Thông tư số 10/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư số 10/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2009/TT-BNN về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 10/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 127/2008/TT-BNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V HƯ NG D N VI C TR NG CAO SU TRÊN T LÂM NGHI P Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Thông tư s 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v hư ng d n vi c tr ng cao su trên t lâm nghi p; Căn c tình hình th c t chuy n r ng t nhiên nghèo ki t sang tr ng cao su trên a bàn các t nh Tây Nguyên; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b sung m t s i m c a Thông tư s 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v hư ng d n vi c tr ng cao su trên t lâm nghi p như sau: 1. B sung i m a, ti t 2.3.2, kho n 2 M c II như sau: “ a) i v i các t nh Tây Nguyên: - R ng g lá r ng thư ng xanh và n a r ng lá có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 110 mét kh i trên m t héc ta (sau ây vi t t t là m3/ha); - R ng h n giao g , tre n a có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 65 m3/ha; - R ng kh p (r ng r ng lá) có tr lư ng g bình quân theo lô nh hơn 50 m3/ha. Riêng nh ng d án tr ng cao su ã trình các ngành ch c năng ho c U ban nhân dân c p t nh trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008 nhưng chưa phê duy t, có tr lư ng g bình quân theo lô l n hơn ho c b ng 50 m3/ha và nh hơn 100 m3/ha thì ư c th c hi n theo d án ã l p.” 2. B sung i m d, ti t 4.3.1, kho n 4 M c II như sau: “d) Sau khi d án ư c phê duy t, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác t n d ng lâm s n cho ch r ng ho c ơn v khai thác t n d ng do U ban nhân dân c p t nh quy t nh. Vi c khai thác t n d ng lâm s n có th ti n hành trư c ho c ng th i v i công tác khai hoang chuNn b t tr ng cao su.” Nh ng Quy nh khác t i Thông tư s 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v n có hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn Phòng Qu c h i;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; Cao c Phát - Văn phòng Chính ph ; - Ban ch o Tây Nguyên; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - H ND, UBND, S NN & PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B trư ng, các Th trư ng B NN & PTNT; - Các V : K ho ch, Pháp ch , KHCN, Tài chính, T ch c, Thanh Tra B , Ban i m i và QLDNNN; - Các C c: Tr ng tr t, Lâm nghi p, Ki m lâm, HTX và PTNT; - T p oàn CN cao su VN; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản