Thông tư số 10/2001/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Thông tư số 10/2001/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2001/TT-BGTVT về việc hướng dẫn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và bản sao giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa để lưu hành phương tiện khi phương tiện cầm cố, thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2001/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2001/TT-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 10/2001/TT-BGTVT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N S D NG B N SAO GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ T U BI N VÀ B N SAO GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N THU N I NA LƯU HÀNH PHƯƠNG TI N KHI PHƯƠNG TI N C M C , TH CH P VAY V N T I CÁC T CH C TÍN D NG Căn c quy nh t i i u 39 Ngh nh s 178/1999/N -CP ngày 29/12/1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng và công văn s 839/CP- KTTH ngày 11/9/2000 c a Th tư ng Chính ph , B Giao thông v n t i hư ng d n s d ng b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n và b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a lưu hành phương ti n khi các phương ti n này c m c , th ch p vay v n t i các t ch c tín d ng như sau: I. GI I THÍCH CÁC T NG : Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Phương ti n": là t u bi n ho c phương ti n thu n i a; 2. "Phương ti n c m c , th ch p": là t u bi n ho c phương ti n thu n i a mà ch s h u mang i c m c , th ch p vay v n t i các t ch c tín d ng; 3. "Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n": là Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n ho c Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a; 4. Cơ quan ăng ký phương ti n: - i v i t u bi n: là Cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n viên khu v c; - i v i phương ti n thu n i a: là các S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính; 5. Cơ quan ăng ký giao d ch b o m: - i v i t u bi n: là Cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n viên khu v c; - i v i phương ti n thu n i a: là Cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m và chi nhánh;
  2. 6. "Tuy n qu c t ": là tuy n hàng h i ho c tuy n ư ng thu n i a t c ng Vi t Nam n c ng nư c ngoài và ngư c l i; 7. "Tuy n n i a": là tuy n hàng h i ho c tuy n ư ng thu n i a gi a các c ng, b n Vi t Nam. II. S D NG GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N: 1. S d ng b n chính Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n: B n chính Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n b t bu c ph i ư c s d ng trong các trư ng h p sau: a. Phương ti n ho t ng trên các tuy n qu c t ; b. Phương ti n ho t ng trên các tuy n n i a mà không c m c , th ch p t i các t ch c tín d ng vay v n ho c ã h t th i h n c m c , th ch p t i các t ch c tín d ng ho c ã hoàn thành nghĩa v tr n ư c b o m b ng phương ti n. 2. S d ng b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n: B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n ch ư c s d ng cho phương ti n ho t ng trên các tuy n n i a trong th i gian phương ti n c m c , th ch p vay v n t i các t ch c tín d ng, k c th i h n ư c gia h n n ư c b o m b ng phương ti n (n u có). III. B N SAO GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N: 1. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n nói t i kho n 2 m c II c a Thông tư này ch có giá tr pháp lý lưu hành phương ti n khi có các i u ki n sau: a. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n ã ư c Công ch ng Nhà nư c ch ng nh n; b. Trên b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n nói t i i m a kho n 1 c a m c này còn ph i có xác nh n c a t ch c tín d ng nơi nh n c m c , th ch p phương ti n. 2. T ch c tín d ng ch xác nh n vào 01 (m t) b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n sau khi ã có ch ng nh n c a Công ch ng Nhà nư c. 3. Theo hư ng d n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 4/4/2000 và c a B Tư pháp t i công văn s 1448/TP-CC ngày 17/8/2000, n i dung xác nh n c a t ch c tín d ng trên b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n là: "b n chính ang lưu gi t i... t ngày... tháng... năm... n ngày... tháng... năm..." và ch ký c a T ng Giám c (Giám c) ho c Phó T ng Giám c (Phó Giám c) và d u c a t ch c tín d ng; ho c ch ký c a Giám c (Phó Giám c) và d u ơn v thành viên c a t ch c tín d ng ư c u quy n quy t nh cho vay. Ngoài ra, trên b n sao còn ph i ghi thêm câu : " s d ng theo quy nh c a Ngh nh s 178/1999/N -CP".
  3. IV. TRÁCH NHI M C A CH PHƯƠNG TI N, T CH C TÍN D NG VÀ CƠ QUAN ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N: 1. Trách nhi m c a ch phương ti n, ngư i s d ng phương ti n: a. Khi c m c , th ch p phương ti n vay v n t i các t ch c tín d ng, ch phương ti n ph i ăng ký giao d ch b o m t i các cơ quan ăng ký giao d ch b o m theo quy nh c a Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 10/3/2000 c a Chính ph v ăng ký giao d ch b o m. b. Ch phương ti n, ngư i s d ng phương ti n ch ư c s d ng b n sao h p pháp Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n trong trư ng h p quy nh t i kho n 2 m c II c a Thông tư này. 2. Trách nhi m c a t ch c tín d ng: a. Trong th i h n 24 gi , k t khi nh n c m c , th ch p phương ti n, t ch c tín d ng ph i thông báo ngay cho cơ quan ăng ký phương ti n bi t cơ quan ăng ký phương ti n không gi i quy t vi c chuy n như ng phương ti n ho c c p l i b n chính Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n (tr trư ng h p cơ quan ăng ký phương ti n ng th i là cơ quan ăng ký giao d ch b o m). b. Trong trư ng h p h t th i h n c m c , th ch p phương ti n mà ch phương ti n chưa hoàn thành nghĩa v tr n và ư c t ch c tín d ng ng ý gia h n n thì t ch c tín d ng ph i ghi rõ vào b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n nói t i m c III c a Thông tư này, ng th i ph i thông báo l i cho cơ quan ăng ký phương ti n bi t và theo dõi. c. Khi ch phương ti n ã hoàn thành nghĩa v tr n ư c b o m b ng phương ti n, thì t ch c tín d ng ph i tr l i b n chính gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n sau khi ã thu h i b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n, ng th i thông báo l i cho Cơ quan ăng ký phương ti n bi t. 3. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký phương ti n: Sau khi nh n ư c thông báo c a t ch c tín d ng v vi c phương ti n ã c m c , th ch p t i các t ch c tín d ng ho c khi ch phương ti n ã hoàn thành nghĩa v tr n ư c b o m b ng phương ti n, Cơ quan ăng ký phương ti n ph i ghi vào S ăng ký t u bi n qu c gia ho c S ăng ký phương ti n thu n i a làm cơ s pháp lý cho vi c gi i quy t các v n có liên quan. V. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam ch u trách nhi m tri n khai th c hi n Thông tư này. 3. Th trư ng các C c, V liên quan thu c B , Giám c các S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính, Giám c các Cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n
  4. viên khu v c, Giám c C ng v , các Cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m, t ch c tín d ng, ch phương ti n, ngư i s d ng phương ti n và m i t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân c n ph n ánh k p th i B Giao thông v n t i nghiên c u, gi i quy t. Ph m Duy Anh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản