Thông tư số 10/2008/TT-BTP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Thông tư số 10/2008/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2008/TT-BTP về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành để hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2008/TT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 10/2008/TT-BTP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH C A NGHN NNH S 78/2008/N -CP NGÀY 17/7/2008 C A CHÍNH PH V QU N LÝ H P TÁC V I NƯ C NGOÀI V PHÁP LU T Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 78/2008/N -CP ngày 17/7/2008 c a Chính ph v qu n lý h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t; B Tư pháp hư ng d n th c hi n m t s quy nh c a Ngh nh s 78/2008/N -CP ngày 17/7/2008 c a Chính ph v qu n lý h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t (sau ây g i t t là Ngh nh s 78/2008/N -CP) như sau: I. H I NG TH M NNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN H P TÁC 1.Thành ph n H i ng thNm nh Thành ph n H i ng thNm nh trong các trư ng h p ư c quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 78/2008/N -CP bao g m: - Ch t ch và Thư ký H i ng do B trư ng B Tư pháp ch nh theo ngh c a V trư ng V H p tác qu c t , B Tư pháp; - Các thành viên H i ng g m i di n các ơn v thu c B Tư pháp, B K ho ch và u tư, B Ngo i giao, B Tài chính, Văn phòng Chính ph , U ban công tác v các t ch c phi chính ph nư c ngoài và các cơ quan, t ch c có liên quan và không bao g m i di n ơn v ngh thNm nh; - B trư ng B Tư pháp quy t nh danh sách c th các thành viên c a H i ng thNm nh theo ngh c a các B , ngành liên quan. Căn c vào tính ch t, n i dung c a chương trình, d án, B trư ng B Tư pháp quy t nh vi c m i các chuyên gia, các nhà khoa h c tham gia H i ng thNm nh tham gia ý ki n tư v n ph c v cho ho t ng c a H i ng thNm nh; - S lư ng thành viên H i ng thNm nh ít nh t là 07 ngư i, trong ó i di n B Tư pháp chi m không quá 1/2 (m t ph n hai). 2.Cu c h p c a H i ng thNm nh
  2. a) Cu c h p thNm nh do Ch t ch H i ng thNm nh tri u t p và ch t a trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày B Tư pháp g i h sơ thNm nh n các thành viên H i ng. Cu c h p c a H i ng thNm nh ch ư c ti n hành trong trư ng h p có m t ít nh t là hai ph n ba t ng s thành viên c a H i ng. Trong trư ng h p không th tham d cu c h p, thành viên H i ng g i Ch t ch H i ng ý ki n thNm nh c a mình b ng văn b n. b) Cu c h p c a H i ng thNm nh ư c ti n hành theo trình t sau: - Ch t ch H i ng thNm nh tuyên b lý do bu i h p; - i di n ơn v ngh thNm nh trình bày n i dung cơ b n c a chương trình, d án và các thông tin c n thi t khác; - Thư ký H i ng thNm nh c ý ki n c a nh ng thành viên H i ng thNm nh v ng m t (n u có); - Thành viên H i ng th o lu n, t p trung vào nh ng n i dung thNm nh theo quy nh t i i u 10 Ngh nh s 78/2008/N -CP; - Ch t ch H i ng k t lu n v t ng v n . c) Thư ký H i ng thNm nh có trách nhi m t ch c ghi biên b n cu c h p c a H i ng thNm nh. Biên b n ph i ghi y các ý ki n phát bi u t i cu c h p. Nh ng v n chưa ư c H i ng nh t trí cũng ph i ư c ghi rõ trong biên b n. Biên b n ph i ư c Ch t ch H i ng thNm nh và Thư ký H i ng thNm nh ký. 3.ChuNn b văn b n thNm nh c a H i ng thNm nh - Trên cơ s biên b n cu c h p c a H i ng thNm nh, trong th i h n ít nh t là 03 (ba) ngày làm vi c k t ngày k t thúc cu c h p c a H i ng thNm nh, Thư ký H i ng thNm nh có trách nhi m chuNn b d th o văn b n thNm nh trình Ch t ch H i ng thNm nh xem xét, ký văn b n thNm nh. Văn b n thNm nh ư c óng d u c a B Tư pháp. - Trong th i h n ch m nh t là 05 (năm) ngày làm vi c, sau ngày k t thúc cu c h p c a H i ng thNm nh, biên b n cu c h p và văn b n thNm nh ph i ư c g i n cơ quan ch qu n nghiên c u, ch nh lý d th o văn ki n chương trình, d án h p tác trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; ng th i ư c g i n Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư theo dõi, t ng h p. 4. Ti p thu ý ki n thNm nh Cơ quan ch qu n có trách nhi m nghiên c u, ti p thu ý ki n c a H i ng thNm nh. Trong trư ng h p không nh t trí v i ý ki n c a H i ng thNm nh, thì cơ quan ch qu n ph i có ý ki n gi i trình b ng văn b n g i B Tư pháp. N u không nh t trí v i ý ki n gi i trình c a cơ quan ch qu n, B Tư pháp t ch c cu c h p v i cơ quan ch qu n th ng nh t ý ki n. Trong trư ng h p cơ quan ch qu n v n b o lưu quan
  3. i m c a mình, thì B Tư pháp có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. II. CH BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN 1. Th i h n g i báo cáo a) Ch m nh t là ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 hàng năm, các cơ quan ch qu n g i B Tư pháp báo cáo tình hình th c hi n ho t ng h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t theo M u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. b) Trong trư ng h p Qu c h i ho c Chính ph yêu c u báo cáo t xu t v tình hình h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t, các cơ quan ch qu n có trách nhi m ph i h p ch t ch v i B Tư pháp trong vi c cung c p thông tin, m b o ti n và ch t lư ng c a báo cáo. 2. N i dung c a Báo cáo Báo cáo c a các cơ quan ch qu n g i B Tư pháp có các n i dung chính sau ây: a) Th ng kê các d án, chương trình, ho t ng h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t, bao g m các c u ph n liên quan n h p tác pháp lu t trong các d án, chương trình khác; b) ánh giá chung v tình hình h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t; c) ánh giá óng góp c a các d án, chương trình, ho t ng h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t; d) Nh ng h n ch , vư ng m c trong quá trình h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t; nguyên nhân c a h n ch , vư ng m c. e) Ki n ngh v i Chính ph , B Tư pháp các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Ban hành kèm theo Thông tư này các bi u m u sau ây: - M u s 1: cương xu t nhu c u h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t. - M u s 2: Báo cáo tình hình th c hi n chương trình, d án h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát sinh nh ng vi c m i, thì các cơ quan ch qu n có văn b n ph n ánh v B Tư pháp ư c hư ng d n k p th i./.
  4. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Hoàng Th Liên - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - U ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Công báo, Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng; - Các ơn v thu c BTP; - Lưu: VT, HTQT./. M US 1. CƯƠNG CHI TI T XU T D ÁN, CHƯƠNG TRÌNH, HO T NG H P TÁC V I NƯ C NGOÀI V PHÁP LU T I. B I C NH VÀ S C N THI T C A CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, HO T NG: 1. Mô t tóm t t quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ơn v th hư ng (cơ quan, ngành, lĩnh v c) liên quan n n i dung c a chương trình, d án và s c n thi t, vai trò, v trí c a chương trình, d án trong quy ho ch, k ho ch ó. 2. Khái quát các chương trình, d án khác ã và ang th c hi n b ng nh ng ngu n v n khác nhau nh m m c ích h tr gi i quy t các v n có liên quan c a ơn v xu t chương trình, d án. 3. Khái quát nh ng v n c n gi i quy t trong ph m vi c a chương trình, d án xu t. 4. Nêu rõ nh ng i tư ng th hư ng tr c ti p c a chương trình, d án xu t. II. CƠ S XU T NHÀ TÀI TR : 1. Tính phù h p c a m c tiêu chương trình, d án v i chính sách và nh hư ng ưu tiên c a nhà tài tr . 2. Phân tích lý do l a ch n và l i th c a nhà tài tr .
  5. 3. Các i u ki n ràng bu c theo quy nh c a nhà tài tr (n u có) và kh năng áp ng các i u ki n này c a phía Vi t Nam. III. M C TIÊU: 1. M c tiêu dài h n: 2. M c tiêu ng n h n: IV. CÁC K T QU CH Y U: K t qu d ki n t ư c c a chương trình, d án (theo t ng c u ph n n u có) V. C U PH N, HO T NG CH Y U VÀ D KI N PHÂN B NGU N L C: Mô t tóm t t các c u ph n, ho t ng ch y u theo t ng k t qu c a chương trình, d án (trong ó nêu rõ t ng k t qu theo t ng c u ph n) và ngu n l c d ki n tương ng. VI. KI N NGHN CƠ CH TÀI CHÍNH TRONG NƯ C: 1. i v i v n ODA: V n ODA:......... nguyên t , tương ương..................USD. 2. i v i v n c a các t ch c phi chính ph : V n c a các t ch c phi chính ph :......... nguyên t , tương ương..................USD. 3. iv iv n i ng: V n i ng:.....................VND, Trong ó: - Hi n v t: tương ương...........VND - Ti n m t:..........VND Ngu n v n i ng ư c huy ng theo m t ho c m t s hình th c sau: - V n ngân sách Trung ương c p phát:.....................VND (...%) t ng v n i ng - V n khác (nêu rõ ngu n v n):............................... VND (...%) t ng v n i ng. VII. T CH C QU N LÝ TH C HI N: 1. Phương th c t ch c qu n lý th c hi n chương trình, d án:
  6. 2. Khái quát cơ ch làm vi c, quan h gi a các cơ quan: cơ quan ch qu n, ch chương trình, d án, Ban qu n lý chương trình, d án, các nhà th u, nhà tài tr và các bên tham gia khác th c hi n và qu n lý chương trình, d án: 3. Năng l c t ch c, qu n lý th c hi n c a ch chương trình, d án d ki n s ư c giao th c hi n chương trình, d án: VIII. PHÂN TÍCH SƠ B TÍNH KH THI: IX. PHÂN TÍCH SƠ B HI U QU : 1. ánh giá hi u qu tr c ti p i v i ơn v th c hi n: 2. ánh giá tác ng kinh t , môi trư ng và xã h i i v i ngành, lĩnh v c và a phương: 3. ánh giá tính b n v ng c a chương trình, d án sau khi k t thúc: .......ngày.....tháng....năm..... TH TRƯ NG ƠN VN XU T (Ký tên, óng d u) M US 2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, HO T NG H P TÁC V I NƯ C NGOÀI V PHÁP LU T Tên cơ quan ch qu n:................................................................. Tên ơn v th c hi n (ch D án):............................................... I. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, HO T NG H P TÁC V I NƯ C NGOÀI V PHÁP LU T : STT Tên D Tên i Tóm t t Tóm t t k t Vư ng m c, Tên u án/Chương tác m c qu u ra khó khăn m i liên trình/Ho t nư c tiêu ã t ư c; chính ho c l c2 ng ngoài chính ti n gi i v n c n ngân1 lưu ý trong (.....%) quá trình th c hi n 1 T ng s v n ã gi i ngân/t ng s v n cam k t vi n tr trong D án, Chương trình, K ho ch, tính ra %. 2 Ghi rõ tên Giám c/Qu n c ho c cán b theo dõi, a ch , i n tho i, e-mail.
  7. II. NH N XÉT, ÁNH GIÁ: 1. ánh giá chung v tình hình h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t: 2. ánh giá óng góp c a các d án, chương trình, ho t ng h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t (vào quá trình xây d ng và hoàn thi n th ch ; nâng cao năng l c c a các thi t ch thi hành pháp lu t; ào t o, b i dư ng cán b pháp lu t; thông tin, tuyên truy n pháp lu t, tr giúp pháp lý): 3. Nh ng h n ch , vư ng m c trong quá trình h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t (v ch trương, chính sách; v cơ ch qu n lý, t ch c th c hi n; v nh ng v n khác): 4. Các v n c n lưu ý trong quá trình h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t (v ch trương, chính sách; v trình t , th t c hình thành, phê duy t, tri n khai chương trình, d án, ho t ng; v năng l c c a cơ quan th c hi n; v i tác nư c ngoài; v m b o an ninh): 5. Ki n ngh v i Chính ph , B Tư pháp các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t: .......ngày.....tháng....năm..... TH TRƯ NG CƠ QUAN CH QU N (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản