Thông tư số 101/2008/TT-BNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
5
download

Thông tư số 101/2008/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 101/2008/TT-BNN về việc thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm trang bị máy thu trực canh cho ngư dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 101/2008/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 101/2008/TT-BNN Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 459/Q -TTG NGÀY 28/4/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C THÍ I M TRANG BN MÁY THU TR C CANH CHO NGƯ DÂN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 137/2007/Q -TTg ngày 21/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án T ch c thông tin ph c v công tác phòng, ch ng thiên tai trên bi n; Căn c Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 28/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m trang b máy thu tr c canh cho ngư dân, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th t c, quy trình nh n, bàn giao máy thu tr c canh (SSB) như sau: I. I TƯ NG, I U KI N, M C, TH I GIAN VÀ H SƠ H TR TRANG BN MÁY THU TR C CANH TRÊN TÀU CÁ 1. i tư ng ư c hư ng chính sách h tr a. Các ch tàu cá là ch h nghèo (căn c theo chuNn nghèo t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ); b. Các ch tàu cá có tàu chìm, hư h ng n ng do thiên tai ho c b tai n n khác, khi khôi ph c s n xu t. 2. i u ki n h tr : a. Các ch tài cá ph i có ơn xin h tr và cam k t s d ng, ư c y ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n ch ng nh n thu c di n t i kho n 1 nêu trên; b. Tàu cá l p máy có công su t t 20cv tr lên, ư c ăng ký và c p gi y phép khai thác th y s n ho t ng trên các vùng bi n; chưa trang b máy thu ho c máy thông tin liên l c chuyên d ng khác ti p nh n thông tin th i ti t; c. Tàu cá ph i có ngu n i n 1 chi u 12 vol; d. Ch tàu cá ph i ch u chi phí l p t máy. M c chi phí l p t tùy thu c vào s lư ng máy, i u ki n i l i c a cán b l p t mà a phương quy nh. 3. M c h tr
  2. M i ch tàu cá ư c h tr m t l n, b ng m t máy thu tr c canh (SSB) l p trên tàu cá ti p nh n thông tin d báo th i ti t. 4. H sơ h tr a. ơn xin h tr và cam k t s d ng máy thu tr c canh (theo m u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này); b. B n sao có ch ng nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v các gi y t : ăng ký tàu cá, Gi y phép khai thác th y s n. 5. Th i gian th c hi n h tr : n h t ngày 31/12/2009. II. T CH C L P DANH SÁCH VÀ PHÂN B MÁY THU TR C CANH 1. L p danh sách ch tàu cá ngh h tr máy thu tr c canh a. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c S Th y s n ch trì ph i h p v i các S , ban, ngành và các huy n th , thông báo r ng rãi cho các ch tàu cá v các i u ki n, tiêu chuNn ư c xem xét l p t máy thu tr c canh (SSB) trên tàu cá; b. Căn c ơn và h sơ xin h tr , y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p danh sách các ch tàu cá ngh h tr máy thu tr c canh và g i v y ban nhân dân huy n t ng h p, g i v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c S Th y s n (nh ng a phương chưa h p nh t 02 S ); c. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các S , ban ngành liên quan t ng h p danh sách và thNm nh h sơ ngh h tr cho các ch tàu cá do các xã xu t. Danh sách ch tàu cá ngh h tr máy thu tr c canh (theo m u s 2) ph i ư c y ban nhân dân t nh phê duyêt và g i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n), trư c ngày 30 tháng 10 năm 2008. 2. Phân b và giao nh n máy thu tr c canh a. Căn c danh sách ch tàu cá ngh h tr máy thu tr c canh (SSB) c a các a phương và cân i ngu n v n ư c b trí, C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n – B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l p k ho ch, t ch c phân b và thông báo cho các a phương s lư ng máy thu tr c canh ư c nh n theo t ng t, trên cơ s s lư ng ngh c a các a phương và kh năng cung ng c a nhà th u; b. Các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c S Th y s n t ch c ti p nh n máy; có trách nhi m hư ng d n, t ch c l p t máy thu tr c canh trên tàu cá, bàn giao và thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng máy. Vi c bàn giao máy cho các ch tàu cá qu n lý, s d ng ph i có biên b n và b n cam k t c a ch tàu cá (Biên b n theo m u s 3 kèm theo); c. K t thúc t ng t giao máy, các a phương ph i có báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v tình hình giao nh n, nh ng v n phát sinh c n ư c i u ch nh.
  3. III. QU N LÝ S D NG VÀ B O QU N MÁY THU TR C CANH 1. S d ng và b o qu n máy thu tr c canh: Ch tàu cá và nh ng ngư i làm vi c trên tàu cá có trách nhi m b o qu n, s d ng máy thu tr c canh úng m c ích. Khi thi t b h ng hóc, ch tàu cá có trách nhi m s a ch a và ch u m i chi phí s a ch a khi thi t b h t th i h n b o hành. 2. X lý các hành vi vi ph m quy nh trong phân ph i, qu n lý s d ng máy tr c canh a. Ch tàu cá ư c l p t máy thu tr c canh n u vi ph m cam k t s b x lý theo các hình th c sau: - Thu h i máy; - B i thư ng thi t h i. b. i v i các t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v phân ph i, l p t máy thu tr c canh n u có các bi u hi n nhũng nhi u, l i d ng ch c v , quy n h n, tham ô, gây lãng phí s b x lý theo các quy nh hi n hành. IV. T CH C TH C HI N 1. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n là Cơ quan ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan th c hi n nh ng vi c sau: a. Ph i h p v i các Cơ quan, ơn v liên quan ch n doanh nghi p cung c p và giao máy thu tr c canh n các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c S Th y s n t i các t nh, thành ph ven bi n; b. Theo dõi và thư ng xuyên báo cáo B tình hình tri n khai và xu t k p th i các gi i pháp kh c ph c, x lý các v n phát sinh trong quá trình th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n c a B . 2. Các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c S Th y s n ch u trách nhi m và là u m i t ch c tri n khai th c hi n các n i dung c a Quy t nh s 459/Q -TTg và Thông tư này trong vi c l p danh sách, hư ng d n l p t, qu n lý s d ng và b o qu n máy thu tr c canh trên a bàn t nh. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 4. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v có liên quan c n báo cáo v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, i u ch nh./.
  4. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng M u s 01 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- ƠN NGHN H TR TRANG BN MÁY THU TR C CANH TRÊN TÀU CÁ Kính g i: y ban nhân dân t nh………………… Tôi tên là:..................................................................................................................... S ch ng minh thư nhân dân………………. Ngày c p…………… Nơi c p......................... a ch thư ng trú......................................................................................................... Là ch tàu cá bi n s ăng ký....................................................................................... Công su t máy chính................................................................................................. cv Ngh khai thác……………………………… Gi y phép khai thác th y s n s ...................... do………. c p, ngày…… tháng…… năm 200… Căn c Quy t nh s 459/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , tôi làm ơn này ngh ư c h tr trang b máy thu tr c canh trên tàu cá nói trên. Tôi xin cam oan qu n lý và s d ng có hi u qu nh t máy thu tr c canh và s ch u trách nhi m n u vi ph m cam k t và nh ng quy nh có liên quan. XÁC NH N C A UBND XÃ, ….., ngày…… tháng…… năm 200… PHƯ NG NGƯ I LÀM ƠN Ông (bà)…… là ch tàu s …… (Ký, ghi rõ h tên) có i u ki n xem xét h tr máy thu tr c canh theo quy nh t i Quy t nh s 459/Q -TTg.
  5. (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) M us 2 UBND t nh……. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (ho c S Th y s n) DANH SÁCH CH TÀU CÁ NGHN H TR MÁY THU TR C CANH TT Tên ch ia Thông tin v tàu cá i tư ng thu c Ghi tàu cá ch di n h tr chú ch Công S Ngh Vùng Ch G p tai tàu cá su t ăng khai khai tàu n n, khó máy tàu ký thác thác nghèo khăn (CV) 1 2 3 4 Ý KI N C A UBND T NH ….., ngày…… tháng…… năm….. GIÁM C M u s 03 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- BIÊN B N BÀN GIAO MÁY THU TR C CANH Hôm nay, ngày….. tháng….. năm 200…., t i.................................................................. Các bên 1. Bên A: Ông/Bà.........................................................................................................
  6. i di n cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Bên giao máy) a ch :........................................................................................................................ i n tho i/FAX:............................................................................................................. 2. Bên B: Ông/Bà......................................................................................................... Là ch tàu cá mang bi n s ăng ký……….., do Cơ quan………c p ngày…. tháng…. năm……, t i a ch ăng ký h khNu:............................................................................................... i n tho i:.................................................................................................................... ã th c hi n vi c giao nh n máy thu tr c canh SSB mang ký hi u................................... Máy m i 100%, còn nguyên tem b o hành. Máy ho t ng bình thư ng khi bàn giao. Bên nh n xin cam k t b o qu n và s d ng úng m c ích. I DI N BÊN GIAO I DI N BÊN NH N (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản