Thông tư số 103/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
5
download

Thông tư số 103/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 103/2003/tt-btc về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 103/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 103/2003/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯ NG D N N I DUNG THU, CHI C A CÁC T CH C H I C U CHI N BINH TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ƠN V S NGHI P, DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Th c hi n Ch th s 487/TTg ngày 3 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và ho t ng c a H i C u Chi n binh trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, doanh nghi p Nhà nư c và Ngh quy t s 09-NQ/TƯ ngày 08 tháng 01 năm 2002 c a B Chính tr v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác C u Chi n binh Vi t Nam trong giai o n Cách m ng m i; Sau khi th ng nh t v i Trung ương H i C u Chi n binh Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý tài chính i v i các n i dung thu, chi c a các t ch c H i C u Chi n binh trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, doanh nghi p Nhà nư c (g i chung là cơ quan, ơn v ) như sau: 1. Ngu n thu b o m ho t ng c a các t ch c H i C u Chi n binh trong các cơ quan, ơn v bao g m: - Thu h i phí ư c l i theo quy nh trong i u l ho t ng c a H i. - Thu t vi n tr , ng h , quyên góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c iv it ch c H i (n u có). - Thu t các ho t ng gây qu c a cơ s H i như: t ch c ngày công lao ng, l c quyên b ng ti n ho c hi n v t. - Kinh phí h tr theo quy nh c a pháp lu t c a các cơ quan hành chính, s nghi p ( i v i các t ch c H i C u Chi n binh trong cơ quan qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p); c a Doanh nghi p Nhà nư c ( i v i các t ch c H i C u chi n binh trong các doanh nghi p Nhà nư c). - Các ngu n thu khác (n u có). 2. N i dung chi cho ho t ng c a t ch c H i C u Chi n binh trong các cơ quan, ơn v bao g m: - Chi t ch c h i ngh tuyên truy n, ph bi n ư ng l i ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c.
  2. - Chi ào t o b i dư ng, t p hu n nghi p v công tác H i. - Chi ph c p cho cán b làm công tác H i theo quy nh c a cơ quan có th m quy n. - Chi công tác sơ k t, t ng k t thi ua khen thư ng hàng năm. - Các chi phí ph c v các ho t ng c a H i như: h p, sinh ho t nh kỳ, mua sách báo, b n tin, văn phòng ph m v.v... Các n i dung chi tiêu trên ây ph i theo úng nh m c, tiêu chu n, ch chi tiêu tài chính hi n hành. 3. L p d toán: - i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p: hàng năm căn c vào chương trình ho t ng c th , t ch c H i C u Chi n binh trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p l p d toán kinh phí b o m cho ho t ng c a H i trong năm, d toán thu (n u có), s ngh ơn v h tr g i b ph n tài chính c a ơn v mình; Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có trách nhi m t ng h p kinh phí m b o ho t ng c a t ch c H i C u Chi n binh theo nh ng n i dung chi quy nh nêu trên, theo ch chi tiêu tài chính hi n hành vào d toán chi c a cơ quan, ơn v mình g i cơ quan tài chính ng c p. - i v i doanh nghi p Nhà nư c: hàng năm căn c vào chương trình ho t ng c th , t ch c H i C u Chi n binh trong các doanh nghi p Nhà nư c l p d toán kinh phí b o m cho ho t ng c a H i trong năm, d toán thu (n u có), s ngh h tr g i b ph n tài chính k toán c a doanh nghi p. Doanh nghi p Nhà nư c có trách nhi m h tr kinh phí ho t ng cho t ch c H i C u Chi n binh theo n i dung chi quy nh nêu trên và ch chi tiêu ư c c p có th m quy n quy nh. 4. S d ng kinh phí và quy t toán kinh phí: - i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p: căn c vào d toán ư c c p có th m quy n giao, cơ quan hành chính, ơn v s nghi p có trách nhi m phân b d toán ngân sách ư c giao trong ó phân b rõ m c kinh phí chi h tr cho ho t ng c a H i C u Chi n binh. Th trư ng ơn v hành chính, s nghi p có trách nhi m thông báo cho H i C u Chi n binh m c kinh phí ư c chi trong năm và quy t toán kinh phí ã s d ng cho ho t ng c a H i C u Chi n binh theo chương, lo i, kho n, m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành cùng v i báo cáo quy t toán hàng năm c a cơ quan, ơn v qu n lý. - i v i doanh nghi p Nhà nư c: doanh nghi p Nhà nư c có trách nhi m h tr kinh phí ho t ng và thông báo cho t ch c H i C u Chi n binh trong ơn v bi t ch ng tri n khai công vi c. Kho n kinh phí h tr cho ho t ng c a t ch c H i C u Chi n binh trong ơn v ư c h ch toán và quy t toán vào chi phí h p lý c a doanh nghi p. Báo cáo quy t toán hàng năm c a cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và doanh nghi p Nhà nư c c n thuy t minh riêng v n i dung chi h tr ho t ng c a H i C u Chi n binh.
  3. Cơ s H i C u chi n binh trong các cơ quan, ơn v ph i m s sách theo dõi các kho n thu, chi, th c hi n ch công khai tài chính và báo cáo quy t toán v i cơ quan, ơn v theo quy nh hi n hành và i u l c a H i. 5. i u kho n thi hành: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1/1/2004 và thay th Thông tư s 72/1998/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 1998 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản