Thông tư số 1-BXD/CSXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư số 1-BXD/CSXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 1-BXD/CSXD về việc quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1-BXD/CSXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1-BXD/CSXD Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 1997 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 01-BXD/CSXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯ NG D N V QU N LÝ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ V N U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI VÀ NHÀ TH U NƯ C NGOÀI NH N TH U XÂY D NG T I VI T NAM Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18-02-1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 42/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04-03-1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; B Xây d ng hư ng d n vi c qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài và nhà th u nư c ngoài nh n th u xây d ng t i Vi t Nam như sau: I- QU N LÝ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ V N U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI Vi c qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài ư c qui nh chương XI c a Ngh nh s 12/CP ngày 18-02-1997, g m: 1- C p ch ng ch qui ho ch ch u tư có cơ s l p d án u tư; 2- ThNm nh v qui ho ch, ki n trúc trong các d án u tư có công trình xây d ng; 3- ThNm nh thi t k k thu t công trình xây d ng và quy t nh xây d ng công trình; 4- Ki m tra vi c th c hi n u th u trong xây d ng và c p gi y phép tư v n xây d ng và th u xây d ng cho các nhà th u nư c ngoài trúng th u th c hi n d án xây d ng công trình; 5- Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 1- Ch n a i m xây d ng công trình và c p ch ng ch qui ho ch: 1.1- Khi l p d án, ch u tư ph i làm vi c v i U ban nhân dân t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) ư c ch p nh n u tư t i a phương và ti n hành ch n a i m xây d ng cho d án.
 2. 1.2- Căn c yêu c u c a ch u tư, Giám c S Xây d ng ho c Ki n trúc sư trư ng thành ph ( i v i ô th ã có Ki n trúc sư trư ng) có trách nhi m gi i thi u a i m xây d ng m i ho c tho thu n a i m ang s d ng phù h p v i qui ho ch và c p ch ng ch qui ho ch theo qui nh t i Ngh nh s 91/CP ngày 17-8-1994 c a Chính ph và văn b n hư ng d n c a B Xây d ng ch u tư có cơ s l p d án u tư. M u ơn xin ch ng ch qui ho ch theo ph l c s 1. M u ch ng ch qui ho ch theo ph l c s 2. 2- L p và thNm nh ph n xây d ng thu c d án u tư: 2.1- Khi l p d án u tư xây d ng, ch u tư ph i l p thi t k sơ b , trong ó th hi n: qui ho ch chi ti t t ng m t ph ng, phương án ki n trúc, b trí dây chuy n công ngh và các công trình h t ng. 2.2- i v i khu v c xây d ng công trình chưa có cơ s h t ng k thu t phù h p v i yêu c u ho t ng c a công trình, thì ch u tư ph i có phương án c i t o, xây d ng b sung cơ s h t ng hi n có, ho c xây d ng riêng cơ s h t ng k thu t cho công trình ó; 2.3- Khi l p d án, các tính toán an toàn v môi trư ng và an toàn v công trình ph i tuân th các qui nh v an toàn phù h p v i Qui chuNn xây d ng và tiêu chuNn an toàn c a Vi t Nam; 2.4- Khi thNm nh ph n xây d ng thu c d án, cơ quan thNm nh ph i căn c vào ch ng ch qui ho ch ư c c p, quy ho ch chi ti t ư c duy t, Qui chuNn xây d ng Vi t Nam và tiêu chuNn an toàn công trình c a Vi t Nam k t lu n. Vi c thNm nh ư c th c hi n theo i u 83 chương XII c a Ngh nh s 12/CP ngày 18-2-1997 c a Chính ph . 3- ThNm nh thi t k công trình xây d ng và quy t nh xây d ng công trình: 3.1- N i dung thNm nh thi t k : Thi t k công trình xây d ng ư c thNm nh theo các quy nh t i i u 84 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18-02-1997 c a Chính ph và theo hư ng d n sau: 3.1.1- V tư cách pháp lý c a t ch c thi t k : a- T ch c tư v n, thi t k th c hi n thi t k công trình c a d án u tư ph i có tư cách pháp nhân; có ch ng ch hành ngh thi t k do Vi t Nam ho c nư c ngoài c p và ph i ư c ch u tư thông báo b ng văn b n là ư c ch n th u ho c trúng th u khi u th u theo Qui ch u th u ã ư c Chính ph Vi t Nam qui nh; b- Các t ch c tư v n, thi t k Vi t Nam thi t k công trình ph i có ch ng ch hành ngh tư v n, thi t k ; có năng l c ghi trong ch ng ch hành ngh phù h p th c hi n thi t k công trình;
 3. c- Các t ch c tư v n thi t k nư c ngoài trúng th u ho c ư c ch n thi t k công trình ph i liên k t v i ít nh t m t t ch c tư v n thi t k Vi t Nam có năng l c thi t k công trình ó và ph i ăng ký t i B Xây d ng ho c S Xây d ng theo s phân c p nêu t i i m II.5 c a Thông tư này ư c c p gi y phép th u thi t k theo qui nh; d- Vi c kh o sát ph c v thi t k công trình (bao g m kh o sát a hình, kh o sát a ch t công trình, a ch t thu văn và môi trư ng) ph i do t ch c kh o sát Vi t Nam có tư cách pháp nh n, có năng l c ghi trong ch ng ch hành ngh th c hi n, theo yêu c u c a t ch c thi t k thông qua h p ng kinh t . Trư ng h p vi c kh o sát có yêu c u k thu t c bi t mà t ch c kh o sát Vi t Nam chưa có kh năng th c hi n, thì ch u tư m i ư c ch n t ch c kh o sát nư c ngoài th c hi n, t ch c kh o sát nư c ngoài ư c ch n ph i ư c B Xây d ng c p Gi y phép kh o sát công trình. 3.1.2- S phù h p c a thi t k v m t qui ho ch và ki n trúc: a- Thi t k công trình ph i m b o phù h p v i thi t k s b ã ư c ch n khi duy t d án và qui ho ch chi ti t ư c duy t; các gi i pháp không ư c vư t quá qui nh c a ch ng ch qui ho ch; trư ng h p có yêu c u i u ch nh thì ph i ư c cơ quan c p ch ng ch qui ho ch ch p nh n b ng văn b n; b- Vi c u n i v i các công trình k thu t h t ng chung ngoài hàng rào d án ph i phù h p v i qui ho ch; trư ng h p chưa có qui ho ch thì ph i ư c cơ quan qu n lý chuyên ngành tho thu n b ng văn b n; 3.1.3- Thi t k công trình ph i th c hi n theo Qui chuNn xây d ng và Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam ho c ti u chuNn xây d ng nư c ngoài ã ư c B Xây d ng ch p thu n. i v i các khu v c xây d ng công trình có i u ki n t nhiên ph c t p v a hình, a ch t, khí h u, môi trư ng thì ph i áp d ng theo Tiêu chuNn Vi t Nam. 3.1.4- Ch u trách nhi m v thi t k : a- Ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v an toàn công trình, phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng trong quá trình xây d ng công trình cũng như trong su t th i gian s d ng công trình; b- T ch c kh o sát, thi t k ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t Vi t Nam v s n phNm kh o sát, thi t k c a mình; thi t k ph i m b o n nh, an toàn v k t c u và ph i qui nh y an toàn phòng ch ng cháy n , an toàn môi trư ng cho su t quá trình xây d ng và s d ng công trình; c- Trư ng h p c n thi t ch u tư có th thuê m t t ch c tư v n khác thNm tra các tính toán và các k t qu thi t k . T ch c tư v n thNm tra thi t k th c hi n vi c thNm tra thông qua h p ng v i ch u tư theo giá tho thu n, phù h p v i giá qu c t . K t lu n thNm tra ph i l p thành văn b n có ký tên óng d u. T ch c tư v n thNm tra
 4. thi t k ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t Vi t Nam, n u công trình có s c do sai sót c a vi c thNm tra. 3.2- T ch c thNm nh thi t k c a cơ quan qu n lý Nhà nư c: 3.2.1- Vi c phân c p thNm nh thi t k th c hi n theo i u 85 c a Ngh nh s 12/CP ban hành ngày 18-02-1997 c a Chính ph . a- B Xây d ng nh n tr c ti p h sơ c a ch u tư thNm nh thi t k k thu t công trình xây d ng thu c d án nhóm A; b- S Xây d ng các t nh thành ph nh n tr c ti p h sơ thi t k nhóm B t ch u tư t ch c vi c thNm nh và trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh. 3.2.2- Ch u tư ph i n p tr c ti p cho cơ quan thNm nh 03 b h sơ thi t k , m i b có: a- ơn ngh thNm nh thi t k và xin phép ư c xây d ng công trình (do ch u tư ng tên ký và óng d u) theo Ph l c 3; b- Các văn b n xác nh tư cách pháp lý c a t ch c thi t k theo qui nh m c 3.1.1; c- Các tài li u thi t k k thu t g m: c.1- B n thuy t minh t ng h p thi t k công trình có kèm theo các s li u kh o sát v khí h u, a ch t, môi trư ng... và b n kê các tiêu chuNn nư c ngoài dùng thi t k ã ư c B Xây d ng ch p thu n. B n kê chương trình ph n m m thi t k công trình; c.2- H p ng v thNm tra và văn b n k t lu n c a t ch c thNm tra thi t k (n u có); c.3- Các b n v t ng m t b ng công trình, và b trí dây chuy n công ngh ; c.4- B n v ki n trúc t ng th công trình g m: các b n v m t c t ngang, c t d c, m t ng công trình, b n v k t c u t ng h p c a n n móng công trình; c.5- B n v t ng h p h th ng k thu t h t ng công trình và sơ u n i vào các công trình k thu t h t ng chung; c.6- B n sao gi y phép u tư và các văn b n tho thu n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng và phòng ch ng cháy, n ; c.7- B n sao h p pháp Quy t nh cho thuê t ho c h p ng thuê t kèm theo trích l cb n a chính t l 1/200 - 1/500; 3.2.3- Khi thNm nh các thi t k có liên quan n các chuyên ngành xây d ng khác, cơ quan thNm nh ph i m i B ho c S qu n lý xây d ng chuyên ngành và Ki n trúc sư trư ng thành ph tham gia.
 5. Thi t k k thu t công trình ph i ư c B trư ng B Xây d ng ho c Ch t ch U ban Nhân dân c p t nh ch p thu n b ng văn b n theo m u Ph l c s 3 c a Thông tư này. Ch u tư sau khi nh n ư c thông báo v k t qu thNm nh thì m i ư c ti n hành xây d ng công trình. 3.2.4- H sơ thi t k ã qua thNm nh ph i ư c óng d u c a cơ quan thNm nh và ư c giao l i cho ch u tư m t b , m t b lưu cơ quan thNm nh, m t b giao cho S Xây d ng a phương theo dõi th c hi n. 3.2.5- i v i d án có quy mô quá l n, g m nhi u h ng m c công trình c l p; vi c thi t k có th chia thành nhi u giai o n thi t k . Ch u tư ph i xác nh b ng văn b n vi c phân chia giai o n thi t k m t cách h p lý ư c B Xây d ng ho c U ban nhân dân c p t nh ch p thu n. Vi c thNm nh ti n hành theo t ng giai o n ư c ch p thu n, và l phí thNm nh thu theo giai o n. 3.2.6- Th i h n thNm nh thi t k toàn b công trình ho c theo giai o n là 20 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . i v i h sơ n p không y theo qui nh trên, thì cơ quan thNm nh có văn b n yêu c u ch u tư b sung h sơ. Trong trư ng h p ó, th i gian thNm nh thi t k kéo dài tương ng v i th i gian b sung h sơ thi t k . 3.2.7- Ch u tư n p l phí thNm nh thi t k cho cơ quan thNm nh theo m c qui nh c a B Tài chính. 3.2.8- Sau 12 tháng k t khi có thông báo quy t nh v vi c thNm nh và xây d ng công trình, mà công trình v n chưa ư c xây d ng thì văn b n thNm nh và quy t nh trên không còn hi u l c thi hành. N u c n ti p t c xây d ng công trình, ch u tư ph i trình bày lý do b ng văn b n cơ quan thNm nh xem xét và quy t nh cho ti p t c th c hi n. Trư ng h p s a i v ki n trúc, qui ho ch và k t c u chính trong thi t k ph i ư c cơ quan thNm nh thi t k ch p thu n thì ch u tư m i ư c th c hi n. 3.2.9- Cơ quan thNm nh thi t k ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và pháp lu t Vi t Nam v các n i dung thNm nh và quy t nh c a mình. 3.3- Tri n khai vi c xây d ng công trình: Sau khi có quy t nh v vi c thNm nh thi t k và xây d ng công trình, ch u tư ư c ti n hành xây d ng, nhưng ph i thông báo ngày kh i công cho cơ quan thNm nh thi t k và chính quy n a phương bi t và ph i th c hi n các qui nh ghi trong quy t nh ó. Riêng i v i thành ph có Ki n trúc sư trư ng, ch u tư ph i sao m t b h sơ thi t k ã ư c thNm nh và m t ban quy t nh c a cơ quan thNm nh thi t k cho Ki n trúc sư trư ng thành ph qu n lý v ki n trúc và qui ho ch. 4- Ki m tra vi c th c hi n u th u xây d ng công trình: 4.1- xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, ch u tư ph i th c hi n u th u t i Vi t Nam theo Qui ch u th u ban hành theo Ngh nh
 6. 43/CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph và Thông tư Liên B s 02/TTLB ngày 25-02- 1997 c a B K ho ch và u tư - B Xây d ng - B Thương m i và ph i tuân theo các qui nh sau: 4.1.1- Các t ch c xây d ng Vi t Nam d th u xây d ng công trình ph i có ch ng ch hành ngh xây d ng ư c c p theo qui ch hi n hành và có năng l c phù h p v i qui mô và yêu c u k thu t công trình; 4.1.2- Các t ch c xây d ng nư c ngoài khi d th u ph i có ch ng ch hành ngh h p pháp c a nư c ó c p, có năng l c phù h p m b o ch t lư ng công trình và ph i cam k t liên danh v i ít nh t m t nhà th u xây d ng Vi t Nam có năng l c hành ngh phù h p v i công trình d th u; sau khi th ng th u ph i ký k t h p ng th c hi n cam k t ó; 4.1.3- Vi c liên doanh v i t ch c xây d ng Vi t Nam có th th c hi n thông qua h p ng theo hư ng d n t i Ph l c 4 c a Thông tư này xác nh trách nhi m m i bên theo: a- Phân chia trách nhi m th u theo giá tr % và phân chia r i ro, quy n l i mà hai bên tho thu n; b- Phân chia theo h ng m c công trình hay b ph n công trình m i bên m nh n xây d ng và t ch u trách nhi m v ch t lư ng cũng như v tài chính c a ph n ư c phân chia ó; c- Phân chia trách nhi m th u chính, th u ph ho c th u ph ch y u m nh n xây d ng toàn b công trình. 4.2- B Xây d ng và S Xây d ng ki m tra tính h p pháp v k t qu u th u theo qui nh trư c khi xét c p gi y phép th u xây d ng cho nhà th u nư c ngoài thông qua báo cáo c a ch u tư v quá trình và k t qu u th u, xét th u và văn b n sao c a cơ quan thNm quy n ch p nh n k t qu u th u ó theo Qui nh c a quy ch u th u. 4.3- Các hãng th u xây d ng nư c ngoài, khi th ng th u ho c ư c ch n th u tr c ti p làm th u chính ho c th u ph u ph i làm th t c xin gi y phép th u xây d ng theo hư ng d n t i m c II c a Thông tư này. 4.4- Khi xây d ng xong công trình ch u tư ph i báo cáo hoàn thành và ph i quy t toán ph n xây d ng, th c hi n các qui nh t i i u 88, 89, 90 c a Ngh nh s 12/CP. Các báo cáo ó ph i n p n cơ quan thNm nh thi t k m t b n. Báo cáo quy t toán ph n xây d ng công trình ph i có xác nh n c a t ch c giám nh theo qui nh c a i u 90 Ngh nh 12/CP: t ch c giám nh có th là cơ quan ki m toán ho c cơ quan qu n lý giá xây d ng h p pháp c a Vi t Nam th c hi n qua h p ng v i ch u tư. 5- Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: 5.1- Ch t lư ng xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài ư c xây d ng t i Vi t Nam ư c qu n lý phù h p v i các qui nh c a i u l Qu n lý
 7. ch t lư ng công trình xây d ng ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 498/BXD-GD ngày 18-9-1996 c a B trư ng B Xây d ng. C th ph i th c hi n các chương III, IV, V, VI c a i u l Qu n lý ch t lư ng công trình (tr các qui nh liên quan n vi c l p và trách nhi m c a H i ng nghi m thu Nhà nư c nói t i i u 29 và 32 c a i u l ó). 5.2- Vi c qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng ư c phân c p như sau: - C c giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c B Xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các công trình thu c d án nhóm A. - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giúp Ch t ch U ban nhân dân c p t nh qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các công trình thu c d án nhóm B. 5.3- Các t ch c tư v n xây d ng và các nhà th u xây d ng ph i th c hi n b o hi m v ho t ng c a mình t i cơ quan b o hi m Vi t Nam ho c b o hi m Qu c t và ph i b o hành công trình sau khi hoàn thành xây d ng theo qui nh c a Nhà nư c Vi t Nam và ph i ư c ghi trong h p ng giao nh n th u. 5.4- Sau khi hoàn thành xây d ng t ng ph n công trình: - N n móng, - K t c u ph n thân, - L p t h th ng k thu t trang thi t b , hoàn thi n công trình, ch u tư ph i t ch c nghi m thu và thông báo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i m c 5.2) ch ng ki n ho c ki m tra khi th y c n thi t. Khi ch u tư nghi m thu hoàn thành toàn b công trình ưa vào s d ng, cơ quan thNm quy n nêu trên ph i ki m tra vi c ch p hành các qui nh v nghi m thu, và ư c quy n yêu c u ch u tư kh c ph c nh ng sai ph m b phát hi n. Biên b n nghi m thu t ng ph n công trình ho c nghi m thu hoàn thành xây d ng công trình ưa vào s d ng và danh m c h sơ tài li u nghi m thu công trình ư c l p theo các m u ph l c s 5 kèm theo Thông tư này. 5.5- Trư ng h p công trình có s c , trong th i h n 24 gi sau khi s c x y ra, ch u tư ph i báo cáo cho cơ quan qu n lý Nà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng (theo phân c p t i m c 5.2) và các cơ quan thi hành pháp lu t có liên quan bi t. Trong vòng 24 gi sau khi ư c thông báo, cơ quan trên ph i c cán b n hi n trư ng ki m tra. Báo cáo s c ph i ư c lưu l i và l p theo m u ph l c s 5-5. 5.6- Trong th i gian ch m nh t là 03 tháng sau khi ưa công trình vào s d ng, ch u tư ph i n p 01 b h sơ hoàn công xây d ng công trình, tài li u ki m tra ch t lư ng và h sơ nghi m thu công trình cho cơ quan lưu tr Qu c gia theo qui nh v lưu tr tài li u c a Nhà nư c Vi t Nam.
 8. II- QU N LÝ NHÀ TH U NƯ C NGOÀI NH N TH U TƯ V N, KH O SÁT, THI T K , QU N LÝ XÂY D NG HO C THI CÔNG XÂY L P CÔNG TRÌNH T I VI T NAM 1- Nguyên t c: 1.1- Các nhà th u nư c ngoài g m th u tư v n xây d ng (bao g m tư v n v qu n lý d án, u th u xây d ng, kh o sát, thi t k , qu n lý ch t lư ng xây d ng và thi công xây l p), các nhà th u thi công xây l p công trình g i chung là nhà th u xây d ng khi nh n th u th c hi n d án xây d ng công trình t i Vi t Nam u ph i l p h sơ theo hư ng d n t i Thông tư này ư c c p Gi y phép th c hi n v tư v n xây d ng ho c xây d ng công trình. 1.2- Gi y phép v tư v n xây d ng ho c gi y phép th u xây d ng (g i chung là gi y phép th u xây d ng) ư c c p cho nhà th u nư c ngoài theo t ng công trình. Khi nh n th u công trình khác, nhà th u nư c ngoài ph i l p h sơ xin gi y phép m i. Trư ng h p công trình ó cùng n m v i công trình ã ư c c p gi y phép thì th t c xin gi y phép c a công trình này ch g m ơn và tài li u b sung so v i h sơ ã có trư c. 1.3- Gi y phép th u xây d ng c p cho nhà th u nư c ngoài là ch ng ch pháp lý nhà th u nư c ngoài th c hi n h p ng tư v n xây d ng và/ho c th c hi n xây l p công trình quan h v i các cơ quan Nhà nư c Vi t Nam th c hi n các chính sách liên quan n kinh doanh xây d ng mà pháp lu t Vi t Nam qui nh. 2- i u ki n nhà th u nư c ngoài ư c c p gi y phép th u xây d ng: 2.1- Tư cách pháp nhân: Nhà th u nư c ngoài ph i có ch ng ch v tư cách pháp nhân, có ch ng ch hành ngh ho c gi y phép kinh doanh v tư v n xây d ng ho c xây l p do nư c ó c p, ã th ng th u theo th th c u th u ho c ư c ch n th u theo quy nh t i i m 5 m c 1 c a Thông tư này. 2.2- Có văn b n cam k t liên danh ho c h p ng liên k t v i m t t ch c tư v n xây d ng ho c t ch c xây l p Vi t Nam có năng l c phù h p th c hi n h p ng và cam k t th c hi n các qui nh c a pháp lu t Vi t Nam liên quan n ho t ng c a mình. 2.3- Ph i có v n c ph n th c ã phát hành ho c v n pháp nh t i thi u như sau: 2.3.1- i v i nhà th u chính xây d ng: Không ít hơn 5.000.000 USD. 2.3.2- i v i nhà th u tư v n, thi t k : Không ít hơn 100.000 USD. 2.3.3- i v i th u ph ho c th u theo t ng vi c (k c công tác kh o sát): Không ít hơn 20% m c qui nh t i i m 2.3.1 và 2.3.2. 2.4- Có t ng doanh thu hàng năm trong 2 năm g n nh t theo lo i ngh nh n th u như sau: 2.4.1- i v i nhà th u thi công xây l p: Không ít hơn 20.000.000 USD/năm.
 9. 2.4.2- i v i nhà th u nh n làm th u ph thi công xây l p theo t ng lo i vi c trong xây d ng: Không ít hơn 4.000.000 USD/năm. 2.4.3- i v i nhà th u tư v n xây d ng ph i có b n kê khai v năng l c chuyên gia và các công trình và giá tr ã th c hi n trong 03 năm g n nh t. 2.5- i u ki n v v t tư và công ngh : 2.5.1- Ph i s d ng t i a v t tư và thi t b xây d ng s n có t i Vi t Nam. 2.5.2- S n xu t c u ki n xây d ng theo năng l c có s n t i Vi t Nam. 2.5.3- Có áp d ng công ngh qu n lý và xây l p tiên ti n công trình. 2.6- V nhân s : 2.6.1- Ch ư c ưa vào Vi t Nam các cán b qu n lý, cán b k thu t và th c mà Vi t Nam không kh năng áp ng. 2.6.2- Ph i ăng ký tên ngư i i di n có thNm quy n c a hãng th c hi n h p ng t i Vi t Nam, khi thay i ph i ăng ký l i. 3- H sơ xin c p gi y phép th u xây d ng do nhà th u xây d ng nư c ngoài n p g m 01 b g c và 03 b sao (phô tô copy); b g c có: 3.1- ơn xin th u xây d ng công trình (theo m u c a Ph l c s 6). 3.2- B n sao báo cáo quá trình u th u, ánh giá và k t qu u th u c a ch u tư g i B K ho ch và u tư ho c U ban nhân dân c p t nh nơi có d án u tư, và văn b n xác nh n v k t qu u th u (có công ch ng) ho c quy t nh và Gi y phép u tư d án i v i công trình v n trong nư c. 3.4- Các gi y ch ng ch pháp nhân c a nhà th u nư c ngoài có: Gi y phép thành l p và i u l công ty (ho c Gi y phép kinh doanh) và Ch ng ch hành ngh c a nư c s t i c p cho nhà th u (b n sao có công ch ng c a nư c mà doanh nghi p ăng ký). 3.5- Các b n kê khai theo m u ph l c s 6. 3.6- B n v t ng th công trình và các kh i lư ng xây l p chính mà mình nh n th u. 3.7- H p ng liên danh ho c ký k t h p tác liên danh gi a nhà th u nư c ngoài v i t ch c xây d ng c a Vi t Nam th c hi n vi c nh n th u xây d ng. 4- H sơ ăng ký nh n th u tư v n xây d ng n p cho cơ quan c p gi y phép g m 01 b g c và 03 b sao (phô tô coppy); b g c có: 4.1- ơn xin Gi y phép th u xây d ng (theo m u c a ph l c s 6). 4.2- Thông báo quy t nh v vi c ch n th u ho c k t qu u th u c a ch u tư (như m c 3.2).
 10. 4.3- B n sao gi y phép u tư do B K ho ch và u tư ho c U ban nhân dân c p t nh c p (không ph i công ch ng). 4.4- Ch ng ch pháp nhân v tư v n xây d ng c a nư c s t i c p cho nhà th u (b n sao có công ch ng). B n kê khai v năng l c ngh nghi p c a các chuyên gia tư v n và thi t k cho d án. 4.5- B n li t kê các công trình ch y u tương t ã th c hi n trong 03 năm g n nh t. 4.6- N i dung nh n th u cho công trình. 4.7- H p ng ho c văn b n ký k t liên k t v i t ch c tư v n Vi t Nam th c hi n công vi c tư v n và/ho c thi t k công trình. 5- Xét c p gi y phép th u xây d ng công trình: 5.1- B trư ng B Xây d ng xét c p gi y phép th u xây d ng cho các nhà th u th c hi n các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm B khác không thu c quy n c p gi y phép u tư c a U ban nhân dân c p t nh. 5.2- Giám c S Xây d ng c p gi y phép th u xây d ng cho các công trình do U ban nhân dân c p t nh c p gi y phép u tư. 5.3- Vi c xét c p Gi y phép th u xây d ng cho các nhà th u nư c ngoài ph i th c hi n trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n h sơ h p l theo qui nh. Trư ng h p h sơ không y thì cơ quan c p gi y phép ph i có văn b n yêu c u b sung h sơ; trong trư ng h p ó th i gian xét c p gi y phép ư c kéo dài tương ng v i th i gian b sung h sơ. Gi y phép th u xây d ng ho c tư v n xây d ng c p cho nhà th u nư c ngoài th c hi n theo m u c a Ph l c s 7. L phí c p gi y phép th u xây d ng th c hi n theo Thông tư Liên b s 06/TTLB ngày 22-01-1994 c a B Tài chính và B Xây d ng "Hư ng d n ch thu và s d ng l phí c p gi y phép hành ngh xây d ng". 6- Nh ng vi c nhà th u nư c ngoài ph i th c hi n sau khi ư c c p gi y phép th u xây d ng: 6.1- Trư c khi ti n hành công vi c chính a phương nào thì nhà th u nư c ngoài ph i xu t trình Gi y phép th u xây d ng ư c c p v i U ban nhân dân c p t nh qua S Xây d ng nơi có công trình xây d ng bi t và theo dõi vi c th c hi n. 6.2- ăng ký a ch nơi t văn phòng làm vi c, i n tho i, Fax t i Vi t Nam và ngư i i di n h p pháp t i U ban nhân dân c p t nh nơi có công trình và thông báo cho B Xây d ng, S Xây d ng bi t. 6.3- M tài kho n kinh doanh t i m t ngân hàng Vi t Nam cho vi c th c hi n gi y phép th u xây d ng.
 11. 6.4- ăng ký ch k toán, th ng kê và n p thu v i cơ quan thu v c p t nh nơi th c hi n h p ng. 6.5- Báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n và khi k t thúc h p ng v ho t ng theo Gi y phép ư c c p g i v B Xây d ng và S Xây d ng (theo m u Ph luc s 8). III- KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1- T ch c ki m tra: 1.1- B Xây d ng, s Xây d ng các t nh, thành ph ph i h p ki m tra vi c xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài và ho t ng c a nhà th u nư c ngoài theo nh kỳ m t năm m t l n và khi nghi m thu giai o n theo ti n xây d ng công trình mà ch u tư thông báo, khi ti n hành ki m tra ph i thông báo cho cơ quan c p gi y phép u tư bi t ph i h p. Vi c ki m tra t xu t ư c th c hi n khi có phát hi n ch u tư ho c nhà th u xây d ng vi ph m pháp lu t v xây d ng, khi các bên có ngh x lý v vi c l i ích c a mình b vi ph m ho c khi có s c công trình; cơ quan ki m tra ph i ti n hành ki m tra x lý theo úng th t c do pháp lu t qui nh. Ch u tư và nhà th u xây d ng nư c ngoài có trách nhi m t o i u ki n thu n l i các cơ quan ki m tra th c hi n t t ch c năng c a mình. 1.2- Khi ki m tra, n u phát hi n th y có s vi ph m các qui nh v qu n lý xây d ng ho c qui nh khác c a pháp lu t Vi t Nam thì x lý theo pháp lu t Vi t Nam. 1.3- Nghiêm c m m i ho t ng ki m tra tuỳ ti n không theo qui nh v qu n lý xây d ng ho c qui nh khác c a pháp lu t Vi t Nam thì x lý theo pháp lu t Vi t Nam. 1.4- Các cơ quan khi th c hi n thanh tra, ki m tra ph i l p văn b n báo cáo B trư ng B Xây d ng, B trư ng B K ho ch và u tư và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh (nơi có công trình) ch m nh t 10 ngày sau khi k t thúc vi c ki m tra bi t và x lý khi c n thi t. 1.5- nh kỳ 6 tháng m t l n S Xây d ng các t nh, thành ph báo cáo cho B Xây d ng v vi c c p gi y phép th u xây d ng và tình hình ho t ng và th c hi n vi c xây d ng các công trình có v n u tư nư c ngoài t i a phương (theo m u Ph l c s 9). 2- X lý vi ph m: Các t ch c, cá nhân th c hi n các công vi c trong quá trình u tư xây d ng công trình trên lãnh th Vi t Nam vi ph m các qui nh c a Thông tư này u ph i b x lý theo pháp lu t c a Vi t Nam. IV- I U KHO N THI HÀNH 1- Thông tư này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho:
 12. - Thông tư s 08/BXD ngày 30-03-1995 c a B Xây d ng Hư ng d n v Qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và nhà th u nư c ngoài nh n th u xây d ng t i Vi t Nam. - Các h sơ ã g i trư c ho c ã gi i quy t trư c ngày ký Thông tư này thì v n th c hi n theo qui nh c a Thông tư 08/BXD-CSXD. 2- Các B , cơ quan ngang B và cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các S Xây d ng có trách nhi m hư ng d n và thi hành Thông tư này. Ngô Xuân L c ( ã ký) PH L C S 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN CH NG CH QUI HO CH Kính g i: - Giám c S Xây d ng t nh...... (Ho c ki m trúc sư trư ng thành ph ........) 1- H và tên:.................... ch c v :............. i di n cho (cơ quan, doanh nghi p.............):......... Quy t nh:............................................. a ch : s nhà......... ư ng (ph )...........phư ng (xã)... Qu n (huy n)..........T nh (thành ph ).......Nư c...... i n tho i:.................. Fax:..................... 2- Xin ch ng ch qui ho ch c a: a i m t:........................................................................... Ngu n g c và hi n tr ng:................................................................ 3- Ý nh u tư: Ch c năng công trình:.....................................................................
 13. Qui mô xây d ng (t ng di n tích sàn xây d ng m2 ho c công su t nhà máy, s n phNm):............................... Chi u cao d ki n:................ Nhu c u s d ng t (m2):.................... Nhu c u s d ng công trình k thu t h t ng ô th : + C p i n:.................... KW + C p nư c:.................... m3/h + Ch xe ô tô:.............. chi c + L i ra vào:.................. + Ch t th i và nh lư ng ch t th i:................. Tôi xin cam k t th c hi n y các qui nh c a Nhà nư c Vi t Nam v qui ho ch xây d ng. .......,ngày... tháng... năm 199... Ngư i làm ơn (Ký và óng d u) PH L C S 2 ( U ban nhân dân t nh, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM thành ph tr c thu c TW c l p - T do - H nh phúc (Cơ quan c p ch ng ch quy ho ch) (Gi y màu vàng) CH NG CH QUI HO CH S :......../CCQH 1- C p cho:....................
 14. a ch : s nhà:........... ư ng (ph ):......... Phư ng (xã):............... Qu n (huy n):........ T nh, Thành ph :........... Qu c t ch (c a nhà u tư)....... 2- N i dung CCQH: 2.1- Tên lô t........... T ng di n tích (m2)....... S nhà.................... ư ng .................... Phư ng (xã)............... Qu n (Huy n).............. 2.2- Qui ho ch và s d ng t ai: 1. Ch c năng khu t:.................. Lo i công trình ư c xây d ng:................................................ C m xây d ng các công trình:........... ....................................... 2. Ch gi i ư ng , l i ra:.......... 3. C t san n n:......................... (m) so v i m t bi n 4. B ngang t i thi u:...................... 5. M t xây d ng: (DT xây d ng công trình/DT lô t) x 100.... 6. H s s d ng t: (t ng DT sân công trình/DT lô t)....... 7. Chi u cao t i a:......... (m) T i thi u:............. (m) 8. Ch gi i xây d ng (kho ng lùi):........................... 9. Yêu c u ki n trúc: Màu s c:............ V t li u:........... Mái:................ 10. Yêu c u v cây xanh, môi trư ng:....... 11. Ch xe:............................. 2.3- Nh ng i u c n lưu ý khác (ngu n i n, ngu n nư c, ư ng th i nư c, yêu c u x lý ch t th i...)..................
 15. 3- Chý ý: CCQH này có giá tr trong... năm là căn c l p d án và thi t k công trình, không có giá tr làm ch ng t v quy n s d ng t và không thay th các gi y phép khác. Ngày... tháng.... năm 199.. (Cơ quan c p CCQH ký tên, óng d u) PH L C S 3 M US 1 (Tên Ch u tư) S : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ..., ngày.... tháng... năm ƠN TRÌNH TH M NNH THI T K K THU T CÔNG TRÌNH......... Kính g i: B trư ng B Xây d ng (Ho c Ch t ch UBND t nh.......) - Căn c Ngh nh 12/CP ngày 18-02-1997 c a Chính ph Qui nh chi ti t Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Căn c Thông tư s 01/BXD-CSXD ngày 15-4-1997 c a B trư ng B Xây d ng Hư ng d n v qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài và nhà th u nư c ngoài nh n th u xây d ng t i Vi t Nam. - Căn c Gi y phép s .... ngày..... c a.... Ch u tư (ho c i di n h p pháp c a ch u tư) là Xin trình B trư ng B Xây d ng (ho c Ch t ch UBND t nh....) th m nh thi t k k thu t công trình (ho c h ng m c công trình)..... - Thu c d án - a i m xây d ng t i - Danh m c h sơ trình thNm nh thi t k k thu t t.... g m có:
 16. (Danh m c h sơ theo qui nh t i m c 1.3 c a Thông tư s 01/BXD-CSXD ngày 15- 4-1997 c a B Xây d ng và các tài li u b sung n u có). Ch u tư (Ho c i di n h p pháp c a ch u tư) (Ký tên và óng d u) PH L C S 3 M US 2 B Xây d ng (Ho c UBND c p t nh): C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA S : /BXD VI T NAM c l p - T do - H nh phúc /UB ...., ngày..... tháng.... năm... BÁO CÁO V VI C TH M NNH THI T K K THU T CÔNG TRÌNH........... Kính g i: - B trư ng B Xây d ng (Ho c Ch t ch UBND t nh......) - (Ch u tư)......... Căn c vào ơn và h sơ trình th m nh thi t k k thu t công trình........thu c d án.......... c a ch u tư là........ Căn c các qui nh v th m nh thi t k k thu t thu c các d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài trong Ngh nh s 12/CP ngày 18-02-1997 c a Chính ph Qui nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, và Thông tư s 01/BXD- CSXD ngày 15-4-1997 c a B Xây d ng Hư ng d n qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài và nhà th u nư c ngoài vào nh n th u xây d ng t i Vi t Nam. Sau khi nghiên c u h sơ trình th m nh thi t k k thu t công trình.... và i chi u v i các qui nh hi n hành, cơ quan ch tr th m nh thi t k k thu t (là Văn phòng th m nh thu c B Xây d ng, ho c S Xây d ng t nh....) thông báo k t qu th m nh như sau: 1- Công nh n ch u tư ã n p các h sơ trình thNm nh thi t k k thu t theo quy nh g m:
 17. - - - và các văn b n khác (n u có) là: 2- H sơ trình thNm nh thi t k k thu t ã t ư c các yêu c u theo qui nh như sau: a- V tư cách pháp nhân c a t ch c thi t k : - - - b- V n i dung thi t k qui ho ch và ki n trúc: - - - c- V s tuân th tiêu chuNn k thu t thi t k và an toàn công trình: - - - 3- Nh ng v n còn t n t i c n ư c gi i quy t: - - - Ch nhi m văn phòng thNm nh B Xây d ng (Ho c Giám c S Xây d ng t nh.........) Ký và óng d u PH L C S 3
 18. M US 3 (trang bìa) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY T NNH C a: (B trư ng B Xây d ng, ho c Ch t ch UBND...) V/v: Th m nh thi t k và xây d ng công trình: S hi u: Ngày : B Xây d ng C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ho c t nh, TP tr c thu c TW) c l p - T do - H nh phúc (Cơ quan thNm nh thi t k ) ...., ngày..... tháng.... năm... S : /BXD-T TK-XD (Ho c t nh...),............. /UBND-XD B TRƯ NG B XÂY D NG (CH TNCH UBND T NH...............) - Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Căn c vào Ngh nh s 12/CP ngày 18-2-1997 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Thông tư s 01/BXD-CSXD ngày 15-4- 1997 c a B trư ng B Xây d ng "Hư ng d n v Qu n lý xây d ng các công trình có v n u tư nư c ngoài và nhà th u nư c ngoài nh n th u xây d ng t i Vi t Nam". Xét h sơ trình th m nh thi t k công trình....... c a ch u tư là........... QUY T NNH i u 1: Ch p nh n thi t k k thu t công trình:............. Có ký hi u:. ................... do.............................. thi t l p
 19. G m các hàng m c sau ây: Trên lô t: ư ng ph , s nhà:...........Phư ng, xã....... Qu n, huy n..................T nh, thành ph ..... Theo Quy t nh cho thuê t (ho c h p ng thuê t) s ....... c a cơ quan.........c p ngày........... Ch u tư là: Có a ch t i: ư c phép u tư xây d ng theo Gi y phép u tư s ........ ã ư c thi t k phù h p v i qui nh c a pháp lu t Vi t Nam và t các tiêu chuN n k thu t v an toàn công trình ã ư c cơ quan (t ch c tư v n...) thN m tra thi t k theo văn b n s ..... và k t qu thN m nh c a cơ quan chuyên môn thN m nh thi t k thu c B Xây d ng (ho c UBND t nh) t i văn b n s ... ngày... i u 2: Công trình ư c ti n hành xây d ng theo thi t k ã ư c thN m nh theo văn b n này k t ngày..... tháng.... năm.... v i các i u ki n: 1- M t b ng công trình ã ư c n bù, gi i phóng và có văn b n bàn giao c a a phương. 2- ã chuN n b i u ki n an toàn xây d ng kh i công xây d ng công trình. 3- ã có thông báo ngày kh i công cho UBND c p t nh, và qu n huy n s t i trư c khi kh i công xây d ng công trình. i u 3: Ch u tư ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam n u xâm ph m các quy n l i h p pháp c a ngư i có liên quan khi ti n hành xây d ng công trình và ph i th c hi n các qui nh khác c a pháp lu t Vi t Nam liên quan. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký, sau m t năm công trình chưa ư c ti n hành xây d ng ho c ã kh i công xây d ng nhưng ng t quãng trên m t năm thì ch u tư ph i báo cáo lý do và xin gia h n. Ghi chú: B trư ng B Xây d ng Văn b n này do cơ quan (Ch t ch UBND t nh...) thN m nh so n trình
 20. B trư ng B Xây d ng ho c Ch t ch UBND c p t nh. PH L C 4 HƯ NG D N H P NG LIÊN K T (Trang bìa) (M u) B NH P NG LIÊN K T ư c ký k t gi a: - Bên nư c ngoài: + Tên công ty (ho c các công ty) + Qu c t ch - Bên Vi t Nam + Tên công ty (ho c các công ty) - nh n th u: (Tên và n i dung chính nh n th u chung) N I DUNG B N H P NG B NH P NG LIÊN K T TH C HI N B n h p ng này ư c l p trên cơ s hư ng d n t i Thông tư s 01/BXD-CSXD ngày 15-4-1997 c a B Xây d ng th c hi n u th u (ho c nh n th u) xây d ng các công trình có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. I- Các bên tham gia liên k t: 1- Bên nư c ngoài: (m t hay vài công ty) a- Tên công ty: - a ch ( ư c ăng ký) Tel: Fax: Telex:
Đồng bộ tài khoản