Thông tư số 1036/2000/TT-QP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
73
lượt xem
2
download

Thông tư số 1036/2000/TT-QP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 1036/2000/tt-qp', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 1036/2000/TT-QP

 1. B QU C C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM PHÒNG c l p - T d o -H n h ph ú c S :1036/2000/TT- Hà N i , n g à y 2 4 t h á n g 0 4 n ă m 2 0 0 0 QP THÔNG TƯ C A B Q U C P HÒNG S 1 0 3 6 / 2 0 0 0 / TT-QP NGÀY 2 4 T HÁNG 4 NĂM 2 0 0 0 HƯ NG D N TH C H I N V I C ĂNG K Ý, T H NG KÊ BÁO C Á O P HƯ ƠNG T I N K THU T THU C D I N H UY NG B S UNG C HO QUÂN I Thi hành Ngh nh s 168/1999/N -CP ngày 29 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph "Quy nh danh m c và ch , th t c ăng ký, qu n lý phương ti n k thu t thu c di n huy ng b sung cho l c lư ng thư ng tr c c a Quân i"; các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p, các cơ quan, ơn v quân i, ch phương ti n k thu t và các ch th khác có liên quan th c hi n th ng nh t vi c ăng ký, th ng kê, báo cáo phương ti n k thu t thu c di n huy ng b sung cho quân i; B Qu c phòng hư ng d n th c hi n như sau: I- ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N K THU T A. PHƯƠNG TI N K THU T TRONG DI N ĂNG KÝ TR C TI P V I CƠ QUAN QUÂN S HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH: Phương ti n k thu t (sau ây vi t t t là PTKT) c a t ch c, cá nhân thu c các nhóm 1, 2, 4, 5 trong b n danh m c PTKT kèm theo Ngh nh s 168/1999/N -CP, ã ăng ký quy n s h u v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n u ph i th c hi n 5 ch ăng ký theo th t c dư i ây: 1. ăng ký l n u: a- Ch m nh t là ba mươi ngày k t ngày nh n ư c gi y ch ng nh n ăng ký quy n s h u, ch PTKT (ho c ngư i ư c u quy n) n cơ quan quân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) nơi cư trú xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký quy n s h u PTKT và cung c p nh ng thông tin c n thi t v PTKT c a mình theo yêu c u c a cơ quan quân s huy n. b- Cơ quan quân s huy n ăng ký vào s ăng ký PTKT (theo bi u s 801/QP- K kèm theo), l p phi u ăng ký PTKT (theo bi u s 802/QP- K kèm theo), c p gi y ch ng nh n ăng ký PTKT (theo bi u s 803/QP- K kèm theo) cho ch PTKT và hư ng d n cho ch PTKT th c hi n các ch ăng ký khác khi c n thi t như: ăng ký b sung, ăng ký di chuy n, xoá ăng ký, ăng ký t m v ng theo th t c quy nh t i Thông tư này. 2. ăng ký b sung: Ch PTKT là cá nhân thay i nơi cư trú t xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) này sang xã khác trong a bàn huy n; PTKT thay i l n tình tr ng k thu t có lên ho c xu ng c p k thu t theo k t qu ki m nh c a cơ quan ki m nh Nhà nư c ho c trên th c t PTKT không còn kh năng ho t ng, không còn gi ư c tính năng, công d ng như ã ăng ký l n u thì ph i ăng ký b sung theo th t c sau ây:
 2. a- Ch m nh t là ba mươi ngày k t khi x y ra m t trong các trư ng h p nói trên, ch PTKT (ho c ngư i ư c u quy n) tr c ti p n xu t trình ho c g i gi y thông báo b sung, thay i PTKT có xác nh n c a ngư i ng u t ch c (n u là t ch c) ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã (n u là cá nhân) n cơ quan quân s huy n nơi ã ăng ký l n u. N i dung gi y thông báo b sung, thay i PTKT g m: - Trư ng h p thay i quy nh t i i m a kho n 1 i u 6 c a Ngh nh: Ch PTKT c n ghi rõ tên ch PTKT, có PTKT lo i gì, nhãn hi u, s bi n ki m soát, nơi cư trú cũ, nơi cư trú m i, th i gian chuy n n nơi cư trú m i. - Trư ng h p thay i quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 c a Ngh nh: ch phương ti n k thu t c n ghi rõ tên ch PTKT, nơi cư trú, có PTKT lo i gì, nhãn hi u, s bi n ki m soát, ngày tháng năm ki m tra k thu t, cơ quan ki m tra k thu t, c p k thu t, kh năng s d ng ư c hay không s d ng ư c. Trư ng h p không qua ki m nh ch t lư ng nhưng PTKT b xu ng c p nghiêm tr ng, không còn kh năng ho t ng ho c không còn gi ư c tính năng, công d ng như ã ăng ký l n u thì c n ph i ghi rõ lý do PTKT b xu ng c p, tình tr ng k thu t, kh năng s d ng ư c hay không s d ng ư c. b- Sau khi nh n ư c gi y thông báo b sung, thay i PTKT, cơ quan quân s huy n ki m tra và ăng ký n i dung b sung, thay i vào s ăng ký PTKT, phi u ăng ký PTKT. 3. ăng ký di chuy n: Khi t ch c chy n tr s làm vi c ho c cá nhân di chuy n nơi cư trú ra ngoài a bàn c a huy n nơi ã ăng ký PTKT l n u thì ph i ăng ký di chuy n PTKT theo th t c sau ây: a- Ch PTKT là t ch c: - Trư c khi chuy n tr s làm vi c ra ngoài huy n, ch PTKT (ho c ngư i ư c u quy n) n cơ quan quân s huy n cũ thông báo quy t nh chuy n tr s làm vi c n huy n khác, xu t trình gi y ch ng nh n ăng ký PTKT. Cơ quan quân s huy n ki m tra và xoá tên trong s ăng ký PTKT, c p gi y gi i thi u di chuy n PTKT (theo bi u s 804/Q - K kèm theo), phi u ăng ký PTKT cho ch PTKT mang n huy n m i. Trư ng h p ch PTKT có nhi u PTKT di chuy n thì cũng ch làm m t gi y gi i thi u di chuy n PTKT kèm theo phi u ăng ký c a t ng PTKT. - Ch m nh t là 30 ngày k t ngày chuy n n tr s làm vi c m i, ch PTKT (ho c ngư i ư c u quy n) n cơ quan quân s huy n m i thông báo quy t nh chuy n tr s làm vi c n huy n, xu t trình gi y gi i thi u di chuy n PTKT, phi u ăng ký PTKT và gi y ch ng nh n ăng ký PTKT. Cơ quan quân s huy n ki m tra, thu h i gi y ch ng nh n ăng ký PTKT cũ và ăng ký l i PTKT theo th t c ăng ký l n u quy nh t i kho n 1 m c A ph n I Thông tư này. b- Ch PTKT là cá nhân: - Trư c khi r i kh i nơi cư trú, ch PTKT (ho c ngư i ư c u quy n) n cơ quan quân s huy n nơi ã ăng ký PTKT l n u xu t trình gi y di chuy n nơi cư trú và gi y ch ng nh n ăng ký PTKT. Cơ quan quân s huy n ki m tra và xoá tên trong s ăng ký PTKT, c p gi y gi i thi u di chuy n PTKT và phi u ăng ký PTKT cho ch PTKT mang n huy n m i. - Ch m nh t là ba mươi ngày k t ngày n nơi cư trú m i, ch PTKT (ho c ngư i ư c u quy n) n cơ quan quân s huy n m i xu t trình gi y ăng ký h khNu
 3. thư ng trú ho c ăng ký t m trú, gi y gi i thi u di chuy n PTKT, phi u ăng ký PTKT và gi y ch ng nh n PTKT. Cơ quan quân s huy n ki m tra, thu h i gi y ch ng nh n ăng ký PTKT cũ và ăng ký l i PTKT như th t c t c ăng ký PTKT c a t ch c quy nh t i i m a kho n này. 4. Xoá ăng ký: Khi PTKT x y ra m t trong b n trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Ngh nh thì ph i xoá ăng ký PTKT theo th t c sau ây: a- Ch m nh t là ba mươi ngày k t khi PTKT x y ra m t trong b n trư ng h p nói trên, ch PTKT (ho c ngư i ư c u quy n) n cơ quan quân s huy n nơi ăng ký PTKT l n u n p gi y ch ng nh n ăng ký PTKT, xu t trình gi y ngh xoá ăng ký PTKT có xác nh n c a ngư i ng u t ch c (n u là t ch c) ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã (n u là cá nhân). N i dung gi y ngh xoá ăng ký PTKT c n ghi rõ tên ch PTKT, nơi cư trú, có PTKT lo i gì, nhãn hi u, s bi n ki m soát, lý do xin xoá ăng ký. ng th i ch PTKT còn ph i cung c p nh ng thông tin c n thi t và xu t trình các h sơ, gi y t liên quan v PTKT c a mình (n u có) như: h sơ thanh lý PTKT hư h ng, h sơ c i t o, hoán c i PTKT, h sơ v s c , tai n n PTKT... cho cơ quan quân s huy n. b- Cơ quan quân s huy n ki m tra và xoá tên trong s ăng ký PTKT, thu h i gi y ch ng nh n ăng ký PTKT c a ch PTKT. 5. ăng ký t m v ng: Phương ti n k thu t ã s p x p biên ch vào các ơn v d b ng viên thu c ch tiêu c a a phương xây d ng, khi x y ra m t trong hai trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Ngh nh thì ph i ăng ký t m v ng theo th t c sau ây: a- Ch m nh t là ba mươi ngày k t khi PTKT x y ra m t trong hai trư ng h p nói trên, ch PTKT g i gi y thông báo PTKT t m v ng có xác nh n c a ngư i ng u t ch c (n u là t ch c) ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã (n u là cá nhân) n cơ quan quân s huy n nơi ăng ký PTKT l n u. N i dung gi y thông báo PTKT t m v ng c n ghi rõ tên ch PTKT, nơi cư trú, có PTKT lo i gì, nhãn hi u, s bi n ki m soát, lý do t m v ng, th i h n t m v ng. Sau khi nh n ư c gi y thông báo PTKT t m v ng cơ quan quân s huy n ki m tra và ghi tên PTKT vào s ăng ký PTKT t m v ng (theo bi u s 805/QP- K kèm theo). b- Ch m nh t là ba mươi ngày k t khi PTKT không còn trong trư ng h p quy nh ph i ăng ký t m v ng, ch PTKT g i gi y thông báo PTKT h t th i h n t m v ng có xác nh n c a ngư i ng u t ch c (n u là t ch c) ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã (n u là cá nhân) n cơ quan quân s huy n. N i dung gi y thông báo PTKT h t th i h n t m v ng c n ghi rõ tên ch PTKT, nơi cư trú, có PTKT lo i gì, nhãn hi u, s bi n ki m soát, th i i m PTKT h t h n t m v ng, lý do h t h n t m v ng. Sau khi nh n ư c gi y thông báo h t th i h n t m v ng, cơ quan quân s huy n ki m tra và xoá tên trong s ăng ký PTKT t m v ng. B. PHƯƠNG TI N K THU T TRONG DI N KHÔNG ĂNG KÝ TR C TI P CƠ QUAN QUÂN S HUY N Phương ti n k thu t c a các t ch c bao g m phương ti n v n t i ư ng không, phương ti n chuyên dùng hàng không dân d ng và các lo i PTKT khác không ăng ký quy n s h u trong b n danh m c kèm theo Ngh nh thì không ăng ký tr c ti p v i cơ quan quân s huy n mà hàng năm ch PTKT ph i th c hi n ch báo cáo
 4. th c l c hi n có (s lư ng, ch t lư ng) v i cơ quan quân s c p có thNm quy n theo phân c p như sau: 1. i v i phương ti n v n t i ư ng không và phương ti n chuyên dùng hàng không dân d ng do C c Hàng không dân d ng Vi t Nam t ng h p th ng kê báo cáo th c l c PTKT ngành Hàng không dân d ng c a các t ch c trong c nư c (theo bi u s 806/Q - K kèm theo) g i B Qu c phòng (qua C c Quân l c/B T ng Tham mưu) vào 15 ngày cu i tháng 01 hàng năm. 2. i v i PTKT không ăng ký quy n s h u do ch PTKT t ng h p th ng kê báo cáo th c l c PTKT c a mình (theo bi u s 807/QP- K kèm theo) g i cơ quan quân s huy n nơi t ch c t tr s vào mư i lăm ngày cu i tháng m t hàng năm. II. TH NG KÊ BÁO CÁO PHƯƠNG TI N K THU T 1. Ch PTKT là t ch c t ng h p th ng kê báo cáo th c l c PTKT c a mình bao g m c PTKT có ăng ký quy n s h u và PTKT không ăng ký quy n s h u, tr PTKT ngành Hàng không dân d ng báo cáo theo quy nh t i kho n 1 m c B ph n I Thông tư này (theo bi u s 807/QP- P kèm theo) g i cơ quan quân s huy n vào mư i lăm ngày cu i tháng 01 hàng năm. 2. Cơ quan quân s huy n, cơ quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p th ng kê th c l c PTKT có trên a bàn bao g m c PTKT có ăng ký quy n s h u và PTKT không ăng ký quy n s h u (theo bi u s 808/QP- K kèm theo) báo cáo c p trên theo th i i m quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 10 c a Ngh nh. III- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các PTKT ã ăng ký, qu n lý theo quy nh c a Ngh nh s 166/CP ngày 23 tháng 4 năm 1981 c a Chính ph nay ti p t c th c hi n ăng ký, qu n lý theo quy nh c a Ngh nh s 168/1999/N -CP và hư ng d n c a Thông tư này. i v i PTKT khác s ti n hành ăng ký, qu n lý ngay sau khi Thông tư này có hi u l c thi hành. 2. B T ng tham mưu hư ng d n n i dung, phương pháp ghi m u bi u, s sách và l p th ng kê báo cáo th c l c PTKT theo quy nh c a Thông tư này. Quá trình t ch c th c hi n có gì vư ng m c các B , Ngành, a phương, cơ quan ơn v quân i k p th i ph n nh v B Qu c phòng nghiên c u gi i quy t.
 5. Bi u s 801/QP- K Kh 19 x 27 QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM S ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N K THU T C A N N KINH T QU C DÂN Huy n, qu n:........................ Quy n s :.............................. B T NG THAM MƯU NĂM 2000 Ghi chú: M u này là t bìa c a bi u s 801/QP- K, dùng cho c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh.
 6. S TT Lo i - Nhãn hi u Phân c p - Tên ch PTKT Ngày Phiên hi u ơn Ngày xoá ăng ký Ghi PTKT k thu t ăng ký v ã s px p ăng ký b sung chú - Bi n ki m soát s - Nơi cư trú c a ch PTKT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ghi chú: M u này là t ru t c a s ăng ký PTKT (Bi u s 801/QP -K ), dùng cho c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ăng ký theo dõi, qu n lý
 7. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ban CHQS.... Bi u s 802/QP- K ...................... Kh 13 x 19 PHI U ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N K THU T Lo i PTKT .......................... , Nhãn hi u ........................................ Năm s n xu t ..................., Bi n ki m soát s ................................ Tính năng ch y u .......................................................................... ......................................................................................................... Tên ch PTKT ................................................................................ Nơi cư trú ........................................................................................ Ngư i ăng ký Ngày... tháng.... năm.... Ch huy trư ng (Ký, óng d u) (Ghi chú: ây là m t trư c c a t phi u). TÌNH TR NG K THU T
 8. Ngày tháng S km ho c C p K t lu n Cơ quan ki m Ghi chú năm ki m s gi ã k thu t chung v tra k thu t tra k thu t s d ng PTKT - ăng ký l n u ghi vào hàng u tiên. (Ghi chú: ây là m t sau c a t phi u) (M t trư c) (M t sau) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BCHQS...... Bi u s 803/Q - K .................. Kh 6 x 9 S :......./ GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ P TKT Ban CHQS................... ch ng nh n: Ch PTKT.................................................................... a ch :......................................................................... Có PTKT lo i.............. Nhãn hi u................................ Bi n ki m soát s :........................................................ ã ăng ký ngày.... tháng... năm................................. CH HUY TRƯ NG
 9. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc c l p - T do - H nh phúc c l p - T do - H nh phúc BCHQS...... Bi u s 804/QP- K BCHQS...... Bi u s 804/QP- K BCHQS...... Bi u s 804/QP- K ................... Kh 13 x 19 ................... Kh 13 x 19 ................... Kh 13 x 19 S ....../DC S ....../DC S ....../DC GI Y GI I THI U GI Y GI I THI U GI Y GI I THI U DI CHUY N PTKT DI CHUY N PTKT DI CHUY N PTKT Kính g i:.................................................... Kính g i:.................................................... Kính g i:.................................................... Ban CHQS.......... trân tr ng gi i thi u....... Ban CHQS.......... trân tr ng gi i thi u....... Ban CHQS.... trân tr ng gi i thi u............. Ch PTKT thu c lo i................................. Ch PTKT thu c lo i................................. Ch PTKT thu c lo i................................. a ch ....................................................... a ch ....................................................... a ch ........................................................ Có PTKT lo i............................................. Có PTKT lo i............................................. Có PTKT lo i............................................. Nhãn hi u............. Bi n ki m soát............. Nhãn hi u............. Bi n ki m soát............. Nhãn hi u............. Bi n ki m soát............. Nay chuy n PTKT n............................... Nay chuy n PTKT n............................... Nay chuy n PTKT n............................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Gi y có giá tr n ngày... tháng... năm...... Gi y có giá tr n ngày... tháng... năm...... Gi y có giá tr n ngày... tháng... năm...... Ngày.... tháng... năm.... Ngày.... tháng... năm.... Ngày.... tháng... năm....
 10. Ch huy trư ng Ch huy trư ng Ch huy trư ng Ph n lưu cơ quan quân s huy n, qu n Ph n g i theo h sơ PTKT n nơi cư trú Ph n do ch PTKT mang n nơi cư trú m i m i
 11. Bi u s 805/QP- K Kh 19 x 27 QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM S ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N K THU T T M V NG Huy n, qu n:........................ Quy n s :.............................. B T NG THAM MƯU NĂM 2000 Ghi chú: M u này là t bìa c a bi u s 805/QP- K, dùng cho c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh.
 12. S Lo i - Nhãn hi u - Tên ch PTKT ơn v Lý do Th i h n Ngày K Ngày ăng ký TT PTKT ãx p t m v ng t m v ng t m v ng h t h n t m v ng - Bi n ki m soát - Nơi cư trú c a ch s PTKT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ghi chú: M u này là t ru t c a s ăng ký PTKT t m v ng (Bi u s 805/Q - K), dùng cho c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh ăng ký theo dõi, qu n lý PTKT ã x p trong ơn v DB V thu c chi tiêu c a a phương xây d ng.
 13. C C HKDD VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Bi u s : 806/QP- K S :................. c l p - T do - H nh phúc Kh 29 x 42 Ngày... tháng... năm.... BÁO CÁO PHƯƠNG TI N K THU T C A NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM (S li u tính n ngày... tháng... năm....) PH N BÁO CÁO B NG L I 1. ánh giá khái quát tình hình trang b phương ti n k thu t c a ngành HKDD Vi t Nam 2. Tình hình tăng gi m và lý do tăng gi m trang b phương ti n k thu t trong năm ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Ngư i l p báo cáo C C TRƯ NG C C HKDD VI T NAM (Ký - h tên) (Ký - h tên - óng d u)
 14. Ghi chú: M u này là t bìa c a bi u s : 806/QP- K dùng cho C c HKDD Vi t Nam báo cáo BQP T ru t/Bi u s 806/QP- K Kh 29 x 42 T s : ......................... TH C L C MÁY BAY STT Ki u lo i S S xu t xư ng Năm Năm Năm vào T ng Quá trình S gi H n s sân Ghi chú máy bay hi u s n s Vi t Nam th m nh s a ch a ãs d ng bay 1- Máy bay xu t d ng (s l n) d ng còn l i 2- ng cơ 3- Cánh qu t (Gi /năm) S.ch a v a S.ch a l n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.
 15. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.
 16. 3. Ghi chú: - M u này là t ru t c a bi u s 806/QP- K dùng cho C c HKDDVN báo cáo B Qu c phòng
 17. T ru t/Bi u s 806/QP- K Kh 29 x 42 T s : ......................... TH C L C XE, MÁY, THI T BN ST Tên trang Nhãn ơn v Phân T ng Th c l c các ơn v Ghi T b hi u tính c p s chú C m c ng HKDD C m c ng HKDD ............... .................................................... ................................... ............................................ + S.bay S.bay S.bay ...... + S.bay S.bay S.bay ...... + S.bay S.bay S.bay ...... ........ ........ ........ ......... ........ ......... ........ ........ ......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 + 1 2 3 4 5 + 1 2 3 4
 18. 5 + 1 2 3 4 5 Ghi chú: - M u này là t ru t bi u s 806/QP- K dùng cho C c HKDDVN báo cáo B Qu c phòng. - N i dung báo cáo: 1/ C t tên trang b th ng kê theo th t : Xe máy, thi t b b o m bay; thi t b , khí tài khí tư ng; thi t b , khí tài thông tin; xe máy thi t b trong nhà máy, xí nghi p, xư ng; xe máy, thi t b xây d ng công trình. 2/ C t th c l c các ơn v th ng kê theo th t : C m c ng HKDD mi n B c, c m c ng HKDD mi n Trung, c m c ng HKDD mi n Nam, các khu v c khác. ........................ Bi u s 807..../QP- K ....................... Kh 19 x 27 T s ....... BÁO CÁO TH C L C PHƯƠNG TI N K THU T (S li u tính n ngày.... tháng... năm....)
 19. STT Lo i Nhãn Tính năng ơn v S lư ng S lư ng hi n có ã x p vào Ghi PTKT hi u ch y u tính năm trư c /v DB V chú T ng s Phân c p ch t lư ng C p1 C p2 C p3 C p4 C p5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ngày.....tháng.... năm.... ..................................... (ký tên, óng d u) Ghi chú: 1- M u nàydùng cho t ch c cơ s báo cáo các cơ quan quân s c p huy n m i năm 1 l n vào 15 ngày cu i tháng 1 2- N i dung báo cáo: th ng kê theo th t : PTKT ăng ký tr c ti p, PTKT không ăng ký tr c ti p
 20. BCHQS.............. Bi u s 808/QP- K ........................... Kh 19 x 27 S :...................... BÁO CÁO TH C L C PHƯƠNG TI N K THU T C A N N KINH T QU C DÂN ....................................... (S li u tính n ngày... tháng... năm....) PH N BÁO CÁO L I: 1. Nh n xét khái quát tình hình ăng ký trong năm 2. Tình hình tăng gi m và lý do tăng gi m trong năm .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... NGƯ I L P BÁO CÁO Ngày... tháng... năm.... CH HUY TRƯ NG Ghi chú: 1/ M u này là t bìa c a bi u s 808/QP- K dùng cho cơ quan quân s c p huy n, c p t nh. 2/ Ch báo cáo + C p huy n báo cáo c p t nh vào 15 ngày cu i tháng 2 hàng năm. + C p t nh báo cáo QK và BQP vào 15 ngày cu i tháng 3 hàng năm. TH C L C PHƯƠNG TI N K THU T T ru t bi u s 808/QP- K do................. qu n lý Kh 19 x 27 T s ..............
Đồng bộ tài khoản