Thông tư số 10/2008/TTLT-LĐTBXH-BNV

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
90
lượt xem
2
download

Thông tư số 10/2008/TTLT-LĐTBXH-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2008/TTLT-LĐTBXH-BNV

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: Đà Nẵng, ngày /QĐ-UBND tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-LĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 của liên bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 199/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, như sau: 1. Vị trí và chức năng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  2. 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT- LĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 của liên bộ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội. 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: a) Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở. Giám đốc là người đúng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc đi vắng, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động-Thương binh và xã hội ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật. b) Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: + Văn phòng; + Thanh tra; + Phòng Kế hoạch - Tài chính; + Phòng Tổ chức cán bộ; + Phòng Người có công; + Phòng Việc làm - An toàn lao động; + Phòng Lao động-Tiền lương-Bảo hiểm xã hội; + Phòng Dạy nghề; + Phòng Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. - Chi cục trực thuộc Sở (thực hiện chức năng quản lý nhà nước): + Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội. - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: + Ban Nghĩa trang;
  3. 3 + Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng; + Trung tâm Dịch vụ việc làm; + Trung tâm Dạy nghề Liên Chiểu; + Trung tâm Bảo trợ xã hội; + Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần; + Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06/CP; + Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn; + Trung tâm Phục hồi cô nhi suy dinh dưỡng; + Trường PTTH Hermann Gmeiner. c) Biên chế: Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm của công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định biên chế của Sở theo kế hoạch hàng năm. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí công việc, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định. Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở theo nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ LĐ-TBXH; - TT. Thành uỷ; - TT. HĐND TP; - Lưu: VP UBND TP, Sở Nội vụ. Trần Văn Minh
  4. 4
Đồng bộ tài khoản