Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
97
lượt xem
22
download

Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT quy định về bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MÔI TRƯ NG Đ c l p – T do – H nh phúc ----------- ------------------- S : 10/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V B CH TH MÔI TRƯ NG QU C GIA Đ I V I MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ, NƯ C M T L C Đ A, NƯ C BI N VEN B B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng và V trư ng V Pháp ch , QUY Đ NH: Đi u 1. B ch th môi trư ng Qu c gia đ i v i môi trư ng không khí, nư c m t l c đ a, nư c bi n ven b đư c ban hành kèm theo Thông tư này. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 9 năm 2009. Đi u 3. T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng, Th trư ng các đơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a các B , ngành và các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Nguy n Xuân Cư ng - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Các Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; - Các đơn v tr c thu c B TN&MT, Website c a B ; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, C ng Thông tin đi n t Chính ph ; - Lưu: VT, PC, TCMT.
 2. B CH TH MÔI TRƯ NG QU C GIA Đ I V I MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng) 1. Danh sách b ch th môi trư ng không khí đ y đ Ch Đơn v T n su t c p Mã s Ch th th c p Lo i ch th Ph m vi th tính nh t s li u KK01/ĐL Phát tri n dân s đô th KK01/ĐL/01 T ng dân s đô th (*) Nghìn Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm ngư i KK01/ĐL/02 T l dân s đô th trên t ng dân s (*) % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK01/ĐL/03 M t đ dân s đô th (*) Ngư i/ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK01/ĐL/04 T l tăng trư ng dân s đô th hàng năm (*) % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK02/ĐL Phát tri n GDP hàng năm KK02/ĐL/01 T ng GDP (*) T Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đ ng/năm KK02/ĐL/02 GDP trên đ u ngư i (*) Tri u Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đ ng/ngư i KK02/ĐL/03 S đóng góp c a các ngành công nghi p, giao % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm thông v n t i, xây d ng, năng lư ng và nhóm ngành khác vào GDP (*) KK03/ĐL Phát tri n giao thông KK03/ĐL/01 S lư ng các phương ti n giao thông (ôtô, xe máy, Xe Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm t u h a, t u th y, tàu bay) (*) KK03/ĐL/02 T l hành khách đi b ng phương ti n giao thông % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm công c ng (*) KK03/ĐL/03 Tu i trung bình c a các lo i xe (***) Năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm
 3. KK04/ĐL Phát tri n công nghi p KK04/ĐL/01 T ng s KCN/c m CN đư c thành l p (*) Khu/c m Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm CN KK04/ĐL/02 T l l p đ y KCN/c m CN (*) % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK04/ĐL/03 T ng s cơ s s n xu t công nghi p theo ngành Cơ s Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm s n xu t (*) KK05/ĐL Phát tri n năng lư ng KK05/ĐL/01 T ng công su t phát đi n (*) MW Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK05/ĐL/02 Tiêu th năng lư ng theo t ng ngành kinh t (*) MW Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK05/ĐL/03 T ng công su t c a các nhà máy nhi t đi n (than, MW Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm d u, gas) và công su t theo t ng lo i nhiên li u: than, d u, gas (*) KK05/ĐL/04 T l t ng công su t nhi t đi n trên t ng công su t % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đi n (nhi t đi n và th y đi n) (*) KK06/ĐL Sinh ho t đô th KK06/ĐL/01 S lư ng h gia đình theo các nhóm năng lư ng s H Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm d ng trong sinh ho t. (1) than, c i, d u h a, (2) khí gas, đi n; (3) c 2 nhóm trên (***) KK07/ĐL Ho t đ ng xây d ng 2 KK07/ĐL/01 Di n tích nhà xây d ng m i (theo nhà nư c và tư m Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nhân) (*) KK07/ĐL/02 S km c u, đư ng đư c xây d ng m i (*) Km Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK07/ĐL/03 S km c u, đư ng đư c nâng c p, c i t o (*) Km Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm KK08/AL Th i lư ng b i TSP, PM10 t ng s và theo ngành KK08/AL/01 Th i lư ng TSP t ng s và theo ngành: giao thông, T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm công nghi p, năng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô
 4. th (*) KK08/AL/02 Th i lư ng PM10 t ng s và theo ngành: giao thông, T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm công nghi p, năng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th (**) KK09/AL Th i lư ng các khí ô nhi m t ng s và theo ngành KK09/AL/01 Th i lư ng khí SO2 t ng s và theo ngành: giao T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm thông, công nghi p, năng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th (*) KK09/AL/02 Th i lư ng khí NO2 t ng s và theo ngành: giao T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm thông, công nghi p, năng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th (*) KK09/AL/03 Th i lư ng khí CO t ng s và theo ngành: giao T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm thông, công nghi p, năng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th (*) KK10/HT Hàm lư ng b i TSP và PM10 trung bình năm trong không khí xung quanh KK10/HT/01 Hàm lư ng b i TSP trung bình năm trong không khí mg/m3 Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm xung quanh (*) tr c 3 KK10/HT/02 Hàm lư ng b i PM10 trung bình năm trong không mg/m Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm khí xung quanh (**) tr c KK11/HT Hàm lư ng các khí ô nhi m trong không khí xung quanh 3 KK11/HT/01 Hàm lư ng SO2 trung bình năm trong không khí mg/m Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm xung quanh (*) tr c 3 KK11/HT/02 Hàm lư ng NO2 trung bình năm trong không khí mg/m Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm xung quanh (*) tr c 3 KK11/HT/03 Hàm lư ng O3 trung bình 8 gi trong không khí mg/m Hi n tr ng Các tr m quan 8 gi xung quanh (**) tr c 3 KK11/HT/04 Hàm lư ng CO trung bình 1 gi trong không khí mg/m Hi n tr ng Các tr m quan 1 gi xung quanh (*) tr c
 5. KK12/HT S ngày có hàm lư ng vư t quá tr s cho phép đ i v i SO2, NO2, CO, O3 KK12/HT/01 S ngày trong năm có hàm lư ng SO2 vư t quá tr ngày Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm s cho phép (***) tr c KK12/HT/02 S ngày trong năm có hàm lư ng NO2 vư t quá tr ngày Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm s cho phép (***) tr c KK12/HT/03 S ngày trong năm có hàm lư ng CO vư t quá tr ngày Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm s cho phép (***) tr c KK12/HT/04 S ngày trong năm có hàm lư ng O3 vư t quá tr ngày Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm s cho phép (***) tr c KK13/HT S ngày có Hàm lư ng PM10 vư t quá tr s cho phép c a TCVN KK13/HT/01 S ngày trong năm có hàm lư ng PM10 vư t quá tr ngày Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm s cho phép (***) tr c KK14/TĐ nh hư ng đ n nông nghi p li n k ngu n ô nhi m KK14/TĐ/01 Năng su t cây tr ng t i vùng nông nghi p ch u tác T n/ha Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 đ ng do ô nhi m c a các KCN, các khu đô th so năm v i các vùng đ i ch ng (***) KK14/TĐ/02 Ch t lư ng s n ph m nông nghi p b nh hư ng Mô t Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 do ô nhi m không khí (***) năm KK14/TĐ/03 Thi t h i kinh t do nh hư ng c a ô nhi m đ i v i Tri u đ ng Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 nông nghi p (***) năm KK15/TĐ nh hư ng đ n ch t lư ng công trình xây d ng KK15/TĐ/01 Tu i th trung bình c a các công trình xây d ng t i Năm Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 vùng ô nhi m và vùng đ i ch ng (không ô nhi m năm không khí) (***) KK15/TĐ/02 Thi t h i kinh t do nh hư ng c a ô nhi m đ i v i Tri u đ ng Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 ch t lư ng công trình xây d ng (***) năm KK16/TĐ nh hư ng đ n s c kh e c ng đ ng
 6. KK16/TĐ/01 T l % s ngư i b b nh đư ng hô h p khu v c % Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 b ô nhi m và khu v c đ i ch ng (không b ô nhi m năm không khí) (**) KK16/TĐ/02 T l % s ngư i b b nh đư ng hô h p c a các % Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 nhóm ngư i phơi nhi m khác nhau đ i v i ô nhi m năm không khí (**) KK16/TĐ/03 Thi t h i kinh t do nh hư ng c a ô nhi m đ i v i Tri u đ ng Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 s c kh e c ng đ ng (**) năm KK17/ĐƯ Hi u su t năng lư ng KK17/ĐƯ/01 Hi u su t năng lư ng tiêu th so v i phát tri n kinh % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 t (**) năm KK18/ĐƯ Áp d ng s n xu t s ch hơn KK18/ĐƯ/01 Các quy đ nh áp d ng s n xu t s ch hơn (**) Danh sách Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 năm KK18/ĐƯ/02 S cơ s áp d ng s n xu t s ch hơn (**) Cơ s Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 năm KK19/ĐƯ S d ng nhiên li u s ch hơn (khí gas, năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió,…) KK19/ĐƯ/01 T l s d ng nhiên li u s ch hơn trong ngành giao % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 thông (**) năm KK19/ĐƯ/02 T l s d ng nhiên li u s ch hơn trong ngành % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 công nghi p (**) năm KK19/ĐƯ/03 T l s d ng nhiên li u s ch hơn trong ngành % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 năng lư ng (**) năm KK20/ĐƯ Ngu n năng lư ng s ch KK20/ĐƯ/01 Công su t năng lư ng s ch theo ngu n: m t tr i, MW Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 s c gió (***) năm KK21/ĐƯ Qu n lý môi trư ng
 7. KK21/ĐƯ/01 T l s cơ s CN đư c c p gi y ch ng nh n ki m % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 soát ô nhi m (**) năm KK21/ĐƯ/02 S lư ng tiêu chu n, quy chu n môi trư ng đư c Tiêu chu n Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 ban hành (*) năm KK21/ĐƯ/03 T l s xe đáp ng v i gi y ch ng nh n ki m soát % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 ô nhi m (tính theo: ôtô, xe buýt, xe t i) (*) năm KK22/ĐƯ Tri n khai Ngh đ nh c a Chính ph v phí BVMT đ i v i khí th i KK22/ĐƯ/01 T l cơ s đóng phí BVMT đ i v i khí th i (***) % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 năm KK21/ĐƯ/02 T ng kinh phí thu đư c t phí b o v môi trư ng Tri u đ ng Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 đ i v i khí th i (***) năm KK23/ĐƯ Đ u tư cho BVMT KK23/ĐƯ/01 Đ u tư cho H th ng quan tr c môi trư ng (**) Tri u đ ng Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 năm KK23/ĐƯ/02 Đ u tư cho d án nâng cao ch t lư ng môi trư ng Tri u đ ng Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 không khí (**) năm KK24/ĐƯ Di n tích cây xanh đô th 2 KK24/ĐƯ/01 Di n tích cây xanh trên đ u ngư i dân đô th (*) m /ngư i Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/ 5 năm Ghi chú: (*): Áp d ng t th i đi m ban hành (2009) (**): Khuy n khích áp d ng t 2009 đ n 2015 (***): Khuy n khích áp d ng t 2009 đ n 2020 2. Danh sách b ch th môi trư ng không khí rút g n Ch Đơn v Lo i ch T n su t Ngu n cung c p Mã s Ch th th c p Ph m vi th tính th c p nh t s d li u
 8. li u KK01/ĐL Phát tri n dân s đô th KK01/ĐL/01 T ng dân s đô th Nghìn Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê ngư i qu c/t nh năm KK01/ĐL/02 T l dân s đô th trên t ng dân s % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê qu c/t nh năm KK01/ĐL/03 M t đ dân s đô th Ngư i/ha Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê qu c/t nh năm KK01/ĐL/04 T l tăng trư ng dân s đô th hàng % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Xây d ng năm qu c/t nh năm KK02/ĐL Phát tri n GDP hàng năm KK02/ĐL/01 T ng GDP T Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê đ ng/năm qu c/t nh năm KK02/ĐL/02 GDP trên đ u ngư i Tri u Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê đ ng/ngư i qu c/t nh năm KK03/ĐL Phát tri n giao thông KK03/ĐL/01 S lư ng các phương ti n giao thông Xe Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S GTCC/B GTVT (ô tô, xe máy, t u h a, t u th y, tàu qu c/t nh năm bay) KK03/ĐL/02 T l hành khách đi b ng phương % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S GTCC/B GTVT ti n giao thông công c ng qu c/t nh năm KK03/ĐL/03 Tu i trung bình c a các lo i xe Năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S GTCC/B GTVT qu c/t nh năm KK04/ĐL Phát tri n công nghi p KK04/ĐL/01 T ng s KCN/c m CN đư c thành Khu/c m Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Công l p CN qu c/t nh năm thương
 9. KK04/ĐL/02 T l l p đ y KCN/c m CN % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Công qu c/t nh năm thương KK04/ĐL/03 T ng s cơ s s n xu t công nghi p Cơ s Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê theo ngành s n xu t qu c/t nh năm S /B Công thương KK05/ĐL Phát tri n năng lư ng KK05/ĐL/01 T ng công su t phát đi n MW Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Công qu c/t nh năm thương KK05/ĐL/04 T l t ng công su t nhi t đi n trên % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Công t ng công su t đi n (nhi t đi n và qu c/t nh năm thương th y đi n) KK07/ĐL Ho t đ ng xây d ng 2 KK07/ĐL/01 Di n tích nhà xây d ng m i (theo m Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê nhà nư c và tư nhân) qu c/t nh năm S /B Xây d ng KK07/ĐL/03 S km c u, đư ng đư c xây d ng Km Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê m i qu c/t nh năm S /B Xây d ng KK07/ĐL/04 S km c u, đư ng đư c nâng c p, km Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê c it o qu c/t nh năm S /B Xây d ng KK08/AL Th i lư ng b i TSP, PM10 t ng s và theo ngành KK08/AL/01 Th i lư ng TSP t ng s và theo T n/năm Áp l c Toàn Hàng năm/5 Tính toán xác đ nh ngành: giao thông, công nghi p, năng qu c/t nh năm t các ch th đ ng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th l c KK08/AL/02 Th i lư ng PM10 t ng s và theo T n/năm Áp l c Toàn Hàng năm/5 Tính toán xác đ nh ngành: giao thông, công nghi p, năng qu c/t nh năm t các ch th đ ng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th l c KK09/AL Th i lư ng các khí ô nhi m t ng s và theo ngành KK09/AL/01 Th i lư ng khí SO2 t ng s và theo T n/năm Áp l c Toàn Hàng năm/5 Tính toán xác đ nh ngành: giao thông, công nghi p, năng qu c/t nh năm t các ch th đ ng
 10. lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th l c KK09/AL/02 Th i lư ng khí NO2 t ng s và theo T n/năm Áp l c Toàn Hàng năm/5 Tính toán xác đ nh ngành: giao thông, công nghi p, năng qu c/t nh năm t các ch th đ ng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th l c KK09/AL/03 Th i lư ng khí CO t ng s và theo T n/năm Áp l c Toàn Hàng năm/5 Tính toán xác đ nh ngành: giao thông, công nghi p, năng qu c/t nh năm t các ch th đ ng lư ng, xây d ng và sinh ho t đô th l c KK10/HT Hàm lư ng b i TSP và PM10 trung bình năm trong không khí xung quanh 3 KK10/HT/01 Hàm lư ng b i TSP trung bình năm mg/m Hi n tr ng Các tr m Hàng năm H th ng các Tr m trong không khí quan tr c QTMT không khí Qu c gia và đ a phương 3 KK10/HT/02 Hàm lư ng b i PM10 trung bình năm mg/m Hi n tr ng Các tr m Hàng năm H th ng các Tr m trong không khí xung quanh quan tr c QTMT không khí Qu c gia và đ a phương KK11/HT Hàm lư ng các khí ô nhi m trong không khí xung quanh 3 KK11/HT/01 Hàm lư ng SO2 trung bình năm trong mg/m Hi n tr ng Các tr m Hàng năm H th ng các Tr m không khí xung quanh quan tr c QTMT không khí Qu c gia và đ a phương 3 KK11/HT/02 Hàm lư ng NO2 trung bình năm trong mg/m Hi n tr ng Các tr m Hàng năm H th ng các Tr m không khí xung quanh quan tr c QTMT không khí Qu c gia và đ a phương 3 KK11/HT/04 Hàm lư ng CO trung bình 1 gi trong mg/m Hi n tr ng Các tr m 1 gi H th ng các Tr m không khí xung quanh quan tr c QTMT không khí Qu c gia và đ a phương
 11. KK16/TĐ nh hư ng đ n s c kh e c ng đ ng KK16/TĐ/01 T l % s ngư i b b nh đư ng hô % Tác đ ng Toàn Hàng năm/ 5 S /B Y t , ho c h p khu v c b ô nhi m và khu v c qu c/t nh năm k t qu nghiên c u đ i ch ng (không b ô nhi m không khí) KK21/ĐƯ Qu n lý môi trư ng KK21/ĐƯ/01 S lư ng tiêu chu n, quy chu n k Tiêu chu n Đáp ng Toàn Hàng năm/ 5 B /S TN&MT thu t môi trư ng đư c ban hành qu c/t nh năm KK21/ĐƯ/02 T l s xe đáp ng v i gi y ch ng % Đáp ng Toàn Hàng năm/ 5 S GTCC/B GTVT nh n ki m soát ô nhi m (tính theo: qu c/t nh năm ôtô, xe buýt, xe t i) KK24/ĐƯ Di n tích cây xanh đô th 2 KK24/ĐƯ/01 Di n tích cây xanh trên đ u ngư i m /ngư i Đáp ng Toàn Hàng năm/ 5 S /B Xây d ng dân đô th qu c/t nh năm B CH TH MÔI TRƯ NG QU C GIA Đ I V I MÔI TRƯ NG NƯ C M T L C Đ A (Ban hành kèm theo Thông tư s 10/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009 c a B Tài nguyên và Môi trư ng) 1. Danh sách b ch th môi trư ng nư c m t l c đ a đ y đ Đơn v T n su t c p Mã s Ch th Ch th th c p Lo i ch th Ph m vi tính nh t s li u NM01/ĐL Phát tri n dân s đô th NM01/ĐL/01 T ng dân s đô th (*) Nghìn Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm ngư i NM01/ĐL/02 T l dân s đô th trên t ng dân s (*) % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM01/ĐL/03 M t đ dân s đô th (*) Ngư i/ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm
 12. NM01/ĐL/04 T l tăng trư ng dân s đô th hàng năm (*) % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM02/ĐL Di n bi n s d ng phân bón hóa h c trong nông nghi p NM02/ĐL/01 T ng lư ng phân bón hóa h c đư c s d ng T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm trong nông nghi p (*) NM02/ĐL/02 T ng lư ng phân bón hóa h c đư c s n xu t T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm trong nư c (*) NM02/ĐL/03 T ng lư ng phân bón hóa h c nh p kh u (*) T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM03/ĐL Di n bi n s d ng thu c tr sâu trong nông nghi p NM03/ĐL/01 T ng lư ng thu c tr sâu (*) T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM03/ĐL/02 T ng lư ng thu c tr sâu đư c s n xu t trong T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nư c (*) NM03/ĐL/03 T ng lư ng thu c tr sâu nh p kh u (*) T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM04/ĐL Di n tích đ t nông nghi p đư c tư i NM04/ĐL/01 T ng di n tích đ t nông nghi p (**) Ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM04/ĐL/02 Di n tích đ t nông nghi p đư c tư i (**) Ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM05/ĐL Phát tri n th y s n nư c ng t NM05/ĐL/01 T ng di n tích m t nư c nuôi tr ng th y s n nư c Ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm ng t (*) NM05/ĐL/02 S n lư ng th y s n nư c ng t (*) T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM06/ĐL Phát tri n r ng NM06/ĐL/01 T ng di n tích r ng (*) Ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM06/ĐL/02 T l di n tích đ t có r ng che ph (**) % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM06/ĐL/03 Di n tích r ng b cháy (*) Ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM06/ĐL/04 Di n tích t ng b m t do chuy n đ i s d ng và b Ha Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm
 13. phá ho i (*) NM06/ĐL/05 Di n tích r ng tr ng m i Ha/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM07/ĐL Phát tri n giao thông đư ng th y n i đ a NM07/ĐL/01 S lư ng tàu có công su t trên 20 mã l c (HP) Tàu Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đư c đăng ki m hàng năm (**) NM07/ĐL/02 T ng kh i lư ng hàng hóa v n chuy n theo T n/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đư ng th y n i đ a (**) NM07/ĐL/03 T ng s hành khách v n chuy n theo đư ng th y Khách/năm Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm n i đ a (**) NM08/ĐL Phát tri n khai thác m NM08/ĐL/01 S lư ng các m khai khoáng (***) M Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM08/ĐL/02 S lư ng các m s d ng phương pháp tuy n M Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm qu ng ư t (***) NM09/ĐL Phát tri n công nghi p NM09/ĐL/01 T ng s KCN/c m CN đã đư c thành l p (*) Khu/c m Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm CN NM09/ĐL/02 T l l p đ y KCN/c m CN (*) % Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM09/ĐL/03 T ng s cơ s s n xu t công nghi p theo ngành Cơ s Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm s n xu t (*) NM10/ĐL Phát tri n th y đi n NM10/ĐL/01 S lư ng các đ p th y đi n có dung tích h ch a Đ p Đ ng l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm 3 t 100tr.m tr lên (*) NM11/AL Nhu c u s d ng nư c trong các lĩnh v c NM11/AL/01 Nhu c u nư c ph c v nông nghi p (*) Tri u Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm m3/năm
 14. NM11/AL/02 Nhu c u nư c ph c v công nghi p (*) Tri u Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm 3 m /năm NM11/AL/03 Nhu c u nư c ph c v sinh ho t (*) Tri u Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm 3 m /năm NM11/AL/04 Nhu c u nư c c a các ngành d ch v (**) Tri u Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm 3 m /năm NM12/AL Phát tri n các bãi chôn l p rác NM12/AL/01 S lư ng các bãi rác đang ho t đ ng (*) Bãi Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM12/AL/02 T ng công su t các bãi rác (**) T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM12/AL/03 S lư ng các bãi rác đã đóng c a (*) Bãi Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM12/AL/04 S lư ng các bãi rác có x lý nư c rác hi u qu Bãi Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm (*) NM13/AL Nư c th i theo các lĩnh v c NM13/AL/01 T ng lư ng nư c th i theo các lĩnh v c: nông T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nghi p, công nghi p, sinh ho t và d ch v (*) NM13/AL/02 Th i lư ng BOD và COD theo các lĩnh v c: nông T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nghi p, công nghi p, sinh ho t và d ch v (***) NM13/AL/03 Th i lư ng các kim lo i n ng Pb, Cu, Cr, Hg, As T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm theo các lĩnh v c: nông nghi p, công nghi p, sinh ho t và d ch v (***) NM13/AL/04 Th i lư ng các ch t dinh dư ng theo t ng-N và T n/năm Áp l c Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm t ng-P theo các lĩnh v c: nông nghi p, công nghi p, sinh ho t và d ch v (***) NM14/HT Tình tr ng ch t lư ng nư c m t NM14/HT/01 Đ đ c m t s sông chính (*) NTU Hi n tr ng Các tr m quan Hàng tr c tháng/Hàng năm
 15. NM14/HT/02 Hàm lư ng DO trong sông, h (*) mg/l Hi n tr ng Các tr m quan Hàng tr c tháng/Hàng năm + NM14/HT/03 Hàm lư ng COD, BOD5, NH4 trong sông, h (*) mg/l Hi n tr ng Các tr m quan Hàng tr c tháng/Hàng năm NM14/HT/04 Hàm lư ng dư ng ch t trong các sông, h (theo mg/l Hi n tr ng Các tr m quan Hàng - - 3- t ng-N và t ng-P ho c theo NO3 , NO2 , PO4 ) (*) tr c tháng/Hàng năm NM14/HT/05 T ng Coliform trong nư c sông, h (*) MPN/100ml Hi n tr ng Các tr m quan Hàng tr c tháng/Hàng năm NM14/HT/06 Hàm lư ng m t s kim lo i n ng As, Cu, Pb, Cd, mg/l Hi n tr ng Các tr m quan Hàng Cr, Hg trong sông, h (*) tr c tháng/Hàng năm NM15/HT Phú dư ng, ch th sinh h c 3 NM15/HT/01 Hàm lư ng chlorophyll-a (**) mg/m Hi n tr ng Các tr m quan Hàng tr c tháng/Hàng năm NM16/HT Xâm nh p m n NM16/HT/01 Đ m n, di n bi n hi n tư ng xâm nh p m n và ‰ Hi n tr ng Các tr m quan Hàng năm/5 năm đ dài nhi m m n (**) tr c NM17/TĐ Tác đ ng đ n s c kh e c ng đ ng NM17/TĐ/01 T l m c các b nh do ô nhi m ngu n nư c (t , % Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm l , thương hàn, s t rét) (*) NM18/TĐ Tác đ ng c a ô nhi m nư c đ n th y s n NM18/TĐ/01 Hàm lư ng các ch t đ c h i trong th y s n do ô mg/kg Tác đ ng M u đi m Hàng năm/5 năm nhi m (***) NM18/TĐ/02 T ng thi t h i th y s n ch t do ô nhi m nư c (***) Tri u Tác đ ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đ ng/năm NM19/TĐ Đe d a v loài và các h sinh thái NM19/TĐ/01 Suy gi m c a ch s sinh h c t i các sông chính % Tác đ ng Các tr m quan Hàng năm/5 năm
 16. Vi t Nam (***) tr c NM20/ĐƯ Ki m soát ngu n nư c th i đô th và công nghi p NM20/ĐƯ/01 Ph n trăm khu đô th có h th ng x lý nư c th i % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đ t quy chu n k thu t môi trư ng (**) NM20/ĐƯ/02 Ph n trăm các khu công nghi p có h th ng x lý % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nư c th i đ t quy chu n k thu t môi trư ng (*) NM20/ĐƯ/03 S cơ s công nghi p đư c c p gi y phép x Cơ s Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nư c th i vào ngu n (*) NM20/ĐƯ/04 S cơ s công nghi p đư c c p phép khai thác Cơ s Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nư c m t (*) NM21/ĐƯ Phát tri n s d ng h xí h p v sinh nông thôn NM21/ĐƯ/01 Ph n trăm h gia đình nông thôn có h xí h p % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm v sinh (*) NM22/ĐƯ Lư ng nư c c p trên đ u ngư i 3 NM22/ĐƯ/01 Lư ng nư c c p trên đ u ngư i đô th (**) m /năm Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm NM23/ĐƯ Ph n trăm h gia đình đư c s d ng nư c s ch NM23/ĐƯ/01 Ph n trăm h gia đình thành th đư c s d ng % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nư c s ch (*) NM23/ĐƯ/02 Ph n trăm h gia đình nông thôn đư c s d ng % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nư c s ch (*) NM24/ĐƯ Qu n lý t ng h p tài nguyên nư c NM24/ĐƯ/01 Các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý tài Danh sách Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm nguyên nư c và vi c th c thi (*) NM24/ĐƯ/02 Các lưu v c sông đã áp d ng qu n lý t ng h p Danh sách Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm (s lư ng và danh m c các bi n pháp qu n lý t ng h p đư c áp d ng) (**)
 17. NM25/ĐƯ Tri n khai thu phí BVMT đ i v i nư c th i NM25/ĐƯ/01 T ng kinh phí thu đư c t phí b o v môi trư ng Tri u Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm đ i v i nư c th i trong công nghi p và sinh ho t đ ng/năm (*) NM25/ĐƯ/02 T l cơ s công nghi p và h gia đình đóng phí % Đáp ng Toàn qu c/t nh Hàng năm/5 năm b o v môi trư ng đ i v i nư c th i (*) Ghi chú: (*): Áp d ng t th i đi m ban hành (2009) (**): Khuy n khích áp d ng t 2009 đ n 2015 (***): Khuy n khích áp d ng t 2009 đ n 2020 2. B ch th môi trư ng nư c m t l c đ a rút g n T n su t Tên Đơn v Lo i ch Ngu n cung c p Mã s Ch th th c p Ph m vi c p nh t s ch th tính th d li u li u NM01/ĐL Phát tri n dân s đô th NM01/ĐL/01 T ng dân s đô th Nghìn Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê ngư i qu c/t nh năm NM01/ĐL/02 T l dân s đô th trên t ng dân s % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê qu c/t nh năm NM01/ĐL/03 M t đ dân s đô th Ngư i/ha Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê qu c/t nh năm NM01/ĐL/04 T l tăng trư ng dân s đô th hàng % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê năm qu c/t nh năm NM02/ĐL Di n bi n s d ng phân bón hóa h c trong nông nghi p NM02/ĐL/01 T ng lư ng phân bón hóa h c đư c T n/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B NN&PTNT s d ng trong nông nghi p qu c/t nh năm
 18. NM02/ĐL/02 T ng lư ng phân bón hóa h c đư c T n/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, s n xu t trong nư c qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM02/ĐL/03 T ng lư ng phân bón hóa h c nh p T n/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, kh u qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM03/ĐL Di n bi n s d ng thu c tr sâu trong nông nghi p NM03/ĐL/01 T ng lư ng thu c tr sâu T n/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B NN&PTNT qu c/t nh năm NM03/ĐL/02 T ng lư ng thu c tr sâu đư c s n T n/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, xu t trong nư c qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM03/ĐL/03 T ng lư ng thu c tr sâu nh p kh u T n/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM05/ĐL Phát tri n th y s n nư c ng t NM05/ĐL/01 T ng di n tích m t nư c nuôi tr ng Ha Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, th y s n nư c ng t qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM05/ĐL/02 T ng s n lư ng th y s n nư c ng t T n/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM06/ĐL Phát tri n r ng NM06/ĐL/01 T ng di n tích r ng Ha Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM06/ĐL/03 Di n tích r ng t nhiên b cháy Ha Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM06/ĐL/04 Di n tích r ng b m t do chuy n đ i Ha Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, s d ng và b phá ho i qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM06/ĐL/05 Di n tích r ng tr ng m i Ha/năm Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 T ng c c Th ng kê, qu c/t nh năm S /B NN&PTNT NM09/ĐL Phát tri n công nghi p
 19. NM09/ĐL/01 T ng s KCN/c m CN đã đư c Khu/c m Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Công thành l p CN qu c/t nh năm thương NM09/ĐL/02 T l l p đ y KCN/c m CN % Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Công qu c/t nh năm thương NM09/ĐL/03 T ng s cơ s s n xu t công nghi p Cơ s Đ ng l c Toàn Hàng năm/5 S /B Công theo ngành s n xu t qu c/t nh năm thương NM11/AL Nhu c u s d ng nư c theo các lĩnh v c NM11/AL/01 Nhu c u nư c ph c v nông nghi p Tri u Áp l c Toàn Hàng năm/5 S /B NN&PTNT 3 m /năm qu c/t nh năm NM11/AL/02 Nhu c u nư c ph c v công nghi p Tri u Áp l c Toàn Hàng năm/5 S /B TN&MT. 3 m /năm qu c/t nh năm S /B Công Thương NM11/AL/03 Nhu c u nư c ph c v sinh ho t Tri u Áp l c Toàn Hàng năm/5 S /B Xây d ng 3 m /năm qu c/t nh năm NM12/AL Phát tri n các bãi chôn l p rác NM12/AL/01 S lư ng các bãi rác đang ho t đ ng Bãi Áp l c Toàn Hàng năm/5 B Xây d ng, B qu c/t nh năm TN&MT NM12/AL/02 S lư ng các bãi rác đã đóng c a Bãi Áp l c Toàn Hàng năm/5 B Xây d ng, B qu c/t nh năm TN&MT NM12/AL/03 S lư ng các bãi rác có x lý nư c Bãi Áp l c Toàn Hàng năm/5 B Xây d ng, B rác hi u qu qu c/t nh năm TN&MT NM13/AL Nư c th i theo các lĩnh v c NM13/AL/01 T ng lư ng nư c th i theo các lĩnh T n/năm Áp l c Toàn Hàng năm/5 Tính toán xác đ nh v c: nông nghi p, công nghi p, sinh qu c/t nh năm t các ch th đ ng ho t và d ch v l c NM14/HT Tình tr ng ch t lư ng nư c m t NM14/HT/01 Đ đ c m t s sông chính NTU Hi n tr ng Các tr m Hàng H th ng quan tr c tháng/Hàng môi trư ng Qu c
 20. quan tr c năm gia và đ a phương NM14/HT/02 Hàm lư ng DO trong sông, h mg/l Hi n tr ng Các tr m Hàng H th ng quan tr c quan tr c tháng/Hàng môi trư ng Qu c năm gia và đ a phương + NM14/HT/03 Hàm lư ng COD, BOD5, NH4 trong mg/l Hi n tr ng Các tr m Hàng H th ng quan tr c sông, h quan tr c tháng/Hàng môi trư ng Qu c năm gia và đ a phương NM14/HT/04 Hàm lư ng dư ng ch t trong các mg/l Hi n tr ng Các tr m Hàng H th ng quan tr c sông, h (theo t ng-N và t ng-P quan tr c tháng/Hàng môi trư ng Qu c - - 3- ho c theo NO3 , NO2 , PO4 ) năm gia và đ a phương NM14/HT/05 T ng Coliform trong nư c sông, h MPN/100ml Hi n tr ng Các tr m Hàng H th ng quan tr c quan tr c tháng/Hàng môi trư ng Qu c năm gia và đ a phương NM14/HT/06 Hàm lư ng m t s kim lo i n ng As, mg/l Hi n tr ng Các tr m Hàng H th ng quan tr c Cu, Pb, Cd, Cr, Hg trong sông, h quan tr c tháng/Hàng môi trư ng Qu c năm gia và đ a phương NM17/TĐ Tác đ ng đ n s c kh e c ng đ ng NM17/TĐ/01 T l m c các b nh do ô nhi m % Tác đ ng Toàn Hàng năm/5 B Yt ,S Yt ngu n nư c (t , l , thương hàn, s t qu c/t nh năm ho c k t qu rét) các khu v c b ô nhi m và nghiên c u không b ô nhi m NM20/ĐƯ Ki m soát ngu n nư c th i đô th và công nghi p NM20/ĐƯ/02 Ph n trăm các khu công nghi p có % Đáp ng Toàn Hàng năm/5 S /B TN&MT, h th ng x lý nư c th i đ t quy qu c/t nh năm S /B Công chu n k thu t môi trư ng thương NM20/ĐƯ/03 S cơ s công nghi p đư c c p gi y Cơ s Đáp ng Toàn Hàng năm/5 S /B TN&MT, phép x nư c th i vào ngu n qu c/t nh năm S /B Công thương NM20/ĐƯ/04 S cơ s công nghi p đư c c p Cơ s Đáp ng Toàn Hàng năm/5 S /B TN&MT,
Đồng bộ tài khoản