Thông tư số 10-BTC/HCVX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Thông tư số 10-BTC/HCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10-BTC/HCVX về việc quy định chế độ chi tiêu hội nghị ở các cấp trong cả nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10-BTC/HCVX

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10-BTC/HCVX Hà N i, ngày 26 tháng 2 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 10-BTC/HCVX NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1991 QUY NNH CH CHI TIÊU H I NGHN CÁC C P TRONG C NƯ C th ng nh t các m c chi ti u h i ngh trong tình hình giá c hi n nay và trong i u ki n ngân sách Nhà nư c còn khó khăn, h n ch , B Tài chính s a l i m t s i m v ch chi tiêu h i ngh các cáp trong c nư c ã quy nh t i Thông tư s 44- TC/HCVX ngày 24-10-1988 c a B Tài chính như sau: I- QUY T C CHUNG 1. Cán b , T ng c c, U ban Nhà nư c và các cơ quan khác thu c H i ng b trư ng, các cơ quan ng, oàn th và h i qu n chúng TW, u ban nhân dân các c p khi có yêu c u t ch c h i ngh ph i nghiên c u s p x p m t cách h p lý, có th k t h p n i dung các h i ngh v i nhau, chuNn b chu áo n i dung, cân nh c k thành ph n và s lư ng i bi u c n tri u t p, th i gian và a i m h p thích h p, b o m cho h i ngh có k t qu thi t th c, chi tiêu h p lý tránh phô trương, hình th c. 2. Vi c chi tiêu h i ngh ph i theo úng nh ng quy nh trong thông tư này và trong ph m vi d toán kinh phí ư c duy t ho c m c khoán chi v "h i ngh phí" trong k ho ch hàng quý, năm. 3. Ph i th c hi n nghiêm ch nh Quy t nh s 140-H BT ngày 15-9-1987 c a H i ng B trư ng và Ch th s 439-CT ngày 24-12-1990 c a ch t ch H i ng B trư ng v quy nh th i gian t ch c h i ngh t ng k t toàn ngành hàng năm, t i a m t năm m t l n và không quá 3 ngày; nhưng ph i ư c ch t ch H i ng B trư ng xem xét quy t nh; U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu t quy nh v th i gian t ch c h i ngh t ng k t; h i ngh chuyên , t p hu n nghi p v ... t ch c cho phù h p v i tinh th n các văn b n ã quy nh thi hành th ng nh t trong ph m vi ngành, a phương. II- NH NG QUY NNH C TH 1. M c tr c p ti n ăn hàng ngày: a) M c tr c p ti n ăn hàng ngày c a i bi u d h i ngh ngành c p Trung ương, c p t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương tri u t p là: 5000 /ngày/ i bi u. b) M c tr c p ti n ăn hàng ngày c a i bi u d h i ngh chuyên tri n khai các ch , chính sách c a Nhà nư c, h i ngh t p hu n v chuyên môn, nghi p v , k
  2. thu t do các ngành c p trung ương và t nh, thành ph , c khu tri u t p và h i ngh ngành do c p huy n, qu n, th xã tri u t p là: 4000 /ngày/ i bi u. c) Ngoài ra, i v i nh ng h i ngh có tính ch t c bi t như h p Qu c h i thư ng kỳ; h i ngh các Bí thư, ch t ch các t nh, thành ph , c khu; h i ngh i bi u H i ng nhân dân thư ng kỳ...; cơ quan t ch c h i ngh bàn b c v i cơ quan tài chính ng c p quy nh m c tr c p ti n ăn hàng ngày c a i bi u d h i ngh cho phù h p v i tính ch t c a nh ng h i ngh này. 2. Các kho n chi khác: Ngoài kho n chi v m c tr c p ti n ăn nói trên, cơ quan t ch c h i ngh ư cd toán các kho n chi sau ây theo ch ng t h p l , h p pháp: a) Ti n thuê phòng ng cho i bi u xa n; ti n thuê h i trư ng, ti n thuê xe ô tô ưa ón i bi u t nơi n a i m t ch c h i ngh và ngư c l i (n u có phát sinh và có ch ng t hoá ơn h p pháp). b) Ti n thuê ngư i n u ăn, làm v sinh, t p v (bình quân m t ngư i n u ăn ph c v 20 i bi u; m t ngư i làm v sinh, t p v ph c v 40 i bi u) ho c tr ph phí n u ăn cho nhà khách ho c nơi t ch c h i ngh (n u cơ quan t ch c h i ngh ph i thuê ngoài). c) Ti n thuê tài li u ph c v h i ngh . d) Ti n vé tàu, xe cho i bi u nơi xa n d h i ngh ( i v i nh ng i bi u mà cơ quan t ch c h i ngh ph i ài th c vé tàu xe). e) Các kho n chi khác như ti n nư c u ng cho i bi u và cho báo cáo viên, ngư i thuy t mình, ti n thu c phòng b nh; gi i trí, trang trí, cơ quan t ch c h i ngh cũng ph i d tr c th cơ quan tài chính ng c p xem xét có th khoán m t kho n kinh phí nh t nh trên cơ s tính toán h t s c ch t ch , ti t ki m. III- I U KHO N THI HÀNH 1. Cơ quan tài chính các c p khi thông báo d toán và c p phát kinh phí hàng quý, năm ph i thông báo rõ m c khoán chi v h i ngh các cơ quan hành chính, s nghi p. th trư ng cơ quan hành chính, s nghi p b o m chi cho h i ngh trong ph m vi kinh phí ã ư c cơ quan tài chính thông báo. N u kinh phí chi cho h i ngh vư t m c ư c thông báo thì s b xu t toán, thu h i ph n chênh l ch n p vào ngân sách Nhà nư c ho c tr vào kinh phí ư c c p phát quý sau, năm sau. 2. Kho n chi v h i ngh i v i cơ quan HCSN ư c h ch toán vào m c 73 "H i ngh phí" theo chương, lo i, kho n h ng tương ng c a m c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. 3. i v i các ơn v s n xu t, kinh doanh, khi t ch c h i ngh , căn c vào các m c chi quy nh trong thông tư này v n d ng phù h p v i tinh th n h t s c ti t ki m, có hi u qu thi t th c khi t ch c h i ngh , m b o nghĩa v thu n p ngân sách Nhà nư c theo úng lu t nh.
  3. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký. Các quy nh c a B Tài chính trư c ây v ch chi tiêu cho các h i ngh trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n thông tư này, n u có gì khó khăn, m c m u; ngh các ngành, các c p, các ơn v cơ s ph n ánh cho B Tài chính nghiên c u, có b sung s a i c n thi t. Lý Tài Lu n ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản