phương có s i bi u thích áng, các dân t c u có th có i bi u c a mình trong H i ng nhân dân. Khi tính s i bi u, y ban hành chính c p b u H i ng nhân dân, căn c vào tình hình th c t c a a phương mà ch n nhân khNu b u thêm m t i bi u, trong ph m vi t 150 n 200 nhân khNu i v i c p th tr n và xã; t 1.500 n 2.000 nhân khNu i v i c p châu và huy n. M c ó ph i ư c y ban hành chính c p trên tr c ti p xét duy t, khi duy t y s ơn v b u c và s i bi u cho m i ơn v theo i u 14 c a Pháp l nh. Theo o n 1, i u 11, các xã dư i 300 nhân khNu có th b u dư i 20 i bi u. các xã này có s i bi u m b o sinh ho t dân ch c a H i ng nhân dân, s i bi u H i ng nhân dân c n g p 3 l n s y viên y ban hành chính. Theo o n 4, i u 11, t ng s i bi u H i ng nhân dân huy n mi n xuôi nói chung không ư c quá 50 i bi u. Theo quy nh này, trư ng h p c bi t các huy n mi n xuôi có nhi u xã, dân s ông, có các xã dân t c, có khu công nghi p t p trung, có nông trư ng, thì có th ư c b u thêm m t, hai i bi u ngoài s 50 i bi u mà Pháp l nh ã quy nh. Theo i u 12 c a Pháp l nh, i v i các a phương có nhi u dân t c thi u s s ng xen k , có các khu v c công nghi p t p trung ho c nông trư ng cho các dân t c thi u s và công nhân có s i bi u thích áng trong H i ng nhân dân, Chính ph có th châm chư c các t l nói Pháp l nh, trong ph m vi m c t i a ã quy nh. các a phương nói trên, n u xét c n ph i có s i bi u các dân t c và công nhân trong H i ng nhân dân thì y ban hành chính khu t tr , thành ph tr c thu c trung ương, t nh
 4. tr c thu c trung ương có th ngh lên Chính ph , y ban hành chính t nh tr c thu c Khu t tr , huy n, châu, thành ph thu c t nh, th xã, khu ph , th tr n, xã có th ngh lên y ban hành chính c p trên tr c ti p xin tăng thêm m t, hai i bi u cho H i ng nhân dân c p mình, nhưng t ng s i bi u không ư c vư t m c t i a ã quy nh. S i bi u ư c tăng ph i dành riêng chia thêm cho các ơn v b u c có nhi u dân t c thi u s s ng xen k có công nhân t p trung, ho c nông trư ng, ngoài s i bi u mà các ơn v ó ư c b u tính theo dân s . 3. nh khu v c b phi u Vi c l p khu v c b phi u ph i d a trên các i u ki n sinh ho t, cư trú c a nhân dân, hoàn c nh a dư, kh năng t ch c c a a phương và theo úng tiêu chuNn dân s ã ư c quy nh trong Pháp l nh. mi n núi và h i o có th thành l p nh ng khu v c b phi u v i s nhân khNu dư i 500 ngư i, nhưng cũng không quá ít, m b o không khí tưng b ng ph n kh i c a cu c b u c . Các ơn v quân i và công an nhân dân vũ trang ư c thành l p khu v c b a phi u riêng, nhưng v n thu c ơn v b u c nơi óng quân. i v i nh ng ơn v quân i và công an nhân dân vũ trang l t , n u không ti n sát nh p vào nh ng ơn v quân i và công an nhân dân vũ trang nơi g n nh t và cũng không thu n ti n thành l p m t khu v c b phi u riêng thì có th sát nh p vào khu v c b phi u chung v i nhân dân. i v i các công trư ng l n, l i thu c ph m vi nhi u xã thì y ban hành chính t nh ho c y ban hành chính huy n có th th ng nh t vi c chia khu v c b phi u trong công trư ng vào y ban hành chính xã nơi Ban ch huy công trư ng óng tr s . y ban hành chính xã này có th giao cho Ban ch huy công trư ng th a l nh mình chia khu v c b phi u và thành l p các T b u c ph trách công tác b u c trong công trư ng. 4. Thành l p H i ng b u c , Ban b u c , T b u c và H i ng giám sát vi c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã. các t nh, khu t tr , a dư r ng, có nhi u ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân t nh, khu t tr , thì y ban hành chính t nh ho c khu t tr có th y quy n cho y ban hành chính huy n, châu, th xã thành l p các Ban b u c . Trong trư ng h p này, y ban hành chính huy n, châu, th xã ph i g i ngay m t b n quy t nh thành l p Ban b u c lên y ban hành chính t nh, khu t tr , và m t b n lên H i ng b u c t nh, khu t tr . Khi b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã, ơn v b u c nào ch có m t khu v c b phi u thì Ban b u c kiêm nhi m v c a T b u c . Vi c thành l p H i ng giám sát vi c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã là hư ng d n và giúp các th tr n và xã ti n hành t t cu c b u c . Nói chung, c n thành l p H i ng giám sát vi c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã. Nơi nào không thành l p H i ng giám sát huy n, th xã, châu, thành ph thu c t nh vì xét không c n thi t thì ph i ư c y ban hành chính t nh, thành ph tr c thu c trung ương hay là khu v c t tr (trong khu t tr không có c p t nh) chuNn y. Ch m nh t là 40 ngày trư c ngày b u c , H i ng giám sát vi c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã ph i ư c thành l p, g m t 7 n 15 i bi u. Nh ng i bi u này không nên kiêm nhi u công tác và ít nh t m i H i ng giám sát ph i có 5 ngư i chuyên trách làm công tác c a h i ng. Trư ng h p cu c b u c i bi u H i ng nhân dân huy n, châu, thành ph thu c t nh, th xã cùng ti n hành trong m t th i gian v i cu c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã thì cũng không ư c t ch c H i ng b u c huy n, châu,
 5. thành ph thu c t nh, th xã kiêm nhi m v c a H i ng giám sát vi c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã. Sau khi thành l p, H i ng giám sát ph i h p nghiên c u n m v ng th l và k ho ch ti n hành b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã c a a phương, th o lu n k ho ch hư ng d n, giúp và ki m tra công tác b u c c a các H i ng b u c th tr n và xã. H i ng giám sát không làm thay nhi m v c a các H i ng b u c th tr n và xã. Các H i ng b u c th tr n và xã ph i liên h ch t ch v i H i ng giám sát tranh th s hư ng d n và giúp trong công tác. y ban hành chính các c p và các cơ quan Nhà nư c có nhi m v giúp nh ng phương ti n làm vi c c n thi t cho các t ch c ph trách và giám sát b u c . H i ng b u c , Ban b u c , T b u c và H i ng giám sát vi c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã h t nhi m v sau khi H i ng nhân dân ã xác nh n tư cách i bi u c a các i bi u m i trúng c . 5. T ch c ngày b phi u. Khi ngày b phi u ã ư c n nh thì các a phương ph i b o m th c hi n cu c b phi u úng ngày ó. Trong ngày b u c , c n chú ý nh ng i m sau ây: a) Ph i b o m th i gian b phi u t 7 gi sáng n 7 gi t i như ã quy nh i u 36 c a Pháp l nh. Nơi nào toàn th c tri c a mình ã b phi u xong trư c 7 gi t i, thì cũng t i 7 gi t i m i k t thúc cu c b phi u vì có th còn có ngư i nơi khác n b phi u theo như quy nh i u 10 c a Pháp l nh. Tuy nhiên tùy hình a phương, Pháp l nh cho phép T b u c ư c b t u s m hơn và k t thúc mu n hơn gi quy nh, nhưng không ư c kéo dài quá 10 gi êm. b) Các phòng b phi u ph i có n i quy. N i quy phòng b phi u do T b u c l p, theo s hư ng d n c a Ban b u c ho c c a H i ng b u c . c) C tri nào không bi t ch , có th nh ngư i khác vi t h . c bi t m t vài nơi còn nhi u ngư i không bi t ch , H i ng b u c có th dùng nh ng phương pháp thích h p c tri d dàng ch n i bi u, nhưng ph i b o m nguyên t c b phi u kín. d) C n nói cho c tri bi t là không nên ký vào phi u b u c . Nhưng n u có ngư i trót ký l r i thì phi u b u v n h p l . C tri vi t phi u h ng có th xin i m t phi u khác, nhưng T b u c c n ph i gi l i phi u h ng khi phát phi u m i và ph i b o m bí m t v lá phi u vi t h ng, không ư c l ý nh c a c tri mu n b u c ai. Nh ng phi u h ng và các phi u không dùng u ph i hoàn l i Ban b u c . ) Ch t ch c hòm phi u ph i v i nh ng c tri già, m au, m i sinh , tàn t t không n phòng b phi u ư c. k p th i chuNn b , T b u c c n n m trư c s lư ng nh ng ngư i này trong khu v c b phi u c a mình. N u nh ng ngư i này ngh mang hòm phi u và phi u b u n t n nhà b phi u, T b u c s c hai t viên mang hòm phi u ph n t n nhà nh ng ngư i ó ti p nh n phi u b u, ng th i s m i hai c tri cùng i theo ch ng ki n. e) Trong khi ang b phi u, n u có c tri nơi khác n xu t trình gi y ch ng nh n không th tham gia b phi u nơi ã ư c ghi tên vào danh sách c tri thì T b u c xét n u ngư i ó có quy n b u c theo quy nh m c l p danh sách c tri trên ây, thì cho ghi tên thêm vào
 6. danh sách c tri c a khu v c mình, c p phi u b u và cho b phi u. Trư ng h p c n xét rõ hơn, T b u c có th òi xu t trình nh ng gi y t ch ng minh c n thi t khác. g) Trong ngày b u c , T b u c c n ph i c g ng kh c ph c khó khăn b o m cho cu c b phi u ư c liên t c và làm xong trong ngày. h) Phi u ghi tên ngư i ng c chưa s i bi u ư c b u v n là h p l . 6. B u l i ho c b u thêm Theo Pháp l nh thì vi c b u c l i ho c b u thêm v n ph i theo nh ng i u ã quy nh cho cu c b u c l n u. Nh ng ngư i ng c ph i ư c quá n a s phi u h p l m i ư c trúng c và trong ơn v b u c s phi u b u ph i ư c quá n a s phi u s c tri ghi trong danh sách thì cu c b u c m i có giá tr . Vì v y các a phương ph i v n ng và t o i u ki n thu n ti n nhân dân i b phi u th t ông và ph i hư ng d n c tri vi t phi u cho úng th l nh m gi m b t s phi u không h p l ngay t cu c b u c l n u, tránh tình tr ng ph i b u i b u l i nhi u l n. Trư ng h p b u l i ho c b u thêm thì công tác v n ng và t ch c càng c n ph i làm t t b o m k t qu ch c ch n hơn. Ngày b u c l i ho c b u c thêm do H i ng b u c n nh, ph i ư c báo cáo cho c tri trong ơn v bi t ư c ít nh t là 3 ngày, b ng niêm y t, phát thanh và m i phương ti n thông thư ng c a a phương. 7. T ng k t cu c b u c Sau khi ti p nh n và ki m tra biên b n b u c do các Ban b u c g i n, H i ng b u c ph i làm ngay biên b n t ng k t cu c b u c và tuyên b k t qu cu c b u c cho toàn th c tri ư c bi t b ng niêm y t, phát thanh và m i phương ti n thư ng dùng trong a phương. Ph n k t qu c n tuyên b nên g m nh ng i m sau: - T ng s i bi u H i ng nhân dân ư c b u; - T ng s ngư i ng c ; - T ng s c tri; - S c tri ã i b u, t l so v i t ng s c tri; - S phi u h p l ; - S phi u không h p l (k c phi u tr ng); - Danh sách nh ng ngư i trúng c , s phi u b u và t l phi u b u c a m i ngư i; -S ơn v b u c ho c i bi u ph i b u l i, b u thêm (n u có). Theo i u 58 c a Pháp l nh thì ngoài vi c g i m t b n biên b n t ng k t cu c b u c c a H i ng b u c lên y ban hành chính c p b u H i ng nhân dân, ph i g m t b n biên b n ó lên y ban hành chính c p trên tr c ti p (ho c g i lên Chính ph , n u là cu c b u c i bi u H i ng nhân dân khu t tr , thành ph tr c thu c trung ương và t nh tr c thu c trung ương) xét n u th y cu c b u c có nh ng i u không h p pháp nghiêm tr ng thì báo cáo ngay lên Chính ph bi t tình hình cùng ngh bi p pháp gi i quy t. Chính ph s trình y ban Thư ng v Qu c h i xét nh. i v i cu c b u c i bi u H i ng nhân dân th tr n và xã, H i ng giám sát sau khi nh n ư c biên b n t ng k t b u c c a các H i ng b u c th tr n và xã trong a phương, ph i ki m tra l i k t qu b u c và có ý ki n v các ơn khi u n i n u có. Sau ó, H i ng giám sát làm b n nh n xét v cu c b u c c a t ng th tr n và xã g i cho y ban hành chính huy n, châu, thành ph thu c t nh, th xã, sao g i y ban hành chính các th tr n và xã bi t và ưa trình H i ng nhân dân th tr n và xã trong phiên h p u tiên.
 7. 8. Th m tra tư cách i bi u ng c . Trong phiên h p u tiên, H i ng nhân dân c ra m t Ban thNm tra tư cách i bi u c a H i ng nhân dân. Ban thNm tra g m: -T 3 n5 i bi u H i ng nhân dân c p th tr n, xã. -T 5 n7 i bi u H i ng nhân dân c p th huy n, châu, thành ph thu c t nh, th xã, khu ph . -T 7 n9 i bi u H i ng nhân dân khu t tr , t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Ban thNm tra tư cách i bi u H i ng nhân dân t b u ra 1 trư ng ban và 1 thư ký. Riêng Ban thNm tra tư cách i bi u H i ng nhân dân khu t tr , t nh, thành ph tr c thu c trung ương thì b u thêm 1 Phó ban. Ban thNm tra tư cách i bi u H i ng nhân dân thNm tra h sơ, biên b n c a H i ng b u c và các Ban b u c xem k t qu cu c b u c t ng ơn v b u c r i làm báo cáo trình H i ng nhân dân. Riêng c p th tr n và xã, Ban thNm tra nên căn c c vào nh n xét v k t qu cu c b u c c a H i ng giám sát. Căn c vào báo cáo c a Ban thNm tra, H i ng nhân dân quy t nh xác nh n tư cách i bi u H i ng nhân dân c p mình. 9. Áp d ng th l b u c quy nh cho mi n núi. Các a phương sau ây ư c áp d ng th l b u c quy nh cho mi n núi: a) Các t nh, huy n, châu, th tr n và xã trong các khu t tr Vi t B c và Thái Mèo. b) Các t nh Lào Cai, Yên Bái, Hòa bình, H i ninh và các huy n, th tr n và xã trong các t nh ó. c) Các huy n và xã các t nh và khu v c khác có m t trong hai i u ki n sau ây: có kho ng t 1/2 dân s tr lên là ngư i dân t c thi u s ho c có di n tích r ng núi chi m a s ph n t ai. Danh sách các huy n và xã này ph i do y ban hành chính t nh quy t nh, theo ngh c a y ban hành chính huy n. 10. Chu n b các tài li u, v t li u c n thi t cho cu c b u c . Trư c khi b u c i bi u H i ng nhân dân m t c p trong a phương, y ban hành chính khu, t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i chuNn b y tài li u và v t li u c n thi t cho cu c b u c phân ph i k p th i cho y ban hành chính c p dư i, cho H i ng b u c , Ban b u c và T b u c . a) Pháp l nh v vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p và các văn b n c n thi t. b) Danh sách c tri theo m u s 1, danh sách nh ng ngư i ng c theo m u s 2. c) Các th biên b n: biên b n ki m phi u theo m u s 3. Biên b n ki m phi u và sơ k t b u c theo m u s 4. Biên b n sơ k t b u c theo m u s 5. Biên b n t ng k t b u c theo m u s 6. d) Th c tri hình ch nh t, ngang ch ng 14 phân, d c ch ng 10 phân theo m u s 7. M t trư c th c tri có ghi các m c theo th t sau ây: H và tên c tri, tu i, nam hay n , dân t c, ngh nghi p (hay là ch c v ) ch . góc bên trái phía dư i là ch ký tên c a c tri. M t sau th c tri tr ng. Khi c tri i n b phi u thì T b u c óng d u vào m t sau th ch ng nh n là c tri ã b phi u.
 8. y ban hành chính nơi l p danh sách c tri ph trách vi t th , ký tên, óng d u và phát th cho c tri ch m nh t là 5 ngày trư c ngày b u c . Nh ng th c tri cũ dùng trong các cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p và b u c i bi u Qu c h i các năm trư c v n ư c dùng trong các cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p s p t i. d) Phi u b u c làm b ng gi y không bóng, hình ch nh t, ngang ch ng 12 phân, d c ch ng 17 phân, theo m u s 8. Phi u b u c có th tr ng c tri t vi t tên ngư i ng c mà mình ch n b u, ho c in s n tên các ngư i ng c c tri mu n b u ai thì tên ngư i ó l i và không mu n b u ai thì xóa tên ngư i ó i. N u in s n tên các ngư i ng c , thì tên nh ng ngư i ng c ó (c nh ng ngư i ư c c và nh ng ngư i t ng c ) u x p theo th t ABC. e) Hòm phi u: Tùy theo s c tri nhi u ít mà làm theo kích thư c như sau: - S c tri không quá 1.000: Hòm phi u chi u dài ch ng 55 phân. chi u r ng _ 35 _ chi u cao _ 38 _ - S c tri trên 1.000: Hòm phi u chi u dài ch ng 70 phân. chi u r ng _ 45 _ chi u cao _ 48 _ Gi a n p hòm phi u ch có m t khe h chênh ch ch, dài 10 phân, r ng 7 ly. N p hòm phi u ph cũng ph i có khe h b v a lá phi u b u. Nơi nào ã có hòm phi u úng ho c g n úng như kích thư c này r i thì không ph i làm hòm phi u m i. g) D u c a H i ng b u c khu t tr , t nh, thành ph tr c thu c trung ương theo m u s 9. D u c a H i ng b u c châu, th xã, thành ph thu c t nh, khu ph theo m u s 10. D u c a H i ng b u c huy n theo m u s 11. D u c a H i ng b u c xã, th tr n theo m u s 12. D u c a các T b u c theo m u s 13. h) V t li u văn phòng cho phòng b phi u: gi y, m c, bút m c, bút chì, h dán, gi y th m, inh ghim, d u èn, m c d u, v.v... th c hành ti t ki m, tránh lãng phí, các y ban hành chính c n c g ng chuNn b các phương ti n c n thi t cho vi c b u c b ng cách t n d ng nh ng th s n có và có th mư n trong a phương, ch mua s m nh ng th mà a phương không th t túc ư c. Khi cu c b phi u ã xong, các T b u c ph i thu l i nh ng v t li u chưa dùng h t r i giao cho y ban hành chính cơ s s d ng h p lý theo s hư ng d n c a cơ quan tài chính khu t tr , t nh, thành ph , tr c thu c trung ương. Còn các v t li u khác như hòm phi u, con d u, v.v... ph i giao ngay cho y ban hành chính b o qu n cNn th n ti n s d ng sau này. K.T B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG
 9. Tô Quang u T nh ………………. VI T NAM DÂN CH C NG HÒA M US 1 (hay là Khu, Thành ph ) c l p - T do - H nh phúc Huy n ………………. DANH SÁCH C TRI (hay là Châu, Th xã) b uc i bi u H. .N.D. ………… Xã ………………. Khu v c b phi u (1)………. (hay là Th tr n, Khu ph ) S Nam H và tên Ngh nghi p th Tu i hay là Dân t c Ch Chú thích c tri (2) (hay là ch c v ) t n T ng s c tri trong danh sách này là: Nam : ………. N : ………. …………. Làm t i…………….ngày……tháng……năm 196….. Y BAN HÀNH CHÍNH………….(3) (Ký tên và óng d u) T nh ………………. VI T NAM DÂN CH C NG HÒA M U c l p - T do - H nh phúc S 2 (1) Ghi tên hay là s hi u c a Khu v c b phi u. (2) X p theo h - tên ch h x p lên u – Các h x p theo th t t u xóm n cu i xóm nông thôn, t u ph n cu i ph thành th , ho c theo m t th t thích h p v i hoàn c nh a phương. (3) Hay là Ban ch huy ơn v quân i, Công an nhân dân vũ trang
 10. (hay là Khu, Thành ph ) DANH SÁCH NH NG NGƯ I NG C Huy n ………………. i bi u H. .N.D. ………… (1) (hay là Châu, Th xã) ơn v b u c ………. Xã ………………. (hay là Th tr n, Khu ph ) S H và tên ngư i Nam Ngh nghi p Dân Chú th ng c (x p theo Tu i hay là (hay là ch c Ch t c thích t th t A, B, C) n v ) T ng s c tri trong danh sách này là: Làm t i…………….ngày……tháng……năm 196….. H I NG B U C (Ký tên và óng d u) T nh ………………. VI T NAM DÂN CH C NG HÒA M US 3 (hay là Khu, Thành ph ) c l p - T do - H nh phúc Huy n ………………. B UC I BI U (hay là Châu, Th xã) H I NG NHÂN DÂN ………. Xã ………………. (hay là Th tr n, Khu ph ) BIÊN B N KI M PHI U Khu v c b phi u ......................................................................................................................... ơn v b u c ............................................................................................................................... Ngày …… tháng …… năm 196 …… h i …… gi sáng, T b u c g m có: Ông (hay là bà) ............................................. Trư ng Ban ............................................. Phó Ban (1) Ghi tên hay là s hi u c a ơn v b u c .
 11. ............................................. Thư ký ............................................. Nhân viên ............................................. - ............................................. - ã h p t i Phòng b phi u ……… thu c ơn v b u c ……… ph trách vi c b u c i bi u H i ng nhân dân ……… úng ……… gi sáng, T trư ng T b u c ki m soát l i hòm phi u, sau ó khóa và niêm phong hòm phi u l i, r i m i c tri b t u b phi u. úng ……… gi t i, sau khi c tri cu i cùng có m t t i tr s b phi u ã b phi u xong, T trư ng T b u c tuyên b cu c b phi u k t thúc và cu c ki m phi u b t u ngay. Trư c khi m hòm phi u, T trư ng T b u c ã m i 2 c tri bi t ch không ra ng c vào ch ng ki n công vi c ki m phi u là: Ông (hay là Bà).................................................................................. Và Ông (hay là Bà) ............................................................................ K t qu cu c b u c như sau: - T ng s c tri danh sách khu v c b phi u:................................. (có phân bi t nam, n ) - S c tri ã i b u: ………. (có phân bi t nam, n ) - S phi u h p l : …………. - S phi u không h p l : …………. - S phi u tr ng: ………….. - S phi u b u cho m i ngư i ng c : …………. Ông (hay là Bà) ……… ư c …… phi u Bi u quy t c a T b u c v nh ng phi u nghi ng : …… Tóm t t nh ng vi c ã x y ra, nh ng khi u n i trong vi c b u c và cách gi i quy t c a T b u c …… Nh ng khi u n i chưa ư c gi i quy t …… Biên b n này l p thành 2 b n t i a i m, ngày tháng năm k trên, vào h i …… gi và có ính kèm theo các khi u n i, t trình c a T b u c (n u có). T B UC Hai c tri ch ng ki n cu c T trư ng Thư ký ki m phi u T nh ………………. VI T NAM DÂN CH C NG HÒA M US 4 c l p - T do - H nh phúc
 12. (hay là Khu, Thành ph ) Huy n ………………. B UC I BI U (hay là Châu, Th xã) H I NG NHÂN DÂN ………. Xã ………………. (hay là Th tr n, Khu ph ) BIÊN B N KI M PHI U VÀ SƠ K T B U C ơn v b u c ………… Ngày …… tháng …… năm 196 ……, h i …… gi sáng, Ban B u c kiêm T b u c g m có: Ông (hay là bà) ............................................. Trư ng Ban ............................................. Phó Ban ............................................. Thư ký ............................................. Nhân viên ............................................. - ã h p t i Phòng b phi u c a ơn v b u c ……… ph trách vi c b u c i bi u H i ng nhân dân ……… úng ……… gi sáng, Trư ng Ban b u c kiêm T trư ng T b u c ki m soát l i hòm phi u, sau ó khóa và niêm phong hòm phi u l i, r i m i c tri b t u b phi u. úng ……… gi t i, sau khi c tri cu i cùng có m t t i tr s b phi u ã b phi u xong. Trư ng Ban b u c kiêm T trư ng T b u c tuyên b cu c b phi u k t thúc và cu c ki m phi u b t u ngay. Trư c khi m hòm phi u, Trư ng Ban b u c kiêm T trư ng T b u c ã m i 2 c tri bi t ch không ra ng c vào ch ng ki n công vi c ki m phi u là: Ông (hay là Bà) ............................................. Và Ông (hay là Bà) ............................................. K t qu cu c b u c như sau: -S i bi u H i ng nhân dân n nh cho ơn v b u c : …… - S ngư i ng c : …… - T ng s c tri trong ơn v b u c : ……… (có phân bi t nam, n ) - S c tri ã i b u: ………. (có phân bi t nam, n ) - S c tri không i b u: ………. (có phân bi t nam, n ) - T l s c tri ã i b u so v i t ng s c tri: ………. (có phân bi t nam, n ) - S phi u h p l : …………. - S phi u không h p l : …………. - S phi u tr ng: ………….. - S phi u b u cho m i ngư i ng c : ………….
 13. Ông (hay là Bà) …… ư c …… x p theo th t ngư i nhi u phi u trên, …… …… ngư i ít phi u dư i. …… …… Căn c vào k t qu ghi trên, Ban B u c kiêm T b u c k t lu n: a) S phi u b u là quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri c a ơn v b u c . (N u s phi u b u không ư c quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri c a ơn v b u c thì vi t “Vì s phi u b u c không ư c quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri c a ơn v b u c , nên cu c b u c này không có giá tr và s có cu c b u c l i”) b) Các ông, Bà có tên sau ây ư c nhi u phi u nh t và s phi u ó ã quá n a s phi u h p l , ư c coi là trúng c . (N u không ai ư c quá n a s phi u h p l thì vi t: “Vì không ai ư c quá n a s phi u h p l trúng c nên s có cu c b u l i”). - Ông (hay là bà) …………… - Ông (hay là bà) …………… c) Còn thi u …… i bi u, s b u thêm cho (n u thi u). Tóm t t nh ng vi c ã x y ra, nh ng khi u n i trong vi c b u c và cách gi i quy t c a Ban b u c kiêm T b u c : …….. Nh ng khi u n i chưa ư c gi i quy t: ……….. Biên b n này l p thành 2 b n t i a i m, ngày tháng năm k trên, vào h i …… gi và có ính theo các khi u n i, t trình c a Ban b u c kiêm T b u c (n u có). BAN B U C KIÊM T B U C Hai c tri ch ng ki n cu c ki m phi u Trư ng Ban Phó Ban Thư ký T nh ………………. VI T NAM DÂN CH C NG HÒA M US 5 (hay là Khu, Thành ph ) c l p - T do - H nh phúc Huy n ………………. (hay là Châu, Th xã) Xã ………………. (hay là Th tr n, Khu ph ) B UC I BI U H I NG NHÂN DÂN ………. BIÊN B N SƠ K T B U C ơn v b u c ……… Ngày …… tháng …… năm 196 ……, h i …… gi sáng, Ban b u c g m có: Ông (hay là bà) ............................................. Trư ng Ban Phó Ban Thư ký Nhân viên
 14. ã h p t i ……… làm biên b n sơ k t cu c bàu c i bi u H i ng nhân dân t i các khu v c b phi u thu c ơn v b u c : ……….. -S i bi u H i ng nhân dân n nh cho ơn v b u c : …… - S ngư i ng c : …… - T ng s c tri trong ơn v b u c : ……… (có phân bi t nam, n ) - S c tri ã i b u: ………. (có phân bi t nam, n ) - S c tri không i b u: ………. (có phân bi t nam, n ) - T l s c tri ã i b u so v i t ng s c tri: ………. (có phân bi t nam, n ) - S phi u h p l : …………. - S phi u không h p l : …………. - S phi u tr ng: ………….. - S phi u b u cho m i ngư i ng c : …………. H và tên S phi u ư c b u t i các khu v c b phi u ngư i ng c C NG (1) (1) (1) (1) (1) Ông (hay là X p theo th t ngư i bà) nhi u phi u trên, ngư i ít phi u dư i …………. (2) Căn c vào k t qu ghi trên, Ban b u c k t lu n: a) S phi u b u là quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri c a ơn v b u c . (N u s phi u b u chưa ư c quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri c a ơn v b u c , thì vi t: “Vì s phi u b u chưa ư c quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri c a ơn v b u c nên cu b u c này không có giá tr và s có cu c b u l i”). (1) Ghi tên hay là s hi u c a các khu v c b phi u. (2) Trư ng h p trong ơn v b u c có nhi u khu v c b phi u, kh gi y biên b n không r ng ghi y s phi u các ngư i ng c ư c b u t i t t c các khu v c b phi u (như khi b u c i bi u H i ng nhân dân khu t tr , t nh, thành ph , thì: a) Ghi trong biên b n t ng s phi u b u cho m i ngư i ng c trong t t c các khu v c b phi u như sau: - Ông (hay là bà)………… ư c ………….. phi u (x p theo th t ngư i nhi u phi u trên, ngư i ít phi u dư i). - Ông (hay là bà)………… ư c ………….. phi u (Xem ph l c theo biên b n này) b) Làm b n ph luc theo m u sau ây ghi s phi u b u cho m i ngư i ng c trong m i khu v c b phi u
 15. b) Các ông, bà có tên sau ây, ư c nhi u phi u nh t và s phi u ó ã quá n a s phi u h p l , ư c coi là trúng c . (N u không ai ư c quá n a s phi u h p l , thì vi t: “Vì không ai ư c quá n a s phi u h p l trúng c , nên s có cu c b u l i”). Ông (hay là bà) …………… Ông ……………………….. c) Còn thi u ………….. i bi u, s b u thêm cho (n u thi u) Tóm t t nh ng vi c ã x y ra,lao ng nh ng khi u n i trong vi c b u c do T b u c ã gi i quy t: …………….. do Ban b u c ã gi i quy t: ……….. Nh ng khi u n i chuy n lên c p trên gi i quy t:……………. Biên b n này l p thành 2 b n t i a i m, ngày tháng năm k trên, và có ính theo biên b n c a các T b u c , các khi u n i, t trình c a các T b u c và c a Ban b u c (n u có). BAN B U C Trư ng Ban Phó Ban Thư ký
 16. PH L C ÍNH THEO BIÊN B N C A BAN B U C , GHI K T QU B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN……. T I CÁC KHU V C B PHI U THU C ƠN VN B U C ….. Khu v c b H VÀ TÊN NGƯ I NG C phi u (ghi tên hay là s hi u) Ông Ông Ông Ông Ông Ông Ông Ông Ông Ông Ông Ông bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà A B C D E F G H I K L ……… ……… ……… C ng BAN B U C Trư ng Ban Phó Ban Thư ký T nh ………………. VI T NAM DÂN CH C NG HÒA M US 6 (hay là Khu, Thành ph ) c l p - T do - H nh phúc Huy n ………………. (hay là Châu, Th xã) Xã ………………. (hay là Th tr n, Khu ph ) B UC I BI U H I NG NHÂN DÂN ………. BIÊN B N T NG K T B U C Ngày …… tháng …… năm 196 ……, h i …… gi , H i ng b u c i bi u H i ng nhân dân…….. g m có: Ông (hay là bà) ............................................. Ch T ch ............................................. Phó Ch T ch ............................................. Thư ký
 17. ............................................. H i viên ã h p t i ……… t ng k t cu c b u c i bi u H i ng nhân dân…… ti n hành trong ngày…. K t qu b u c như sau: - T ng s i bi u H i ng nhân dân:……… - T ng s ngư i ng c : …… - T ng s c tri…….. (có phân bi t nam, n ) - S c tri ã i b u: ………. (có phân bi t nam, n ) - S c tri không i b u: ………. (có phân bi t nam, n ) - T l s c tri ã i b u so v i t ng s c tri: ………. (có phân bi t nam, n ) - S phi u h p l : …………. - S phi u không h p l : …………. - S phi u tr ng: ………….. Căn c vào k t qu cu c b u c ghi trong biên b n c a các Ban b u c và sau khi ã ki m tra l i, H i ng b u c tuyên b : a) Các ông, bà có tên sau ây ư c coi là trúng c : (1) T i ơn v b u c - Ông (hay là Bà) … ư c … phi u - Ông (hay là Bà) … ư c … phi u (1) T i ơn v b u c - …… …… …… - …… …… …… b) S i bi u ph i b u thêm: (1) T i ơn v b u c …………. i bi u c) Các ơn v b u c ph i b u l i (vì s phi u b u không ư c quá n a s c tri ghi trong danh sách c tri, ho c không ngư i ng c nào ư c quá n a s phi u h p l ); (1) ơn v b u c …………. i bi u Các vi c quan tr ng ã x y ra và cách gi i quy t c a các T b u c , Ban b u c hay là H i ng b u c …. Các khi u n i và cách gi i quy t c a H i ng b u c : Biên b n này l p thành 2 b n t i a i m, ngày tháng năm k trên, và có ính theo các khi u n i, t trình c a các T b u c và c a Ban b u c (n u có). H I NG B U C Ch t ch Phó Ch t ch Thư ký 1 Ghi tên hay là s hi u c a ơn v b u c
 18. M US 7 M US 8 T nh ………………. VI T NAM DÂN CH C NG HÒA VI T NAM DÂN CH C NG HÒA (hay là Khu, Thành ph ) c l p - T do - H nh phúc c l p - T do - H nh phúc Huy n ………………. (hay là Châu, Th xã) Xã ………………. PHI U B U C (hay là Th tr n, Khu ph ) i bi u H i ng nhân dân ...................... ........................................................................................ TH C TRI ........................................................................................ ------- ........................................................................................ H và tên c tri: .................................................. ........................................................................................ Tu i:.................................................................... ........................................................................................ Kho ng 10 phân Nam hay là n :.................................................... ........................................................................................ Kho ng 17 phân Ngh nghi p (hay là ch c v )............................. ........................................................................................ ............................................................................ ........................................................................................ Ch : ................................................................. ........................................................................................ ........................................................................................ ………..ngày…… tháng ……năm 196… ........................................................................................ Y BAN HÀNH CHÍNH ........................................................................................ (ký tên và óng d u ........................................................................................ Ch ký ........................................................................................ c a c tri ........................................................................................ ........................................................................................
 19. Kho ng 14 phân Kho ng 12 phân Kho ng 14 phân
 20. M US 9 D u c a H i ng b u c Khu T tr , T nh và thành ph tr c thu c Trung ương b ng g , hình tròn ư ng kính r ng 38 ly, ngoài có ư ng ch to, trong lòng có ư ng ch nh cách ư ng ch ngoài 5 ly. Gi a hai ư ng vòng phía trên có các ch : Vi t Nam Dân ch C ng Hòa (có sao nh 5 cánh u ch Vi t và sau ch Hòa), phía dư i có tên Khu T tr , T nh, thành ph . Trong lòng con d u có ch H i ng b u c , dư i có ư ng g ch ng n. M U S 10 D u c a H i ng b u c Châu, Th xã, Thành ph thu c t nh và Khu ph b ng g , hình tròn ư ng kính r ng 38 ly, ngoài có ư ng ch to, trong lòng có ư ng ch nh cách ư ng ch ngoài 5 ly. Gi a hai ư ng vòng phía trên có Khu T tr , T nh, Thành ph , gi a có 2 sao nh 5 cánh, phía trên có tên Châu, Th xã, Thành ph thu c t nh, khu ph . Trong lòng con d u có ch : H i ng b u c , dư i có ư ng g ch ng n. M U S 11 T NH SƠN TÂY D u c a H i ng b u c Huy n b ng g , hình vuông, c nh 33 ly, có m t ư ng ch to bao ngoài. Phía trên (b ng 1/3 con H I NG B U C d u), có tên Khu T tr , T nh, Thành ph , 1 ư ng ch ngang HUY N B T B T t quãng và 1 sao nh 5 cánh ư ng ch . Phía dư i có ch H i ng b u c (ch to nét m) và dư i cùng là tên Huy n. M U S 12 T NH THÁI BÌNH D u c a H i ng b u c xã, th tr n b ng g hình ch nh t, dài 42 ly, r ng 24 ly, có m t ư ng ch to bao ngoài. Phía H I NG B U C trên (b ng 1/3 chi u r ng), có tên Khu T tr , T nh, Thành XÃ XUÂN MAI ph , 1 ư ng ch ngang t quãng và 1 sao nh 5 cánh gi a ư ng ch . Phía dư i có ch H i ng b u c (ch to nét m) và dư i cùng là tên xã, th tr n. M U S 13 T B UC S ………… D u c a T b u c b ng g hình ch nh t, dài 40 ly, r ng 25 XÃ XUÂN MAI ly, có m t ư ng ch to bao ngoài. THÁI BINH Trên m t d u có ch “T b u c s …”, tên Xã (hay là th tr n, khu ph ) và dư i cùng là tên t nh, khu, thành ph .
Đồng bộ tài khoản