intTypePromotion=3

Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
83
lượt xem
5
download

Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 10/2009/TT-BKHCN Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH M TRA CÔNG NGH CÁC D ÁN U TƯ Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Lu t u tư năm 2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 133/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Chuy n giao công ngh ; B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thNm tra công ngh các d án u tư giai o n xem xét c p Gi y ch ng nh n u tư như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n vi c thNm tra công ngh các d án u tư do Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư; các d án do U ban Nhân dân c p t nh, các Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao và khu kinh t c p Gi y ch ng nh n u tư quy nh t i i u 37, i u 38, i u 39 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. 2. i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng c a Thông tư này bao g m: a) Các cơ quan t ch c thNm tra công ngh các d án u tư theo quy nh t i Ph n IV Thông tư này. b) Các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c thNm tra công ngh d án u tư. II. N I DUNG TH M TRA CÔNG NGH Trong h sơ d án u tư, c n thNm tra nh ng n i dung sau: 1. Công ngh c a d án
 2. a) Xem xét công ngh thu c Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao, Danh m c công ngh h n ch chuy n giao ho c Danh m c công ngh c m chuy n giao ban hành kèm theo Ngh nh s 133/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Chuy n giao công ngh . b) Xem xét s hoàn thi n c a công ngh : Tùy lo i s n phNm và phương pháp s n xu t, sơ công ngh có th khác nhau, nhưng ph i th hi n y các công o n trong dây chuy n s n xu t nh m t o ra ư c các s n phNm ã d ki n c v s lư ng và ch t lư ng. c) Xem xét m c tiên ti n c a dây chuy n công ngh : Dây chuy n công ngh t trình tiên ti n là dây chuy n s n xu t chuyên môn hoá, ư c t ch c theo phương pháp cơ khí - t ng hóa, trong ó có ng d ng k thu t s và ít nh t ph i có 1/3 (m t ph n ba) tính theo giá tr các thi t b t ng ư c i u khi n theo chương trình; trên dây chuy n s n xu t không có các khâu lao ng th công n ng nh c; dây chuy n s n xu t ư c b trí trong không gian m b o tiêu chuNn v sinh công nghi p, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng. d) L a ch n công ngh : Qua các phương án công ngh nêu trong d án u tư, c n phân tích, so sánh ưu như c i m c a t ng phương án và trên cơ s xem xét tính hoàn thi n c a công ngh , m c tiên ti n c a dây chuy n công ngh , tính thích h p c a công ngh nh n xét v phương án công ngh ư c ch n. ) i v i d án u tư vào khu công ngh cao, ngoài các quy nh nêu t i Thông tư này, c n ph i áp ng các tiêu chí nêu t i Quy nh v tiêu chuNn xác nh d án s n xu t s n phNm công ngh cao ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2006/Q -BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 2. Các s n phNm do công ngh t o ra, th trư ng s n phNm a) D báo nhu c u th trư ng (trong và ngoài nư c) có tính n các s n phNm cùng lo i, tin c y c a d báo. b) D báo th ph n c a s n phNm do công ngh t o ra, t l xu t khNu. c) Tính h p lý v quy mô công ngh . d) Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm ư c áp d ng. ) Kh năng c nh tranh (v ch t lư ng, m u mã, giá thành) c a s n phNm do công ngh t o ra. 3. Thi t b trong dây chuy n công ngh a) Thi t b trong dây chuy n công ngh ư c xem xét trên cơ s thi t b ó có tính năng, ch t lư ng phù h p v i yêu c u c a công ngh nh m t o ra s n phNm có ch t lư ng và s lư ng như d ki n.
 3. b) Tính ng b c a thi t b trong dây chuy n công ngh (danh m c các thi t b c a d án u tư ph i th hi n kh năng th c hi n các công o n trong dây chuy n công ngh , áp ng yêu c u v s lư ng, ch t lư ng các s n phNm). c bi t i v i nh ng d án mà bên nư c ngoài tham gia góp v n b ng thi t b , c n lưu ý không x y ra trư ng h p ưa vào danh m c các thi t b không c n thi t . c) Trên cơ s danh m c các thi t b c a d án u tư, c n xem xét c th : - Xu t x c a thi t b (nư c s n xu t, hãng s n xu t). - Ký mã hi u, các c tính, tính năng k thu t c a thi t b . - Công su t c a thi t b . - Năm ch t o c a thi t b . - Tình tr ng thi t b (m i hay cũ). - Th i gian b o hành. d) Phương th c mua s m thi t b : Có u th u hay không ? Lý do? ) Trong các d án u tư, khuy n khích s d ng thi t b m i. Trư ng h p nh p khNu các thi t b ã qua s d ng thì ph i tuân th úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Nguyên, nhiên, v t li u, linh ki n, ph tùng cho s n xu t a) Xem xét kh năng khai thác, cung ng, v n chuy n, lưu gi nguyên v t li u cung c p cho d án. b) Xem xét ch ng lo i, kh i lư ng, giá tr các lo i linh ki n, ph tùng ho c bán thành phNm ph i nh p ngo i gia công, l p ráp, s n xu t ra s n phNm. c) Xem xét ch ng lo i, kh i lư ng, giá tr nguyên, nhiên, v t li u ph i nh p ngo i, kh năng s d ng nguyên, nhiên, v t li u t i a phương và trong nư c, kh năng s d ng nguyên li u ít gây ô nhi m môi trư ng. 5. Hi u qu c a d án Khi ánh giá hi u qu c a d án, trong ó có s óng góp c a công ngh , c n xem xét các khía c nh sau: a) Các l i ích kinh t - xã h i do d án mang l i (kh năng t o năng l c s n xu t m i, ngành ngh m i, s n phNm m i, m r ng th trư ng, t o vi c làm cho ngư i lao ng, óng góp cho ngân sách nhà nư c, l i ích kinh t c a ch d án, v.v...). b) Hi u qu c a công ngh i v i a phương, ngành (nâng cao trình công ngh s n xu t c a ngành, góp ph n i m i công ngh s n xu t c a a phương, góp ph n
 4. làm gia tăng giá tr s n phNm, t o ra s n phNm ch l c, s n phNm có th m nh c a a phương). 6. Nh ng v n khác có liên quan (n u có) III. TRÌNH T , TH T C VÀ KINH PHÍ H TR CÔNG TÁC TH M TRA CÔNG NGH 1. H sơ ngh thNm tra công ngh H sơ ngh thNm tra công ngh bao g m: a) Công văn ngh thNm tra công ngh d án u tư do cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n u tư g i. b) Các tài li u thu c h sơ ngh c p Gi y ch ng nh n u tư. c) Gi i trình kinh t - k thu t, trong ó nêu rõ gi i pháp v công ngh bao g m: quy trình công ngh ; phân tích và l a ch n phương án công ngh ; danh m c máy móc, trang thi t b ; dây chuy n công ngh ; ánh giá tác ng c a công ngh n môi trư ng và hi u qu kinh t - xã h i. d) D th o h p ng chuy n giao công ngh (n u d án u tư có n i dung góp v n b ng công ngh ). 2. Trình t thNm tra công ngh a) Trong th i gian 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ ngh thNm tra công ngh , cơ quan t ch c thNm tra công ngh nghiên c u và có ý ki n thNm tra v công ngh g i cơ quan có th m quy n c p Gi y ch ng nh n u tư. b) i v i d án có n i dung công ngh rõ ràng, thu c chuyên môn mà cán b cơ quan t ch c thNm tra công ngh n m v ng, cơ quan t ch c thNm tra công ngh tr c ti p x lý và có ý ki n b ng văn b n g i cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n u tư t ng h p trong quá trình xem xét, c p Gi y ch ng nh n u tư. Phi u thNm tra công ngh d án u tư và n i dung c a văn b n thNm tra công ngh d án u tư theo m u quy nh t i Ph l c I và II c a Thông tư này. c) i v i nh ng d án có n i dung công ngh ph c t p, có tính liên ngành ho c có ph m vi nh hư ng r ng, òi h i ph i có ý ki n c a các chuyên gia và các cơ quan chuyên ngành, tuỳ theo m c ph c t p v công ngh c a d án u tư, th trư ng cơ quan t ch c thNm tra công ngh các d án u tư quy t nh vi c l y ý ki n chuyên gia, ý ki n ph n bi n c a cá nhân ho c t ch c chuyên ngành, t ch c h i ngh tư v n ho c thành l p h i ng thNm nh xem xét. - i v i nh ng d án c n ph i l y ý ki n c a chuyên gia, cơ quan t ch c thNm tra công ngh g i h sơ d án n chuyên gia l y ý ki n góp ý. Chuyên gia ư c g i l y ý ki n ph i là ngư i có trình chuyên môn phù h p và có ít nh t 05 năm kinh nghi m trong lĩnh v c chuyên ngành c n thNm tra. Phi u ánh giá c a chuyên gia i v i công ngh c a d án u tư theo m u quy nh t i Ph l c III c a Thông tư này.
 5. - i v i nh ng d án c n ph i t ch c h i ngh tư v n, thành ph n ư c m i ph i là nh ng chuyên gia chuyên ngành, có ít nh t 05 năm kinh nghi m trong lĩnh v c c n thNm tra và i di n các cơ quan qu n lý chuy n ngành có liên quan. Biên b n h i ngh tư v n ph i th hi n y các ý ki n th o lu n, k t lu n c a ngư i ch trì h i ngh và có danh sách i bi u tham d kèm theo. Biên b n h i ngh tư v n thNm tra công ngh c a d án u tư theo m u quy nh t i Ph l c IV c a Thông tư này. - i v i nh ng d án c n ph i t ch c h i ng thNm nh, cơ quan t ch c thNm tra công ngh ra quy t nh thành l p h i ng thNm nh công ngh c a d án u tư. H i ng thNm nh ph i có t i thi u 07 thành viên, trong ó 2/3 là các chuyên gia chuyên ngành, có ít nh t 05 năm kinh nghi m làm vi c tr c ti p trong lĩnh v c c n thNm tra, ch t ch h i ng ph i là chuyên gia u ngành, có uy tín trong lĩnh v c c n thNm tra. K t lu n c a h i ng là cơ s cơ quan t ch c thNm tra công ngh có ý ki n v công ngh c a d án u tư. Phi u ánh giá c a thành viên h i ng thNm nh công ngh c a d án u tư và Biên b n h i ng thNm nh công ngh c a d án u tư theo m u quy nh t i Ph l c V và VI c a Thông tư này. 3. Kinh phí h tr công tác thNm tra công ngh các d án u tư a) Ngu n kinh phí: H ng năm, cơ quan t ch c thNm tra công ngh các d án u tư l p d toán kinh phí h tr cho công tác thNm tra công ngh , b trí trong d toán chi thư ng xuyên ư c giao c a cơ quan, t ch c thNm tra công ngh . Ngân sách trung ương th c hi n chi cho nhi m v thNm tra công ngh do B Khoa h c và Công ngh th c hi n; ngân sách a phương chi cho các nhi m v thNm tra công ngh các d án u tư do a phương giao cho S Khoa h c và Công ngh th c hi n. b) N i dung chi: - Chi cho chuyên gia tư v n, ánh giá; - Chi t ch c h i ngh tư v n; - Chi t ch c h i ng thNm nh; - Chi phí ăn, , i l i cho các chuyên gia, thành viên h i ng xa; - Chi phí in n tài li u, nư c u ng ph c v h i ngh . c) M c chi: Áp d ng m c chi nêu t i ti t a kho n 4 Ph n II Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT- BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh và trên cơ s phù h p v i m c d toán chi ngân sách nhà nư c h ng năm ư c giao, c th : - i v i h i ngh tư v n: + Ch trì h i ngh : 300.000 ng.
 6. + Thư ký h i ngh : 200.000 ng. + Ý ki n chuyên gia: T i a không quá 300.000 ng/chuyên gia. + i bi u tham d : 70.000 ng/ i bi u. - iv ih i ng thNm nh công ngh : + Ch t ch h i ng: 300.000 ng. + Thành viên, thư ký khoa h c: 200.000 ng/thành viên. + Ph n bi n: Tuỳ theo n i dung công ngh và m c ph c t p c a d án, m c chi t i a không quá 450.000 ng/u viên ph n bi n. + Thư ký hành chính: 150.000 ng/ i bi u. + i bi u tham d : 70.000 ng/ i bi u. - V chi phí i l i, ăn, cho chuyên gia, thành viên h i ng, chi phí in n tài li u, nư c u ng ph c v h i ngh , h i ng thNm nh th c hi n theo các quy nh v chi công tác phí, h i ngh phí. i v i cán b tham gia thNm nh d án theo ch c năng nhi m v ư c giao, ư c hư ng lương t ngân sách nhà nư c không ư c hư ng các kho n chi v thNm nh. d) Ch p hành và quy t toán kinh phí : - H ng năm, căn c vào d toán ư c giao, cơ quan th c hi n thNm tra công ngh d án u tư th c hi n chi theo úng các quy nh t i Thông tư này và các quy nh v qu n lý ngân sách nhà nư c khác. - Vi c thanh, quy t toán kinh phí th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n. IV. T CH C TH C HI N 1. B Khoa h c và Công ngh t ch c thNm tra công ngh các d án u tư quy nh t i kho n 2 i u 76 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . V ánh giá, ThNm nh và Giám nh Công ngh thu c B Khoa h c và Công ngh là ơn v t ch c thNm tra. 2. S Khoa h c và Công ngh c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c thNm tra công ngh các d án u tư thu c thNm quy n c a U ban Nhân dân t nh ư c phân c p quy nh t i i u 80 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . 3. i v i d án u tư xây d ng công trình, n u cơ quan thNm nh d án có văn b n ngh cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có ý ki n v công ngh , phương án công ngh , dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công
 7. ngh , thì vi c thNm nh công ngh các d án u tư xây d ng công trình có th áp d ng các n i dung nêu t i Thông tư này. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 55/2002/TT-BKHCNMT ngày 23 tháng 7 năm 2002 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n thNm nh công ngh và môi trư ng các d án u tư. 3. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có v n vư ng m c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan k p th i ph n ánh cho B Khoa h c và Công ngh nghiên c u s a i, b sung./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S KH&CN các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; Nguy n Quân - Các ơn v thu c B KH&CN; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu : VT, V TG. PH L C I PHI U TH M TRA CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009) PHI U TH M TRA CÔNG NGH CÁC D ÁN U TƯ (trong giai o n thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư) Văn b n yêu c u thNm tra s : ……….ngày .…..tháng …...năm 200....... c a .................... I. NH NG THÔNG TIN CHUNG : 1. Tên D án u tư (DA T): - Ti ng Vi t :
 8. - Ti ng nư c ngoài : 2. Hình th c u tư: 3. Ch u tư: II. N I DUNG TH M TRA CÔNG NGH : TT N I DUNG TH M TRA TÓM T T Ý KI N C A THEO H SƠ NGƯ I TH M DA T TRA 1 H sơ d án: ki m tra s y c a h sơ theo quy nh. 2 Các Bên th c hi n d án: - Tên, a ch c a ch u tư ho c ngư i i di n có thNm quy n. - Tư cách pháp nhân, năng l c chuyên môn và tài chính c a ch u tư trong lĩnh v c u tư c a d án. 3 M c tiêu, lĩnh v c ho t ng c a d án: - S c n thi t ph i u tư. - S phù h p c a m c tiêu d án v i ch trương, chính sách, quy ho ch c a Nhà nư c. 4 V n u tư: - T ng v n u tư, v n pháp nh. - Phân kỳ u tư. - Xu t x ngu n v n. 5 Công ngh : - Quy trình công ngh và c i mn ib t c a công ngh (ưu i m). - S hoàn thi n c a công ngh . -M c tiên ti n c a dây chuy n công ngh . - Tính m i c a công ngh .
 9. - Tính thích h p c a công ngh . - Phương án l a ch n công ngh . - D th o H p ng CGCN (n u d án u tư có góp v n b ng công ngh ) 6 Thi t b trong dây chuy n công ngh : - Ký mã hi u, các c tính, tính năng k thu t. - Xu t x c a thi t b . - Công su t c a thi t b . - Năm ch t o thi t b . - Tình tr ng c a thi t b (m i, cũ). - Th i gian b o hành. - Phương th c mua s m thi t b (có u th u hay không ? Lý do?). 7 Các s n phNm c a d án, th trư ng s n phNm: - D báo nhu c u th trư ng (trong nư c, khu v c và th gi i); D báo th ph n c a s n phNm do công ngh t o ra, t l xu t khNu. - Tính h p lý v quy mô công ngh . - Tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm. - Kh năng c nh tranh c a s n phNm (v ch t lư ng, m u mã, giá thành). 8 Nguyên, nhiên, v t li u, linh ki n, ph tùng cho s n xu t : - Kh năng khai thác, v n chuy n, lưu gi nguyên v t li u cung c p cho d án. - Ch ng lo i, kh i lư ng, giá tr các lo i linh ki n, ph tùng ho c bán thành phNm nh p ngo i gia công, l p ráp, s n xu t ra s n phNm.
 10. - Ch ng lo i, kh i lư ng, giá tr nguyên, nhiên, v t li u ph i nh p ngo i ho c s d ng nguyên li u t i a phương ho c nguyên v t li u trong nư c ph c v s n xu t. Kh năng s d ng nguyên li u ít gây ô nhi m môi trư ng. 9 a i m th c hi n d án: - Di n tích t. - a i m l a ch n có n m trong Quy ho ch hay không ? - Lý do l a ch n a i m (do yêu c u c a công ngh , yêu c u v ngu n nguyên li u và l i th c nh tranh v ngu n nhân l c, giao thông, ....). 10 Th i h n ho t ng c a d án 11 Hi u qu c a d án: - Các l i ích kinh t -xã h i do d án mang l i (kh năng t o năng l c s n xu t m i, ngành ngh m i, s n phNm m i, m r ng th trư ng, t o vi c làm cho ngư i lao ng, óng góp cho ngân sách nhà nư c, l i ích kinh t c a ch u tư, v.v…) - Hi u qu c a công ngh i v i s phát tri n c a a phương, ngành (góp ph n i m i công ngh s n xu t c a a phương, gia tăng giá tr s n phNm, t o s n phNm ch l c c a a phương. nâng cao trình công ngh s n xu t c a ngành). 12 Nh ng v n khác có liên quan: - Các y u t nh hư ng c a công ngh i v i môi trư ng và các gi i pháp công ngh x lý môi trư ng, các kh năng x y ra s c môi trư ng và cách phòng ng a. - Lao ng và ào t o. - An toàn v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n v.v... 13 K t lu n :
 11. ……….., ngày……. tháng……. năm………. CHUYÊN VIÊN TH M TRA (Ký và ghi rõ h tên) PH L C II N I DUNG C A VĂN B N TH M TRA CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009) N I DUNG C A VĂN B N TH M TRA CÔNG NGH D ÁN U TƯ 1. Tóm t t d án C n nêu m t s n i dung cơ b n nh t sau ây trong ph n u c a Văn b n thNm nh: 1.1. M c tiêu d án. 1.2. T ng v n u tư, v n pháp nh, các giai o n u tư, xu t x ngu n v n (v n ngân sách nhà nư c, v n t có c a doanh nghi p, v n tư nhân ...). 1.3. Hình th c u tư (100% v n nư c ngoài, liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh, ...), ch u tư, ngư i i di n có thNm quy n. 1.4. a i m th c hi n d án (v trí, di n tích...). 1.5. Th i gian ho t ng c a d án. 2. Nh n xét v d án 2.1. V m c tiêu d án:
 12. V i m c tiêu nêu ph n trên, c n i chi u v i ch trương, chính sách, quy ho ch c a nhà nư c xem có c n thi t, có phù h p không và xem xét ý nghĩa kinh t - xã h i c a d án ưa ra chính ki n c a ngư i thNm tra là ng h hay ph n i m c tiêu c a d án. Có nhi u m c khác nhau th hi n chính ki n: - N u d án thu c lo i c bi t khuy n khích u tư thì trong b n nh n xét c n th hi n cơ quan t ch c thNm tra công ngh hoàn toàn nh t trí v i m c tiêu c a d án và ngh d án s m ư c th c hi n. - N u d án thu c lo i khuy n khích u tư thì trong b n nh n xét c n th hi n s ng h c a cơ quan t ch c thNm tra công ngh qua vi c nh n xét d án nên ư c khuy n khích u tư. - N u d án thu c các lo i trên nhưng có nh ng i m c n lưu ý thì trong Văn b n th hi n s ng ý v i m c tiêu c a d án và lưu ý các v n c n b sung, làm rõ. - N u d án thu c lo i u tư có i u ki n thì c n th n tr ng khi góp ý ki n và ph i xem xét k d án có th a mãn các i u ki n theo quy nh hay không có ý ki n trong t ng trư ng h p c th . - N u d án không phù h p v i các ch trương, chính sách, quy ho ch c a Nhà nư c thì c n t rõ chính ki n không ng ý v i m c tiêu c a d án. 2.2. V công ngh và thi t b : 2.2.1. V công ngh : - Nêu rõ công ngh thu c Danh m c công ngh khuy n khích chuy n giao ho c Danh m c công ngh h n ch chuy n giao ho c Danh m c công ngh c m chuy n giao (theo Ph l c I, II và III ban hành kèm theo Ngh nh s 133/2008/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2008). - Nêu tóm t t công ngh c a d án: Quy trình công ngh , c i m n i b t c a công ngh v.v... - Nh n xét tr c ti p v công ngh : S hoàn thi n c a công ngh , m c tiên ti n c a dây chuy n công ngh , tính m i c a công ngh , tính thích h p c a công ngh , phương án l a ch n công ngh . - Nh n xét nh ng y u t gián ti p c a công ngh : V nguyên nhiên v t li u, linh ki n, ph tùng cho s n xu t; s phù h p c a a i m th c hi n d án i v i dây chuy n công ngh , v.v... - N u có n i dung chuy n giao công ngh thì lưu ý ch u tư c n th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t v chuy n giao công ngh . 2.2.2. V thi t b :
 13. Nêu nh n xét v thi t b s d ng trong d án: Dây chuy n thi t b có phù h p v i m c tiêu c a d án không ? có ng b không ? Thi t b c a d án là m i hay cũ. N u s d ng thi t b cũ thì có tuân th úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 2.3. V nh ng v n khác có liên quan (n u có): - Năng l c chuyên môn, năng l c tài chính (kh năng huy ng v n, hoàn v n, tr n ...), tư cách pháp nhân c a ch u tư . - Hi u qu c a d án (các l i ích kinh t do d án mang l i, hi u qu c a công ngh i v i s phát tri n c a a phương và c a ngành). - Các y u t nh hư ng c a công ngh i v i môi trư ng và các gi i pháp công ngh x lý môi trư ng, các nguy cơ ti m Nn s c môi trư ng và cách phòng ng a. - ánh giá nh ng thu n l i và c n tr v m t b o v môi trư ng iv i a i m th c hi n d án. - Lao ng và ào t o. - An toàn và v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n . - v.v... PH L C III PHI U ÁNH GIÁ C A CHUYÊN GIA (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009) PHI U ÁNH GIÁ C A CHUYÊN GIA V công ngh d án …………………………………………………………………………. 1. V m c tiêu c a D án: - c bi t khuy n khích - Khuy n khích - C n xem xét thêm 2. V công ngh và thi t b : - V công ngh : + Quy trình công ngh (nêu rõ ưu, như c i m).
 14. + S hoàn thi n c a công ngh . + Công ngh thu c lo i tiên ti n/hi n i ho c l c h u. + Tính m i c a công ngh . + Tính thích h p c a công ngh . + Hi u qu c a công ngh i v i s phát tri n c a a phương, ngành s n xu t. + …… - V thi t b : + ánh giá s phù h p và tính ng b c a thi t b i v i dây chuy n công ngh . + Tình tr ng thi t b có phù h p v i yêu c u c a s n xu t, v i m c tiêu c a d án không ? 3. V b o v môi trư ng: + Nh n xét các y u t nh hư ng c a công ngh i v i môi trư ng ( c bi t là nguy cơ ti m Nn s c môi trư ng). + Các gi i pháp công ngh x lý môi trư ng. + Nh ng thu n l i và khó khăn trong vi c b o v môi trư ng iv i a i m th c hi n d án. 4. V các v n khác có liên quan: + V ngu n cung c p nguyên li u. + a i m u tư. + V n. + Năng l c c a ch u tư. + Tư cách pháp nhân. + …… 5. K t lu n: + ng h + Không ng h + Ki n ngh (n u có) :
 15. ……, ngày ….. tháng …. năm.… CHUYÊN GIA (Ký và ghi rõ h và tên) PH L C IV BIÊN B N H I NGHN TƯ V N (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009) CƠ QUAN T CH C TH M C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRA NAM CÔNG NGH D ÁN U TƯ c l p – T do – H nh phúc ------- --------- BIÊN B N H I NGHN TƯ V N TH M TRA CÔNG NGH D ÁN ……………………………………………………. 1. Ngày t ch c h i ngh : - Th i gian: - a i m: 2. Thành ph n h i ngh g m có: - Ch trì: - i bi u: + i bi u các S , Ban, Ngành + Chuyên gia + ……. 3. Thư ký h i ngh gi i thi u i bi u và n i dung chương trình làm vi c. 4. Chuyên viên thN m nh báo cáo tóm t t h sơ d án.
 16. 5. Ý ki n nh n xét c a các ph n bi n (n u có). - V m c tiêu c a d án: - V công ngh : - V thi t b : - V các v n có liên quan khác: 6. Ý ki n góp ý c a các i bi u d h p: 7. Ch t ch h i ngh k t lu n: - V ch trương u tư : - V công ngh và thi t b : - V các v n khác có liên quan : …….., ngày…. tháng….. năm 200… CH TRÌ H I NGHN THƯ KÝ H I NGHN PH L C V PHI U ÁNH GIÁ C A THÀNH VIÊN H I NG TH M NNH CÔNG NGH
 17. (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009) CƠ QUAN T CH C TH M TRA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CÔNG NGH D ÁN U TƯ c l p - T do - H nh phúc H I NG TH M NNH ---------- CÔNG NGH D ÁN U TƯ ------- ………, ngày ….. tháng…. năm 200… PHI U ÁNH GIÁ C A THÀNH VIÊN H I NG TH M NNH CÔNG NGH D ÁN U TƯ 1. H và tên chuyên gia (h c hàm, h c v ): y viên ph n bi n: y viên H i ng: 2. Quy t nh thành l p h i ng: 3. Tên d án: 4. Các tiêu chí ánh giá: 4.1.V m c tiêu c a d án: 4.1. V công ngh c a d án: 4.3. V thi t b c a d án: 4.4. V các v n khác có liên quan: 5. Nh n xét và ánh giá t ng h p v công ngh c a d án: 6. Khuy n ngh c a thành viên h i ng v nh ng i m c n b sung, gi i trình làm rõ: * Ki n ngh nh t trí v i công ngh c a d án * Ki n ngh không nh t trí v i công ngh c a d án
 18. THÀNH VIÊN H I NG (H , tên và ch ký) PH L C VI BIÊN B N H I NG TH M NNH CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009) CƠ QUAN T CH C TH M TRA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CÔNG NGH D ÁN U TƯ NAM H I NG TH M NNH c l p - T do - H nh phúc CÔNG NGH D ÁN U TƯ ---------- -------- BIÊN B N H I NG TH M NNH CÔNG NGH D ÁN U TƯ A. NH NG THÔNG TIN CHUNG 1. Tên d án u tư: 2. Quy t nh thành l p h i ng: 3. Phiên h p h i ng: 3.1. a i m h p: 3.2. Th i gian h p: 3.3.Thành viên h i ng: TT H và tên H c hàm, h c v , Ch c danh trong h i ng Cơ quan công tác 1 2 3 4 5
 19. 6 - S thành viên h i ng có m t trên t ng s thành viên h i ng: …../….. - S thành viên v ng m t : …….. ngư i, g m các thành viên: 4. i bi u tham d cu c h p: TT H và tên ơn v công tác 1 2 3 B. N I DUNG LÀM VI C C A H I NG 1. H i ng th ng nh t phương th c làm vi c và c Thư ký khoa h c c a h i ng 2. Ch u tư báo cáo tóm t t d án (n u có) 3. Ý ki n nh n xét c a các ph n bi n: - V m c tiêu c a d án: - V công ngh c a d án: - V thi t b c a d án: - V các v n có liên quan khác: 4. Ý ki n c a các thành viên h i ng :
 20. 5. Gi i trình c a ch u tư (n u có): 6. K t lu n và ki n ngh c a h i ng: 6.1. K t qu ánh giá: - V m c tiêu c a d án: - V công ngh và thi t b : - V các v n khác có liên quan: 6.2. Ki n ngh c a H i ng: - V m c tiêu: - V công ngh và thi t b : - V các v n liên quan khác: 7. K t qu b phi u: S phi u ki n ngh nh t trí v i công ngh c a d án S phi u ki n ngh không nh t trí v i công ngh c a d án 8. K t lu n c a h i ng : …….., ngày…. tháng…. năm 200…. THƯ KÝ KHOA H C TM.H I NG (H , tên và ch ký) CH TNCH (H , tên và ch ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản