Thông tư số 101/2008/TT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư số 101/2008/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 101/2008/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 101/2008/TT-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 101/2008/TT-BQP Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG QU N LÝ, B O V BIÊN GI I QU C GIA Ngày 31 tháng 10 năm 2006 Chính ph ban hành Ngh nh s 129/2006/N -CP quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia (sau ây g i là Ngh nh s 129/2006/N -CP); ngày 02 tháng 4 năm 2008 y ban thư ng v Qu c h i ban hành Pháp l nh s 04/2008/UBTVQH12 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, B Qu c phòng hư ng d n th c hi n x ph t hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh 1.1. X ph t vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia ư c áp d ng i v i cá nhân, t ch c có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia (Quy ch biên gi i, Quy ch khu v c biên gi i, Quy ch c a khNu biên gi i t li n, c ng bi n) mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a Ngh nh s 129/2006/N -CP ph i b x ph t vi ph m hành chính. 1.2. Ph m vi khu v c biên gi i t li n bao g m các xã, phư ng, th tr n có a gi i hành chính ti p giáp v i ư ng biên gi i qu c gia trên t li n quy nh t i Ngh nh s 34/2000/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v quy ch khu v c biên gi i t li n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i là Ngh nh s 34/2000/N -CP). 1.3. Ph m vi khu v c biên gi i bi n tính t biên gi i qu c gia trên bi n vào h t a gi i hành chính các xã, phư ng, th tr n giáp bi n và o, qu n o ư c quy nh t i Ngh nh s 161/2003/N -CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph v Quy ch khu v c biên gi i bi n (sau ây g i là Ngh nh s 161/2003/N -CP). 1.4. Khu v c c a khNu bao g m khu v c c a khNu biên gi i t li n và c ng bi n: - Khu v c c a khNu biên gi i t li n là các khu v c c th ư c quy nh t i Ngh nh s 32/2005/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v Quy ch c a khNu biên gi i t li n (sau ây g i là Ngh nh s 32/2005/N -CP). - C ng bi n bao g m vùng t và vùng nư c c ng ư c quy nh t i i u 5 Ngh nh s 71/2006/N - CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i và Ngh nh s 50/2008/N -CP ngày 21 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v qu n lý, b o v an ninh, tr t t t i c a khNu c ng bi n. 2. i tư ng b x ph t vi ph m hành chính 2.1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam, cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia thì b x ph t vi ph m hành chính. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó.
 2. 2.2. Ngư i chưa thành niên vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia thì b x ph t theo quy nh t i i u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Nh ng trư ng h p không x ph t vi ph m hành chính 3.1. Ngư i có hành vi vi ph m thu c tình th c p thi t. 3.2. Ngư i có hành vi vi ph m thu c trư ng h p phòng v chính áng. 3.3. Ngư i th c hi n hành vi vi ph m do s ki n b t ng . 3.4. Ngư i th c hi n vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c m t b nh khác làm kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. 3.5. Cá nhân, t ch c nư c ngoài thu c di n ư c hư ng quy n mi n tr theo quy nh c a Pháp l nh v quy n ưu ãi mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n t ch c qu c t t i Vi t Nam. 3.6. H t th i hi n x ph t theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 129/2006/N -CP. 3.7. Hành vi vi ph m có d u hi u ph m t i. 4. Hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu 4.1. Ph t c nh cáo Hình th c x ph t c nh cáo ư c áp d ng ch y u i v i cư dân cư trú khu v c biên gi i có trình văn hóa xã h i còn h n ch , ng cơ, m c ích vi ph m do không hi u bi t ho c nh n th c không y mà vi ph m l n u, có tình ti t gi m nh ho c có hoàn c nh khó khăn ư c y ban nhân dân nơi cư trú xác nh n. 4.2. Ph t ti n Ngh nh s 129/2006/N -CP quy nh m c ti n ph t t i thi u là 100.000 ng và t i a là 30.000.000 ng. Khi áp d ng hình th c ph t ti n ph i căn c vào tính ch t, m c c a hành vi vi ph m, nh ng tình ti t tăng n ng, gi m nh và i tư ng c th quy t nh m c x ph t cho phù h p. M c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó. Trư ng h p có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t ư c gi m xu ng, nhưng không th p hơn m c t i thi u c a khung ti n ph t. Trư ng h p có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th ư c tăng lên, nhưng không vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. M c trung bình c a khung ti n ph t ư c xác nh b ng cách chia ôi t ng s c a m c t i thi u và m c t i a c a khung ti n ph t. 4.3. Bi n pháp kh c ph c h u qu Ngoài các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, i u 6 Ngh nh s 129/2006/N -CP b sung hai bi n pháp kh c ph c h u qu áp d ng i v i m t s hành vi vi ph m trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia: bu c ph i r i kh i khu v c c a khNu, khu v c biên gi i và bu c n p l i gi y phép i b ã c p cho thuy n viên, nhân viên khi tàu thuy n nư c ngoài neo u t i c ng. Khi áp d ng hai bi n pháp này c n chú ý:
 3. - Bi n pháp bu c ph i ph i r i kh i khu v c c a khNu, khu v c biên gi i ư c áp d ng i v i cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m quy ch khu v c biên gi i, khu v c c a khNu như: vi ph m v cư trú, i l i, hành ngh trái phép trong khu v c biên gi i, khu v c c a khNu; ngư i nư c ngoài vào vành ai biên gi i, khu v c biên gi i không có gi y t theo quy nh. - Bi n pháp bu c n p l i gi y phép i b ch áp d ng i v i thuy n viên, nhân viên nư c ngoài khi tàu thuy n nư c ngoài neo u t i c ng ã ư c c p gi y phép i b nhưng không ch p hành quy nh v th i gian, ph m vi ư c phép i b và các n i dung ghi trong gi y phép. II. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH QUY NNH T I CHƯƠNG II C A NGHN NNH S 129/2006/N -CP 1. Hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý, b o v ư ng biên gi i qu c gia, m c qu c gi i, d u hi u ư ng biên gi i (quy nh t i i u 7) 1.1. Hành vi quy nh t i kho n 1 i u 7, i m b kho n 3 i u 7 là hành vi vi t, v , tNy xóa n i dung ghi trên m c qu c gi i ho c hành vi p, phá, di chuy n m c qu c gi i, d u hi u ư ng biên gi i; xây kè, ào kênh, mương, t á, ch t th i xu ng sông, su i, kênh, r ch biên gi i ho c nh ng hành vi khác làm thay i dòng ch y sông, su i biên gi i, làm sai l ch d u hi u ư ng biên gi i qu c gia. 1.2. Hành vi quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u 7 là hành vi in n, sao ch p, xu t b n b n , sách, báo, tài li u v ư ng biên gi i qu c gia khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n ho c th hi n sai l ch v ư ng biên gi i qu c gia trên b , trên bi n. 1.3. Hành vi quy nh t i i m a kho n 3 i u 7 là hành vi khoan, ào ho c s d ng các thi t b công ngh thăm dò a ch t ho c hành vi khai thác cát, s i, khoáng s n trong khu v c biên gi i làm s t l kè p trên sông, su i biên gi i d n n sai l ch ư ng biên gi i ho c s t l , v m c qu c gi i. 2. Hành vi vi ph m các quy nh v qua l i biên gi i, xâm canh, xâm cư và các hành vi khác gây nguy h i cho qu c phòng, an ninh, s c kh e con ngư i khu v c biên gi i (quy nh t i i u 8) 2.1. Hành vi qua l i biên gi i không có gi y t theo quy nh c a pháp lu t ư c quy nh t i i m a kho n 1 i u 8 là hành vi c a ngư i cư trú khu v c biên gi i (cư dân biên gi i) qua l i biên gi i không có các gi y t sau: - Tuy n biên gi i Vi t Nam – Trung qu c ph i có gi y thông hành xu t nh p c nh vùng biên gi i (trư ng h p gi y thông hành không có nh thì ph i kèm theo ch ng minh thư c a mình) ho c gi y thông hành nh p, xu t c nh (s d ng cho m c ích tham quan, du l ch) theo th a thu n gi a Vi t Nam và Trung Qu c. - Tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào ph i có m t trong các gi y t sau: + Gi y thông hành biên gi i; + Gi y ch ng minh biên gi i ho c gi y ch ng minh nhân dân có xác nh ăng ký h khNu thư ng trú khu v c biên gi i. + Gi y ch ng nh n cư dân biên gi i. - Tuy n biên gi i Vi t Nam - Cam Pu Chia ph i có m t trong các gi y t sau: + Gi y ch ng minh biên gi i ho c gi y ch ng minh nhân dân có xác nh ăng ký h khNu thư ng trú khu v c biên gi i. + Gi y thông hành biên gi i.
 4. 2.2. Hành vi qua l i biên gi i không úng các i m quy nh dành cho vi c qua l i biên gi i quy nh t i i m b kho n 1 i u 8 ư c áp d ng i v i hai trư ng h p sau: - Trư ng h p 1: cư dân cư trú khu v c biên gi i bên này ư c phép sang khu v c biên gi i bên kia, nhưng không i qua úng c a khNu quy nh (g m c a khNu qu c t , c a khNu chính, c a khNu ph ho c ư ng qua l i theo th a thu n). Ví d : Ngư i trong khu v c biên gi i bên này ư c phép sang khu v c biên gi i bên kia nhưng không i qua c a khNu quy nh mà i qua ư ng mòn ho c qua sông, su i không cho phép qua l i. - Trư ng h p 2: ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài ư c phép xu t, nh p c nh nhưng không qua úng c a khNu quy nh (g m c a khNu chính, c a khNu qu c t ) mà i qua c a khNu ph ho c ư ng qua l i theo th a thu n. 2.3. Hành vi vi ph m quy nh v th i gian qua l i biên gi i quy nh t i i m b kho n 1 i u 8 (th i gian l i Vi t Nam ho c nư c ngoài) ư c áp d ng i v i cư dân cư trú khu v c biên gi i bên này ư c phép qua khu v c biên gi i bên kia nhưng lưu l i quá th i gian quy nh theo Hi p nh v quy ch biên gi i ã ư c ký k t gi a Vi t Nam v i nư c láng gi ng. Ví d : Tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào thì cư dân cư trú trong khu v c biên gi i bên này khi sang khu v c biên gi i bên kia ư c lưu l i 07 ngày, n u quá th i h n trên mà không xin phép chính quy n xã, b n nơi mình cư trú ho c n biên phòng g n nh t bên mình gia h n t m trú là vi ph m v th i gian qua l i biên gi i (th i gian l i Vi t Nam ho c nư c ngoài). 2.4. Thuê, mư n ho c cho ngư i khác thuê, mư n gi y ch ng minh biên gi i ho c gi y ch ng minh nhân dân có xác nh ăng ký h khNu thư ng trú khu v c biên gi i, gi y ch ng nh n ho c gi y thông hành xu t, nh p c nh vùng biên gi i quy nh t i i m c kho n 1 i u 8, khi x lý hành vi này thì áp d ng x ph t i v i c ngư i cho mư n, cho thuê và ngư i mư n, ngư i thuê các lo i gi y t trên. 2.5. Hành vi do ngư i ư c phép qua l i biên gi i nhưng i vư t quá ph m vi quy nh, quy nh t i i m a kho n 3 i u 8 là cư dân cư trú trong khu v c biên gi i bên này ư c phép qua khu v c biên gi i bên kia nhưng i quá ph m vi m t xã ho c ơn v hành chính tương ương tr lên ti p giáp ư ng biên gi i i di n khu v c biên gi i bên mình. 2.6. Hành vi v n chuy n trái phép hàng hóa, ti n t , hàng c m qua biên gi i quy nh t i i m a kho n 4 i u 8, ư c áp d ng x ph t i v i cư dân cư trú trong khu v c biên gi i và ngoài khu v c biên gi i, c ch hàng tr c ti p v n chuy n ho c thuê v n chuy n và ngư i mang vác, v n chuy n thuê hàng hóa, hàng c m qua biên gi i. Hàng c m bao g m: ma túy, vũ khí, ch t nguy hi m v cháy n , công c h tr , tài li u ph n ng, văn hóa phNm c h i, các m t hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu theo quy nh c a B Thương m i (nay là B Công thương). 2.7. Hành vi vư t biên gi i làm ru ng, r y, vư n, săn b n, kinh t lâm th s n, khoáng s n, th y s n và các ho t ng khác trái pháp lu t quy nh t i i m b kho n 4 i u 8 ư c áp d ng x ph t i v i c ngư i cư trú khu v c biên gi i và ngư i ngoài khu v c biên gi i. 2.8. Hành vi xâm cư khu v c biên gi i quy nh t i i m c kho n 4 i u 8 là hành vi c a ngư i cư trú khu v c biên gi i nư c này sang khu v c biên gi i nư c ti p giáp th c hi n m t trong các hành vi sau: làm nhà, l y v (ch ng) và sinh s ng, làm ăn trái phép t i ó. 3. Hành vi vi ph m quy nh cư trú, i l i, ho t ng trong khu v c biên gi i (quy nh t i i u 9) 3.1. Cư trú trái phép khu v c biên gi i là hành vi c a nh ng ngư i không ư c phép cư trú khu v c biên gi i quy nh t i kho n 2 i u 4 Ngh nh s 34/2000/N -CP, c th :
 5. - Ngư i không có h khNu thư ng trú khu v c biên gi i; - Ngư i không có gi y phép c a cơ quan công an t nh biên gi i cho cư trú khu v c biên gi i. - Ngư i không thu c cơ quan, t ch c, ơn v l c lư ng vũ trang có tr s làm vi c thư ng xuyên khu v c biên gi i; - Ngư i ang thi hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c m cư trú khu v c biên gi i; - Ngư i nư c ngoài (tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác). 3.2. i l i, ho t ng trái phép trong khu v c biên gi i là hành vi c a cá nhân, t ch c Vi t Nam và nư c ngoài vào khu v c biên gi i nhưng không có gi y t ho c có hành vi vi ph m quy nh t i i u 6, i u 7, i u 8, i u 11 c a Ngh nh s 34/2000/N -CP và i u 10, i u 12, i u 13, i u 14, i u 16, i u 17, i u 18, i u 19, i u 20, i u 21 c a Ngh nh s 161/2003/N -CP. 3.3. Hành ngh trái phép trong khu v c biên gi i ư c áp d ng i v i cá nhân, t ch c Vi t Nam hay nư c ngoài ti n hành các ho t ng d ch v , kinh doanh ho c các ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t ph i có gi y phép c a cơ quan có thNm quy n nhưng không có gi y phép. M c x ph t i v i t ng hành vi trên ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy t nh hình th c, bi n pháp x lý theo Ngh nh s 129/2006/N -CP. 4. Hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý, b o v công trình biên gi i, bi n báo, vùng c m trong khu v c biên gi i (quy nh t i i u 10). Công trình biên gi i quy nh t i kho n 3 i u 10 bao g m: h m, hào công s chi n u, phòng th , lô c t, ài quan sát, ư ng tu n tra biên gi i, h th ng ra a, tr m thu phát sóng vô tuy n và các công trình k thu t khác ph c v nhi m v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia n m trong khu v c biên gi i t li n và khu v c biên gi i bi n. 5. Hành vi vi ph m các quy nh c a ngư i và phương ti n trong khu v c biên gi i bi n (quy nh t i i u 12) Vi ph m hành chính trong khu v c biên gi i bi n c a ngư i, phương ti n là nh ng hành vi vi ph m các quy nh v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i trong khu v c biên gi i bi n ư c quy nh t i Ngh nh s 161/2003/N -CP. 6. Hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a x y ra khu v c biên gi i (quy nh t i i u 13) 6.1. ư ng th y n i a quy nh t i Ngh nh s 09/2005/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 Quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a bao g m: lu ng, âu t u, các công trình ưa phương ti n qua p, thác trên sông, kênh r ch ho c lu ng trên h , m, phá, v ng, v nh, ven b bi n, ra o, n i các o thu c n i th y c a nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c t ch c qu n lý, khai thác giao thông v n t i. 6.2. Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a x y ra khu v c biên gi i, c ng bi n có liên quan n qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, Trư ng n biên phòng và Ch huy trư ng biên phòng C a khNu c ng có quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i u 7, i u 10, i u 11, i u 13, i u 14, i u 17, i u 18, i u 20, i u 21, i u 22, i u 23, i u 25, i u 26, i u 27, i u 28, i u 29, i u 30, i u 31 c a Ngh nh s 09/2005/N -CP.
 6. M c x ph t, thNm quy n x ph t và áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 09/2005/N -CP. 7. Hành vi vi ph m quy nh ra, vào, ho t ng trong khu v c c a kh u (quy nh t i i u 14) 7.1. i tư ng áp d ng bao g m ngư i ngoài khu v c biên gi i và cư dân biên gi i có hành vi vi ph m các quy nh ra, vào, ho t ng trong khu v c c a khNu và hành vi nh p c nh, xu t c nh không úng các c a khNu quy nh. 7.2. i v i hành vi vi ph m các quy nh v xu t c nh, nh p c nh, quá c nh do ngư i Vi t Nam và nư c ngoài th c hi n thì áp d ng theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh s 150/2005/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 Quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh và tr t tư, an toàn xã h i. III. TH M QUY N VÀ NGUYÊN T C X PH T QUY NNH T I CHƯƠNG III C A NGHN NNH 129/2006/N -CP 1. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1.1. Ch có nh ng ngư i ư c quy nh t i i u 15, 16, 17 Ngh nh s 129/2006/N -CP m i có quy n x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 1.2. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2, 3, 4 i u 15; i u 16; i u 17 c a Ngh nh s 129/2006/N -CP có th y quy n cho c p phó th c hi n thNm quy n x lý vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 41 c a pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Vi c y quy n ph i ư c th c hi n b ng văn b n. C p phó ư c y quy n ph i ch u trách nhi m v quy t nh x lý vi ph m hành chính c a mình trư c c p trư ng và trư c pháp lu t. 1.3. i u 15 quy nh v thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a B i Biên phòng: - Chi n sĩ B i Biên phòng ang thi hành công v có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 200.000 ng. - i trư ng, Tr m trư ng Tr m ki m soát biên phòng có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 500.000 ng. - Trư ng n biên phòng, Ch huy trư ng biên phòng C a khNu c ng, Ch huy trư ng H i i biên phòng, Ch huy trư ng Ti u khu biên phòng có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 10.000.000 ng; - Ch huy trư ng B i Biên phòng c p t nh, Ch huy trư ng H i oàn biên phòng tr c thu c B tư l nh B i Biên phòng có quy n ph t c nh cáo, ph t ti n n 40.000.000 ng. V thNm quy n áp d ng hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu th c hi n theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 129/2006/N -CP, khi x lý vi ph m c n chú ý: - ThNm quy n bu c r i kh i khu v c c a khNu, khu v c biên gi i thu c Trư ng n biên phòng, Ch huy trư ng Ti u khu biên phòng, Ch huy trư ng B i biên phòng c p t nh nơi có biên gi i t li n. - ThNm quy n bu c n p l i gi y phép i b ã c p cho thuy n viên, nhân viên khi tàu thuy n nư c ngoài neo u t i c ng thu c Trư ng n biên phòng c a khNu c ng, Ch huy trư ng biên phòng C a khNu c ng, Ch huy trư ng B i Biên phòng c p t nh có biên gi i bi n. 2. Nguyên t c xác nh th m quy n
 7. 2.1. i v i hành vi vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia không thu c thNm quy n c a mình, thì l c lư ng phát hi n u tiên ph i hoàn ch nh th t c pháp lý ban u chuy n giao cho B i Biên phòng ho c cơ quan có thNm quy n x ph t nơi g n nh t x lý. 2.2. i v i hành vi vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i, thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n; n u có tranh ch p v thNm quy n thì báo cáo c p trên tr c ti p xin ý ki n ch o. 2.3. Trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c sau: - N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i t ng hành vi u thu c thNm quy n c a ngư i x ph t, thì thNm quy n x ph t v n thu c v ngư i ó. - N u hình th c, m c x ph t ư c quy nh i v i m t trong các hành vi vư t quá thNm quy n c a ngư i x ph t, thì ngư i ó ph i chuy n v vi ph m n c p có thNm quy n x ph t. - N u các hành vi vi ph m thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i thu c các ngành khác nhau, thì quy n x ph t thu c Ch t ch y ban nhân dân c p có thNm quy n x ph t nơi x y ra vi ph m. 2.4. Khi ph t ti n, thNm quy n x ph t c a nh ng ngư i quy nh t i các i u 15, i u 16 và i u 17 Ngh nh s 129/2006/N -CP ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m c th . N u m c ti n ph t t i a c a khung ho c bi n pháp x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu d ki n áp d ng không thu c thNm quy n c a mình, ph i chuy n v vi ph m n ngư i có thNm quy n. 3. Th m quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n Ch có nh ng ngư i quy nh t i kho n 3 i u 15, Ch huy trư ng H i oàn Biên phòng và nh ng ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 16, i u 17 Ngh nh s 129/2006/N -CP m i có thNm quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính. Khi áp d ng bi n pháp ngăn ch n, ngư i có thNm quy n ph i tuân th các quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các văn b n pháp lu t hư ng d n liên quan. Trong trư ng h p c n ngăn ch n k p th i hành vi vi ph m hành chính b o m vi c x lý, ngư i có thNm quy n căn c tính ch t, h u qu hành vi vi ph m có th áp d ng bi n pháp ngăn ch n sau: 3.1. T m gi ngư i theo th t c hành chính - Vi c t m gi ngư i ch ư c áp d ng trong trư ng h p c n ngăn ch n, ình ch ngay nh ng hành vi gây r i tr t t công c ng, gây thương tích cho ngư i khác ho c c n thu th p, xác minh nh ng tình ti t quan tr ng làm căn c ra quy t nh x lý hành chính. - Nghiêm c m gi ngư i vi ph m hành chính trong các nhà t m gi , phòng t m giam hình s và nh ng nơi không m b o v sinh, an toàn cho ngư i b t m gi ; xâm h i n tính m ng, s c kh e, danh d , nhân phNm, tài s n c a ngư i b t m gi . - Th i h n t m gi ngư i vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia tính t th i i m b t u gi ngư i vi ph m và không ư c quá 48 gi theo quy nh t i kho n 3 i u 44 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. - Theo yêu c u c a ngư i t m gi , ngư i ra quy t nh t m gi ph i thông báo cho ngư i thân trong gia ình, cơ quan, nơi làm vi c ho c h c t p c a h bi t. Khi t m gi ngư i chưa thành niên vi ph m hành chính vào ban êm ho c gi trên sáu gi thì ngư i ra quy t nh t m gi nh t thi t ph i thông báo ngay cho cha m ho c ngư i giám h c a h bi t b ng văn b n ho c i n tho i, fax ho c các phương ti n
 8. thông tin khác. N u vì lý do khách quan mà không th thông báo ư c ph i báo cho ngư i b t m gi bi t và ghi vào s theo dõi ngư i b t m gi hành chính. - Trong th i gian b t m gi , m i chi phí cho vi c ăn u ng, sinh ho t, i u tr b nh (n u có) c a ngư i b t m gi do b n thân ho c gia ình h ch u trách nhi m. Trư ng h p ngư i b t m gi ho c gia ình h không th t b o m, thì nơi t m gi có trách nhi m m b o theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính -T m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ch ư c áp d ng trong trư ng h p c n thi t xác minh tình ti t làm căn c quy t nh x lý ho c ngăn ch n ngay vi ph m hành chính. Ngư i có thNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính thì có quy n quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trong trư ng h p có căn c cho r ng n u không t m gi ngay thì tang v t, phương ti n vi ph m có th b tNu tán, tiêu h y thì i trư ng và tương ương ư c quy n ra quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trong th i h n 24 gi , k t khi ra quy t nh, i trư ng và tương ương ph i báo cáo Th trư ng c a mình là m t trong nh ng ngư i có thNm quy n t m gi ngư i và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó; trư ng h p không ư c s ng ý thì i trư ng và tương ương ph i h y ngay quy t nh và tr l i tang v t, hàng hóa, phương ti n ã t m gi . - Vi c quy t nh t m gi tang v t, phương ti n ph i l p biên b n theo quy nh, yêu c u ương s và ngư i làm ch ng cùng ký tên vào biên b n. - Vi c kéo dài th i h n t m gi theo quy nh t i kho n 5 i u 46 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ph i ư c th c hi n b ng văn b n. 3.3. Khám ngư i theo th t c hành chính - Khám ngư i theo th t c hành chính ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng ngư i ó c t gi u trong ngư i v t, tài li u, phương ti n vi ph m hành chính. Ngư i có thNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính thì có quy n quy t nh khám ngư i theo th t c hành chính. Trong trư ng h p có căn c cho r ng n u không ti n hành khám ngay thì v t, tài li u, phương ti n vi ph m hành chính có th b tNu tán, tiêu h y thì chi n sĩ C nh sát nhân dân, C nh sát bi n, B i Biên phòng, Ki m lâm viên, ki m soát th trư ng khi ang thi hành công v ư c khám ngư i theo th t c hành chính. Sau khi khám xong ph i báo cáo ngay b ng văn b n do Th trư ng c a mình là m t trong nh ng ngư i có thNm quy n t m gi ngư i và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c khám ngư i. - Trư c khi khám ngư i, ngư i th c hi n l nh khám ph i thông báo quy t nh cho ngư i b khám bi t. Khi khám ngư i ph i th c hi n nguyên t c nam khám nam, n khám n và có ngư i cùng gi i ch ng ki n. M i trư ng h p khám ngư i ph i l p biên b n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3.4. Khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính - Vi c khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng trong phương ti n v n t i, v t có c t gi u tang v t vi ph m hành chính. - Nh ng ngư i có thNm quy n t m gi ngư i theo quy nh t i i u 45 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Chi n sĩ C nh sát nhân dân, C nh sát bi n, B i Biên phòng, Ki m lâm viên, ki m soát th trư ng ang thi hành công v có quy n khám phương ti n v n t i, v t theo th t c hành chính. - Khi khám phương ti n v n t i, v t ph i có m t ch phương ti n v n t i, v t ho c ngư i i u khi n phương ti n v n t i và m t ngư i ch ng ki n.
 9. Trư ng h p ch phương ti n, v t v ng m t thì ph i có hai ngư i ch ng ki n và l p biên b n theo m u quy nh. 3.5. Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính - Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng nơi ó có c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. - Nh ng ngư i có thNm quy n t m gi ngư i thì có quy n quy t nh khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trư ng h p nơi c t gi u tang v t, phương ti n là nơi thì quy t nh khám ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi có tang v t, phương ti n ư c c t gi u trư c khi ti n hành. T i nh ng vùng xa xôi, h o lánh, vi c i l i g p khó khăn, m b o i tư ng không tNu tán tang v t, phương ti n vi ph m thì cơ quan ti n hành khám xét ph i có bi n pháp giám sát, qu n lý ch t ch i tư ng, nơi c a ngư i vi ph m trư c khi có s ng ý b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n theo quy nh. - Khi ti n hành khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i có m t ngư i ch nơi b khám ho c ngư i thành niên trong gia ình h và có ngư i ch ng ki n. Trong trư ng h p ch nơi b khám ho c ngư i thành niên trong gia ình h v ng m t mà vi c khám không th trì hoãn thì ph i có i di n c a chính quy n a phương và hai ngư i ch ng ki n. - Không ư c khám nơi c t d u tang v t, phương ti n vi ph m vào ban êm, tr trư ng h p khNn c p nhưng ph i ghi rõ lý do vào biên b n. M i trư ng h p khám nơi c t d u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i có quy t nh b ng văn b n và ph i l p biên b n. Quy t nh khám nơi c t d u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính và biên b n ph i giao cho ch nơi b khám m t b n. IV. TH T C X PH T QUY NNH T I CHƯƠNG IV C A NGHN NNH 129/2006/N -CP X ph t vi ph m hành chính trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia ph i tuân th y trình t , th t c ã ư c quy nh trong Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và văn b n hư ng d n thi hành, Ngh nh s 129/2006/N -CP và Thông tư này. 1. Th t c ơn gi n 1.1. X ph t vi ph m hành chính theo th t c ơn gi n th c hi n theo quy nh t i i u 54 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, và văn b n hư ng d n thi hành, ư c áp d ng trong trư ng h p x ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 200.000 ng. 1.2. Khi x ph t theo th t c ơn gi n ngư i có thNm quy n ra quy t nh x ph t t i ch . Vi c x ph t t i ch không ph i l p biên b n, tr trư ng h p vi ph m hành chính ư c phát hi n nh s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v . Quy t nh x ph t ph i ghi y các n i dung theo m u quy nh. Trong trư ng h p ngư i chưa thành niên b ph t c nh cáo thì quy t nh x ph t c nh cáo còn ư c g i cho cha, m , ngư i giám h c a ngư i ó ho c nhà trư ng nơi ngư i chưa thành niên vi ph m ang h c t p. Trư ng h p ph t ti n thì cá nhân, t ch c vi ph m có th n p ti n ph t t i ch cho ngư i có thNm quy n x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t do B Tài chính phát hành. Trư ng h p không n p ti n t i ch thì cá nhân, t ch c vi ph m ph i n p ti n t i Kho b c Nhà nư c theo th i h n ư c ghi trong quy t nh. 2. L p biên b n vi ph m hành chính 2.1. Khi x ph t hành vi vi ph m hành chính trên 200.000 ng thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i l p biên b n vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 55 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 10. N u hành vi vi ph m rõ ràng không c n xác minh và thu c thNm quy n c a mình thì ra ngay quy t nh x ph t. 2.2. i v i v vi ph m hành chính khó xác nh ngay là vi ph m hành chính hay t i ph m thì ngư i có thNm quy n l p biên b n vi ph m hành chính và ti n hành các bi n pháp i u tra, xác minh theo quy nh. 2.3. Không l p biên b n vi ph m hành chính trong các trư ng h p sau: - V vi c rõ ràng có d u hi u c a t i ph m ư c quy nh trong B lu t hình s thì không ư c l p biên b n vi ph m hành chính mà ph i l p biên b n b t gi ngư i có hành vi ph m t i qu tang ti n hành i u tra theo th t c t t ng hình s ; - Hàng hóa chưa xác nh ư c ch s h u, ngư i s d ng, ngư i qu n lý h p pháp; hàng c m, hàng buôn l u, hàng hóa buôn bán trái phép qua biên gi i và phương ti n s d ng v n chuy n thì ti n hành l p biên b n t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo m u quy nh. 3. X lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 3.1. i v i tang v t là ti n Vi t Nam, ngo i t , ch ng ch có giá, vàng, b c, á quý, kim lo i quý thì chuy n giao cho Kho b c nhà nư c; nh ng gi y t , tài li u, ch ng t liên quan t i tài s n thì chuy n giao cho cơ quan tài chính c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3.2. i v i các tang v t, phương ti n khác như: vũ khí, công c h tr , ch t n , ch t c, ch t phóng x , v t có giá tr l ch s , văn hóa, b o v t qu c gia; c v t; hàng lâm s n quý hi m và các tài s n khác thì chuy n giao cho cơ quan nhà nư c chuyên ngành, qu n lý, x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3.3. i v i tang v t là hàng hóa, v t phNm d b hư h ng thì ngư i có thNm quy n t ch thu ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p t ch c bán ngay theo hình th c bán công khai. Trư ng h p c n bán khNn c p b o m giá tr hàng hóa, v t phNm thì cơ quan ra quy t nh t ch thu t t ch c bán theo hình th c bán công khai, ng th i có văn b n thông báo cho cơ quan tài chính cùng c p bi t. S ti n thu ư c g i vào tài kho n t m gi m t i Kho b c nhà nư c theo quy nh. N u sau này không quy t nh t ch thu thì s ti n trên tr l i cho ch s h u ho c ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp. 3.4. i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, tr tang v t, phương ti n quy nh t i i m 3.1, 3.2, 3.3 c a kho n này, mà không bi t rõ ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp ho c nh ng ngư i này không n nh n thì ngư i có thNm quy n t ch thu ph i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng và niêm y t công khai t i tr s cơ quan c a ngư i có thNm quy n t ch thu; trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày thông báo ư c niêm y t công khai, n u không xác nh ư c ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp ho c nh ng ngư i này không n nh n thì ngư i có thNm quy n ph i ra quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m x lý theo quy nh t i kho n 1 i u 61 c a pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3.5. i v i tang v t, phương ti n h p pháp b chi m o t, s d ng trái phép vi ph m hành chính thì tr l i cho ch s h u, ngư i qu n lý ho c ngư i s d ng h p pháp. 3.6. Trư ng h p hàng hóa, tang v t ư c niêm phong, thì khi m niêm phong ph i có m t y nh ng ngư i ã tham gia niêm phong. N u ngư i tham gia niêm phong v ng m t mà có lý do chính áng, thì ph i m i ngư i khác ch ng ki n vi c m niêm phong và ghi rõ vào biên b n. 4. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính 4.1. Khi quy t nh x ph t vi ph m hành chính, ngoài vi c x ph t t i ch theo th t c ơn gi n, ngư i có thNm quy n ư c ti n hành x ph t t i ch i v i hành vi vi ph m trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia có m c ti n ph t trên 200.000 ng x y ra nh ng nơi xa xôi, h o lánh, trên sông, su i
 11. biên gi i, trên bi n, nh ng vùng i l i khó khăn ho c ngoài gi hành chính và ph i l p biên b n vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 55 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Ngư i có thNm quy n x ph t có trách nhi m thu ti n ph t t i ch và n p vào Kho b c nhà nư c không quá b y ngày k t ngày thu ti n ph t; các trư ng h p khác không quá hai ngày. Trư ng h p thu ti n ph t trên sông, trên bi n thì th i h n là hai ngày, k t ngày vào n b . 4.2. i v i hành vi có m c ph t ti n trên 200.000 ng mà không ti n hành x ph t t i ch , thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính ph i ra quy t nh x ph t trong th i h n mư i ngày, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính. Trư ng h p vi ph m có nhi u tình ti t ph c t p thì th i h n ra quy t nh x ph t là ba mươi ngày, k t ngày l p biên b n vi ph m hành chính. 4.3. Sau khi ra quy t nh x ph t, ngư i có thNm quy n x ph t ph i t ch c thi hành quy t nh x ph t trong th i h n mư i ngày, k t ngày giao quy t nh x ph t cho t ch c, cá nhân b x ph t, quá th i h n trên n u t ch c, cá nhân b x ph t không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t, thì ra quy t nh cư ng ch theo thNm quy n ho c xu t ngư i có thNm quy n ra quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh x ph t theo quy nh c a pháp lu t. 4.4. Khi quy t nh x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính, thì ngư i có thNm quy n ch ra m t quy t nh x ph t trong ó quy t nh hình th c, m c x ph t i v i t ng hành vi vi ph m; n u các hình th c x ph t là ph t ti n thì c ng l i thành m c ph t chung. 4.5. Quy t nh x ph t ph i ư c g i cho cá nhân, t ch c b x ph t và cơ quan thu ti n ph t trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh x ph t. 4.6. Sau khi ra quy t nh x ph t hành chính (k c ph t c nh cáo ho c ph t ti n), cơ quan ra quy t nh x ph t ph i g i thông báo v a phương nơi ngư i b x ph t hi n ang cư trú ho c t i cơ quan, ơn v , nhà trư ng, nơi h ang công tác, h c t p ph i h p, qu n lý giáo d c công dân. 5. Th m quy n ra quy t nh cư ng ch . Nh ng ngư i sau ây có thNm quy n ra quy t nh cư ng ch và có nhi m v t ch c vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t c a mình và c p dư i: 5.1. Trư ng n biên phòng. 5.2. Ch huy trư ng biên phòng C a khNu c ng 5.3. Ch huy trư ng B i biên phòng c p t nh. 5.4. Ch huy trư ng H i oàn biên phòng tr c thu c B tư l nh B i Biên phòng. 6. Chuy n h sơ v vi ph m có d u hi u t i ph m truy c u trách nhi m hình s 6.1. Khi xem xét v vi ph m quy t nh x ph t vi ph m hành chính, n u xét th y hành vi vi ph m có d u hi u ph m t i, thì ngư i có thNm quy n ph i chuy n ngay h sơ vi ph m ó cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n. Nghiêm c m gi l i các v vi ph m có d u hi u t i ph m x ph t hành chính. 6.2. i v i trư ng h p ã ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính, n u sau ó phát hi n hành vi vi ph m có d u hi u ph m t i mà chưa h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s , thì ngư i ra quy t nh x ph t ph i h y quy t nh ó và trong th i h n ba ngày, k t ngày h y quy t nh x ph t ph i chuy n h sơ v vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n.
 12. 6.3. Trong trư ng h p h sơ vi ph m ã ư c chuy n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n theo quy nh t i i m 6.1. c a kho n này, nhưng xét th y hành vi vi ph m không y ut c u thành t i ph m mà có d u hi u vi ph m hành chính thì ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n hành t t ng hình s ph i ra quy t nh tr l i h sơ v vi ph m cho ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính và trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ph i g i tra h sơ v vi ph m ó cùng v i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t. Ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh x ph t i v i v vi ph m ó theo quy nh c a pháp lu t. V. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B tư l nh Biên phòng có trách nhi m: Ch o B Ch huy Biên phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p v i S Tư pháp và các ngành liên quan tham mưu cho y ban nhân dân t nh t ch c quán tri t n i dung Ngh nh s 129/2006/N -CP, Thông tư này n các c p, các ngành a phương; tuyên truy n, ph bi n sâu r ng trong qu n chúng nhân dân th ng nh t th c hi n theo quy nh; Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n. Hàng năm ti n hành sơ k t, báo cáo k t qu t ch c th c hi n v B Qu c phòng. B TRƯ NG I TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B ; - Tòa án nhân dân t i cao - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; Phùng Quanh Thanh - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - BQLKKTCKQT B Y; - Công báo; - Các cơ quan, ơn v thu c BQP; - B tư l nh B i Biên phòng; - B Ch huy Biên phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VT, PC.
Đồng bộ tài khoản